Nieuwsbrief

Zondagsvieringen

Indien u iedere week een liturgisch voorstel wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link.
Ik ga akkoord met de Voorwaarden
Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.

2de Zondag door het jaar

Zondag: 08-01-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting 1

Moge de kracht van Gods Geest
die werkzaam was in de persoon en in het leven van Jezus,
ook actief zijn in ons leven,
als troost en bemoediging in moeilijke dagen,
maar ook als geestdrift en creativiteit
die onverwachte horizonten opent
en ons meer mens doet zijn.
Moge dat ook vandaag zo zijn
nu wij hier samenzijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.Openingswoord 1

Vorige zondag herdachten we de doop van Jezus.
In  het evangelie van vandaag blikt Johannes de Doper terug
op wat hij toen zag en meemaakte.
Voor Jezus was zijn doopsel een overrompelende gebeurtenis.
De verhalen hebben het over ‘iets als een duif die neerdaalt’,
over ‘de hemel die opengaat en een stem die weerklinkt.’
Beelden om aan te geven dat Jezus intens ervaren heeft
dat Hij Gods liefste Mens is, Gods Oogappel.
Die overweldigende liefde vormde de draagkracht voor zijn verdere leven,
de stuwkracht van waaruit Hij zich totaal kon geven.

In ons doopsel is dat ook elk van ons overkomen:
elk van ons is op zijn of haar manier oogappel van God.
Dat mogen ouders aan hun kinderen doorgeven,
dat mogen geliefden elkaar laten voelen,
dat mogen wij aan elkaar duidelijk maken.
Van die positieve Boodschap getuigen wij niet altijd
en daarvoor vragen we aan God en aan onze medemensen om vergeving.

Openingswoord 2

Vaak denken we iemand te kennen,
terwijl we helemaal niet weten wat er in hem of haar omgaat.
Onze onderlinge contacten zijn dikwijls te oppervlakkig.
Tot we die persoon plots écht ontmoeten.
Achter de uiterlijke schijn,
ontdekken we dan plots een heel andere persoonlijkheid.
Zo iets overkwam ook Johannes De Doper.
Hij dacht Jezus te kennen als zoon van zijn moeders nicht.
Op Jezus’ vraag was hij bereid Hem te dopen.
En bij die ontmoeting gingen zijn ogen plots open.
Wat toen tot hem doordrong moest hij aan zijn vrienden vertellen:
‘Die Jezus… dat is de Zoon van God’.

Gebed om ontferming 1

-Heer Jezus, wij zeggen wel dat Gij de Weg zijt,
maar dikwijls gaan wij andere wegen,
dan Gij ons zijt voorgegaan.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij zeggen wel dat Gij de Waarheid zijt,
maar dikwijls laten wij ons misleiden
door wat ons aangenaam in de oren klinkt
en hebben wij geen aandacht
voor wat Gij ons te zeggen hebt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij zeggen wel dat Gij het Leven zijt,
maar in plaats van ons te wagen
aan het leven dat Gij ons belooft,
verschuilen wij ons binnen de veilige grenzen
van ons al te menselijk bestaan.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God is een liefdevolle God,
grenzeloos in zijn barmhartigheid en trouw.
Op Hem mogen wij rekenen.
Hij zal onze zonden liefdevol vergeven.
Hij zal ons voeren naar nieuw en eeuwig leven. Amen.

Gebed om ontferming 2

Johannes de Doper en Jezus waren voortdurend beschikbaar.
Dat zou ook de grondhouding moeten zijn van elke christen,
van u en van mij.
Maar vaak lukt het ons niet
om met die basisingesteldheid in het leven te staan.
Bidden we daarom God om vergeving.

-Voor we het weten laten we ons meesleuren door onze overvolle agenda
De drukte en de stress krijgen we er gratis bij..
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-We streven heel concrete doelen na
en maken voortdurend plannen voor de toekomst.
Maar daardoor hebben we het soms moeilijk
om op cruciale momenten ons eigen beperkte perspectief los te laten
en in te gaan op het appél dat we van Godswege ervaren.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Persoonlijkheid en zelfbewustzijn staan in onze cultuur centraal
en vrijheid dragen we hoog in het vaandel.
Maar vaak engageren we ons niet genoeg
uit angst om wat anderen over ons zullen denken of zeggen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

Heer,
uw opdracht aan ons nakomen, elk moment van ons leven,
vraagt discipline en opoffering.
Leer ons het goede ontdekken
bij al wat ons overkomt.
Leer ons dankbaar te zijn voor de liefde
die wij ontvangen en mogen doorgeven
overal waar wij met mensen leven
als broers en zussen,
als kinderen van U,
die onze Vader zijt. Amen.
naar Frans De Rechter & Clem D’Haen

Openingsgebed 2

God,
menigmaal hebt Gij tot ons gesproken door uw profeten,
maar in Jezus van Nazareth herkennen wij
uw mens-geworden Woord,
uw Blijde Boodschap aan mensen van alle tijden.
Wij bidden U:
maak ons bereid om uw Woord te beluisteren,
het ter harte te nemen
en het verder uit te dragen.
Zo willen wij christenen zijn in het spoor van Jezus, de Christus. Amen.

