4e zondag van Pasen

Zondag: 30-04-2023
Liturgische tijd: Paastijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Moge God die ons bijeenroept,
ons hier maken tot één gemeenschap in zijn naam:
+ de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Wie ergens naar binnen wil
om te zien hoe het daar aan toe gaat,
moet allereerst de toegangsdeur vinden.
Op zoek naar geluk en diepe vreugde in dit leven
moet je weten in welke richting je moet zoeken.
“Ik ben de deur”, zegt Jezus vandaag in het evangelie.

Jezus, de toegangsdeur naar een gelukkig en vreugdevol leven.
Wie het aandurft zijn leven in te richten
zoals Hij het ons heeft voorgeleefd,
zal ook delen in zijn vreugde.
Laten wij door die deur vrij in en uit gaan,
bewust van onze kleinheid,
hunkerend naar zijn bevestigende liefde.

Openingswoord 2

Vandaag , roepingenzondag,
of ook de zondag van de Goede Herder.
Beter dan wie ook beseft Jezus hoe leiders zich soms gedragen.
Leiders kunnen misbruik maken van hun macht,
kunnen mensen afhankelijk maken.
Zo’n leider wil Jezus niet zijn.
Hij wil herder en hoeder zijn van mensen, van alle mensen.
Hij nodigt ons uit om Hem daarin te volgen.
Hij is als het ware de deur
naar nieuwe vormen van leiderschap en gemeenschap.
Moge zijn Woorden ons doen beseffen waartoe wij geroepen zijn.
naar Diest

Gebed om ontferming 1

-Heer, Gij houdt van ons als een Goede Herder.
Open ons hart op dat ook wij zouden zorg dragen voor elkaar.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Jezus,
groot of klein,
arm of rijk,
Gij had aandacht voor élke mens,
zoals een herder die ál zijn schapen kent bij hun naam.
Open ons hart opdat ook wij
zouden luisteren naar de mensen en met hen zouden meeleven.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij roept en zendt mensen om in de Kerk
verantwoordelijkheid te dragen voor de gemeenschap.
Open ons hart opdat wij onze herders zouden waarderen
en hun ons vertrouwen zouden geven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, maak ons naar uw voorbeeld tot goede herders voor elkaar. Amen.
vrij naar federatie Kana

Vergevingsmoment 2

-Als wij geen goede herder zijn geweest,
niet uitermate zorgzaam,
niet vriendelijk of niet geduldig
voor wie bij ons hun toevlucht zochten,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Als wij niet op onze stappen terugkeerden
om wie vermoeid was op te halen
en om te troosten wie verstrikt geraakte
in doornen van groot lijden,
als wij niet om vergiffenis vroegen
aan wie we hebben pijn gedaan,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als wij ons te weinig aan de liefde hebben gewaagd
en het herderschap van wie ons liefhadden niet vertrouwden,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn Boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

God, Gij die Jezus vervuld hebt met herderlijke zorg voor al uw mensen,
breng zijn Woord in ons tot leven,
opdat wij zouden horen en verstaan wat Hij ons wil zeggen.
Schep ruimte in ons,
opdat wij Hem zouden volgen tot in uw huis
waar ruimte is voor velen. Amen.

Openingsgebed 2

God, Herder en Hoeder van ons leven,
Gij roept ons bij onze naam
en wijst de richting die wij dienen te gaan.
Maak ons stil en aandachtig
voor het Woord dat Gij spreekt
en voor uw Stem in ons midden:
Jezus Christus, onze Heer. Amen.
naar Kees Pannekoek

Lezingen

Luisteren wij naar Gods Woord, ons toegesproken in de verhalen uit de Schrift.

