6e zondag van Pasen

Zondag: 14-05-2023
Liturgische tijd: Paastijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Alhoewel wij God niet zien, zoals mensen elkaar normaal zien,
toch verzekert Jezus ons dat God er voor ons is en blijft,
dat Hij ons nooit in de steek laat.
Zijn naam is ‘Ik zal er zijn voor u’,
Hij die ons hier verwelkomt
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Jezus vertelt aan zijn leerlingen dat voor Hem de tijd is gekomen
om terug te gaan naar zijn Vader.
“Maar geen paniek,” zegt Hij,
“Ik stuur jullie een Helper: de H. Geest.”
Hij vraagt wel aan zijn leerlingen dat ze zijn Boodschap ter harte zouden nemen
en dan zal wie dit doet,
ondervinden dat de Vader hem/ haar lief heeft.

Openingswoord 2

In deze tijd tussen Pasen en Pinksteren,
de tijd tussen de opstanding van de Heer en de opstanding van de leerlingen,
nodigt de liturgie ons uit
om na te denken over wat het betekent:
gestalte te geven aan de hoop die in ons leeft.

Leven vanuit de Geest van waarheid
– zo zegt Jezus in zijn afscheidsspeech –
is de liefde tot de grondwet van je leven maken,
is voor elkaar Jezus’ Woord en brood zijn.
Die levenswijze gooit in de wereld van vandaag
geen hoge ogen.

De verleiding om ons leven in te richten
volgens de wetmatigheden
van onze zakelijke, individualistisch georiënteerde samenle­ving,
is groot,
te groot vaak om eraan te weerstaan.
Daarom willen we samen bidden om vergeving.


Vergevingsmoment 1

God,
via mensen wilt Gij uw Geest laten werken.
Voor de keren dat wij het werk van de Geest blokkeerden,
vragen wij U om vergeving.

-Heer,
Gij hebt onze handen nodig om iemand aan te raken.
Voor de keren dat onze handen iemand pijn deden in plaats van goed,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
Gij hebt onze mond nodig om uw Woord uit te dragen.
Voor de keren dat onze woorden iemand kwetsten
in plaats van te bemoedigen en te bevestigen,
vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
Gij hebt onze ogen nodig om iemand vriendelijk aan te kijken.
Voor de keren dat onze blik iemand de grond inboorde
in plaats van hem of haar op te beuren,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2

Laten wij bij de aanvang van deze viering
God om vergeving vragen voor de fouten die we maakten
en voor de kansen om goed te doen die wij hebben gemist.

-Wij hebben elkaar veel meer nodig,
dan we laten blijken.
We hebben elkaar veel meer te bieden,
dan we gewoonlijk geven.
We hebben elkaar veel meer te zeggen,
dan wat we meestal uitspreken.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-We kunnen elkaar veel meer troosten,
dan we beseffen.
We kunnen veel meer danken,
dan we vermoeden.
We kunnen elkaar veel meer steunen,
dan we tot nu toe deden.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-We zouden elkaar veel meer
moeten aanmoedigen in het goede.
We zouden elkaar veel meer
moeten bewonderen in het mooie.
We zouden elkaar veel meer moeten helpen
in het moeilijke.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God zich metterdaad over ons ontfermen,
onze fouten vergeven
en ons geleiden naar het blijvende leven. Amen.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis,
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben,
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en Schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

God,
Gij hebt ons uw Zoon Jezus gezonden
om ons uw oneindige liefde te tonen.
Hij heeft ons voorgeleefd
hoe wij uw liefde ook aan elkaar kunnen doorgeven.
Veel van zijn tijdgenoten, maar ook wij, zijn zo geboeid geraakt door Hem,
dat wij zijn spoor willen volgen,
al is dat niet altijd gemakkelijk,
maar met de hulp van uw Geest willen we proberen
uw Boodschap verder uit te dragen. Amen.

Openingsgebed 2

Heer God,
het ideaal van liefdevolle eenheid
gaat menselijke krachten te boven.
Help ons lichtende tekens te worden
van uw liefde voor alle mensen,
en niemand te hinderen
op de weg naar uw Rijk van liefde en vrede.
Dit vragen wij U in alle oprechtheid. Amen.
Frans De Rechter & Clem D’Haen

Lezingen

In de eerste lezing horen we hoe de christelijke verkondiging
ook buiten Jeruzalem en Judea doordringt.

