Nieuwsbrief

Zondagsvieringen

Indien u iedere week een liturgisch voorstel wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link.
Ik ga akkoord met de Voorwaarden
Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.

Maria Tenhemelopneming

Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022

Begroeting

Hartelijk welkom op deze feestdag,
in deze viering waarin Maria,
de moeder van onze Heer, centraal staat.
Laten wij met haar zingen en juichen
en danken voor de genade en het geluk
die de Heer ons schenkt.
Moge haar geest in ons midden zijn,
in de naam van Hem die wij noemen:
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
Kerk in Herent

Openingswoord 1

Zou er op deze wereld een vrouw zijn
van wie er meer portretten geschilderd
of beelden gebeiteld werden dan van Maria?
Zij kreeg overal veel lof,
maar de laatste jaren is het rond haar wat stiller geworden.
Sommigen zeggen:
het wordt bijna zo bescheiden als zijzelf moet zijn geweest.
En toch …
Als mensen in nood zitten,
komen ze vaak in stilte eerst bij haar met hun zorgen en beden.
De moeder Gods, dé moeder bij uitstek.
Zij was bij Jezus van bij zijn geboorte tot aan zijn graf.
En na zijn dood was zij bij zijn leerlingen,
de eerste missionarissen van onze Kerk.
Jezus zelf gaf haar aan ons.
Vandaag de tenhemelopneming van Maria:
het feest van zijn en onze moeder.

Openingswoord 2

Op het feest van de tenhemelopneming van Maria
wil ik blij en dankbaar, samen met jullie,
opkijken naar ons aller moeder, Maria!
Een echt feest doet iets met mensen,
zet mensen in beweging.
Ze voelen zo’n feest aan als iets heel deugddoends,
iets dat hun diepste binnenste raakt.
Bij alle grote feesten speelt Maria een rol
- Kerstmis, Pasen, Pinksteren -
maar dit is het grootste Mariafeest van heel het jaar,
geheel aan haar gewijd.
We willen God danken voor de moeder van Jezus.
Zij was eenvoudig en gering onder de mensen,
maar in Gods ogen was zij de grootste.
Moedig en dienstbaar
door haar geloof en vertrouwen in haar Zoon, Jezus,
werd haar leven voltooid
en werd zij bij God in de hemel opgenomen. 

Openingswoord 3

Maria is op een uitzonderlijke wijze door Gods liefde geraakt.
Vanuit de ervaring in haar eigen leven
wist zij zich aangesproken door God
om mee te werken aan het heil van alle mensen.
Zij was er zich goed van bewust
dat God haar heel graag zag
en dat haar kind een “zichtbaar teken” was
van een liefdevolle God.
Haar gedrevenheid, haar geestdrift voor Gods plan
maakte haar ook tot een vreugdevol iemand,
die de liefde deelde met allen die zij ontmoette.

Moge wij in dit vierend samenzijn
ook iets ervaren van die gedrevenheid.
De naam van Maria is ontegensprekelijk verbonden
met het woord “moeder”.

Gebed om ontferming 1

Dit feest van Maria brengt ons in herinnering
wat in Gods ogen belangrijk is.
Niet zozeer menselijke prestaties,
of wat wij weten of bezitten,
maar wel:
of wij eenvoudig genoeg zijn om te geloven
dat wij uiteindelijk door God gedragen worden.
Een mens die leeft in dat geloof,
is groot in de ogen van God.
Dat zien wij bij Maria.
Laten we daarom vergeving vragen voor ons tekortkomen.

