21e Zondag door het jaar

Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022

Begroeting met openingswoord 1

Genade en vrede zij u
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Paulus zegt ons vandaag:
“Geloven is: onze voeten richten op de rechte weg van de Heer”.
Ook in deze vakantietijd moeten wij die raad ter harte nemen
en niet zomaar ons geloof en de beleving ervan even terzijde schuiven.
Enkel door de weg van de Heer te volgen
zullen wij veilig door de nauwe deur komen
en aanzitten in het Koninkrijk Gods. 

Openingswoord 2

Ik aarzel een beetje, beste mensen, om u 'welkom' te heten.
Want wat Jezus ons vandaag toezegt in het evangelie
klinkt niet zachtaardig.

Zo gaat dat nu eenmaal in een goede opvoeding:
vaak bemoedigen,
maar als het nodig is
ook durven zeggen waar het op staat,
de harde waarheid op tafel durven leggen.
Niet uit boosheid,
niet om de anderen af te breken,
maar om hen op het juiste spoor te zetten.

Laten we het even stil maken in onszelf
om met gespitste oren en open hart
zijn Boodschap te kunnen beluisteren.

Openingswoord 3

In het evangelie van vandaag spreekt Jezus over de kleine, nauwe deur
waardoor mensen bij Hem kunnen komen,
mensen die gerechtigheid ‘doen’.
In datzelfde evangelie is er ook sprake van de mensen
die wel naar Jezus hebben geluisterd,
met Hem hebben gegeten en gedronken,
maar zijn mentaliteit niet hebben overgenomen,
mensen die zich niet hebben ingezet voor gerechtigheid
en tegen wie Hij zegt: “Ik weet niet waar gij vandaan komt.”

In de mate dat wijzelf wel naar zijn Woord hebben geluisterd,
maar de gerechtigheid niet hebben ‘gedaan’,
willen wij bidden om vergeving.
Levensecht

Gebed om ontferming 1

-Heer, ondanks onze goede bedoelingen
wijken wij wel eens af van de weg die Gij ons toont.
Vaak denken wij sterk genoeg te zijn
om onze eigen koers te varen,
maar regelmatig stellen wij vast dat wij daarbij falen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij herkennen uw beeld niet altijd in onze medemens
en sluiten onze ogen voor de noden van de anderen.
Wij grijpen de hand niet van wie hulp vraagt.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, in deze wereld zoeken velen uw steun,
uw kracht, uw licht.
Gij vraagt ons
licht en warmte te zijn voor anderen,
maar wij geven te weinig gehoor aan uw oproep.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons onze fouten en tekortkomingen,
roep ons op tot eenheid en waarheid
en doe ons leven in gerechtigheid,
zodat wij elke dag herboren worden en uw stem mogen horen.
Dat vragen wij door Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed om ontferming 2

-Heer Jezus, wij zeggen wel dat Gij de Weg zijt,
maar dikwijls gaan wij andere wegen,
dan Gij ons zijt voorgegaan.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij zeggen wel dat Gij de Waarheid zijt,
maar dikwijls laten wij ons misleiden
door wat ons aangenaam in de oren klinkt
en hebben wij geen aandacht
voor wat Gij ons te zeggen hebt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij zeggen wel dat Gij het Leven zijt,
maar in plaats van ons te wagen
aan het leven dat Gij ons belooft,
verschuilen wij ons binnen de veilige grenzen
van ons al te menselijk bestaan.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God is een liefdevolle God,
grenzeloos in zijn barmhartigheid en trouw.
Op Hem mogen wij rekenen.
Hij zal onze zonden liefdevol vergeven.
Hij zal ons voeren naar nieuw en eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.
Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God, onze Vader,
Gij hebt alle mensen geroepen om binnen te treden in uw Koninkrijk.
Wij bidden U:
geef dat wij, op onze tocht hier op aarde,
elkaar niet loslaten, maar mekaar op de goede weg houden.
Laat ons niet eigenzinnig onze eigen weg gaan
die ons wegvoert van Jezus
die voor ons de toegangsdeur is tot leven
dat duurt in eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 2

God van hemel en aarde,
door Jezus Christus, uw Zoon,
nodigt Gij ons uit
deze aarde te maken tot een bewoonbare wereld.
Wij bidden U:
schenk ons de moed
om uit de kracht van uw Geest
de aarde te verheffen tot een plaats
waar vrede en gerechtigheid het winnen
van de krachten van afbraak en dood.
Open voor ons de poort naar het leven. 
Moge wij de sleutel vinden naar de eeuwigheid,
door Jezus , uw Zoon en onze Heer
die met U en de Heilige Geest leeft
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Diest

Lezingen

Wie mag binnen in het koninkrijk van God?
Iedereen is uitgenodigd, zegt de eerste lezing:
alle volkeren en talen zijn welkom.

