Nieuwsbrief

Zondagsvieringen

Indien u iedere week een liturgisch voorstel wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link.
Ik ga akkoord met de Voorwaarden
Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.

23e Zondag door het jaar

Zondag: 04-09-2022
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Auteur: Parochie Schilde-Bergen


Begroeting
 

Van harte welkom iedereen.

Moge God voor ons als een licht op onze weg zijn,
als een hand op onze schouder,
als een broer of zus die naast ons staat,
als een God die wij mogen noemen:
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
naar Diest

Openingswoord 1 

Zich bekennen tot de gemeenschap rond Jezus
is niet vrijblijvend.
Het evangelie is soms erg veeleisend.
Kunnen wij, gewone mensen, dat wel aan?
Of mogen wij proberen,
mogen we altijd weer op zoek gaan naar de weg van Jezus,
krijgen we de kans om altijd te herbeginnen?
En geloven we dat God in zijn Geest met ons meegaat? 

Openingswoord 2

De zieken die Jezus genas,
de verhalen die Hij vertelde,
het boeide veel mensen zo intens
dat ze graag Jezus’ leerlingen wilden worden.
Maar als jullie echt helemaal bij Mij willen horen, zegt Jezus,
is er meer nodig dan dat je voor Mij in je handen klapt.
Dan moet je alles loslaten om net als Ikzelf altijd klaar te staan
voor mensen die een trooster en helper nodig hebben,
iemand die hun een weg wijst door het leven.
Als je zegt dat je bij Me wilt horen, zal je dat ook moeten waar maken.
Geen woorden, maar daden!

Hebben jullie een huis? Hebben jullie familie? Hebben jullie hobby's?
Dat is prima, maar die moet je wel kunnen loslaten
als er ergens mensen zijn die jullie hulp nodig hebben.
Als je daartoe bereid bent, kun je mijn volgeling worden.
Kijk naar Mij.

Ik heb niet eens een steen om 's nachts mijn hoofd op neer te leggen.
Wie echt bij Me wil horen,
moet dus zijn hele hebben en houden kunnen loslaten
om anderen te helpen en voor anderen te zorgen
die niet voor zichzelf kunnen zorgen.
Wil je dat echt?
Denk er maar eens goed over na voordat je daartegen ja zegt.

naar Omer Bogaert

Gebed om ontferming 1

-Heer, ondanks onze goede bedoelingen
wijken wij wel eens af van de weg die Gij ons toont.
Vaak denken wij sterk genoeg te zijn
om onze eigen koers te varen,
maar regelmatig stellen wij vast dat wij daarbij falen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons. 

-Christus, wij herkennen uw beeld niet altijd in onze medemens
en sluiten onze ogen voor de noden van de anderen.
Wij grijpen de hand niet van wie hulp vraagt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons. 

-Heer, in deze wereld zoeken velen uw steun,
uw kracht, uw licht.
Gij vraagt ons
licht en warmte te zijn voor anderen,
maar wij geven te weinig gehoor aan uw oproep.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons. 

Heer, vergeef ons onze fouten en tekorten,
roep ons op tot eenheid en waarheid
en doe ons leven in gerechtigheid,
zodat wij elke dag herboren worden en uw stem mogen horen.
Dat vragen wij door Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

 Gebed om ontferming 2

-We vragen vergeving voor ons gebrek aan onthechting,
voor onze te grote gehechtheid aan aardse goederen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons. 

-We vragen vergeving voor onze tweeslachtigheid,
voor onze angst om radicaal te kiezen voor uw Boodschap.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-We vragen vergeving voor ons gebrek aan vertrouwen,
voor ons tekort aan volharding.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons. 

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.
Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht. 
Eer aan God in de hoge.
Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.
Eer aan God in de hoge. 

