18de zondag door het jaar

Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Auteur: Schilde Bergen


Begroeting

Welkom op ons wekelijks rendez-vous met elkaar en met de Heer.
We mogen hier samenzijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vorige week leerde Jezus ons bij monde van de evangelist Lucas
hoe wij moeten bidden.
Vandaag leert Hij ons omgaan met bezit.
Aan de hand van de gelijkenis van de hebzuchtige boer
laat Hij ons zien dat geen enkel bezit ons leven kan veilig stellen.
‘Al heeft een mens nog zo veel,
zijn leven bezit hij niet’,
waarschuwt het evangelie.

Ja, we beamen dit wel,
maar in ons dagelijks leven duwen beslommeringen en materiële zorgen
dit advies naar de achtergrond.
Vragen wij God daarvoor om vergeving.

Openingswoord 2

In ons leven is er een heleboel waaraan wij veel te veel belang hechten.
We werken ons krom,
we jagen ons op en hebben geen tijd om te rusten.
De kunst om écht te leven, zijn we verleerd.
Intens leven heeft nochtans weinig te maken met ‘veel hebben’.
Ja, geld is nodig,
maar uiteindelijk maakt het nooit echt gelukkig.
Geluk en vreugde hebben eerder te maken
met kwaliteit van leven.
En het evangelie zet ons op dat spoor:
leven op de maat van God,
dat is ten volle leven.
Vakantietijd is wellicht een goeie gelegenheid om daar eens bij stil te staan.

Gebed om ontferming 1

Omdat wij niet voldoende openstaan voor God
die zich aan ons aanbiedt,
bidden wij om ontferming.

-Ook al bezitten we niet zoveel,
kennen of kunnen we weinig,
toch kunnen we het niet: loslaten om te delen.
Het evangelie nodigt ons nochtans uit
om met ons bezit, ons kennen en ons kunnen
bij te  dragen tot het welzijn van anderen.
Voor al die keren dat wij te egoïstisch zijn,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-We denken wel eens dat we er zijn om te presteren.
In christelijke kringen heet dat:
je moet je hemel verdienen.
Het evangelie leert ons iets anders:
ontvang met dankbare handen
wat God je door onze medemensen aanbiedt.
Voor al die keren dat we te weinig ontvankelijk zijn,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Help ons de oude mens af te leggen, Heer,
en bekleed ons met de nieuwe mens,
zodat we herboren worden
tot Gods beeld en gelijkenis.
Voor al die keren dat we ons te krampachtig vasthouden aan het oude
en niet openstaan voor uw Geest,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2

-God, Gij nodigt ons uit om te delen
van ons bezit, onze tijd en onze talenten
en zo bij te dragen
tot meer geluk en levenskansen voor anderen.
Voor al die keren dat wij enkel aan onszelf dachten
en egoïstisch waren vragen we,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij leert ons dat we niet moeten presteren
om na de dood thuis te komen bij uw Vader,
maar dat we dankbaar mogen ontvangen wat God ons
via onze medemensen aanbiedt.
Voor al die keren dat we te weinig openstaan
voor wat we van U en onze naasten zomaar krijgen,
vragen we,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, Gij kijkt niet naar de materiële rijkdom
of de titels van mensen,
maar naar de warmte van ons hart
waarmee we kunnen beminnen en bemind worden.
Voor al de keren dat we enkel de buitenkant van mensen zien
en niet hun hartelijkheid en zorg voor anderen,
vragen we,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Goede God,
leer ons inzien dat uw weg van breken en delen
de echte weg is naar geluk en uw komende Rijk. Amen.

Lofprijzing

Met God willen wij samen zijn,
in zijn dienst willen wij leven,
zijn Woord willen wij spreken,
zijn wil vervullen,
zijn naam aanroepen.

Allen zullen erkennen, God,
dat Gij voor ons vrede zijt,
recht doet en vreugde brengt,
zorgt en heelt, omdat in U alle heil is.

De aarde geeft haar grondstoffen,
mensen produceren goederen,
maar uw zegen, God,
begeleidt onze handen.

Allen moeten het horen, God,
en beseffen dat Gij zorg draagt voor de mens. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
roep ons weg uit de vele bijkomstigheden
die ons gevangen houden.
Oriënteer onze wegen op het kompas
van uw Rijk en zijn gerechtigheid.
Maak dat Jezus’ Boodschap weerklank vindt in ons hart
zodat we vruchtbaar worden in het aanreiken van hoop en liefde.
Overtuig ons dat daarin ons geluk ligt,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
Oorsprong en Draagvlak van al wat leeft,
in het diepste van ons hart weten wij wel
dat we ons geen zorgen hoeven te maken
over onze toekomst of over die van onze kinderen.
Wij zijn immers geborgen in uw veilige handen.
Maar we durven ons daaraan niet echt toevertrouwen.
Daarom bidden wij U:
haal ons weg uit onze heimelijke drang
naar berekening en zelfbehoud.
Leer ons bidden om uw Rijk,
een rijkdom die nooit vergaat. Amen.