-Omdat wij zo gemakkelijk vergeten
dat leven en talenten ons gegeven zijn als een geschenk
en wij ze tot gave moeten maken voor anderen,
zoals Maria deed:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat wij vaak vergeten dankbaar te zijn
voor alle moederliefde
en wij het vanzelfsprekend vinden dat onze moeder altijd voor ons klaarstaat:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Om alles dat we als ouder, als kind,
hadden kunnen doen en zijn,
maar dat we toch ongezegd en ongedaan lieten:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Laten wij elkaar vergeving schenken
en moge de barmhartige God ons in zijn liefde opnemen
en geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Gebed om ontferming 2

-Maria, uw leven was blije ontvankelijkheid
voor het Woord van de Heer.
Wij zijn dikwijls onverschillig en koud
voor de Boodschap van uw Zoon.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
 
-Maria, uw leven was een blijvend JA
op de liefde van de Heer.
Wij sluiten ons zo gemakkelijk af voor zijn aanbod.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
 
-Maria, uw liefdevolle aandacht gaat reeds eeuwen lang uit
naar armen, zieken, zondaars en misdeelden.
Wij durven nogal eens langs anderen heen kijken
om alleen aan onszelf te denken.
Daarom vragen wij op uw voorspraak:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Met ogen vol liefde, Maria,
zag je Jezus opgroeien van kind tot knaap,
tot volwassen man.
Je liet Hem gaan,
de weg van het groene Nazareth
naar het starre Jeruzalem.
Water werd wijn en wijn werd bloed.
De trouw aan je Zoon
bracht ook jou onder het kruis.
Maria, bid voor ons,
opdat wij, op onze beurt,
met open hart en handen Jezus zouden volgen. Amen.

Openingsgebed 2

God, onze Vader,
Gij hebt Jezus, uw Zoon,
laten geboren worden uit Maria.
Gij hebt haar de kracht geschonken
om mee te groeien met haar Zoon.
Wij danken U voor haar
die ook onze moeder is
en wij bidden U:
leg in ons uw kracht
opdat wij, mild en vastberaden,
uw Woord ontvangen,
het bewaren en ervan getuigen
door Jezus Christus,
die met U en de H. Geest
leeft in eeuwigheid. Amen.

Lezingen

-De eerste lezing is genomen uit het Boek 'Openbaring'.
De apostel Johannes hanteert daarin een soms wat vreemde beeldspraak.
De barende vrouw waarover hij het heeft, is het beeld van de Kerk,
die ook in moeilijke tijden, Christus doet geboren worden in haar gelovigen.
-Het Magnificat is een lofzang van Maria
omdat de machtige God grote dingen heeft gedaan
aan zijn eenvoudige dienstmaagd.
Tegelijk is het een gebed
waarin armen en rechtelozen hun hoop en vertrouwen uitspreken
in een rechtvaardige God.


Eerste lezing (Openb., 11, 19a; 12, 1. 3-6a.-10ab)

Uit de openbaring van de apostel Johannes

19 Toen ging de tempel van God in de hemel open.
1 Een groot teken verscheen aan de hemel:
een vrouw, omkleed met de zon, de maan onder haar voeten
en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.
2 Zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en barensnood.
3 Toen verscheen aan de hemel een ander teken:
een grote, vuurrode draak.
Hij had zeven koppen en tien horens,
en op zijn koppen zeven diademen.
4 Zijn staart vaagde een derde deel van de sterren aan de hemel weg
en wierp ze op de aarde.
De draak stond vóór de vrouw die zou baren,
om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard had.
5 Zij baarde een kind, een zoon,
die alle volken zal weiden met een ijzeren staf.
Haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon.
6 De vrouw vluchtte naar de woestijn,
waar God voor haar een plaats had bereid om daar gevoed te worden.
10 En ik hoorde een stem in de hemel luid roepen:
`Nu zijn de redding en de macht
en het koningschap van onze God gekomen
en de heerschappij van zijn Messias.
KBS Willibrord 1995

Eerste lezing (alternatief)

In onze eerste lezing gaan onze gedachten uit naar de liefde die wij van onze moeder mochten ondervinden. Om die te beschrijven doen we een beroep op de liefdeshymne van Paulus in zijn eerste brief aan de christenen van Korinthe (1 Kor. 13,1-13)