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
wij zijn dankbaar
dat Gij ons uw Zoon hebt gezonden
om ons de weg te tonen
die we moeten gaan om gelukkige mensen te worden.
Zend ons steeds opnieuw mensen

die in Jezus' voetsporen wandelen.
Zij zijn voor ons de wegwijzers
die we nodig hebben als het ons soms moeilijk gaat.
Dit vragen wij U
door Jezus, onze Heer. Amen.
Helchteren

Openingsgebed 2

God, Gij die weet wat ons gelukkig maakt,
maar ook wat ons bindt en ons gevangen houdt,
zeg tot ons hart

hoe wij de vrijheid die Jezus ons voorleefde, tot de onze kunnen maken.
Leer ons van harte beschikbaar te worden voor het werk

waartoe Hij ons uitnodigt:
vorm geven aan een wereld naar uw hart,
een wereld van vrede voor alle mensenkinderen. Amen.

Diest

Lezingen   

In het evangelie maakt Jezus duidelijk,
dat radicale onthechting een voorwaarde is om Hem te volgen.
Zo'n stap moet men weloverwogen zetten,
met een groot vertrouwen op God.
De wijsheid die daarvoor nodig is,
is volgens de eerste lezing een gave Gods.
Kerk in Herent 

Eerste lezing (Wijsh., 9, 13-18b)

Uit het boek Wijsheid

13   Welke mens kent Gods raadsbesluit

of wie vermoedt wat de Heer wil?

14   Want armzalig is het denken van de stervelingen

en wankel zijn onze overwegingen.

15   Het vergankelijke lichaam bezwaart de ziel

en de aardse tent is een last voor de geest met vele gedachten.

16 Wij vermoeden amper de dingen op aarde;

zelfs wat voor de hand ligt

ontdekken wij maar met moeite:

wie speurt er dan na

wat er in de hemelen is?

17   Wie zou uw raadsbesluit gekend hebben,

als U de wijsheid niet had gegeven

en uw heilige geest niet

uit de hemel had gezonden?

18   Zo zijn de paden recht gemaakt

van degenen die de aarde bewonen;

zo hebben de mensen geleerd

wat U aangenaam is,

en zijn zij gered door de wijsheid.'

KBS Willibrord 1995 

Tweede lezing (Filém., 9b-10. 12-17) 

Uit de brief van de apostel Paulus aan Filémon

Dierbare,

9     Hij die u schrijft, is Paulus, een oud man,

nu bovendien een gevangene van Christus Jezus,

10     en mijn verzoek betreft het kind

dat ik hier in de gevangenis heb verwekt, Onesimus,

12     Ik stuur hem terug naar u, hem, dat wil zeggen mijn hart.

13     Ik voor mij had hem graag hier gehouden,

zodat hij, als uw plaatsvervanger,

voor mij zou kunnen zorgen

in mijn gevangenschap voor het evangelie.

14     Maar ik wil niets doen zonder uw instemming,

opdat uw goedheid niet afgedwongen maar spontaan is.

15     Misschien was dat wel de reden

waarom hij een tijd lang bij u weg is geweest:

dat u hem voorgoed terug zou krijgen,

16     niet meer als slaaf, maar als veel meer dan een slaaf:

als een geliefde broeder, speciaal voor mij,

en des te meer voor u, als mens en als christen.

17     Als u zich dus met mij verbonden voelt,

verwelkom hem dan alsof ik het was.

KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 14. 25-33)

 

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

 

25     Grote drommen mensen trokken met Jezus mee.

Hij richtte zich tot hen en zei:

Wie naar Mij toe komt, moet zijn vader en moeder,

zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters,

ja, zelfs zijn eigen leven verfoeien;

anders kan hij geen leerling van Mij zijn.

27     Hij moet zijn kruis dragen en Mij volgen;

anders kan hij geen leerling van Mij zijn.

Als een van u een toren wil bouwen,

gaat hij er toch eerst eens voor zitten

om de kosten te begroten,

om te zien of hij het werk kan voltooien.

Want anders, als hij wel het fundament legt

maar de bouw niet kan afmaken,

zal iedereen die het ziet hem uitlachen

30     en zeggen:

`Hij begon te bouwen, maar afmaken kon hij het niet.’’

Of als een koning ten oorlog trekt tegen een andere koning,

dan gaat hij er toch eerst eens voor zitten

om te beraadslagen of hij sterk genoeg is

om met tienduizend man op te trekken tegen de ander,

die met twintigduizend man op hem afkomt.

Als dat niet zo is stuurt hij,

terwijl de ander nog ver weg is,

een gezantschap naar hem toe

om naar de vredesvoorwaarden te vragen.