In de tweede lezing worden wij ertoe uitgenodigd
ook in moeilijke omstandigheden
getuigenis af te leggen van de hoop die in ons leeft.

In het evangelie belooft Jezus aan zijn leerlingen
een andere Helper, de heilige Geest.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Hand.,8, 5-8. 14-17)

Uit de Handelingen van de Apostelen

5           Filippus kwam in de stad Samaria
en predikte hun de Messias.
6           Als ze hem hoorden spreken
en de tekenen zagen die hij verrichtte,
was iedereen in de ban van Filippus’ woorden.
7           Want velen van hen die onreine geesten hadden –
onder luid geschreeuw gingen ze eruit,
en vele verlamden en kreupelen werden genezen.
8           Daarover ontstond grote vreugde in die stad.
14
        Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden
dat Samaria het woord van God had aanvaard,
stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe.
15         Zij gingen daarheen en baden voor hen
dat ze de heilige Geest mochten ontvangen,
16         want die was nog op niemand van hen neergedaald.
Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus.
17         Daarop legden ze hun de handen op
en zij ontvingen de heilige Geest.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Petr., 3, 15-18)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Dierbaren,
15
         Heilig in uw hart Christus als de Heer,
altijd bereid tot verantwoording
aan ieder die rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft.
16         Maar doe het met zachtmoedigheid en respect,
en vanuit een zuiver geweten.
Dan zullen die honers van uw goede christelijke levenswandel
beschaamd staan met hun laster.
17         Het is beter te lijden voor het goede dat men doet,
zo God dat wil,
dan voor het kwaad dat men bedrijft.
18         Ook Christus heeft eens en voorgoed geleden voor de zonden,
de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen,
om u tot God te brengen.
Hij is gedood naar het lichaam,
maar tot leven gewekt door de Geest.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh. 14, 15-21)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

15         Als jullie Mij liefhebben,
zul je ter harte nemen wat Ik jullie opdraag.
16         En Ik zal de Vader vragen jullie een andere helper te geven,
die voor altijd met jullie zal zijn,
17         de Geest van de waarheid.
De wereld kan Hem niet ontvangen,
omdat ze Hem niet ziet en ook niet kent;
jullie kennen Hem wel,
want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn.
18         Ik laat jullie dus niet verweesd achter:
Ik kom bij jullie terug.
19         Want nog maar een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer,
terwijl jullie Mij wel zullen zien,
want evenals Ikzelf zullen ook jullie leven.
20         Op die dag zul je inzien dat Ik in mijn Vader ben,
                en dat jullie in Mij zijn zoals Ik in jullie ben.
21         Wie zich aan mijn opdracht gebonden weet en haar ter harte neemt,
die is het die Mij liefheeft,
en wie Mij liefheeft zal ondervinden hoe de Vader hém liefheeft,
en ook Ik zal hem liefhebben
en Mij aan hem openbaren.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij ons geloof in onze God van Liefde
die er wil zijn voor elk van ons.

Ik geloof in Hem die wij noemen: Ik zal er zijn voor u.

Hij is de Kern, de Bron van al wat bestaat.
Op Hem wil ik mij richten
en zijn voorbeeld maken
tot de leidraad van mijn leven.

Ik geloof in Jezus.

In Hem heeft onze God een menselijk gelaat gekregen.
In Hem is de belofte van de Vader werkelijkheid geworden.
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd
en niet vergeefs is gestorven,
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst
in mensen die zijn liefde belichamen.

Ik geloof in zijn Geest,

die ook vandaag mensen bezielt,
die hen aanzet om zijn manier van leven
tot de hunne te maken,
om de weg te gaan van breken en delen,
van goedheid en verbondenheid,
van recht en vrede,
altijd weer ten bate van iedereen. Amen.

Voorbeden 1

Naast dit brood en deze wijn, en naast uw gaven,
leggen we ook de intenties waarvoor we God willen bidden.

-Bidden wij om geestkracht voor allen die leiding geven in Kerk en wereld,
die met hun beslissingen van vandaag
mee de toekomst bepalen.

God, zend hun uw Geest, de Helper,
opdat zij met durf en voortvarendheid
doen wat noodzakelijk is
en nieuwe wegen durven gaan.

-Bidden wij om geestkracht voor allen die ijveren voor de vrede overal op aarde.
Voor allen die zich, als enkeling of als groep,
inzetten voor recht en vrijheid voor iedereen.

God, zend hun uw Geest, de Helper,
opdat zij volharden
en hun toewijding beloond mogen zien.