1 Al spreek ik de taal van mensen en engelen – als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal.
2 Al heb ik de gave van de profetie, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen zou kunnen verzetten – als ik de liefde niet heb, ben ik niets.
3 Al deel ik al mijn bezit uit, al geef ik mijzelf prijs om mij daarop te kunnen beroemen – als ik de liefde niet heb, helpt het mij niets.
4 De liefde is geduldig en vriendelijk; de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij verbeeldt zich niets.
5 Zij gedraagt zich niet onfatsoenlijk, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan.
6 Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid.
7 Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verduurt zij.
8 De liefde vergaat nooit. De gave van de profetie, ze zal verdwijnen. Het spreken in talen, het zal verstommen. De kennis, ze zal ooit hebben afgedaan. 9 Want ons kennen is stukwerk, en stukwerk ons profeteren.
10 Maar wanneer het volmaakte komt, heeft het stukwerk afgedaan.
11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, dacht ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik het kinderlijke achter mij gelaten.
12 Nu kijken wij nog in een spiegel, we zien raadselachtige dingen, maar straks zien we van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik nog slechts ten dele, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben.
13 Deze drie dingen blijven altijd bestaan: geloof, hoop en liefde, maar de liefde is het voornaamste.

Tweede lezing (1 Kor., 15, 20-27a)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

Broeders en zusters,
20 Christus is opgestaan uit de doden,
als eersteling van hen die ontslapen zijn.
21 Want omdat de dood er is door een mens,
is de opstanding van de doden er ook door een mens.
22 Zoals allen sterven in Adam, zullen ook allen in Christus herleven.
23 Maar ieder in zijn eigen rangorde:
als eersteling Christus,
vervolgens, bij zijn komst, zij die Christus toebehoren.
24 Daarna komt het einde,
wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen,
na alle heerschappij en macht en kracht te hebben onttroond.
25 Want Hij moet het koningschap uitoefenen,
tot Hij zijn voet heeft gezet op al zijn vijanden.
26 En de laatste vijand die uitgeschakeld wordt, is de dood.
27 Immers, alles heeft Hij aan zijn macht onderworpen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 1, 39-56)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

39 In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland,
naar een stad van Juda.
40 Zij ging het huis van Zacharias binnen, en begroette Elisabeth.
41 Meteen toen Elisabeth de begroeting van Maria hoorde,
sprong het kind op in haar schoot.
Elisabeth werd vervuld met heilige Geest.
42 Ze riep met luide stem:
`Gezegend ben jij onder de vrouwen,
en gezegend is de vrucht van je schoot.
43 Waar heb ik het aan te danken
dat de moeder van mijn Heer bij mij komt?
44 Op het moment dat je groet mij in de oren klonk,
sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot.
45 Gelukkige vrouw, zij die gelooft!
Wat haar namens de Heer is gezegd, zal in vervulling gaan.'
46 Daarop zei Maria:
`Met heel mijn hart roem ik de Heer,
47 met al mijn adem juich ik om God, mijn redder;
48 want Hij heeft omgezien naar zijn dienares in haar geringheid.
Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig,
49 want grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan.
Heilig is zijn naam,
50 barmhartig is Hij, iedere generatie weer,
voor wie Hem eerbiedigen.
51 Hij heeft de kracht van zijn arm getoond,
wie zich verheven waanden, heeft Hij uiteengeslagen.
52 Machthebbers heeft Hij van hun troon gehaald,
geringen gaf Hij een hoge plaats.
53 Hongerigen overlaadde Hij met het beste,
rijken heeft Hij met lege handen weggestuurd.
54 Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht,
indachtig de barmhartigheid die Hij,
55 zoals aan onze vaderen toegezegd,
bewijzen wil aan Abraham en zijn nageslacht, voor eeuwig.'
56 Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar;
toen keerde ze naar huis terug.
KBS Willibrord 1995


Moderne Magnificatlezing

Maria zong:
wat is God toch grandioos.
Hij betekent alles voor mij.
Ik ben helemaal opgetogen
omdat Hij naar mij heeft omgekeken.
Eigenlijk ben ik toch niets bijzonders,
een doodgewoon meisje
dat graag voor anderen klaar staat.