Zo moet ieder van u afstand doen van alles wat hij bezit;

anders kan hij geen leerling van Mij zijn.

KBS Willibrord 1995

 

 

 

 

 

 

Geloofsbelijdenis

 

Wij geloven in God, die wil dat wij leven,                         

die ons in liefde bij de hand neemt                                     

en ons wegen van leven wijst.

 

Niet via wetten en regels,                                    

maar door geloof, hoop en liefde                                

wordt Gods Koninkrijk werkelijkheid.

 

Wij geloven in Christus, de Levende,                                    

die ons leerde leven als kinderen van de Vader,                                          

die in ons leeft als kracht van liefde,                                   

die ons opwekt tot een nieuw bestaan.

 

Niet de oude mens leeft in ons voort,                            

maar Christus zelf brandt in ons hart als vuur.

 

Wij geloven in de Geest, Trooster en Helper,                    

die ons gaande houdt op weg naar vrede.   

 

Niet de geest van geld en macht,                                  

maar de Geest van liefde en gastvrijheid                     

brengt ons tot gemeenschap                                           

en maakt ons tot mensen naar Gods hart. Amen.

 

 

 

 

 

Voorbeden 1

 

Leggen wij onze gebedsintenties op het altaar van de Heer

om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer op te dragen.

 

-Bidden wij voor de vele mensen

die met Jezus meetrekken,

christenen die overal ter wereld

proberen zijn naam eer aan te doen

en ‘mensen van de weg’ willen zijn.

Laten wij bidden…

 

-Bidden wij voor hen die hebben afgehaakt.

Ooit wel gedoopt,

maar geen volgeling gebleven,

proberen ze nu op een andere wijze hun leven zin te geven.

Laten wij bidden…

 

-Bidden wij voor hen

die echt leerling willen zijn,

die veel hebben losgelaten om Jezus te volgen:

familiebanden, huis en haard.

Laten wij bidden…

naar Gerard Broekhuijsen

 

 

Voorbeden 2

 

-Bidden wij voor de Kerk

en voor alle geloofsgemeenschappen.

Dat zij duidelijk gestalte mogen geven

aan de radicale Boodschap van het evangelie

en dat zij het niet op een akkoordje gooien met machthebbers en bezitters

ten nadele van de armen.

Laten wij bidden…

 

-Bidden wij voor onszelf,

die toch wat overvallen worden door Jezus’ radicaliteit.

Dat wij de moed zouden hebben om na te gaan

wat die Boodschap voor ieder van ons kan betekenen

en dat wij,

wat wij ’s zondags met de mond belijden,

ook in de week in daden zouden omzetten.

Laten wij bidden…

 

 

 

Voorbeden 3

 

Goede God,

Gij roept ons op om de weg van Jezus te gaan

en om daarbij moeilijke keuzes niet te ontwijken.

Daarom willen wij tot U bidden.

 

-Voor allen die deel uitmaken van Gods Kerk op aarde.

Dat zij niet onnadenkend hun wegen gaan,

maar hun woorden en daden

steeds kritisch toetsen aan het evangelie.

Laten we bidden…

 

-Voor hen voor wie de keuze voor het evangelie offers vraagt

waardoor ze in conflict komen met hun naaste omgeving.

Dat zij kracht mogen ontvangen om hun keuze gestand te doen

en daaraan trouw te blijven, ook op kritieke momenten.

Laten we bidden…

 

-Voor onszelf bidden wij.

Dat wij gaandeweg door het leven de goede keuzes maken.

Dat wij opkomen voor wat rechtvaardig is, waar en goed,

en daaraan trouw blijven, ook op kritieke momenten.

Laten we bidden…

                                                             Midden onder U  

 

 

 

 

 

Gebed over de gaven 1

 

Heer,
samen met de gaven van brood en wijn
bieden wij U ook onze goede voornemens aan.
Wij gaan proberen om in Jezus' voetsporen te treden.
Wij willen ons best doen
om de mensen om ons heen gelukkig te maken.
We beseffen dat we nooit volledig
Jezus zullen kunnen volgen.
Daarom vragen we de hulp van zijn Geest,
om onze goede voornemens te verwezenlijken. Amen.

