Kerstmis

Zondag: 25-12-2022
Liturgische tijd: Kersttijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Aansteken van de vreugdekaars

Vier weken van de Advent zijn aan deze dag vooraf gegaan.
In die tijd hebben profeten ons bij de hand genomen.
Zij hebben verwachtingen gewekt,
onze hoop gevoed
en ons geleidelijk doen wennen aan het licht.
Elke week brandde er een kaarsje meer.

Naast de vier kaarsen van onze Adventskrans
ontsteken wij vandaag een vijfde kaars,
de vreugdekaars,
omdat het Kind geboren wordt,
door God gezonden
als het licht in de duisternis.
Moge dit voor ons een nieuw begin betekenen.
aansteken van de PaaskaarsBegroeting

Namens Jezus, die met open armen in de kribbe ligt
en elke mens in zijn armen wil sluiten,
heet ik U allen van harte welkom.
Het geeft een warm gevoel om hier vanavond/vandaag,
ook als familie van Jezus,
samen te mogen vieren
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

God werd onder ons geboren als een kind,
in doeken gewikkeld en slapend in een stal.
Hij is ‘God met ons’
voor altijd en iedereen.
Hij is een man van geloof, hoop en eindeloos vertrouwen.
Hij is ‘God op zijn best’
voor tijd en eeuwigheid.

Openingswoord 2

De Joden wachtten al eeuwen op de Messias,
maar ze zaten niet te wachten op dít kind.
Zeker niet als ze later zijn boodschap horen:
een vreemdeling opnemen,
zieken en zwakken voorrang verlenen,
leven voor elkaar…
Toch heeft die boodschap al meer dan 2000 jaar
miljoenen mensen weten te boeien,
omdat zij in de diepte van hun hart aanvoelen
dat Jezus ons wijst op de kern van ons bestaan,
namelijk liefde en gerechtigheid.
Ook wij zijn hier vandaag samen gekomen
om zijn licht, zijn warmte en zijn hoopvolle boodschap voor alle mensen
te vieren en aan mekaar door te geven.

Gebed om ontferming 1

Kerstmis, het feest van licht en vrede.
Bij wie raakt dit feest niet de gevoelige snaar?
Het is en blijft een oerverlangen van iedere mens: vrede en alle goeds.

God,
uw Zoon kwam op aarde om ons te tonen
hoe we uw Rijk kunnen voltooien.
Maar wij gaan wel eens een andere richting uit.
Daarom vragen wij om vergeving.

-Als wij in december onze kerstballen van de zolder halen
zitten ze vaak onder het stof.
De schitterende droom van vrede en goedheid
zit bij ons soms ook onder het stof,
het stof van achteloosheid of egoïsme.
Voor al die keren dat we alleen maar aandacht hadden
voor ónze droom,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Onze mooiste kerstballen zijn dikwijls ook de meest breekbare.
Wij gaan er soms zo weinig zorgzaam mee om.
Zo gaan wij ook vaak weinig behoedzaam om met gekwetste mensen.
Voor ons gebrek aan aandacht en tederheid voor kwetsbare mensen,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Soms laten we de kleuren van onze kerstballen vervagen.
Vergeef ons Heer,
als ook wij aan onze droom van Kerstmis
zo weinig of zo kortstondig kleur geven,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Wat eertijds werd beloofd,
kent thans begin van verwezenlijking.
Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven.
Zijn naam is Emmanuël, God-die-met-ons-is en blijft,
Hij die ons de hand reikt, ons vergeving schenkt,
en ons begeleidt, ons leven lang, tot in het eeuwig leven. Amen.


Gebed om ontferming 2  

Lucas zegt in het evangelie: Er was voor hen geen plaats in de herberg.
God zoekt bij mensen onderdak
maar wil niet in een huis van hout en steen,
maar in levende mensen wonen.
Maak – als Maria – ruimte voor God in je hart.

– Als ik niet genoeg ruimte maak voor het Mysterie,
voor al wat van God komt,
geen schoonheid en geen wonder zoek,
Heer, maak dan ruimte in mijn hart.
Heer, ontferm U over ons.

– Als ik niet genoeg ruimte maak voor mensen,
voor al wie op mijn weg komt,
geen troost en geen genezing geef,
Christus, maak dan ruimte in mijn hart.
Christus, ontferm U over ons.