Maar voortaan zal iedereen zeggen
dat ik het heel erg getroffen heb.
Hij is inderdaad machtig groot
en Hij heeft zijn naam waargemaakt
door mij te kiezen voor zo iets geweldigs.

Zo doet Hij met ons.
Alle mensen die naar Hem opzien,
hebben dat steeds ondervonden.
Wie hem in de arm neemt,
staat sterk.
Maar wie zich verbeeldt dat hij het wel alleen kan
zal bedrogen uitkomen.

De machtigen laat Hij rustig vallen
maar de kleinen helpt Hij vooruit.
Aan ons, die nog zoveel tekortkomen,
geeft Hij wat we maar nodig hebben.
Maar diegenen die zich al van alles hebben voorzien
stuurt Hij weg met lege handen.
Zo heeft Hij het altijd gedaan met de mensen
vanaf Abraham en zijn volk
tot nu toe en in eeuwigheid.

Geloofsbelijdenis 1

Belijden wij samen ons geloof in God
die voor ons Vader, Zoon en Geest wil zijn.

Ik geloof in God, mijn Schepper,

die man en vrouw gemaakt heeft naar zijn beeld;
die mij liefheeft als een vader
en voor mij zorgt als een moeder,
die mij troost en vergeeft
en die mij altijd de mogelijkheid geeft
opnieuw te beginnen.

Ik geloof in Jezus Christus,

die door God gezonden, Mens is geworden,
om ons nabij te zijn;
die, helend en genezend,
ons de liefde heeft voorgeleefd.

Ik geloof in de heilige Geest,

die bezielt en vreugde brengt,
die de mensen hoop geeft,
die de bron is van mijn geloof.

Ik geloof dat de mensen elkaar nodig hebben

om samen God te dienen,
om de schepping voor iedereen leefbaar te maken
door samen te delen en in eenvoud te leven,
en zo te werken aan de komst van Gods Rijk. Amen.

Geloofsbelijdenis 2

Wij, kleine mensen, zijn - net als Maria -
geroepen tot groot geloof.
Laten wij dat geloof samen belijden.

Ik geloof in een God
die als een moeder en een vader nabij is,

en ik hoop dat ik mij nog klein genoeg kan maken
om dit in donkere tijden te ervaren.

Ik geloof in Jezus Christus, de Verlosser,

en ik hoop dat ik vrij genoeg kan worden
om mij echt te laten verlossen.

Ik geloof in de Heilige Geest,

en ik hoop dat ik genoeg vertrouwen vind
om mij door Hem te laten leiden.

Ik geloof in de liefdevolle nabijheid van mensen,

en ik hoop dat ik voldoende open door het leven ga
om zelf liefde te geven en te ontvangen.

Ik geloof in vrede onder de mensen

en ik hoop dat ik zacht en sterk genoeg ben
om daaraan met anderen te bouwen.

Ik geloof in vergeving van zonden

en ik hoop dat ik voldoende snel
de balk in eigen ogen zie.

Ik geloof in een dienende Kerk,

en ik hoop dat ik - dienstbaar -
een stukje van haar uitstraling mag worden.

Ik geloof dat de verwachting van Liefde mijn geloof versterkt

en dat we met velen zijn om dit geloof te delen. Amen.

Voorbeden 1

Goede God, vol vertrouwen komen wij naar U toe.
Wij bidden, samen met Maria,
dat de zachte kracht van de liefde het onrecht mag overwinnen.