Maar het gaat niet vanzelf, horen we in het evangelie.
Met Jezus aan tafel gaan betekent: willen leven zoals Hij,
ervoor zorgen dat de laatsten eerst komen
en zelf op de laatste plaats gaan staan.
In de tweede lezing worden wij ertoe aangespoord
ons niet te laten ontmoedigen door lijden en beproeving.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Jes., 66, 18-21)

Uit de profeet Jesaja

18 Ik kom om alle volken en talen te verzamelen;
zij zullen komen en mijn glorie zien.
19 Ik geef hun een teken, en hun overlevenden zend Ik naar de volken,
naar de verre eilanden, die mijn roem nog niet hebben gehoord
en mijn heerlijkheid nog niet hebben gezien;
zij zullen mijn heerlijkheid onder de volken verkondigen.
20 Dan brengen zij al uw broeders uit de volken mee,
als een offer voor de Heer,
op paarden, wagens,
huifkarren, muildieren en draagstoelen,
naar mijn heilige berg Jeruzalem,
zoals Israëls zonen in reine vaten
hun gaven naar het huis van de Heer brengen', zegt de Heer.
21 `En ook uit hen zal Ik priesters en Levieten kiezen', zegt de Heer.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Heb., 12, 5-7. 11-13)

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,
5 Bent u het Schriftwoord al vergeten
dat u als kinderen aanspreekt en u bemoedigt:
Kind, minacht de terechtwijzing van de Heer niet,
laat je door zijn straf niet ontmoedigen.
6 Want de Heer wijst hen terecht die Hij liefheeft,
Hij straft ieder die Hij als zijn kind erkent.
7 U moet het verdragen, het draagt bij tot uw opvoeding;
God behandelt u als kinderen.
Ieder kind wordt wel eens door zijn vader gestraft.
11 Tucht is nooit prettig,
op het moment zelf is er meer verdriet dan blijdschap;
maar op de lange termijn levert ze
voor degenen die zich door haar lieten vormen,
de vrucht op van vrede en gerechtigheid.
12 Daarom, hef de slappe handen op, strek de wankele knieën,
13 laat uw voeten rechte wegen gaan;
het kreupele lichaamsdeel mag niet ontwricht worden, maar moet genezen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 13, 22-30)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

22 Jezus trok door steden en dorpen, waar Hij onderricht gaf,
onderweg naar Jeruzalem.
23 Iemand vroeg Hem:
`Heer, zijn het er maar weinig die gered worden?'
Hij zei tegen de mensen:
24 `Doe wat u kunt om door de nauwe deur binnen te komen,
want Ik verzeker u, velen zullen proberen binnen te komen,
maar er niet in slagen.
25 Vanaf het moment dat de heer des huizes is opgestaan
en de deur heeft afgesloten, zult u buiten moeten blijven.
U zult op de deur gaan bonzen en roepen:
`Heer, doe open'', en Hij zal u antwoorden:
`Ik ken u niet. Waar komt u vandaan?''
26 Dan zult u zeggen:
`We hebben met U gegeten en gedronken,
en in onze straten hebt U onderricht gegeven.''
27 En Hij zal tegen u zeggen:
`Ik ken u niet. Waar komt u vandaan?
Ga weg allemaal, bedrijvers van onrecht die u bent!''
28 Dat zal een gejammer zijn en een tandengeknars,
als u Abraham en Isaak en Jakob
en alle profeten in het koninkrijk van God zult zien,
terwijl u eruit gegooid wordt.
29 Dan zullen ze komen van oost en west,
van noord en zuid,
en aan tafel gaan in het koninkrijk van God.
30 Let op, laatsten zullen eersten zijn,
en eersten zullen laatsten zijn.'
KBS Willibrord 1995 

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in Hem die heet:
‘Ik zal er zijn voor allen, niemand uitgesloten’.

Hij is de Kern, de Bron van onze solidariteit.
Op Hem wil ik mijn inzet afstemmen
en zijn naam maken tot rode draad van mijn leven.

Ik geloof in Jezus,
het levende verzet tegen iedere uitsluiting.