– Als ik niet genoeg ruimte maak voor gemeenschap,
geen welzijn en geen zorg deel
met mensen die werken aan uw hemel hier,
een stukje leven voor elke mens,
Heer, maak dan ruimte in mijn hart.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
het stenen hart uit ons weg nemen,
ons een nieuw en levend hart geven
en met ons de weg gaan naar het eeuwig leven. Amen

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

peningsgebed 1

Mensgeworden God, wij dromen ervan te worden
zoals Gij het bedoelde toen Gij ons hebt geschapen:
gelukkige mensen
die vrij van elke verslaving dankbaar kunnen zijn voor uw gaven.
Gelukkige mensen
die van hun hart een paradijs maken waar iedereen welkom is.
Gelukkige mensen
die beminnelijk blijven en anderen ruimte gunnen om zichzelf te zijn.
Gelukkige mensen
die zich in Jezus geborgen weten omdat zij Hem navolgen.
Help ons, God, die droom waar te maken.
Dan kunt Gij opnieuw in ons geboren worden
zoals destijds in de stal van Bethlehem. Amen.

Openingsgebed 2

Gij, God, een en al liefde van meet af aan,
kom hier in ons midden
en herschep deze nacht/dag tot een uur van genade.
Maak ons allen tot ooggetuigen van uw menslievendheid.
Richt daartoe onze aandacht en ons hart
op het kind van Bethlehem,
de man uit Nazareth,
met wie Gij uw naam verbonden hebt
voor eens en voorgoed: Emmanuël, God-met-ons. Amen.

Lezingen

Eerste lezing (Jes., 9, 1-3. 5-6)

Uit de Profeet Jesaja

1           Het volk dat ronddwaalt in het donker,
ziet een helder licht.
Over hen die wonen in een land vol duisternis
gaat een stralend licht op.
2           Uitbundig laat U hen juichen
en U overstelpt hen met vreugde;
zij verheugen zich voor uw aanschijn
zoals er vreugde is bij de oogst
en gejuich bij het verdelen van de buit.
3           Want het drukkende juk,
de stang op hun schouders,
de stok van de drijver,
U breekt ze stuk als op de dag van Midjan.
5           Want een kind wordt geboren,
een zoon wordt ons gegeven.
De heerschappij rust op zijn schouders;
men noemt hem wonder van beleid, goddelijke held,
vader voor eeuwig, vredevorst.
6           Groot is de macht en eindeloos de vrede
voor de troon van David, voor zijn koninkrijk;
hij zal het stichten en onderhouden
door recht en gerechtigheid
vanaf nu en voor altijd.
De geestdriftige liefde van de Heer van de machten
zal dit teweegbrengen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc.2, 1-14) nachtmis


Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

1           In die dagen vaardigde keizer Augustus een decreet uit
dat de hele wereld zich moest laten registreren.
2           Deze eerste registratie vond plaats
toen Quirinius gouverneur van Syrië was.
3           Allen gingen op weg om zich te laten inschrijven,
ieder in zijn eigen stad.
4           Zo ook Jozef; hij ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea,
naar de stad van David, Betlehem genaamd,
omdat hij uit het huis van David stamde,
5           om zich te laten inschrijven, samen met Maria,
zijn verloofde, die zwanger was.
6           Terwijl ze daar waren
kwam voor haar de tijd dat ze moest bevallen,
7           en ze baarde een zoon, haar eerstgeborene;
ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voerbak,
omdat er geen plaats voor hen was in het gastenverblijf.
8           Er waren daar in de buurt herders,
die in het veld overnachtten om de wacht te houden bij hun kudde.
9           Opeens stond er een engel van de Heer bij hen
en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen.
Ze schrokken hevig.
10         Maar de engel zei:
`Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u,
een grote vreugde voor het hele volk.
11         Vandaag is in de stad van David uw redder geboren;
Hij is de Messias, de Heer.
12         Dit is het teken voor u:
u zult een kind vinden dat in doeken is gewikkeld
en in een voerbak ligt.’
13         Plotseling was er bij de engel een heel leger uit de hemel;
ze loofden God met de woorden:
14         `Glorie aan God in de hoogste hemel,
en op aarde vrede onder de mensen
in wie Hij een welgevallen heeft.’
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 1, 1-18) Dagmis