Lezingen

Luisteren wij hoe de Schriften ons spreken over God.

Eerste lezing (Jes., 49, 3. 5-6)

Uit de Profeet Jesaja

3           De Heer sprak tot mij:
`U bent mijn dienstknecht, Israël,
door u toon Ik mijn heerlijkheid.’
5           Maar nu sprak de Heer,
die mij vormde tot zijn dienstknecht,
nog voor mijn geboorte,
om Jakob naar Hem te laten terugkeren,
want Hij wilde Israël verzameld zien.
6           Hij sprak:
`Het is voor u te gering om mijn dienstknecht te zijn,
om Jakobs stammen op te richten
en om Israëls overlevenden terug te brengen;
Ik stel u aan om een licht voor de volken te zijn:
mijn heil moet reiken tot in de uithoeken van de aarde.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(1 Kor. 1, 1-3)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

1             
Van Paulus,
door de wil van God geroepen tot apostel van Christus Jezus,
en van onze broeder Sostenes
2           aan de gemeente van God te Korinthe,
aan hen die, geheiligd in Christus Jezus,
tot een heilig leven zijn bestemd,
samen met allen die allerwegen de naam aanroepen van Jezus Christus,
hun Heer en de onze.
3           Genade en vrede voor u
vanwege God onze Vader
en de Heer Jezus Christus!
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh. 1,29-34)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

29
         In die tijd zag Johannes de Doper Jezus,
terwijl die naar hem toe kwam.
`Daar is het lam van God,’ zei hij,
`degene die de zonde van de wereld wegneemt.
30         Hij is het van wie ik zei:
“Na mij komt iemand die mijn meerdere is,
want vóór mij was Hij er al.”
31 “      Ikzelf wist niet wie het zou zijn,
maar omdat Hij aan Israël moest worden geopenbaard,
daarom ben ik komen dopen in water.”
32         En Johannes getuigde:
“Ik heb gezien hoe de Geest als een duif uit de hemel neerdaalde
en op Hem bleef rusten.
33         Ikzelf wist niet wie het zou zijn,
maar Hij die mij gezonden had om te dopen in water,
had mij gezegd:
`Als je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt
en op Hem blijft rusten,
dan weet je: Hij is degene die doopt in heilige Geest.”
34         Ik heb het gezien, en mijn getuigenis luidt:
dit is de Zoon van God.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Leggen wij, naar het voorbeeld van Johannes de Doper,
getuigenis af van wat ons is geopenbaard.

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de liefde van God
gestalte heeft gegeven.

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan dat
Hij er zijn leven voor heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds
mensen blijft bezielen
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen’. Amen.

Voorbeden 1

In deze gebedsweek voor de eenheid bidden wij

-Voor de verantwoordelijken van onze Kerken en geloofsgemeenschappen.
Dat ze volharden in het werken aan de eenheid van de christenen.
Laten we bidden…

-Voor alle gedoopten.
Dat zij zonder ophouden blijven bidden
‘dat allen één mogen zijn… en dat de wereld moge geloven’.
Laten we bidden…

-Voor de oecumenische dialoog.
Dat we al wat ons verdeelt,
kunnen overstijgen door wijsheid,
en vooral door heel veel liefde.
Laten we bidden…

-Voor eenheid en samenhorigheid in onze gezinnen en families,
in onze parochiegemeenschappen,
op de werkvloer, in onze verenigingen
en op alle plaatsen waar we actief zijn.
Laten we bidden…

Leven-gevende God,
breng eenheid waar verdeeldheid heerst. Amen.

Voorbeden 2

-Bidden we voor alle mensen in onze Kerk die ervoor pleiten
dat de wet van God gehoord en gedaan wordt.
Dat zij aan het licht mogen brengen dat die wet wil leiden
tot bevrijding en geluk van mensen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle mensen
die met de pastoraal van angst en schuld zijn opgegroeid
en daaronder vandaag nog steeds lijden.
Dat er mensen mogen opstaan die hen duidelijk maken
dat God geen dreigende rechter is,
maar een liefdevolle God
die hen tot vrije en gelukkige mensen wil maken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
opdat de rechten van de mens zouden worden gerespecteerd.
Dat christenen daarin het voortouw mogen nemen,
naar het voorbeeld van Jezus.
Laten wij bidden…
vrij naar Levensecht

Voorbeden 3

-Moge de Geest waarmee Jezus gedoopt werd ook ons bezielen.
Moge Hij groeien in ons hart
zodat wij, zoals Jezus,
de kringloop van kwaad en geweld helpen doorbreken.
Laten we bidden…

-Moge de Geest waarmee Jezus gedoopt werd ook ons bezielen
zodat we Jezus herkennen
wanneer Hij aan het werk is in ons leven van elke dag.
Met zijn hulp kunnen we uitgroeien
tot innerlijk sterke mensen die van Hem durven getuigen.
Laten we bidden…

-Moge de Geest waarmee Jezus gedoopt werd ook ons bezielen
zodat we instrumenten worden in Gods hand.
Moge we mensen worden
die vrede brengen overal waar verdeeldheid heerst
en zich inzetten voor wat goed is en de moeite waard.
Laten we bidden…
                                                           geïnspireerd door Ben Wolbers o.carm.

