Nieuwsbrief

Zondagsvieringen

Indien u iedere week een liturgisch voorstel wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link.
Ik ga akkoord met de Voorwaarden
Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.

7e zondag van Pasen

Zondag: 21-05-2023
Liturgische tijd: Paastijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Zoals altijd heet God ons welkom in zijn huis
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren.
Een beetje een stille zondag.
Ook voor de jonge Kerk.
Zij zit in zak en as.
Jezus is definitief weg en de Helper is nog niet gekomen.
En toch blijven zij elkaar vinden in het gebed.

Die gebedstrouw hebben zij van Jezus overgenomen
die – zo blijkt uit de evangelielezing – een man van gebed was,
ook op de drempel van zijn lijden en zijn dood.

Twee getuigenissen over biddend blijven geloven
ondanks angst, radeloosheid, lijden en dood.
Een combinatie die lang niet altijd vanzelfsprekend is.
Hoe is immers menselijk lijden te rijmen
met het bestaan van een God
die zich in Jezus laat kennen
als een liefdevolle Vader?


Openingswoord 2

Wachten…op de Geest.
Eensgezind in gebed, horen we straks in het evangelie.

In angst, in onrust, in het niet-weten,
of fel geraakt door het onrecht.
Wanhopig misschien,
overvallen door gebeurtenissen die benauwen,
door verdriet, eenzaamheid of dood.
Nog niet gelovend,
twijfelend en aarzelend,
maar…wachten op de Geest.
Steun zoeken bij elkaar.

Wachten op Pinksteren,
zo kunnen we deze 7e Paaszondag het best typeren.
naar Cuijk

Gebed om ontferming 1

-Heer,
wanneer verdriet en zorgen ons
teveel doen twijfelen aan uw nabijheid,
leg dan een arm om onze schouder.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, richt ons hart naar U
en leer ons bidden voor andere mensen,
zoals Gij hebt gebeden voor uw leerlingen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Jezus bad voor ons opdat wij zijn Boodschap verder zouden uitdragen,
maar vaak houden we dit maar een tijdje vol
en dan laten wij ons weer meedrijven op de golven van gemakzucht.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, leer ons bidden
in goede en minder goede dagen,
vol vertrouwen dat Gij naar ons luistert. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Ze bleven eensgezind volharden in gebed,
zo tekent de evangelist Lucas de eerste leerlingen van Jezus.
Zowel qua eensgezindheid als qua volharding in gebed
schieten wij vaak tekort.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
heer, ontferm U over ons.

-Bidden voor een ander,
zoals Jezus bad voor zijn leerlingen,
doen wij vaak te weinig.
Als wij bidden is het meestal alleen voor onszelf
en voor diegenen die ons dierbaar zijn.
De anderen blijven buiten beeld.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Fantaseren over hemel en eeuwigheid,
brengt geen aarde aan de dijk.
Het verhindert ons vaak om ons daadkrachtig in te zetten
voor de verwezenlijking van Gods Rijk reeds hier op aarde.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
vrij naar Levensecht

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God,
al hebben onze ogen U nooit gezien,
toch weten we dat Gij bestaat,
want Gij hebt ons uw Zoon Jezus gezonden.
Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt en hoezeer Gij ons liefhebt
en Hij gaf ons, op onze beurt, de opdracht
uw liefde zichtbaar te maken aan alle mensen,
ons leven lang tot ook wij bij U terugkeren. Amen.

Openingsgebed 2

God en Vader,
Gij wilt uw mensen samenbrengen tot eenheid.
Daarom hebt Gij uw Zoon gezonden naar deze wereld.
Verenig ons met Hem.
Wij willen Hem volgen,
ook al is dat niet zo vanzelfsprekend in onze hedendaagse wereld.
Wij willen zijn naam uitdragen,
opdat allen zich zouden verenigen rond Hem.
Wees daartoe onze steun en toeverlaat,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Lezingen

De liturgie van deze zondag wordt gekenmerkt
door een sfeer van inkeer en gebed.