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

1              In het begin was het woord, en het woord was bij God,
en het woord was God.
2           Het was in het begin bij God.
3           Alles is door Hem ontstaan, en buiten Hem om is er niets ontstaan.
Wat ontstaan was,
4           had leven in Hem, en het leven was het licht van de mensen.
5           Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis kon het niet aan.
6           Er is een mens geweest, een gezondene van God; zijn naam was Johannes.
7           Hij kwam als getuige: hij moest getuigen van het licht,
opdat allen door hem tot geloof zouden komen.
8           Hij was niet het licht, hij moest getuigen van het licht.
9           Het ware licht was er, dat elke mens verlicht
en dat in de wereld moest komen.
10         Het was in de wereld, een wereld die door Hem was ontstaan,
en die wereld heeft Hem niet erkend.
11         In zijn eigen huis is Hij gekomen,
en zijn eigen mensen hebben Hem niet opgenomen.
12         Aan diegenen die Hem toch opnamen,
heeft Hij het vermogen gegeven om kinderen te worden van God:
aan hen die geloven in zijn naam.
13         Niet langs de weg van het bloed,
niet door de begeerte van het vlees of door mannelijk streven,
maar uit God zijn ze geboren.
14         Ja, het woord is vlees geworden!
Hij is onder ons zijn tent komen opslaan
en we hebben zijn heerlijkheid gezien,
de heerlijkheid die Hij als eniggeboren Zoon aan de Vader ontleende, vervuld als Hij was van genade en waarheid.
15         Van Hem legt Johannes getuigenis af
en zijn verklaring luidt:
`Hem bedoelde ik toen ik zei:
`Hij die na mij komt, is mijn meerdere, want vóór mij was Hij er al.’
16 Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen, genade op genade.
17 Want is de wet gegeven door Mozes, de genade en de waarheid zijn gebracht door Jezus Christus.
18 Niemand heeft God ooit gezien, maar de eniggeboren God, die rust aan het hart van de Vader, Hij heeft Hem doen kennen.
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis

Spreken wij nu samen ons geloof uit in het kind van Bethlehem,
Emmanuel, God-met-ons.

Ik geloof in God
die zoveel van mensen houdt
dat Hij,
in zijn Zoon, het kind van Bethlehem,
met ons wilde meegaan
door het leven van elke dag.

Ik geloof in het Kind van Bethlehem
dat ook genoemd wordt:
Emmanuël, God-met-ons,
Kind van vrede,
Verlosser van de wereld.

Ik geloof in dit Kind
met z’n ouders Maria en Jozef,
voor wie geen plaats was in de herberg,
maar bij wie plaats is voor allen.

Ik geloof in zijn leven voor alle mensen
waardoor Hij verlossing bracht
uit de donkerte van het kwaad.

Ik geloof dat wij de kerstboodschap
verder kunnen dragen
door de kracht van de Geest,
ons door Hem geschonken.

Ik geloof in het kerstfeest,
elk jaar opnieuw,
en daarom geloof ik
in een wereld van vrede. Amen.

Voorbeden 1

Laten wij bidden tot God
om doorbraak van zijn licht,
onstuitbaar
zoals een kind geboren wordt.

-Dat Gods licht moge doorbreken
in onszelf,
in hen die ons dierbaar zijn,
in onze kinderen.
Laten wij bidden…

-Dat Gods licht moge doorbreken
in onze zorg om de schepping,
in onze omgang met de anderen,
in al wat wij doen en ondernemen.
Laten wij bidden…

-Dat Gods licht moge doorbreken
in onze Kerk,
in haar dienstbaar zijn aan deze wereld.
Laten wij bidden…

-Dat Gods licht moge doorbreken
in onze samenleving,
in onze zorg voor de zwakkeren,
in onze verdeling van geld en goed,
in ons streven naar vrede.
Laten wij bidden…

-Dat Gods licht moge doorbreken
in hen die teleurgesteld zijn,
in mensen die verdrietig zijn,
in allen die geen uitkomst zien.
Laten wij bidden…

-Dat Gods licht moge doorbreken
in hen die ons ontvielen…
Laten wij bidden…

Gij die ons hoort,
wees God-met-ons
omwille van Jezus,
uw Woord aan de wereld,
uw ware Licht. Amen.