Lezingen

Vroeger hielden mensen zich niet bezig met carrière,
maar de mentaliteit is veranderd:
succes en geld
daar draait het grotendeels om, vandaag.
De lezingen die we dadelijk horen,
duwen ons wel bruusk met de neus op de feiten:
‘Waarvoor sloof je je uit?’ horen wij in het boek Prediker
en in het evangelie vraagt God:
‘Wat kan je doen met al die opgespaarde rijkdom?
Als je sterft baat die je niets’

Eerste lezing 1 (Pred., 1, 2; 2, 21-23)

Uit het boek Prediker

IJl en ijdel, zegt Prediker,
ijl en ijdel, alles is ijdel.
Want als iemand door zijn kennis en wijsheid
moeizaam iets gepresteerd heeft,
moet hij het toch overlaten aan een ander,
die er niets voor gedaan heeft.
Ook dat is ijdel, onzinnig.
Wat heeft een mens dan aan zijn harde werken,
aan al zijn zorgen en tobben onder de zon?
Zijn leven is één lijdensweg, zijn werk een bron van ellende.
Zelfs ’s nachts vindt hij geen rust.
Ook dat is ijdel.
KBS Willibrord 1995

Eerste lezing 2

Uit het boek Prediker 1, 2;2 ,21-23

Zwoegen en hard werken, genieten en plezier maken, zoeken naar wijsheid,
ik heb het allemaal gedaan.
Mijn conclusie is dat het geen zin heeft, want dat alles voorbijgaat.
Het is lege lucht.
Wat we ook doen, we hebben het leven niet in de hand.
Want wat je met wijsheid hebt gerealiseerd,
moet je toch aan iemand overlaten die er niets voor gedaan heeft.
Wat blijft er dan van over?
Je daarover zorgen maken en piekeren, je hele leven druk bezig zijn,
waartoe dient het?
Door zo te zwoegen, iets na te jagen wat uiteindelijk lege lucht blijkt,
wordt je leven één lijdensweg.
Het werk put je uit en ’s nachts lig je er nog wakker van.

Tweede lezing (Kol., 3, 1-5, 9-11)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

Broeders en zusters,
Als u nu met Christus ten leven bent gewekt,
zoek dan ook wat boven is,
daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God.
Zet uw zinnen op wat boven is, niet op het aardse.
U bent immers gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.
Wanneer Christus, die uw leven is, verschijnt,
zult ook u met Hem verschijnen in heerlijkheid.
Maak de aardse praktijken dood:
ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, kwade begeerte
en de hebzucht, die gelijk staat met afgoderij.
En vertel elkaar geen leugens meer.
Trek de oude mens met zijn gedragingen uit,
bekleed u met de nieuwe mens,
die wordt vernieuwd tot het ware inzicht,
naar het beeld van zijn schepper.
Dan is er geen sprake meer van Griek of Jood,
besnedene of onbesnedene, barbaar, Skyth, slaaf, vrije mens.
Maar alles in allen is Christus.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 12, 13-21)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

 Iemand uit de menigte zei eens tegen Jezus:
`Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen.’
Hij zei tegen hem:
`Wie heeft mij als scheidsrechter tussen u beiden aangesteld?’
Hij zei tegen hen:
`Pas op voor iedere vorm van hebzucht!
Ook al heeft een mens nog zo veel, zijn leven bezit hij niet.’
Hij vertelde hun een gelijkenis:
`Er was eens een rijke, wiens land veel had opgebracht.
Hij dacht bij zichzelf: `Wat moet ik doen?
Ik heb geen ruimte om mijn oogst op te slaan.”
`Dit ga ik doen,” dacht hij,
`ik breek mijn schuren af en ga grotere bouwen;
dan kan ik daar al het graan en mijn andere goederen in opslaan,
 en tegen mezelf zeggen:
Je hebt daar nu heel wat liggen, jongen, je kunt jaren vooruit.
Rust nu maar eens uit, eet, drink en neem het ervan.”
Maar God zei tegen hem:
`Jij dwaas, nog deze nacht wordt je leven opgeëist,
en voor wie zijn dan al die voorraden die je hebt aangelegd?”
Zo vergaat het iemand
die rijke schatten verzamelt voor zichzelf en niet voor God.’
KBS Willibrord 1995 

Geloofsbelijdenis

Belijden wij samen ons geloof in onze God van Leven en van Liefde.