In Hem heeft onze God handen en voeten gekregen.
In Hem is zijn naam werkelijkheid geworden.
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst
in mensen die vandaag
zijn solidariteit met de uitgestotenen belichamen.

Ik geloof in zijn Geest,

die ook vandaag mensen bezielt
en aanzet om zijn manier van leven tot de hunne te maken,
en de weg te gaan van breken en delen,
van goedheid en verbondenheid,
van recht en vrede,
altijd weer ten bate van de minsten.

Ik geloof in Hem die heet:
‘Ik zal er zijn voor u’,
en ik weet: Hij is te doen. Amen. 

Voorbeden 1

Leggen wij onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem op te dragen.

-Bidden wij voor hen die bij tegenslagen bij de pakken blijven zitten
of het voor bekeken houden
en bijgevolg niet van plan zijn nog iets bij te dragen
aan het welzijn van anderen.
Dat zij zich laten raken door Gods Geest,
die al wat futloos is geworden, weer tot leven wil wekken.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die, ontmoedigd en teleurgesteld,
de Kerk de rug hebben toegekeerd.
Voor hen die hebben afgehaakt,
verbitterd over het verleden en niet gelovend in de toekomst.
Dat zij zich zouden laten raken door Gods Geest,
die bezielen wil wat is verdord.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf,
soms vastberaden en dan weer vertwijfeld,
soms edelmoedig en dan weer kleingeestig,
soms vrijgevig en dan weer egoïstisch,
soms actief en dan weer moe en lusteloos.
Dat wij ons laten raken door Gods Geest,
die ons tot hulp en troost wil zijn.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

-Bidden we voor alle mensen die zich niet neerleggen bij onrecht.
Dat zij niet ontmoedigd geraken
door de macht van politieke, financiële of andere belangen,
maar blijven werken aan een rechtvaardige toekomst.
Laten we bidden...

-Bidden we voor alle mensen die
door hun verbondenheid met de aarde en de natuur, beseffen
dat de schepping moet worden gekoesterd
en niet verloren mag gaan.
Laten we bidden…

-Bidden we voor ieder van ons die
een belangrijke deur achter zich heeft dichtgedaan,
die een keuze moest maken die wonden naliet:
scheiden van de partner, een vertrouwde plek verlaten…
Moge ook zij ervaren - dankzij mensen en dingen om hen heen -
dat er een God is die hen opwacht.
Laten we bidden…

-Bidden we voor ieder van ons
die geconfronteerd werd met ziekte, tegenslag of dood.
Dat we de moed niet laten zakken,
maar overeind blijven,
wetend dat er een deur is naar het eeuwig geluk.
Laten we bidden…

Goede God,
laat ons aanvoelen dat Gij met ons begaan blijft,
ook wanneer wij kronkelwegen gaan
op zoek naar U en naar elkaar. Amen.

Gebed over de gaven

Heer, onze God,
wij bidden U:
moge deze gaven ons het uithoudingsvermogen schenken en de overtuiging
dat niets ons ervan kan weerhouden om onbevreesd te werken aan uw toekomst.
Dat vragen wij U, door Jezus Christus,
onze Hoop en ons Vertrouwen. Amen.
Oelegem

Tafelgebed

Wij danken U dat Gij een God van mensen zijt,
dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader,
dat onze toekomst in uw handen ligt,
dat deze wereld U ter harte gaat.
Gij hebt ons tot leven gewekt.
Gezegend zijt Gij, Bron van al wat bestaat.
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,
en danken U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw weg te tonen,
om aan armen uw Blijde Boodschap te verkondigen,
om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan,
om voor ons allen, het evenbeeld
en de gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw.

Wij danken U voor deze onvergetelijke Mens,
die alles heeft volbracht wat menselijk is:
het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen.
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God, zijn Vader.
Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken
en aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:
"Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u."

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
"Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
zult gij dit doen tot mijn gedachtenis."

Verkondigen wij de essentie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Daarom, Heer onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood
en zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt
en dat Hij komen zal om recht te doen
aan levenden en doden
op de dag die Gij hebt vastgesteld.

Zend ons uw Geest, die Leven is, Gerechtigheid en Licht.
Gij, die het welzijn van de mensen wilt,
en niet hun ongeluk, niet hun dood,
neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde
in naam van Jezus, uw Zoon.
Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer, onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de Heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Opdat de Geest van Christus in ons werkzaam zou kunnen zijn,
moeten wij ons verbonden voelen met God, ons aller Vader.
En daarom bidden wij:
Onze Vader...