Voorbeden 2

-Als er ooit een nacht/dag is
waarin mensen een lied willen zingen,
een lied van vrede voor iedereen,
dan is het deze nacht/dag.
Wij bidden U, God,
dat dit lied van vrede van mond tot mond mag gaan,
heel de wereld door.
Laten wij bidden…

-Als er ooit een nacht/dag is
waarin mensen pijnlijk erkennen
dat er voor zo velen
nog steeds geen plaats is in onze herberg…
dan is het deze nacht/dag.
Wij bidden U, God,
dat eindelijk ons hart gaat spreken
en onze deuren opengaan.
Laten wij bidden…

-Als ooit in een nacht/dag
onweerlegbaar aan het licht is gekomen
dat er hoop is voor kleine mensen,
dat God een toekomst heeft voor al wat kwetsbaar is…
dan is het in deze nacht/dag.
Wij bidden U, God,
maak ons klein en kwetsbaar genoeg
om uw woord te horen,
uw licht te ontvangen.
Laten wij bidden…

Als ooit een God mensen nabij is geweest
en hun heeft laten weten: ‘Ik sta aan jullie kant’,
dan zijt Gij het, God,
in deze Kerstnacht/op deze Kerstdag.
Wij bidden U:
laat U ervaren zoals Gij zijt,
een God-met-ons. Amen.
Gooi&Sticht

Gebed over de gaven 1

Goede God,
wij kunnen maar echt gelukkig zijn
als er in ons leven plaats is
voor de kleinen en de weerlozen.
Haal ons uit de engte van onszelf en open ons hart
voor wat er om ons heen gebeurt.
Doe ons breken en delen,
zoals Jezus ooit brood brak en wijn deelde.
Dan zullen we tot meer in staat zijn
dan we vermoeden.
Dat vragen wij U voor vandaag en morgen
en tot in eeuwigheid. Amen.
Kerstviering Lovendegem

Gebed over de gaven 2

Goede God,
in deze dagen van grote feesten
leggen we eenvoudige gaven neer op dit altaar:
brood en wijn,
zo gewoon en toch onmisbaar.
Zegen ze tot tekens van uw verbond met ons. Amen.

Tafelgebed

God, onze Vader,
wij danken U op deze Kerstavond / Kerstnacht / Kerstdag
voor de komst van Jezus, uw Zoon in ons midden.
We danken U,
dat er in Hem verlossing kwam voor de mens en de schepping.

Wij bidden U,
dat redding en bevrijding steeds meer
voelbaar en zichtbaar mogen worden.
Redding voor mensen die ten onder gaan aan eigen schuldgevoel.
Bevrijding voor mensen die worden klein gehouden.
Verlossing voor hen die niet meer weten wat vrede is,
omdat zij voortdurend moeten leven met oorlog en ruzie.

Wij loven en danken U voor de komst van uw Zoon Jezus
en zingen U daarom dit loflied toe:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Zo staan wij voor U, God, op deze kerstavond / kerstnacht /kerstdag
dankbaar voor de geboorte van uw Zoon,
maar tegelijk ook met nog zovele vragen en gebeden,
omdat uw Boodschap niet overal wordt gehoord en niet overal kansen krijgt.

Toch mogen wij mensen van hoop en vertrouwen zijn
dankzij dit Kerstfeest.
Toch mogen wij blijven geloven in een wereld
waar de vrede het op de duur zal winnen van alle geweld
en waar pijn zal wijken voor genezing.

Die hoop is ons aangereikt door uw Zoon,
het Kind van Bethlehem.
Met Hem in ons midden kunnen wij staande blijven,
zolang wij zijn teken van breken en delen verstaan
en onder ons levend houden.
Dat willen wij graag doen door ons te herinneren
wat Hij deed die laatste maaltijd met zijn leerlingen.
Zend dan uw Geest over deze gaven
zodat zij worden het Lichaam en Bloed van uw Zoon.