De eerste lezing schildert ons de kring van de leerlingen
die, na Jezus’ hemelvaart, wachten op de Geest
en eensgezind volharden in het gebed.
In het evangelie horen wij het grote gebed van Jezus.
In de tweede lezing gaat het over het lijden
dat mensen om de naam van Christus moeten dragen.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Hand.,1, 12-14)

Uit de Handelingen van de Apostelen

12         Nadat Jezus naar de hemel was opgestegen
keerden de apostelen van de zogeheten Olijfberg,
die dichtbij Jeruzalem ligt, op een sabbatsreis afstand,
terug naar Jeruzalem.
13         Toen ze de stad binnenkwamen,
gingen ze naar de bovenzaal waar ze gewoonlijk verbleven:
Petrus, Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas,
Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus van Alfeüs,
Simon de Zeloot en Judas van Jakobus.
14         Zij bleven allen trouw en eensgezind in gebed,
samen met de vrouwen,
met Maria, de moeder van Jezus,
en zijn broers.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Petr., 4, 13-16)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Dierbaren,
13         Wees des te meer verheugd
naarmate u meer deel hebt aan het lijden van Christus.
Dan kunt u ook bij de openbaring van zijn heerlijkheid
juichen van vreugde.
14         Prijs u gelukkig, als men u hoont om de naam van Christus:
het is een teken dat de Geest der heerlijkheid,
die de Geest van God is, op u rust.
15         Zorg dat niemand van u te lijden heeft
als moordenaar of dief of boosdoener
of als iemand die zich mengt in de zaken van anderen.
16         Wie echter als christen lijdt,
moet zich niet schamen,
maar God eren met die naam.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh. 17, 1-11a)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

1           In die tijd sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en bad:
`Vader, het uur is gekomen!
Verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon U verheerlijkt.
2           Laat Hem, krachtens de macht die U Hem gegeven hebt over alle mensen,
eeuwig leven schenken aan al degenen
die U aan Hem hebt toevertrouwd.
3           Eeuwig leven!
Dat betekent dat ze U, de enige waarachtige God,
leren kennen, en ook degene die U gezonden hebt:
Jezus Christus.
4           Ik heb U op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen
dat U Mij te doen hebt gegeven.
5           Verheerlijk Mij nu, Vader, aan uw zijde,
en bekleed Mij met de heerlijkheid
die Ik bij U bezat voordat de wereld bestond.
6           Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen uit de wereld,
die U Mij had toevertrouwd.
Ze waren van U, en U hebt hen aan Mij toevertrouwd.
Ze hebben uw woord ter harte genomen.
7           Nu erkennen ze dat alles wat U Mij gegeven hebt, van U komt.
8           Want de woorden die U Mij gegeven had,
heb Ik aan hen doorgegeven,
en zij hebben die aangenomen:
ze hebben naar waarheid erkend dat Ik van U ben uitgegaan;
ze hebben geloofd dat U Mij hebt gezonden.
9           Voor hen bid Ik.
Niet voor de wereld,
maar voor hen die U Mij hebt toevertrouwd bid Ik,
omdat ze de uwen zijn.
10         Al het mijne is trouwens het uwe
en al het uwe is het mijne
en zo is in hen mijn heerlijkheid zichtbaar geworden.
11         Ik ben al niet meer in de wereld,
maar zij, zij blijven in de wereld achter,
terwijl Ik naar U toe kom.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de Vader.
Hij is de Bron van alle leven
en houdt van alles wat bestaat.

Ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon.
Hij was mens zoals wij.
In Hem was God midden de mensen.
Hij was goed tot het uiterste.

Daarom verrees Hij tot nieuw leven
en blijft Hij voor alle mensen een licht en een voorbeeld.

Ik geloof dat het evangelie van Jezus een Blijde Boodschap brengt
voor alle mensen van alle tijden.
Ik geloof dat wij zijn spoor moeten volgen
en vrede en eenheid bewerken tussen alle mensen.

Ik geloof in de heilige Geest die stuwt tot leven
en die in volheid aanwezig was in Jezus Christus.

Die Geest blijft ook werken in de Kerk
en overal waar leven groeit en liefde bloeit.

Ik geloof dat God zijn mensen nooit loslaat
en dat het goede het eens zal halen op het kwade.

Ik geloof dat in Jezus het leven zegeviert over de dood
voor alle eeuwigheid. Amen.

Voorbeden 1

Zoals Jezus heeft gebeden voor zijn leerlingen,
zo willen ook wij bidden voor mekaar.