Vaak voelen wij ons klein en machteloos.
Toch schuilen ook in ons krachten van geloof, hoop en liefde.
Moge wij bij elkaar die krachten tot leven wekken,
zodat er in ons midden een beweging op gang komt
van geloof , hoop en liefde
die sterker is dan alle aardse machten.
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk...

Vredeswens

God van hemel en aarde,
geef ons de moed om te geloven en te beseffen
dat wij ten volle verantwoordelijk zijn
voor de aanwezigheid van uw Rijk onder ons,
in ons gezin, in onze wereld, in onze Kerk.
Als wij te gepasten tijde
onze oren en ogen, onze handen en monden openen
om uw Boodschap metterdaad te verkondigen,
dan zullen wij worden zoals Gij ons hebt gedroomd:
een volk van vrede, één van hart en één van ziel.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

Verzameld rondom deze tafel
worden we van harte uitgenodigd
te delen van het Brood en de Beker,
symbolen van Gods aanwezigheid onder ons.
Zie dit gebroken Brood, het Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben…

Bezinning 1

Heb je er wel eens bij stil gestaan hoeveel deuren je tegenkomt?
Draaideuren, zijdeuren, voordeuren, achterpoortjes, schuifdeuren, klapdeuren, automatische deuren..
Deuren: je moet ze durven openen,
maar ook durven dicht doen.
Een deur die altijd openstaat,
is geen deur maar gewoon een gat in de muur.
Een deur die nooit open is,
is ook geen deur, maar gewoon een muur.
Welke deuren maak je open en welke heb je tot nog toe dichtgelaten?
Maar ook:
welke deuren doe je dicht en welke heb je tot nog toe open gelaten?

Geloven is opengaan voor het Mysterie
en dichtdoen wat voorbij is.
Is opengaan voor het nieuwe.
Christus volgen is door zijn deur binnengaan
en de deur achter de dood en de zonde dichtslaan.

Geloven is niet de eerste zijn
die alles en iedereen verslaat,
maar de laatste
die niet verdergaat 
voordat recht is gedaan. 
Voordat die deur is opengegaan.
Diest

Bezinning 2

Geleefd geloven

Het evangelie is geen zoethoudertje,
geen opium om ons in slaap te sussen.
Het reikt ons een nieuwe toekomst aan,
maar niet zomaar zondermeer.
Het evangelie wil geleefd worden,
het daagt ons uit om liefde te zijn,
zodat de laatsten op het eerste plan komen.
Het is niet gemakkelijk
om door de nauwe deur te gaan.
Er is maar één toegangsbewijs:
je geloof moet geleefd zijn,
moet omgezet zijn in daden.
Want het geloof zonder werken
is dood en nietszeggend.
We worden door God gekend
door onze werken van gerechtigheid.
Er is geen plaats voor zelfgenoegzaamheid,
voor ons welbevinden in gebed alleen!
Ons geloof moet gedaan worden!
Het evangelie maakt ons onrustig,
zolang er onderscheid is
tussen meer of minder,
tussen laatsten en eersten.
Het daagt ons uit
om Gods naam "Ik zal er zijn voor jou"
waar te maken in ons leven
en in ons werken.
Wim Holterman osfs

Slotgebed

Als je sterft - zegt God - strek je hand dan uit
en leg ze in mijn hand.
Ik zal je hemels geluk en eeuwige vreugde geven.
Je zult genade en liefde bij Mij vinden,
tenminste als je je leven nu al afstemt op mijn golflengte
en als je hart klopt op het ritme van mijn hart,
met een voorkeursliefde voor armen en gekwetsten.
Alleen dan zal de poort van mijn Rijk
wagenwijd voor je openstaan.
Je bent welkom bij Mij - zegt God.
Ben Ik ook welkom bij jou?
Erwin Roosen 

Zending en zegen

Als je van hier weggaat,
span je dan tot het uiterste in om je licht brandend te houden.
In pijn en verdrukking: houd brandend het licht van de overwinning.
Voor de nauwe, gesloten deur: houd brandend het licht van de hoop.
Op het feest van de glitter en het goud: houd brandend het licht van de eenvoud.
Velen gaan bekende, brede, hel verlichte wegen.
Ga jij met een klein lichtje
de weg tegen alle wegen in.
Ga de weg van God,
ga met God naar de mensen.
Zijn deur staat steeds open,
in de naam van de Vader + en de Zoon en de H. Geest. Amen.
Diest

 

 

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.