-Bidden wij voor alle sterke vrouwen
die opkomen voor het leven van hun kinderen.
Voor de dwaze moeders, waar ook ter wereld,
die niet zwijgen en hun stem laten horen,
die het gevecht met onrecht aandurven.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle moeders
die hun kinderen niet kunnen bieden waar ze om vragen:
eten en drinken, kleding en gezondheid, veiligheid.
Dat ze het gevecht mogen volhouden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle vrouwen
die zich het lot aantrekken van verlaten, verwaarloosde kinderen.
Voor allen die, als vrijwilligster,
deze wereld meer bewoonbaar trachten te maken.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor vrouwen die ervan droomden ooit moeder te worden
maar wier droom - om welke reden dan ook -
nooit in vervulling is gegaan.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die naar de naam van Maria genoemd zijn.
Dat haar weg
voor hen een teken mag zijn
van Gods liefde en trouw.
Laten wij bidden… 

Voorbeden 2

-Bidden we dat ook wij,
naar het voorbeeld van Maria, die bij haar Zoon bleef tot op Golgotha,
onze vrienden en medemensen trouw nabij mogen blijven
in lijden en verdriet.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat ook wij een rotsvast geloof in de Heer mogen hebben, 
zodat ook wij "ja" durven zeggen op zijn appél.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat wij, zoals Maria voor haar nicht Elisabeth,
spontaan de handen uit de mouwen zouden steken
wanneer een ander hulp nodig heeft.
Laten wij bidden…

-Bidden we tenslotte voor onszelf.
Dat we ons zouden openstellen voor Gods Goede Boodschap
en vertrouwen op zijn belofte van eeuwig leven bij Hem.
Laten wij bidden…

Voorbeden 3

Bidden wij vol vertrouwen tot God,
want Hij is met ons begaan
en helpt ons aan zijn liefde gestalte te geven in ons sterfelijk bestaan.

-Bidden we met een dankbaar hart
voor alle vrouwen die ons voorgaan
naar nieuwe tijden en een hoopvolle toekomst.
Voor vrouwen die werken in onze Kerk
en haar milder, wijzer en menselijker maken.
Laten wij bidden ...

-Bidden we met een dankbaar hart
voor al die mensen - vrouwen en mannen, kinderen en ouderen -
die steeds openstaan voor het verdriet en de zorg van anderen
en aan hen dienstbaar zijn.
Laten wij bidden ...

-Bidden we met een dankbaar hart
voor alle mensen die regeren en macht hebben
en die in hun groot-zijn,
klein en menslievend willen worden,
naar het voorbeeld van Maria.
Laten wij bidden ...

-Bidden we met een dankbaar hart
voor hen die in onze gedachten verder leven.
Dat zij, zoals Maria, mogen zijn opgenomen bij God.
Laten wij bidden ...

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
wij brengen U deze gaven als tekenen van ons verlangen
U te ontvangen in ons leven
zoals Maria, de moeder van uw Zoon,
U wilde ontvangen.
Neem ze aan, schamel en beperkt als ze zijn
en maak ze tot tekenen van uw liefde
die onze tekorten vergeeft
en onze onvolmaaktheid voltooit.
Daartoe danken en prijzen wij U,
God van alle eeuwen der eeuwen. Amen.
Diest

Gebed over de gaven 2

Gij hebt ons reden tot vreugde gegeven, God,
Gij hebt ons door Maria uw reddende macht en uw onvermoede nabijheid getoond.
Laat deze gaven het teken zijn van de rijkdom die Gij ons schenkt.
Doe ons geloven in de grote dingen die Gij voor ons doet.
Bestendig onze vreugde door Christus, onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Goede God,
wij danken U voor Maria, onze moeder.
Zij verenigde zich met uw Zoon in leven en sterven.
Zo werd zij één met Hem in zijn verrijzenis.
Haar leven was zuiver geloof in woord en daad.
Zij was een toonbeeld van dienende liefde,
zonder alles te willen begrijpen.
Zij zegt ons dat het goed is ons aan U toe te vertrouwen,
naar U te luisteren en eenvoudig te doen
wat Gij van ons verwacht.
Zij leert ons dat het geloof leven betekent en verlossing
uit zonde en dood.
Wij danken U voor Maria, onze moeder,
en voor Jezus, haar Zoon.
Samen met hen en met de anderen, die leven in uw heerlijkheid
willen wij U loven en prijzen met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Altijd zijt Gij met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen,
zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel
waar wij uw liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem
bij het breken van het Brood.