Eerste lezing (Hand., 2, 14a. 36-41)

Uit de Handelingen van de Apostelen

14         Op de dag van Pinksteren trad Petrus met de elf naar voren,
verhief zijn stem en sprak hen als volgt toe:
36            ‘Heel het huis Israël moet zeker weten
dat God Hem tot Heer en Messias heeft aangesteld,
deze Jezus, die u hebt gekruisigd.’
37         Toen zij dit hoorden kromp hun hart ineen
en ze zeiden tegen Petrus en de andere apostelen:
`Wat moeten wij doen, broeders?’
38         Petrus zei tegen hen:
`Bekeer u!
Ieder van u moet zich laten dopen in de naam van Jezus Christus
tot vergeving van uw zonden.
Dan zult u de gave van de heilige Geest ontvangen.
39         De belofte geldt immers voor u en uw kinderen,
en voor allen ver weg,
die de Heer onze God erbij zal roepen.’
40         Met nog vele andere woorden getuigde hij,
en hij spoorde hen aan met de woorden:
`Laat u redden uit dit ontaarde geslacht!’
41         Zij die zijn woord aannamen, lieten zich dopen;
en op die dag sloten zich
ongeveer drieduizend mensen aan.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(1 Petr., 1, 20b-25)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Dierbaren,
20bGeduldig verdragen dat u te lijden hebt vanwege uw goede daden,
dát is het wat God behaagt
21 En het is ook uw roeping,
want Christus heeft voor u geleden
en u een voorbeeld nagelaten;
u moet in zijn voetstappen treden.
22         Hij heeft geen zonde gedaan
en in zijn mond is geen bedrog gevonden.
23         Als Hij uitgescholden werd, schold Hij niet terug.
Als men Hem leed aandeed, uitte Hij geen dreigementen.
Hij liet zijn zaak over aan Hem die rechtvaardig oordeelt.
24         In zijn eigen lichaam heeft Hij onze zonden op het kruishout gedragen,
opdat wij afsterven aan de zonden en gaan leven voor gerechtigheid.
Door zijn striemen bent u genezen.
25         Want u was verdwaald als schapen,
maar nu bent u bekeerd tot de herder en behoeder van uw zielen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh. 10, 1-10)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
1
           Waarachtig, Ik verzeker u:
wie niet door de deur de hof van de schapen binnenkomt,
maar naar binnen klimt op een andere plaats,
kan alleen maar een dief zijn en een bandiet.
2           Wie wel door de deur binnenkomt,
is de herder van de schapen.
3           Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem.
Zijn schapen roept hij ieder bij zijn naam,
en hij brengt ze naar buiten.
4           En als hij zijn schapen allemaal naar buiten heeft gebracht,
trekt hij voor hen uit,
en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen.
5           Een vreemde echter zullen ze nooit volgen; integendeel,
ze gaan voor hem op de vlucht,
omdat ze de stem van vreemden niet kennen.’
6           In deze versluierende taal sprak Jezus hen toe,
maar ze begrepen niet wat Hij hun te zeggen had.
7              Jezus ging dus verder:
`Waarachtig, Ik verzeker u:
Ik ben de deur voor de schapen.
8           Al degenen die vóór Mij zijn gekomen, zijn dieven en bandieten,
naar hen hebben de schapen niet geluisterd.
9           Ik ben de deur; wie door Mij binnenkomt zal gered worden:
die kan vrij in en uit gaan en zal weidegrond vinden.
10            Een dief komt alleen maar om te roven en te slachten,
en om verloren te laten gaan;
Ik ben gekomen opdat ze leven mogen bezitten, en wel in overvloed.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God
Schepper van al wat leeft,
een God van liefde,

die ons, mensen, heeft gemaakt naar zijn eigen beeld
om op Hem te gelijken,
om ons stap voor stap naar de voltooiing te brengen.

Ik geloof in Jezus van Nazareth,

die onder ons leefde als het gezicht van de onzichtbare God,
die de weg ging van de liefde voor elke mens.
het conflict, de strijd en de dood.
Ik geloof dat God Jezus deed opstaan uit de dood
en dat Hij leeft tot op vandaag.

Ik geloof in de gemeenschap van mensen

die samenkomt in Jezus’ naam
om het brood te breken en te delen,
om te leven van zijn Woord,
om te dienen zoals Hij.