Helchteren

 

 

Gebed over de gaven 2

 

God en Vader,
vele graankorrels werden gemalen voor dit brood
en vele druiven werden geperst voor deze wijn.
Zo willen ook wij met elkaar verbonden zijn,

gemeenschap vormen,

Kerk zijn.
Aanvaard deze gaven,

doordring ze met uw Geest
zodat Jezus zelf in ons midden aanwezig komt

als Voedsel voor onderweg,
als Krachtbron om van te leven. Amen.

 

 

 

 

 

 

Tafelgebed

 

Wij danken U, barmhartige God,

omdat Gij een God van mensen zijt,

dat Gij onze God genoemd wil worden,

dat Gij ons kent bij onze namen,

en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

 

Want daarom hebt Gij ons geschapen

en geroepen in dit leven:

dat wij met U verbonden zouden zijn,

wij, uw mensenvolk op aarde.

 

Gezegend zijt Gij,

Schepper van al wat bestaat;

gezegend zijt Gij,

die ons ruimte geeft en tijd van leven;

gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen

en om de lucht die wij ademen.

 

Wij danken U voor heel de schepping,

voor alle werken van uw handen,

voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden

door Jezus Christus, onze Heer.

 

Daarom huldigen wij uw naam,

Heer, onze God,

en aanbidden U met de woorden:

 

Heilig, heilig, heilig de Heer,

de God der hemelse machten.

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.

Hosanna in de hoge.

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.

Hosanna in de hoge.

 

Wij hebben U nooit gezien, God,

maar wij mogen U wel ontmoeten

waar mensen van elkaar houden,

genade zijn voor elkaar

en uw schepping eerbiedigen.

 

Wij hebben U nooit gezien, God,

maar Gij geeft Uzelf aan ons,

in een medemens, in een geliefde,

in een reisgezel, in een zieke,

in Jezus, de dienaar van de wereld.

 

De avond voor zijn lijden en dood

zat Hij met zijn vrienden aan tafel.

Toen nam Hij brood als teken van zijn leven

brak het, deelde het rond en zei:

"Neem en eet hiervan gij allen

want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,

voor u gegeven, voor u gebroken."

 

Toen nam Hij de beker met wijn,

gaf hem rond en zei:

"Neem en drink hier allen uit,

want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige Verbond.

Dit is mijn Bloed dat voor u vergoten wordt

opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,

opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.

Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,

denk dan aan Mij."

 

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

 

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,

en belijden tot Gij wederkeert

dat Gij verrezen zijt.

 

Om dit te herdenken

blijven wij het Brood breken voor elkaar,

zoals zovelen reeds voor ons deden.

Wij bidden voor de mensen

die een bijzondere plaats innemen in ons hart,

ook voor hen die van ons zijn heengegaan.

Laat uw mensen nooit verloren gaan,

bewaar hen in uw liefde,

schrijf hun namen in de palm van uw hand.

 

Zend uw Geest uit over uw Kerk.

Geef ons hoop, God.

Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.

Met Hem en in Hem

zijn wij uw mensen,

zijt Gij onze Vader,

nu en tot in eeuwigheid. Amen.

 

 

 

 

 

Onze Vader

 

Opdat Hij ons openbreke,

zodat wij voor elkaar als dagelijks brood kunnen zijn

bidden wij tot God, onze Vader:

         Onze Vader,...

 

Leer ons opnieuw beginnen, Vader,

met onszelf en met de anderen,

en vooral ook met U.

Inspireer ons door uw Goede Geest tot echte navolgers van uw Zoon.

Geef ons een groot geloof in de kracht van kleine dingen,

maak van ons doorgevers van uw warme mensenliefde.

Dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien naar

de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon.

         Want van U is het Koninkrijk...

 

 

 

 

 

Vredeswens 1

 

De weg naar de vrede waarvan wij dromen,
lijkt ons eindeloos, een te lange tocht voor zwakke mensen.
Toch zegt de Heer ook vandaag aan ons:
Vrede zij u, als je met wijsheid de vragen
van het leven tegemoet treedt.
Vrede zij u, als je met creativiteit de uitdagingen
van het leven aandurft.
Vrede zij u, vooral als je in het leven kunt staan,
vol vertrouwen in elkaar,
vol geloof in Gods nabijheid.

