11de zondag door het jaar

Auteur: Ria Willems
Datum: 18-06-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Ex 19, 2-6a | Rom 5, 6-11 | Mt.9, 36-10,8

 

Ten diepste geraakt

Jezus werd  tot in zijn ingewanden beroerd toen hij de vele mensen zag die uitgeput en hulpeloos waren.   Deze ontroering was een drijfveer in zijn leven.  Zijn ontmoetingen met vermoeide, machteloze en de gestruikelde mensen moeten grote indruk hebben nagelaten.  Daarom aarzelt Matteüs niet om zelfs de wonderen van de Messias op Jezus toe te passen : Blinden schenkt hij perspectief. Doven kunnen de bevrijdende boodschap van God horen.  Verlamden staan op.  

Van deze messiaanse barmhartigheid getuigen ook Jezus’ medestanders.  Hoewel zij geen dokters of therapeuten zijn, worden zij uitgestuurd naar ‘de verloren schapen’.  Hoewel zij maar met twaalf zijn, is de oogst opmerkelijk.  Zij lopen immers niet weg van zieken en vermoeiden maar ontmoeten hen en zijn hen nabij. Zij genezen en ondersteunen hen, laten hen opnieuw perspectief ontdekken.  En dit allemaal gratis.

Lees meer

Méditations d'orgue | Orgelmeditaties

Eglise des Dominicains, Av.de la Renaissance 40, 1000 Bxl
Chaque dimanche soir de 18.00 à 18.30
Entrée libre

Septembre
3 sept.  Tom Van Der Plas
10 Sept. Vincent Lamy
17 Sept. ……………….
24 Sept. Vincent Lamy

Octobre
1 Octobre : Maria Vekilova
8 Octobre : Vincent Lamy
13 Octobre (vendredi) à 20h00   CONCERT
200 ans de Jacques Nicolas Lemmens
Orgue : Fr. Houtart – Chœur Cantus Amici, direction Tom Van Der Plas. Œuvres : Messe de J.N. Lemmens, Loret, Guilmant, De Boeck.  Présentation du double CD « Lemmens & Moulaert » par Fr. Houtart.
15 Octobre : Vincent Lamy
22 Octobre : Masako Honda
29 Octobre : Michel Goossens

Novembre
5 Novembre : Laurent Foblets avec la Chorale Sitientes
Œuvres de Joseph Rheinberger, Mel Bonis, Camille Saint-Saëns, Thomas Tallis et Olivier Messiaen, orgue et une improvisation sur un introït grégorien : Sitientes venite ad aquas.
12 Novembre : Michel Goossens
19 Novembre : Vincent Lamy
26 Novembre : Maria Vekilova

Décembre

3 Décembre : Masako Honda
10 Décembre : Michel Goossens
17 Décembre : Maria Vekilova

 

 

Pinksteren

Auteur: Marc Christiaens
Datum: 28-05-2023
Liturgische tijd: Paastijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Hnd 2, 1-11 | 1 Kor 12, 3b-7.12-13 | Joh 20, 19-23

 

Het geboortefeest van samen Kerk-zijn (Hand. 2,1-11 ; Joh. 20,19-23) 

In de beginjaren van het christendom was er nogal wat onduidelijkheid omtrent de heilige Geest. Ook de lezingen van vandaag zijn op dit punt niet eensluidend. In de eerste lezing hoorden we van Lucas dat de leer­lin­gen 50 dagen na Pasen "vol raakten van de heilige Geest" (het woord 'Pink­ste­ren' is afge­leid van het Griekse woord dat 'vijf­tig' bete­kent). Maar volgens Johannes in onze evangeliele­zing, gebeurde dat reeds op de avond van Pasen: de pas verrezen Jezus blies over zijn leerlingen en zei: "Ont­vang de heilige Geest". 