Wij geloven in God de Vader,
die zijn schepping in onze handen heeft gegeven
om er een woning van te maken
waarin het goed is om te leven.

Wij geloven in de Zoon Jezus Christus,
die bij ons kwam wonen en nu leeft
in de harten van de mensen.
Hij is ons voorbeeld van liefde tot het uiterste.

Wij geloven in Gods Geest,
die ieder van ons de kracht geeft
om aan het Rijk van God mee te bouwen.

Wij geloven in een gemeenschap
waarin elkeen zorg draagt voor de ander;
waarin eenieder aan de Blijde Boodschap
gestalte geeft door woord en daad.

Wij geloven dat een mensenleven
nooit zal eindigen
en dat we hoopvol mogen uitzien
naar het eeuwig geluk bij de Vader. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met dit brood en deze wijn,
en met uw gaven aan de Heer op te dragen.

-Bidden wij voor hen die de gevangenen zijn van hun bezit,
voortgedreven door de hang naar steeds meer.
Dat zij de betrekkelijkheid van geld en goed leren inzien
en waarden mogen ontdekken die blijvend zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die, door het evangelie geraakt,
het goede nieuws handen en voeten geven in liefde en solidariteit.
Dat zij zich bij hun inzet geïnspireerd mogen blijven voelen
door Jezus’ voorbeeld, ook als ze tegenslag ondervinden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onze geloofsgemeenschap
die wil leven naar de Geest van Jezus.
Dat wij elkaar mogen blijven stimuleren
in het verkondigen en het beleven van de Blijde Boodschap.
Laten wij bidden…

God en Vader, door U gezonden
laat Jezus ons zien wat kwaliteit van leven is.
Geef dat wij Hem kunnen volgen op de weg die Hij ons is voorgegaan.
Moge Hij ons helpen om bij U thuis te komen. Amen.

Voorbeden 2

-God wij bidden U voor de rijken.
Dat zij niet verstrikt raken in de hang naar bezit
en de angst voor het verlies ervan.
Dat zij geluk mogen vinden in breken en delen.
Dat zij vrije mensen mogen worden
door medemensen te bevrijden.
Laten wij bidden…

-God, wij bidden U voor de armen.
Dat zij niet verbitterd geraken.
Dat zij de creatieve krachten die zij bezitten inzetten
om zichzelf en de wereld te vernieuwen.
Dat zij elkaar vasthouden en bemoedigen
en in solidariteit en gemeenschap
rijk zijn bij U.
Laten wij bidden…

-God, wij bidden U voor hen die als Franciscus,
in woord en daad
in de voetsporen van Jezus, uw Zoon, durven gaan.
Dat zij in en door uw liefde
velen – armen en rijken -,
zullen inspireren om de enige weg te gaan
die toekomst geeft: uw Toekomst.
Laten wij bidden…

God, wij danken U voor uw hart dat in ons klopt,
voor uw Licht dat ons verwarmt,
voor uw Woord dat ons te spreken geeft. Amen.
Jan Besemer

Gebed over de gaven 1

God van leven,
met brood en wijn in onze handen
beseffen wij meer dan ooit
dat alles een gave is van U.
Hier bijeen, brekend en delend, bidden wij:
leer ons alles wat ons gegeven is naar waarde te schatten,
zodat wij ervan kunnen genieten in echte vrijheid.
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, Bron van alle leven,
dit brood en deze wijn
staan symbool voor de zovele gaven
waarvan wij dag in dag uit mogen genieten
en die wij vaak zo vanzelfsprekend vinden.
Laat deze vakantietijd
voor ons een tijd zijn van voluit leven,
van opnieuw beseffen dat alles wat we hebben
ons gegeven is om er uw Rijk van liefde mee op te bouwen.
Maak ons van harte bereid tot daadwerkelijk delen,
vooral met hen die de dupe zijn van onrechtvaardigheid. Amen.