Ik geloof in de Heilige Geest

die ons één maakt in verscheidenheid,
die ons in herinnering brengt wat we nooit mogen vergeten:
dat de God van leven en liefde
hier en nu aanwezig is
en ons roept tot een leven,
waaraan geen einde komt. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden we op deze zondag – die tevens roepingenzondag is –
dat jonge of minder jonge vrouwen en mannen zich zó zouden laten raken
door Gods liefde en herderlijke zorg voor mensen,
dat ze met heel hun leven willen ingaan
op Jezus’ vraag
om herder te worden over zijn mensen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle priesters, diakens,
religieuzen en voorgangers.
Dat zij door hun woorden en hun manier van leven
voor medemensen de deur openen naar God,
die Bron van leven en geluk is voor elke mens.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle mensen
die medeverantwoordelijkheid dragen
in de Kerkgemeenschap.
Dat Gods Geest hen kracht zou geven
en dat ze zich gedragen mogen weten
door ons gebed en onze steun
bij hun inzet voor de Kerk en hun medemensen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen
die in hun gezin, op hun werk of als vrijwilliger
goede herders zijn voor anderen.
Dat het voorbeeld en de uitnodiging van Jezus
hun de kracht zouden geven
om vol te houden
en steeds opnieuw aandacht te hebben
voor wat anderen echt doet leven en gelukkig maakt.
Laten wij bidden…

God, Herder en Hoeder van ons leven,
kijk naar de zorg van mensen voor elkaar,
kijk naar de liefde waarmee zij elkaar omringen.
Zegen die zorg en die liefde, vandaag en altijd. Amen.

Voorbeden 2

-Dat God in zijn Kerk herders zendt
naar het voorbeeld van de Goede Herder Jezus,
die in onbaatzuchtigheid slechts bekommerd zijn
om wat zoekenden werkelijk tot heil strekt.
Laten wij bidden…

-Dat onder ons het inzicht mag groeien
dat niet alleen officiële ambtsdragers
tot herderlijk werk zijn aangesteld,
maar dat wij allen ertoe geroepen zijn
mekaars hoeder te zijn.
Laten wij bidden…

-Dat zij die ronddolen als een verloren schaap,
niet verdwalen tot hopeloosheid,
maar gevonden worden door liefdevolle herders,
die perspectief op nieuw leven bieden.
Laten wij bidden…

-Dat herders hun leiding niet opdringen,
maar zich veeleer gedragen als begeleiders,
zodat mensen zich uitgenodigd voelen
en uiteindelijk hun vertrouwen schenken.
Laten wij bidden…
naar Ad Van Diemen

Gebed over de gaven 1

God, Gij roept ons telkens weer op
om gestalte te geven aan uw Blijde Boodschap.
Met brood en wijn zijt Gij aan tafel gegaan met uw vrienden,
hebt het brood en de wijn gezegend en nagelaten als symbool
van uw blijvende aanwezigheid en liefde.
Zegen daarom ook dit brood en deze wijn,
zodat wij U erin kunnen herkennen. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, uw liefde is zonder grenzen.
Jezus voelde zich zo door U geborgen en gesteund
dat Hij zoveel liefde gaf,
dat Hij zelfs zijn leven over had
voor het geluk van eenvoudige, kleine mensen.
Hij bleef hen trouw omdat Hij van hen hield.
Dit brood en deze wijn zetten wij op deze tafel,
omdat wij als leerlingen van Jezus
ook ons leven willen toewijden aan onze medemensen.
Wij willen ons brood delen met elkaar
en meeleven met het lief en het leed van anderen.
Zegen daarom ook deze gaven
en hou van ons
zoals Gij ook van Jezus hebt gehouden. Amen.

Tafelgebed

God, hoe wonderlijk zijn de wegen die Gij met ons gaat.
Gij roept ons bij onze naam om medemens te zijn,
om schouder aan schouder de weg van het leven te gaan,
om te groeien naar uw beeld en gelijkenis.

Wij danken U voor allen
die ons woorden van hoop en vrede toespreken,
die ons nabij blijven in uren van angst en onzekerheid,
in uren van pijn en eenzaamheid,
die met ons meegaan
en ons doen groeien tot nieuwe levenskracht.