Ondanks die verschillen zijn de evangelisten het erover eens dat de snelle groei van de jonge Kerk vooral was toe te schrijven aan Gods inzet achter de schermen, eerder dan aan eigen initiatief. Wat hadden die eerste verkondigers te bieden? Uit zichzelf niets. Zij waren slechts doorgeef­luik van Gods boodschap die hun door Jezus was  aangereikt. Niet alleen wat ze doorgaven was niet van hen, ook voor de 'promo­tie' ervan kon de jonge Kerk de pluimen niet zomaar op eigen hoed steken. Behalve hun eigen inzet, was er méér in het spel, was er 'Iemand' die, gebruik makend van hún handen en monden, grootse dingen realiseerde. Dàt dit zo was, daarvan waren onze evangelisten heilig overtuigd. Maar hoe maak je dat aan anderen duidelijk?

Lees meer

7de paaszondag

Auteur: Kiran Joy
Datum: 21-05-2023
Liturgische tijd: Paastijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Hnd 1, 12-14 | 1 Pe 4, 13-16 | Joh 17, 1-11a

 

 Vandaag is het de zondag na Hemelvaart en de zondag voor Pinksteren. Een zondag met niet veel activiteiten. Achter ons ligt de glorieuze hemelvaart.  Voor ons ligt het nieuwe dat God onder zijn volk zal doen. Maar vandaag is sober. Vandaag is rustig. Een soort dode zondag tussen twee hoogdagen van Hemelvaart en Pinksteren.

Er gebeurt vandaag niets spectaculairs in het evangelie: geen opzienbarend wonder, geen spannend dispuut met de Farizeeën, zelfs geen gelijkenis.  Johannes reconstrueert alleen een gebed van Jezus dat we niet eens voor onszelf kunnen bidden. Een dode zondag in feite!

Lees meer

10de zondag door het jaar

Auteur: Tommy Vandendriessche
Datum: 11-06-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Hos.6, 3-6 | Rom 4, 18-25 | Mt.9, 9-13

 

Bij het beluisteren van de evangelielezing komt het beroemde schilderij ‘De roeping van Matteüs’ voor mijn geestesoog.  Het is één van de bekendste werken van Caravaggio, een kunstenaar die leefde en werkte rond 1600. Op dit schilderij zien we Matteüs, samen met zijn kompanen, niet bij een tolhuis, maar ergens binnen in een gebouw. Door Matteüs te situeren in een donkere ruimte kreeg Caravaggio de gelegenheid om zijn beroemde clair-obscur toe te passen. Dit is een techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van sterke licht-donkercontrasten. Hiermee wordt een dramatisch effect bereikt. We zien rechts Jezus, op blote voeten, binnenkomen in de ruimte. Door de deuropening valt een krachtige lichtstraal binnen. De lichtstraal volgt de richting van de hand van Jezus die wijst naar Matteüs. De hand van Jezus doet denken aan de hand van de Schepper in het fresco van Michelangelo in de Sixtijnse kapel. Matteüs wordt overweldigd door het krachtige licht dat van Jezus uitgaat. Je hoort hier het scheppingsgedicht uit Genesis meeklinken: “Er moet licht zijn! En er was licht!”  (Gen. 1,3)

Lees meer

Heilige Drie-eenheid

Auteur: Antoinette Van Mossevelde
Datum: 04-06-2023
Liturgische tijd: Feesten van de Heer
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Ex.34, 4b-6.8-9 | 2 Kor 13, 11-13 | Joh 3, 16-18

 

Het verhaal van Mozes vertelt ons hoe God telkens weer de relatie met mensen herstelt en vernieuwt. Het joodse volk in de woestijn heeft niet meteen uitzicht op een veilige leefomgeving en klampt zich vast aan materiële zekerheden. Ze vereren een gouden afgod en feesten. Waar perspectief ontbreekt verliezen mensen zich graag in de roes van onmiddellijk genot. Mozes is woedend en ontgoocheld en gooit de stenen tafelen waarin God de grondwet van het samenleven in recht en vrede neerschreef, op de grond.