Tafelgebed

Heer, onze God,
Schepper van hemel en aarde,
wij danken U
voor alles wat leeft en ademhaalt,
voor het licht van deze dag,
voor het geluk en de liefde
die in ons midden ontstaan;
voor mensen die, zoals Gij,
ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor die ene Mens,
Jezus van Nazareth, uw Zoon.
Hij is uw Evenbeeld
omdat Hij er is voor de minste van de mensen.
Hij is er ook voor hen
die het goed hebben in dit leven,
door hen voor te gaan
in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.
Daarom zeggen wij U van harte dank
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het Woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend Woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn Woord en Brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het lichaam en het bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rondgereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw Zoon, Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader

Geef ons vandaag wat we vandaag nodig hebben.
We vragen niets voor morgen of overmorgen,
geen voorraadschuren, enkel het essentiële.
En morgen vragen we voor morgen.
Zo leren wij leven uit Gods hand.
Bidden we zoals Jezus het ons leerde:

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de Vrede en de Vreugde,
de Kracht en de Heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vredeswens

Mensen, broos en kwetsbaar,
onrustig in hun hart, onzeker in hun denken.
Leer ons, Heer, het diepe geheim doorgronden dat liefde ook lijden is,
dat niemand leeft voor zichzelf alleen, dat niemand sterft voor zichzelf alleen,
en dat geven doet leven.
Maak ons geduldig, meer verdraagzaam.
Leer ons vrede maken en doorgeven aan mekaar.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij die vrede elkaar van harte toe.

Lam Gods

Communie

Heer, Gij strekt uw hand naar ons uit en richt ons telkens op tot nieuw leven.
Voed ons met uw brood van geloof, hoop en vooral liefde,
opdat wij elkaar blijven vasthouden, wereldwijd, als één volk van geloof,
uw volk rondom uw Zoon, het Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Mijn huis staat vol en mijn berghok erbij.
Mijn zolder puilt uit en mijn kasten kunnen nauwelijks toe.
Allemaal hebbedingen en hebbedingetjes waarvoor ik hard heb gewerkt
en die ik in alle eerlijkheid heb verdiend.
Maar wat ‘heb’ ik eraan?
Bij de eerste windhoos, een brand of een overstroming
of bij een dom verkeersongeluk ben ik alles kwijt.
Wat ‘heb’ ik er dan aan?
Waar sta ik dan?
In de ogen van de ‘Ultieme Waarheid’ heb ik niet, maar ben ik.
Ik ben:
geduldige vader, vriendelijke buur, trouwe vriend,
liefhebbende partner, oplettende zoon, hardwerkende vakman, eerlijke collega..
Daar ‘ben’ ik.
‘Zijn’ wordt in de ogen van de Ultieme Waarheid het belangrijkste
en is van enige en onschatbare waarde.
‘Hebben’ wordt daar niet meegeteld.

Bezinning 2

Bezit en eigendom, macht en invloed,
winst en succes:
het blinkt als rinkelend geld.
Zonder zorgen vlieg je dan door ’t leven!
Zie de vogels op het veld:
ze zaaien niet, ze maaien niet,
zorgeloos zijn ze,
en ze leven, fluiten en tierelieren!

Hopen en verwachten, verlangen en uitzien,
wachten met open handen, geven en teruggeven:
de klank van de liefde.
Zo is de Openbaring van Jezus’ leven.

Belangloos
zomaar samen‑ zijn,
luisteren, aanvaarden en danken,
tot elkaar ja‑ zeggen,
leren leven voor elkaar:
schijnbaar lijkt het doelloos.
Zeker is het niet effectief voor een bankrekening.
Maar zó leven met en voor elkaar
is dubbel leven.
Leven bezit je niet.
Leven wordt je gegeven!

Slotgebed 1

God van Leven,
in uw Evangeliewoord hebt Gij voor ons
de schone schijn van geld en macht ontmaskerd.
Gij hebt ons gewezen op het belang van trouw en vriendschap,
op de noodzaak van aandacht en verantwoordelijkheid voor elkaar,
op wat wezenlijk is in dit leven
en op wat  ons echt vrij en gelukkig maakt.
Wij danken U daarvoor en beloven
dat wij zullen proberen ons opnieuw te oriënteren op Jezus, uw Zoon,
die Zichzelf onthechtte en rijk is bij U. Amen.

Slotgebed 2

Eigenlijk weet je het al lang – zegt God -:
echte rijkdom kan je niet aflezen aan de dikte van een portefeuille
of aan het saldo van een bankrekening.
Echte rijkdom zit vanbinnen,
in de diepte van je hart, waarmee je kunt liefhebben en bemind worden.
Ik hoop dat Jezus op dat vlak voor jou een voorbeeld mag zijn,
een wegwijzer, een voorganger.
Probeer te leven zoals Hij,
ook als de wereld andere dingen in je oor fluistert.
Ik wil je daarbij helpen – zegt God.

Zending en zegen

Het thema van deze viering kan voor ons een uitnodiging zijn
om in de loop van deze week
eens na te denken over ons omgaan met bezit.
Laten wij onze goederen beheren als bewuste christenen
en moge God ons daartoe de kracht geven
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

 

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.