Wij danken U
voor al het goede en het geluk dat wij mogen ervaren,
voor wat ons mild en hoopvol stemt,
voor wat ons nieuwe perspectieven aanreikt,
voor wat onze diepste levenskrachten aanspreekt.
Daarom richten wij ons tot U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gij die telkens weer de mens bezielt,
Gij die telkens weer geroepen wordt bij wieg en graf,
bij rouwen en bij ‘ houden van ‘,

Naar U wordt uitgezien als naar een hemel die ons wacht:
Jezus Christus,
die zich als brood voor de wereld heeft geschonken.

Toen de wereld Hem niet meer aanvaardde,
zijn stem niet meer gehoord mocht worden,
zijn genezende aanwezigheid verdwijnen moest,
heeft Hij ten afscheid brood genomen,
het gebroken en gezegd:
“Dit ben Ik, mijn Leven, mijn Droom,
u in handen gegeven,
opdat er leven mag zijn voor iedereen.”

Hij heeft de beker genomen
en doorgegeven met de woorden:
“Neem deze van Mij over en drink eruit,
mijn Bloed voor u vergoten, een nieuw begin.
Blijf dit doen om Mij niet te vergeten.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij bidden,
open ons hart
voor de vragende aanwezigheid van mensen,
open onze ogen,
opdat wij het zoeken van mensen zouden zien,
open onze oren,
opdat wij het diepste verhaal van mensen zouden horen.
Geef dat wij ons zo bewust mogen worden
dat breken en delen het geheim is van samenleven.

Zo komen wij op het spoor van Jezus,
die mensen doet opstaan uit onmacht en verlamming,
en bouwen wij mee aan een wereld
waar ruimte is voor iedereen,
waar mensen met elkaar de weg van het leven gaan.

Wij bidden voor hen
die een stuk levensweg met ons zijn meegegaan,
voor hen die op ons rekenen,
voor hen die naast ons staan
en ons bemoedigen.
Wij gedenken ook hen
van wie wij afscheid hebben genomen;
ook al zijn zij gestorven,
zij blijven tot ons spreken en ons inspireren.

Beziel ons met uw Geest,
boetseer ons tot mensen voor mensen,
evenbeelden van uw zorg om alles en allen.
Maak onze handen vrij
en leer ons brood breken, wereldwijd;
leer ons hoop schenken
aan de mensen van nu en morgen.

Geef dat het zichtbaar is dat wij uw mensen zijn,
levende wezens van tastbare liefde,
van voelbare toekomst,
van een levende God.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Richten wij ons vol vertrouwen tot onze God,
de Vader van Jezus Christus,
dankzij wie wij bidden mogen:
Onze Vader…

Vader, Moeder van alle schepselen,
Herder en Behoeder van mensen,
wij danken U dat wij uw kinderen mogen zijn.
Laat ons vreugde erin vinden
als wij proberen te leven voor U,
voor elkaar,
voor al wat Gij ons hebt toevertrouwd.
Dan zullen wij mogen uitzien
naar de definitieve wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U…


Vredeswens 1

Heer Jezus,
Gij hebt uw apostelen en leerlingen opgeroepen U te volgen
en te leven zoals Gij:
met aandacht en liefde voor elkaar
en zonder vrees te streven naar eerbied en gerechtigheid voor elke mens.
Daarom was uw eerste wens toen Gij zijt verschenen aan uw leerlingen:
vrede zij u.
Moge dit ook vandaag uw Woord zijn aan ons:
De vrede van de Her zij altijd met u.
En wensen wij ook elkaar vrede toe.

Vredeswens 2

Heer Jezus, Gij zijt onze Herder.
Roep ons bij onze naam en doe ons U volgen.
Blijf ons roepen, ook al vervaagt uw stem
omdat wij soms te veel afstand van U nemen.
Blijf ons zoeken als wij afdwalen en onze eigen wegen gaan.
Leid ons naar de schaapsstal van vrede en gerechtigheid,
en begeleid ons door de deur die ons brengt bij de Vader,
die leeft in eeuwigheid.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die Godsvrede toe.

Lam Gods

Communie

“Ik ben de Goede Herder, zegt de Heer.
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.
Ik geef mijn leven voor mijn schapen.”
Gelukkig zijn wij die aan de tafel van de Herder worden uitgenodigd.
Dit is het Lam Gods…
Heer, ik ben niet waardig….