-Bidden wij voor onze parochies
en alle christelijke gemeenschappen.
Dat zij blijvende aandacht hebben
voor de zorgen en de pijn van zovele mensen
en dat zij voor en samen met hen bidden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle mensen
die ontgoocheld zijn of bang,
of met vele vragen zitten voor de toekomt.
Dat ze moed en vertrouwen putten
uit het gebed en de steun van medemensen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle kinderen
die voor het eerst Jezus mochten ontvangen in de communie,
of die in deze Paastijd gevormd worden/zijn.
Dat zij op hun levensweg boeiende mensen mogen ontmoeten,
mensen met een luisterend oor, een open geest en een oprecht hart.
Mensen die vreugde en warmte uitstralen,
zoals Jezus ons heeft voorgedaan.
Moge hun levenswijze een aanstekelijk voorbeeld zijn voor die jongeren
om als enthousiaste en blije christenen door het leven te gaan.
Laten wij bidden…

God, verhoor ons gebed
en stimuleer ons tot enthousiaste verkondigers van uw Boodschap. Amen.

Voorbeden 2

Uitziende naar de Geest,
bidden wij eensgezind tot God.

-Bidden we voor mensen die het niet meer zien zitten,
die bij elkaar schuilen
en dan toch weer in verbondenheid gemeenschap vormen
en bidden om Gods Geest.
Laten wij voor hen bidden…

-Bidden we voor mensen die zich niet neerleggen
bij bestaande wanorde en onrechtvaardigheid,
maar opstaan en zich de mond niet laten snoeren door onrecht.
Laten wij voor hen bidden…

-Bidden we voor onszelf,
soms bang, moe en uitgeblust.
Moge Gods Geest over ons komen
en ons zo, solidair met anderen,
laten werken aan vrede en recht voor iedereen.
Laten wij bidden…

God,
versta onze woorden
en maak ons ontvankelijk voor uw Geest.
Dat vragen wij U door Jezus, uw verheerlijkte Zoon. Amen.
naar Cuijk

Gebed over de gaven 1

God,
wij zijn hier samen rond uw tafel
om dankbaar Jezus te gedenken.
Daartoe hebben we hier brood en wijn aangebracht,
symbolen van zijn blijvende aanwezigheid onder ons.
Zoals dit brood gemaakt is uit vele graankorrels,
zo hopen we,-  hoe verschillend wij ook zijn -, toch samen
gestalte te kunnen geven aan uw Boodschap
van rechtvaardigheid, vrede en liefde. Amen.

Gebed over de gaven 2

Als wij rond deze tafel,
zelf niet meer kunnen bidden
omdat onze angst en ons ongeloof te groot zijn geworden,
of als we geen woorden meer vinden
omdat pijn en verdriet ons de mond hebben gesnoerd,
laat Jezus dan voor ons bidden, God.
Hij die, in Brood en Wijn,
Zichzelf voor ons uitdeelt
en die ons liefdevol bij de hand houdt,
telkens wij dreigen te ontsporen. Amen.

Tafelgebed

God, onze Heer en Vader,
wij zijn hier bijeen om U te danken,
te loven en te prijzen.
Bij U begint het leven en de liefde;
alles wat wij hebben
hebt Gij ons geschonken.

Gij kent ons, Gij houdt van ons.
Gij zijt de Schepper,
Gij zijt het Begin en het Einde van alles.

Uw Zoon is Mens geworden.
Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt.
Samen met Jezus Christus en met elkaar
zijn wij hier om tot U te bidden.

Wij danken U voor heel de aarde:
voor de bergen en de bomen,
voor de zon en de zee,
voor alles wat er groeit en bloeit;
voor het leven en de liefde,
voor de mensen hier en overal.

Alle mensen zijn op weg naar U,
naar uw geluk en vrede voor altijd.
Daarom bidden wij samen:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen,
Gij weet dat wij tekortschieten
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Toch roept Gij ons op
om recht te doen en goed te zijn.
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn:
kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden,
voor mensen zonder toekomst
en voor allen die groot lijden moeten dragen.

Niet voor de dood, maar voor het leven
hebt Gij ons gemaakt.
Zend ons uw Geest,
geef ons de kracht
om een beter mens te worden,
zodat wij geen leegte najagen,
geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen.
Wij willen het brood van deze wereld
delen met elkaar
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven,
opdat uw Rijk kome.

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft,
uw wil volbracht;
die brood en wijn voor ons geworden is,
voedsel en vreugde,
vergeving van zonden.