De verbondsverklaring van God met mensen lag aan diggelen. Maar met de kortzichtigheid en ontrouw van mensen stopt het verhaal niet.

In opdracht van God kapt Mozes 2 nieuwe tafelen die hij bovenop de Sinaï brengt. Daar wordt het engagement van God ten aanzien van zijn volk hernieuwd.  ’God, erbarmend, genadig, lankmoedig, rijk aan liefde, rijk aan trouw, bewarend liefde tot het duizendste geslacht.’*

Lees meer

pater Klemens-Joris Backeljauw overleden

Op woensdagnamiddag 3 mei is onze medebroeder pater Klemens-Joris Backeljauw  in het WZC van de Annunciaten te Heverlee overleden. 

Wij nemen afscheid van onze medebroeder op zaterdag 13 mei om 10u in de Boodschapkapel van de Zusters Annuniaten, Heilig-Hartinstituut, Naamsesteenweg 355 te 3001 Heverlee. Daarna wordt hij begraven op het kerkhof van de Park-abdij.

Lees meer

Hemelvaart van de Heer

Auteur: Marcel Braekers
Datum: 18-05-2023
Liturgische tijd: Paastijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Hnd 1, 1-11 | Ef.1, 17-23 | Mt.28, 16-20

 

Jezus, opgenomen in Gods heerlijkheid

Het verhaal over de tenhemelopneming van Jezus is een mythisch verhaal en wil ook als zodanig worden begrepen. We moeten het niet ‘ontmythologiseren’ maar erkennen in zijn mythische kracht. Het is geen objectief journalistiek verslag maar ontsnapt even goed aan rationele pogingen tot grijpen. Wat bezielde Lucas dan toen hij dit belangrijk gebeuren in dit verhaal goot? En waarom vond hij het nodig dit verhaal twee keer te vertellen, zij het in wat gewijzigde vorm? We weten dat Pasen, Hemelvaart en Pinksteren één groot feest vormen waarin zowel de bestemming van Jezus als onze eigen toekomst worden gevierd. Waarom dan die opsplitsing in drie feesten en welk ander accent wordt er telkens gelegd. Is het misschien niet zo eenvoudig om te verhelderen wat bedoeld wordt met die bestemming?

Een mythe wil krachten mobiliseren en ze in een bepaalde richting stuwen, dat is ook zo met dit verhaal van de hemelvaart. Het is een stil moment tussen twee krachtige gebeurtenissen. Er moest een brug worden geslagen tussen de verrijzenis van Jezus en het ontvangen van de heilige Geest, tussen het leven van deze tsaddik dat eindigde in Gods liefde en hoe het verder ging met zijn volgelingen. Van de ene kant hangt rond dit feest verstilling, want de verhalen over verschijnen houden op. Een tijd van leegte is aangebroken met alle onzekere vragen over een mogelijke terugkeer erbij. Zo leefde de jonge kerk. Maar er is ook een stuwende, opwaartse beweging. Zoals Elia in een vurige wagen naar de hemel voer, wordt Jezus opgenomen in een wolk. En terwijl Hij verdwijnt, zegent Hij zijn vrienden. Heb je ooit afscheid kunnen nemen van een geliefde die op het einde je bedankt voor het samenzijn of je zijn of haar zegen geeft? Het is van een onvoorstelbaar ontroerende kracht. Hebben de leerlingen zoiets beleefd?

Lees meer

Onze preken

  • 1
  • 2

Zoeken

Auteur

Liturgische dag

Liturgische tijd

Liturgische jaar

Jaar

Inschrijving

Preek van de week !

Indien u iedere week een voorstel van preektekst van een dominicaan of een lekendominicaan wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link. Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.
Ik ga akkoord met de Voorwaarden

WebTV


  • Wij zijn niet het centrum van de wereld

  • Over dikke teen wrijven

  • 1
  • 2

Blijf op de hoogte !

Blijf op de hoogte en meld u aan voor onze nieuwbrief !