Bezinning 1

Als je de deuren van je hart openzet,
riskeer je veel.
Je riskeert dat men binnenkijkt
en de stofnesten ziet van kleinmenselijkheid,
de gevoeligheden die trillen
op de snaren van je gemoed,
de melancholie die zweeft rond de droesem van het leven…
Je riskeert dat vele mensen
met vuile voeten binnentreden,
zich nestelen in je zachte zetels van begrip en meevoelen,
in tijd een lange teug genegenheid genieten en peuzelen aan je hart…
Je riskeert voor de buitenwereld
een clown te zijn, een schouwspel,
een veroordeelde, een stuk sensatienieuws,
een open huis, een mens van vlees en bloed,
een Jezus die van God en de mensen houdt
en aan die liefde stuk voor stuk
zijn leven geeft…
“Maar terwijl zijn lichaam stierf, werd zijn geest tot leven gebracht”
schrijft Petrus aan allen die met hart en ziel geloven
in die Jezus.
Als je de deuren van je hart openzet
riskeer je mens te worden
naar Gods beeld en gelijkenis.

Bezinning 2

Een vertrouwde stem

Jezus gebruikt graag voor Zichzelf
beelden uit het herdersbestaan.
Hij is de Deur naar de schaapsstal,
een betrouwbare Toegang voor het leven.
Door Hem klinkt ook de vertrouwde stem
van de Herder die zijn schapen vooruitgaat.
Al die beelden spreken van bevrijd leven,
van ruimte en van een weldadige toekomst.
In Hem is er niets van bedreiging.
Er is geen plaats voor angst of dood.
Luisteren naar zijn vertrouwde stem
doet mensen nieuwe wegen gaan.
Hij roept op om zelf bevrijdend te leven,
om ruimte te scheppen voor iedereen.
Hij is een levende uitdaging
om stem te geven aan stomgeslagen monden.
Door onze Woorden mag Hij spreken
van bevrijding en leven voor iedereen.
Door onze daden mag zijn diepste intentie
aan het licht komen in onze wereld:
vrede, recht, liefde en geluk, overal.
Zijn manier van leven is de toegang
tot een nieuwe hemel en aarde.
Zo wil Hij voor ieder van ons
een open Deur zijn, een vertrouwde Stem.
Maar zijn oproep gaat nog verder.
Ook wij mogen deuren openen
om mensen geborgenheid en leven te geven.
En onze stem mag woorden spreken
van bevrijding, van ruimte en toekomst.
We zijn geroepen, ieder van ons,
om zorg te dragen voor leven,
voor leven in overvloed.
Wim Holterman ofsf

Slotgebed 1

Jezus, onze God en Broeder,
Gij, die ons kent en ons roept bij onze naam,
wij bidden U:
maak ons tot herders en hoeders voor elkaar.
Maak ons tot een gemeenschap
die zich terecht tooit met de naam van Jezus, de Christus,
Herder en Hoeder van mensen. Amen.

Slotgebed 2

God, Herder en Hoeder van ons leven,
de weg, die Gij ons hebt gewezen in Jezus van Nazareth,
geeft zin en vruchtbaarheid aan ons bestaan.
Verzamel ons steeds weer rond zijn bevrijdend Woord
en leer ons Hem volgen elke dag opnieuw,
want Hij is en blijft onze Leidsman
voor tijd en eeuwigheid. Amen.
naar Kerk in Herent

Zending en zegen 1

Zoals een herder voor zijn schapen,
had Jezus, de Mensenherder,
oog en hart voor de mensen.
Die zorg en aandacht wil Hij met ons delen.
Die zorg en aandacht moge ook de onze worden.
Door Hem gehoed en geweid mogen wij behoeders worden
van elkaars welzijn en vrede.
Door zijn Geest vervuld mogen wij herders worden
voor de mensen rondom ons.
Daartoe zegene ons de algoede God
die is + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
Diest

Zending en zegen 2

Iedere christen wordt door God geroepen.
Iedere christen kan de roepstem van God door zijn leven laten klinken.
Zegene ons daartoe de algoede + Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.