Op de avond van het afscheid nam Hij wat brood in zijn handen,
zegende het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn in zijn handen
sprak er een zegen en dankgebed over uit en zei:
“Neem deze Beker en drink er allen uit
want dit is de Beker van het nieuwe altijddurende Verbond.
Dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.

Goede God, op deze kerstavond / kerstnacht /kerstdag bidden wij voor hen
die ons voorgingen op de weg naar de Heer
en we vragen dat ze mogen leven in het eeuwige Licht.
We bidden vandaag ook voor hen die niets meer hebben
om te delen en weg te geven,
voor hen die tegen hun wil in gescheiden zijn van hun dierbaren,
voor hen die op deze kerstavond / kerstnacht /kerstdag
elkaar aanvallen en bevechten.

Moge uw vrede God,
steeds meer zichtbaar worden in ieder van ons,
in de relaties met de mensen onderling,
in de grote wereld om ons heen
waar oorlog en onrust mensen angstig maken.

Schenk ons uw Geest die leven geeft.
Doordring ons met zijn kracht en laat ons zo mensen worden
naar de maat van uw Zoon Jezus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn
Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
naar Broechem

Onze Vader

Met het Kind dat ons geboren wordt,
zoals dit Kind het ons geleerd heeft,
zo willen wij bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader…

Onze ontrouw aan het Kind van Kerstmis
wil de Heer van harte vergeven.
En Hij beloofde dat zijn Zoon zal wederkomen
om ons allen op te nemen in zijn Rijk dat komen zal.
Daarom kunnen wij hoopvol uitzien
naar de komst van Jezus Messi­as, zijn Zoon.
Want van U is het koninkrijk,…

Vredeswens 1

Wij danken U, God,
dat Kerstmis een feest van vrede is.
Moge weer veel mensen hun onvrede naast zich neerleggen
en vrede voelen en stichten.
Wij bidden
dat het dan de vrede van God mag worden,
de vrede van het Kind,
vrede die sterker is dan alle geweld.
Geef ons het inzicht en het doorzettingsvermogen
om te blijven werken aan die vrede
nu en alle dagen van ons leven. Amen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar vandaag heel veel vrede toe.
naar Broechem

Vredeswens 2

Heer Jezus Christus,
waar Gij in ons leven komt, verdwijnt de angst
en worden wij niet langer verlamd door het onrecht dat ons omringt.
Laat in ons uw gezindheid groeien,
leg uw vrede in ons hart,
zodat wij wegen gaan van vergeving en liefde,
van gastvrijheid en vrede,
vandaag en altijd.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
Laten wij elkaar van harte de vrede van Jezus toewensen.

Lam Gods

Communie

In het Kind van Bethlehem is God ons nabij gekomen,
is Hij mens geworden,
zodat wij samen met Hem aan tafel kunnen gaan
en eten van hetzelfde brood.
Gelukkig zijn wij omdat wij daartoe worden uitgenodigd.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Mijn wens voor jou is
dat je altijd in je hart
de gouden herinnering bewaren mag
aan elk moment van echte kerstvrede
dat je hebt gekend.

Dat je dapper mag zijn in het uur
van de beproeving,
wanneer de berg die je moet beklimmen
heel hoog schijnt
en de lichtbakens van hoop zeer ver.

Dat iedere gave die God je schonk
mag groeien met de jaren,
om vreugde te brengen in de harten
van hen die je liefhebt.

Mijn wens is dat, in ieder uur van vreugde of leed,
de vredebrengende glimlach van het kerstkind
met jou mag blijven,
en dat je altijd heel dicht bij God mag zijn.
Een Ierse kerstwens

Bezinning 2

Het kerstverhaal is een verhaal vol tederheid,
het verhaal van een Kind, een Mens zonder macht,
die de machtigen onttroont.
De kerstliederen mogen teder zijn.
Want tederheid is kracht,
is het enige antwoord op geweld.
De kerstliederen mogen en moeten dromen.
Want de droom verandert de wereld.
Maar de wereld, het geweld, de werkelijkheid,
mogen niet aanwezig zijn in ons zingen
en in onze gedachten.
Want wij zingen tegen de werkelijkheid van onze dagen,
tegen de wereld en haar machthebbers,
tegen de leugenaars en hun keuzes,
tegen de tovenaars en hun misleiding,
tegen onszelf.
Heden is u een Redder geboren.
En daarom: waak bij het Kind.
Bescherm de droom:
hij is zo weerloos, zo blootgesteld aan weer en wind.
Durf geloven.
Wees gangmaker van het onmogelijke,
het vandaag onmogelijke
dat in de kerstnacht verwacht wordt.
En heb geduld.
Datgene waarop zovelen zolang hebben gewacht,
is niet het werk van één nacht,
zelfs niet van een kerstnacht.
Hoed de droom:
een wereld vol vrede, de mens eindelijk genezen.
De mens eindelijk mens.
Van Godswege.
uit Hopen op de dageraad, F. Cromphout