Moge die vrede van de Heer dan altijd met u zijn.

En laten wij die Godsvrede ook doorgeven aan elkaar.

 

Vredeswens 2

 

Ons wordt gevraagd

als wijze mensen in het leven te staan,

als mensen die heel praktisch en van binnenuit

weten hoe te leven.

Zo leven is te doen,

als er vrede is in ons binnenste, in ons hart.

 

Heer Jezus,

doe ons ook radicaal kiezen voor het goede

in onszelf, in iedere mens en in de wereld

om zo uw vrede te brengen, hier en nu.

      De vrede van de Heer zij altijd met u.

En geven wij Gods vrede ook door aan elkaar.

 

 

 

 

 

 

Lam Gods

 

 

 

 

 

Communie

 

In dit Brood wil de Heer ons nabij zijn,

wil Hij onze steun en sterkte zijn.

In dit Brood wil Hij voor ons genade zijn.

Kom dan, en ontvang wat Hij ons aanbiedt.

         Heer, ik ben niet waardig...

 

 

 

 

 

Bezinning 1

 

Waarom volg ik Jezus ?
Uit traditie ?
Of geloof ik vanuit
een persoonlijke keuze ?
Als ik eerlijk ben,
moet ik zeggen
dat de waarheid wellicht
ergens tussenin ligt, God.
Open daarom mijn hart
voor jouw vriendschap,
zodat ik Jou
méér kan beminnen
dan wie of wat ook.
Laat mij,
met alles wat ik heb
en met wie ik ben,
in de voetsporen
van Jezus treden.
En geef mij de durf
de gevolgen van die keuze
op mijn schouders te nemen.

naar Lovendegem

 

 

Bezinning 2

 

Volgeling zijn

 

Meelopen met de massa

geeft een veilig gevoel.

Noch je eigen mening,

noch je eigen verantwoordelijkheid

zijn dan in het geding.

Meelopen met de massa

kost niet zoveel pijn.

Je loopt gemakkelijk in de pas.

Een ander gaat voor

en vangt de klappen op.

 

Volgeling zijn:

dat is een persoonlijke keuze.

Je kunt je niet verschuilen

achter een ander.

Je maakt zelf je keuze.

 

Je ideaal is je richtingwijzer.

De obstakels op je weg

moet je zelf overwinnen.

De tegenstand van anderen

moet je zelf een plaats geven

en te boven komen.

Volgeling zijn vraagt

een zekere radicaliteit,

en ook de durf

om de gevolgen

niet uit de weg te gaan.

Het is niet roekeloos meelopen,

maar wel  goed overwogen

gestalte geven

aan het ideaal van Jezus.

naar Wim Holterman osfs

 

 

 

 

 

 

Slotgebed 1

 

Goede God,
in jouw voetspoor stappen
vergt inspanning.
Iedere dag moeten we hindernissen nemen
en daar hebben we niet altijd zin in.
Daarom bidden wij:
help ons om een aanloop te nemen,
zodat wij niet wegvluchten en een ander laten opdraaien voor de hindernissen die wijzelf moeten nemen.
Geef ons de moed en de kracht
dat dan te kunnen. Amen.

naar Helchteren en Lovendegem

 

 

Slotgebed 2

 

Heer,
om de noden in ons leven aan te kunnen

geeft Gij ons het voorbeeld van Jezus, uw Zoon.

Zijn manier van leven geeft ons vrede en geluk.

Geef ons de kracht, wijsheid en moed

om in deze snel veranderende maatschappij

voor ons christelijk geloof te blijven kiezen.

Wees ons daarin nabij. Amen.

WIRC

 

 

 

 

 

 

Zending en zegen

 

Moge het ons gegeven zijn 

om wijs en mild in het leven te staan.

Moge het ons gegeven zijn

om met elkaar om te gaan als broers en zussen.

Moge het ons gegeven zijn

radicaal te kiezen voor het goede.

Daartoe zegene ons de God van vrede en liefde,

in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

 

 

 

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.