Daarom bidden wij, almachtige God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn Lichaam en zijn Bloed.

Want op de avond voor zijn lijden
nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen
terwijl Hij zei:
"Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt."

Zo nam Hij ook de beker met wijn
en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
"Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende Verbond.
Dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken."

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt,
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer
en herken erin uw eigen Zoon
die zijn leven heeft gegeven
en zijn bloed vergoten
opdat voor alle zoekers
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God,
laat de Geest van Jezus in ons wonen
en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven
van zijn Lichaam en zijn Bloed
en maak nieuwe mensen van ons
opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus en onze bisschoppen,
leer alle gelovigen van uw Kerk
de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart
voor alle mensen rondom ons.
Dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,
in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader,
over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis,
waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling
van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen.
Dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen en martelaren
en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Als we in het voetspoor van Jezus willen treden,
kunnen we ons optrekken aan het voorbeeld van Maria.
Zoals zij, samen met zijn vrienden, zo vaak heeft gedaan,
mogen ook wij bidden tot Hem die onze Vader is.
Onze Vader…

Vergeef ons Heer, wanneer wij kronkelwegen gaan.
Neem ons, in uw barmhartigheid, bij de hand
en houd ons op de rechte weg.
Maak ons hart onrustig
wanneer wij onze blik willen afwenden
van mensen die elkaar onrecht doen.
Geef ons rust en hoop
wanneer wij opgesloten zitten in onszelf.
Omdat Gij ons nabij wilt zijn
mogen wij hoopvol wachten op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk....

Vredeswens

Op het kruis heeft Jezus
het begin gemaakt van de verzoening
tussen alle mensen.
Hij heeft ons Maria als moeder gegeven,
opdat wij met haar hulp
ons met elkaar verzoenen tot een hartelijke gemeenschap.
Gods vrede zij altijd met u.
En geven wij elkaar van harte die vrede door.

Lam Gods

Communie

Wie belust zijn op rijkdom en macht,
en zij die een hart van steen hebben,
zendt Hij heen met lege handen.
Maar wie honger hebben, overlaadt Hij met het beste.
Zie dan het Lam Gods...

Bezinning 1

Maria was een sterke, lieve vrouw,
Jodin in hart en nieren,
en daarom zo gevoelig
voor de Boodschap van haar Zoon. 

Zij kwam uit het volk,
groot geworden met de Schrift,
en daarom zo begerig
naar elk woord dat Jezus sprak. 

Zij was opgegroeid in een simpel dorp,
levend op straat en bij de bron,
en daarom zo solidair
met de kleinen en de armen. 

Zij was de lieve, sterke vrouw.
Zij ging haar eigen weg
van vermoeden naar geloof,
van twijfel naar haar zekerheid.

Maria licht ons voor als 't donker wordt.
Zij troost ons met haar stilte zonder woorden.
Zij gaf haar ja-woord,
en dat ja-woord duurt nog altijd voort.
Nog altijd is zij met haar Zoon verbonden. 

Zolang Jezus' Geest
zichtbaar blijft in onze Kerkgemeenschap,
zolang zal ook zijn moeder
onopvallend bij ons zijn.
Manu Verhulst

Bezinning 2

Zo zong Maria:
Magnificat: met hart en ziel bezing ik onze God,
omdat Hij zich naar mij, zijn dienares,
heeft toegebogen.
En zie, ik mag het aan den lijve nu ervaren
dat Hij zich openbaart zoals een kind
dat weerloos is en weergaloos.
Magnificat: met hart en ziel bezing ik onze God.
Ik geef met vreugde door aan oud en jong,
aan al wie leeft en ooit nog leven zal,
dat onze God zich openbaart
in al wat nutteloos, onvruchtbaar schijnt
in de ogen van de groten.