-Bidden wij om geestkracht voor allen die hun idealen verloren hebben.
Voor allen die, teleurgesteld,
hun leven nog slechts laten bepalen door eigenbelang.

God, zend hun uw Geest, de Helper,
opdat zij openbreken
en opnieuw leren geloven in de kracht van de solidariteit.

-Bidden wij om geestkracht voor onze gemeenschap hier.
Voor zieken en vereenzaamden in ons midden,
voor de vele organisaties
die even zovele kansen tot inspirerende ontmoetingen bieden.

God, zend ons uw Geest, de Helper,
opdat in ons midden
het geloof met nieuwe kracht moge opborrelen
en mensen doet herleven.
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

Bidden wij voor allen
die verantwoordelijkheid dragen in de Kerk.
Dat zij, zoals de apostelen en eerste diakens,
steeds opnieuw getuigenis afleggen
van de hoop die in Hen leeft.
Dat zij in hun spreken en handelen,
Gods goedheid en liefde voor alle mensen
zichtbaar maken in onze wereld.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de vele jongeren
die in deze paastijd gevormd worden.
Dat de gave van Gods Geest
hen doet leven
naar het voorbeeld van Jezus Christus.
Laten wij bidden….

-Bidden we voor onszelf en voor alle christenen.
Dat ook wij durven geloven en vertrouwen
in de Geest van God
die bezielt en kracht geeft
om teken te worden
van Gods goedheid en zorg voor mensen.
Laten wij bidden…
naar federatie Kana


Voorbeden 3

God, onze Vader,
geholpen door uw heilige Geest
durven wij vol vertrouwen te bidden.

-Bidden we voor de voorgangers in onze kerken.
Dat zij zich bij hun inzet voor de mensen
laten leiden door de Geest van waarheid.
Dat zij de gelovigen niet knechten, maar bevrijden.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle ouders en opvoeders.
Dat zij zich onbaatzuchtig inzetten
voor allen die hun zijn toevertrouwd
en dat door hen uw Geest werkzaam wordt
in alle gezinnen en leefgroepen.
Laten wij bidden...

-Bidden we voor mensen die niet ophouden
Zich in t zetten voor meer vrede en gerechtigheid.
Dat zij de juiste woorden vinden.
Dat zij moedig en zonder geweld blijven opkomen
voor allen aan wie onrecht gebeurt.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor ons allen hier samen.
Dat wij niet angstig of onverschillig worden
in onze zo snel veranderende wereld,
maar dat wij het vuur van de heilige Geest brandende houden.
Laten wij bidden…

God,
wij weten dat Gij onze Vader zijt.
Luister naar onze vragen
en geef ons uw Geest als Bemoediger voor onderweg.
Dat vragen wij U,
in naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen.
naar Kerk in Herent

Gebed over de gaven 1

Breng ons opnieuw die ene Mens voor ogen, God,
die in één simpel gebaar
U dankte en tegelijk aan mensen dacht:
brood gebroken en wijn vergoten,
zijn leven gegeven
voor een nieuwe wereld,
waar mensen in liefde met elkaar verbonden mogen zijn. Amen.

Gebed over de gaven 2

Eeuwige God,
wanneer wij hier brood en wijn in handen nemen,
moet dat doorwerken in ons leven van elke dag.
Voed ons aan deze tafel.
Sterk ons met uw gaven,
opdat wij uw Woord ter harte nemen
en leven in het licht van uw liefde,
in de geest van Jezus van Nazareth,
uw mens-geworden liefde en trouw. Amen.

Tafelgebed

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd
in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij uw Boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe Verbond,
bezegeld met mijn Bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit Brood, en drink uit deze Beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ Woord, Vader,
breken wij hier dit Brood
en danken U voor deze Bbeker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Onze Vader die in mensen leeft,
moge in ons leven uw naam geheiligd worden.
Moge in ons samenzijn uw Rijk zichtbaar worden.
Moge in onze dagelijkse inzet uw wil gebeuren
als een teken en een oproep voor mensen op aarde.

Maak ons voor elkaar en voor de wereld
tot levengevend brood,
tot krachtig voedsel van vriendschap en vertrouwen,
van perspectief en hoop.
Maak ons, over fouten en tekorten heen,
tot mensen van vergeving en vrede,
zoals Gij het zijt voor ons.
Maak ons vrij van angst
en van alles wat denken en doen verlamt,
en laat ons niet verzinken
in de bekoring van de middelmatigheid.
Maar wees voor ons de kracht en de uitdaging
om ten volle te leven
in eeuwigheid en ook vandaag. Amen.