Bezinning 3

Vandaag vertelt God ons
hoe het allemaal begonnen is:
zo innig en zo klein
tussen de frêle handen van een jonge moeder
die Hem koesterde en verwarmde.

Vandaag vertelt God ons
dat Hij verzot is op de mensen.
Maar hoe kun je nu liefde uitleggen?
Het is niet simpel, ook niet voor God.
Wie liefheeft, heeft overigens geen uitleg nodig
en wie nooit heeft liefgehad
zal het ook nooit begrijpen.
Ik heb de mensenwereld aangeraakt met mijn mond, zegt God,
en met mijn kleine kinderhandjes.
Ik heb deze wereld gestreeld,
deze wereld zoals hij is.

Kerstmis
is één grote vertelling van God
om ons te zeggen
dat onze wereld ook zijn wereld is
en dat elke mens
door Hem gezien en bedoeld is
als een wonder uit zijn hand,
een wonder om lief te hebben.
 naar Manu Verhulst

Slotgebed 1

Gij die God zijt, een en al liefde van meet af aan,
wat ver weg leek en niet te geloven,
is met Kerstmis dichtbij gekomen.
Wij danken U en bidden:
blijf voor ons, vandaag en alle dagen,
een woord van bevrijding,
een licht aan de einder,
een vuur van warmte en geborgenheid
door Jezus, het Kind in de kribbe.
Het Kind van uw belofte,
met wie Gij uw naam verbonden hebt,
voor eens en voorgoed: Emmanuël, God-met-ons. Amen.

Slotgebed 2


Gij God, die voor ons Vader, Moeder, Kind wil zijn,
wij willen hier uitspreken dat wij bereid zijn
de levenswarmte van Jezus’ menslievendheid uit te dragen.
Zijn Geest willen we tot de onze maken.
En daarom durven wij tot U zeggen:
ja, wij willen samen Kerk zijn zoals Gij die droomt.
Ja, wij willen luisterend oor zijn
voor de vragen en bekommernissen van wie ons levenspad kruisen,
wij willen zorgzaam omkijken naar zwakken, zieken, eenzamen,
naar wie arm is, of op de vlucht, hoe dan ook.
Ja, wij willen samen een hartelijke Kerk vormen
waar iedereen zich mag thuis voelen en waarvan Gij de hartslag zijt.
Moge uw Geest de stuwkracht zijn van onze zending. Amen.

Slotgebed 3

Mensgeworden God van liefde,
wij hebben de geboorte gevierd van Jezus, uw Zoon.
Wij mogen uw liefde en goedheid opnieuw ervaren.
Trek met ons mee
naar de plaatsen waar wij leven en werken
zodat wij uw Licht uitdragen.
Maak ons aandachtig voor het fijne in iedere mens,
ook in de mens die dreigt uit de boot te vallen.
Laat ons telkens weer zien waar Gij in ons midden mens wilt worden.
Dit hopen we in Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Zending en zegen

Wij verlaten Bethlehem,
in het besef dat de kribbe een teken is
dat het Kind telkens opnieuw geboren moet worden in ons hart,
dat onze God er is voor jou, altijd,
en jij voor Hem.
Keer terug naar de plaats vanwaar je gekomen bent,
brand er wierook met de korrels van je geloof,
bied mirre aan, de balsem van je hoop,
deel er het goud uit van je liefde en je vriendschap.

Als boodschappers van zijn vrede, moge Gods zegen op ons rusten,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
En maak van dit Kerstfeest
iets waaraan je, samen met het hele gezin,
echt deugd beleeft.

Zalig Kerstfeest !

 

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.