Magnificat: met hart en ziel bezing ik onze God,
omdat Hij uit bescheidenheid zijn glorie weeft
en alle hoogmoed als stofgoud weg zal blazen.

Magnificat: met hart en ziel bezing ik onze God.
De hebbers en de wel-doorvoeden
heeft Hij nauwelijks iets te bieden.
Alleen de armen is Hij
tot levend Brood en Broederschap.

Magnificat: met hart en ziel bezing ik onze God.
Wat Hij Abraham beloofde
zie ik nu en ooit gebeuren:
heel de wereld wordt bevrijd
en ieder die een slecht verleden had
zal een toekomstmens worden,
dankzij Hem, Jezus, mijn Zoon en uw Metgezel ten leven. Amen.
Jan van Opbergen

Bezinning 3

Wees gegroet Maria,
moeder van de vluchtelingen
die zich verschansen achter tralies
van verdriet.

Wees gegroet Maria,
moeder van de verminkte kinderen
die de oorlog achterliet.

Wees gegroet Maria,
moeder van miljoenen doden
die vielen op het slagveld van de macht.

Wees gegroet Maria,
moeder van de vrouwen
die op hetzelfde slagveld zijn verkracht.

Wees gegroet Maria,
moeder van de weerloosheid.

Wees nabij Maria.
Lut Debroey 

Slotgebed 1

Maria,
gij vrouw die geloofd hebt
dat aan u vervuld zou worden
wat u vanwege de Heer was toegezegd.

Gij, beeld en hart van het geloof van de Kerk.

Gij, die ons in Kana hebt gezegd:
“Doe maar wat Hij u zeggen zal”.
En wat leeg en opgebruikt was,
werd plots teken van volheid en overvloed.

Leer ons vandaag
met u te geloven
in het oude visioen van vrede:

dat mensen elkaars taal verstaan
en elkaar opbouwen en dragen,
de verdrukking opheffen
en het recht van de kleine erkennen.

Leer ons om, zoals gij,
ontvankelijk te worden voor de werking van Gods Geest
en om vandaag hier te doen
wat gedaan kan worden voor de komst van uw Zoon,
voor zijn Rijk van vrede en gerechtigheid voor heel onze wereld. Amen.

Slotgebed 2

God,
wij danken U voor Maria,
die in een lied de wondere daden bezong
die Gij doet aan mensen die bij anderen niet in tel zijn.
Zegen ook ons, zo bidden wij U,
met aandacht voor het kleine,
en met een oog voor al wat kwetsbaar en onaanzienlijk is.
Maak ons zo, meer en meer, tot beeld en bondgenoot van U,
God van tijd en eeuwigheid. Amen.
Kerk in Herent

Zending en zegen

Lieve mensen,
ook voor ons is Maria een model en een bemoediging
om weer vreugde en blijheid,
moed en frisheid in onze kerken te brengen.
Om met nieuwe kracht naar buiten te treden
en een “Blijde Boodschap”
naar de wereld uit te dragen.
Maria laat ons hierbij niet los.
Zoals zij langs Jezus’ levensweg stond,
bescheiden maar duidelijk,
zo is zij ook aanwezig op onze pelgrimstocht door het leven.
In elke situatie is haar boodschap:
laat Gods Geest bij u aan huis komen…
dan wordt mogelijk wat anders niet kan,
dan komt er vreugde en diepe vrede in je hart.

Moge wij deze vrede uitdragen en ervan getuigen,
waar we ook heen gaan.
Moge God ons daartoe zegenen
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

 

 

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.