Gebed over de gaven 1

Heer,
Gij roept uw volk bijeen rond uw tafel.
Moge de eenheid van dit brood
en de vreugde van deze beker
alle verdeeldheid uit ons midden wegnemen.
Spreekt Gij uw scheppend Woord
en maak ons tot het ene lichaam van Christus, onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

Goede God,
in het teken van brood en wijn
herkennen wij uw Zoon:
Hij neemt de zonden van de wereld weg.
Help ons elkaar te vergeven
zoals Hij onze schulden op zich neemt.
Dit vragen we U door Jezus,
uw Dienaar en uitverkoren Zoon. Amen.

Tafelgebed

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd
in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij uw boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe Verbond,
bezegeld met mijn Bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit brood, en drink uit deze beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ woord, Vader,
breken wij hier dit Brood
en danken U voor deze Beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Levensecht christen zijn
is zijn en doen zoals Jezus. En dus ook bidden zoals Hij.
            Onze Vader,….

Vader, leer ons leven als nieuwe mensen
die de oude vertrouwde dingen
verstaan met een nieuw hart.
Een hart
dat in elk goed woord, in elke goede daad,
het wonder erkent dat leven heet.
Dan zullen wij vol vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon,
            Want van U is het Koninkrijk,….

Vredeswens

Goede God,
wij danken U voor Jezus
die ons de weg wees naar het Licht.
Leer ons die weg te volgen
en help ons de weg van vrede en eenheid te gaan.
De vrede van Christus zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

Jezus brak het brood en deelde Zichzelf uit.
Moge ook wij het brood delen en eten
als teken dat ook wij in ons leven
kiezen voor delende liefde.
Heer, ik ben niet waardig ….

Bezinning 1

Jezus,
ik heb zijn beeltenis maar vaag in mijn gedachten
en ‘k weet haast niets van hoe Hij sprak en keek.
‘k Zou willen weten hoe Hij liep en hoe Hij lachte.
‘k Zou willen weten hoe Hij door zijn haren streek,
hoe Hij appels at of noten
en hoe Hij hoestte als Hij bij de oever stond.
‘k Zou iets willen weten van zijn oogopslag,
hoe Hij sliep en hoe Hij heeft ontbeten
en of Hij wel eens met de deuren heeft gesmeten.

Plechtig klinkt in alle talen
wat Hij heeft gezegd,
maar ik zoek gewoon de man van Nazareth.
vrij naar Toon Hermans

Bezinning 2

Het Lam van God

Hij is niet gekomen
om te heersen.
Macht en aanzien,
wapens en harde woorden:
ze zijn bij Hem niet van tel.

Hij is niet gekomen
om angst aan te jagen.
Niet om schuldgevoelens
en scrupules aan te wakkeren.
Mensen onderdrukken:
het is ver van Hem.

Hij is gekomen als een lam:
weerloos en in eenvoud.
Hij nam de schuld
van mens en wereld op zich.
Hij wilde God en mensen
met elkaar verzoenen.
Geweldloos gaf Hij zijn leven
om haat en onvrede
te ontzenuwen, voorgoed.

Hij is gekomen
vol van de geest van God
om mensen vrijheid en toekomst
aan te zeggen en te bewerkstelligen.
De knellende banden
heeft Hij verbroken
en Hij heeft mensen zicht gegeven
op Gods alles doordringende goedheid
voor alles en iedereen.

Hij is gekomen voor ons
om te zeggen wie God is
en hoe wij voor elkaar
zo goed als God kunnen zijn.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Hij ging niet te keer te vuur en te zwaard,
maar was weerloos en ontwapenend.
Met de stem van zijn hart verkondigde Hij vrede.
Als zijn leerlingen mogen ook wij,
bevrijd en bevrijdend,
zijn Boodschap verkondigen
en mogen wij als gedoopten getuigen
van Gods Geest. Amen.

Slotgebed 2

Heer, onze God,
leer ons de warmte opzoeken van diepmenselijke ontmoetingen.
Laat ons het licht zien dat Gij voor ons wilt zijn
bij elke stap van onze levensweg.
Moge ons hart de zuiverheid kennen van sprankelend fris water.
Moge wij in al ons doen en laten steeds meer gelijken op uw Zoon,
zodat ons leven één grote lofzang mag worden tot U,
Gij die met ons leeft tot in eeuwigheid. Amen.
naar Levensecht

Zending en zegen

Laten wij er nu op uit gaan
vol van geloof,
vol van hoop,
vol van liefde,
om te zwijgen
als woorden pijn doen.
Om niet ver te zijn
als er tranen vloeien.
Om niet onverschillig te blijven
waar onrecht is.
Om in doen en laten
getuige te zijn
van het leven in overvloed.
Ga in de Geest,
wees mensen tot zegen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Ype Kingma

 

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.