Carlos Desoete, in Wij-stenen

Vredeswens 1

Het moet wel uw liefde zijn, Heer,
die ons heeft aangeraakt en ons drijft,
die ons doet blijven geloven en hopen
dat vrede in deze wereld mogelijk blijft.
Blijf ons nabij, Heer,
als we te moe en te onmachtig zijn
om scheidsmuren af te breken,
om vrede te stichten.
Moge Gods vrede altijd met u zijn.
En wensen wij die vrede elkaar van harte toe.

Vredeswens 2

Heer Jezus,
kom ook ons vandaag tegemoet.
Doorbreek de muren van ongeloof en onbegrip.
Neem alle twijfel en moedeloosheid weg uit ons hart,
en vul het met uw vrede en vreugde.
Maak ons tot bewerkers van vrede en verzoening in uw naam.
Ontvang de vrede van de Verrezene,
deel ze met elkaar en met al wie ge onderweg ontmoet.

Lam Gods

Communie

Brood breken… een eenvoudig gebaar. Het kost je niets.
Maar je leven breken, elke dag,
voor elke mens die je leven binnenkomt,
is niet zo eenvoudig.
Je door Gods Geest laten bewegen,
zacht en goed zijn, en tegelijk vol vuur,
en blijven geloven
dat liefde kwaad kan ontwapenen…
Het is niet zo eenvoudig.
Daarom kunnen we alleen maar stamelend bidden:
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

’n Mens heeft niet veel jaren nodig om iemand te worden,
iemand te zijn,
om onvergetelijk te worden,
zelfs na twintig eeuwen.
Jezus gaf het voorbeeld:
drie jaar zijn het geweest, zesendertig maanden, ruim duizend dagen.
Maar het was genoeg
om Hem eeuwenlang en nog steeds
te doen leven in de harten van miljoenen mensen…
naar Levensecht Buizingen

Bezinning 2

De Geest die in ons leeft

Wat houdt mij gaande en staande ?
Hoe komt het,
dat ik niet kopje onder ga in het leven?
Hoe kom ik moeilijkheden te boven?
Het zijn vragen van alle mensen, van alle tijden.
In het leven gaat het ons niet altijd voor de wind.
Problemen, levensvragen: we kunnen er niet aan voorbij.
Misschien kunnen we er ons wel tegen wapenen.
En wel door regelmatig ons de vraag te stellen
vanuit welke geest we leven.
Er leeft in ieder van ons een diepe kracht
die we mogen opdelven om het leven aan te kunnen.
Maar ze moet wel gevoed worden, getraind.
We kunnen dat door regelmatig stil te staan.
Bidden, een goed boek, samen vieren:
ze kunnen onze geest voeden en sterken.
Een gesprek over wat ons ten diepste bezighoudt,
ons samen bezinnen: eigenlijk kunnen we niet zonder.

Diep in ons leeft de beloofde Helper,
ons geschonken door Jezus.
Hij is onze Geestkracht, onze creativiteit.
Het is die Geest die ons
over de dode punten in het leven heen haalt.
Hij blaast ons hoop en perspectief in:
een Geest van vuur en liefde
die alles overwint.
Wim Holterman ofsf

Slotgebed 1

Het is niet gemakkelijk, God,
om voor U te kiezen met heel ons hart
en ons leven af te stemmen op de golflengte van het evangelie.
Onze wereld is geïnteresseerd in andere dingen
dan solidariteit en rechtvaardigheid.
En toch geloven wij
dat Gij de garantie zijt voor ons geluk.
Geef ons daarom een duwtje in de rug,
telkens als onze twijfel groter dreigt te worden dan ons geloof.
Help ons
U en de ander warmhartig lief te hebben
en ons leven te laten inkleuren door uw tederheid. Amen.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Goede God,
uw Zoon laat ons niet als wezen achter:
Hij maakt ons tot dragers van de Geest.
Wij bidden U:
geef dat wij in al ons wel en wee
de band met U versterken,
vandaag en alle dagen die ons geschonken worden. Amen.

Zending en zegen

Wie liefheeft, kan rekenen op Gods Helper.
Laten we die door God gezegende zorg voor mensen
uitdragen zodat die zich kan vermenigvuldigen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.