Die in de nacht van zijn lijden en dood
brood genomen heeft,
het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet
en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.
Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Moge wij allen eens opgenomen worden
in het Rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
dat Gij ons nooit verlaat.
Door Christus, met Christus en in Christus
bieden wij U dit dankoffer aan
in de gemeenschap van uw Kerk
zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Bereid om ons in te zetten
om uw schepping te helpen bevrijden van onrecht,
verdriet en mensonwaardigheid,
bereid om muren af te breken die mensen scheiden,
bidden wij eensgezind het gebed dat Jezus ons leerde:
Onze Vader,…

Heer, aanvaard allen die – volhardend in het gebed –
uitzien naar de komst van uw helpende Geest.
Dan zullen wij een gemeenschap worden waar liefde woont
en kunnen wij vol vertrouwen uitzien
naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

God,
moge uw Rijk van vrede, liefde en gerechtigheid komen,
niet ver van ons, niet later,
maar hier en nu.
Dan zal onze wereld gelijken
op de aarde die Gij voor ons hebt gedroomd.
Help ons vrede te maken voor elkaar,
steun ons bij wat goed is
en laat ons een troost zijn voor elkaar.
De vrede van de Heer zij altijd met U.
En geven wij elkaar een warme blijk van onze vredeswil.

Lam Gods

Communie

Wij delen hier Gods Brood.
Door Hem, met Hem en in Hem zijn wij één.
Laten wij elkaar herkennen in ons verlangen naar God
en in onze bereidheid met elkaar te delen.
Zalig zijn wij die genodigd zijn aan de tafel van de Heer.
Dit is het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig….

Bezinning 1

Bijna is het zo ver.
Ze zijn teruggekeerd naar Jeruzalem,
ze zijn samen in de bovenzaal,
ze blijven eensgezind volharden in gebed,
de leerlingen samen met de vrouwen,
met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.

Bijna,
want de Geest is er nog niet.
Ze kunnen nog niet spreken in tongen en talen,
ze kunnen elkaar nog niet onbeperkt verstaan.
In hun stilte zit ook iets van een koppig zwijgen.
In hun stilte zit vastgevroren
dat twee van hen de grootsten wilden zijn ten kost van de rest
en dat ze met z’n allen steden wilden plat branden,
die niet naar hun vrome woorden wilden luisteren.

Bijna, even nog,
en dan komt de adem van Gods Geest
en Hij zal ten volle één maken wat was verdeeld,
schoon maken wat vuil was en onrein.
Hij zal met licht dat vol is van zegen,
weldadig schijnen in hun duisternis.
Kerk in Herent

Bezinning 2 

In Gods gezelschap

Bidden is niet hoog van de toren blazen,
niet een langdradig en moeizaam gebeuren.
Soms is het vragen om kracht bij ziekte
of om een steuntje in de rug bij een examen.
Op een ander moment is bidden een klacht.
“Waarom moest mij dat overkomen?”
“Waarom laat iedereen mij in de steek?”
Bidden is: je levensverhaal
onder Gods ogen brengen.
Het is zoeken naar een oer-vertrouwen,
naar een fundament voor je leven.
Maar bidden is ook in stilte verwijlen
bij de harmonie in je eigen leven.
Het doet je dankzeggen voor het goede
dat je zomaar mag ontvangen.
Al biddend worden we ons bewust
van het lijden van mensen, van onze wereld.
Ingekeerd in onszelf gaan ons de ogen open.
De droom van God,
dat alles goed is,
wordt voor ons een nieuwe opdracht.
Bidden sluit ons niet af van de werkelijkheid,
maar maakt ons juist ontvankelijk ervoor.
In Gods gezelschap mogen we ons goed voelen.
Hij is er voor ons en wij zijn er voor elkaar.
In zijn gezelschap krijgt ons leven
echt waarde en telkens zicht op toekomst.
Wim Holterman ofsf

Slotgebed 1

God, onze Vader,
het Woord van uw Zoon
dat ooit gesproken heeft
blijft klinken tot op vandaag.
Wij bidden U:
geef dat wij in de kracht van de Geest
levende getuigen van Hem zijn.
Dit vragen wij U door Jezus die altijd met ons is. Amen.
Thomasvieringen

Slotgebed 2

God, onze Vader,
leer ons te leven in eenvoud,
vol liefde voor elkaar,
zoals de eerste christenen:
eensgezind in het gebed en in het breken van het Brood.
Dan zal de wereld geloven in Hem
die Gij gezonden hebt:
Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Kerk in Herent

Zending en zegen

Schenk ons uw zegen, Heer,
opdat wij steeds de moed zouden hebben
om Hem te volgen die de Weg, de Waarheid en het Leven is:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

 
 

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.