Nieuwsbrief

Zondagsvieringen

Indien u iedere week een liturgisch voorstel wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link.
Ik ga akkoord met de Voorwaarden
Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.

5e zondag van Pasen

Zondag: 07-05-2023
Liturgische tijd: Paastijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Van harte welkom in het huis van Hem
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
Hij heet ons, zoals altijd, welkom
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Jezus wijst niet alleen de weg,
Hij is Zélf de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie Hem ziet, ziet de Vader, zegt Hij aan zijn leerlingen.
Nooit is er zoveel van God te zien geweest
als in Jezus van Nazareth.
Hij was en is Gods Woord ten voeten uit.
naar Kerk in HerentOpeningswoord 2

De meeste mensen voelen op een of andere manier aan dat
iets boven hen uit – een kracht of een wezen –
hun leven niet onberoerd laat.
In het evangelie vraagt Jezus ons zijn getuigenis te aanvaarden:
“Als jullie Mij hebben leren kennen,
zullen jullie ook mijn Vader leren kennen,
want Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij.”

Als wij in God geloven,
dan vraagt Jezus ons vandaag in het evangelie
ook in Hem te geloven.
Want juist dankzij die Jezus
kunnen wij ons een beeld vormen van de Vader.

Gebed om ontferming 1

-Heer, Gij hebt ons uw Zoon gezonden
om ons heel duidelijk de weg te tonen die leidt naar U.
Wij hebben wel zijn Woord gehoord,
maar vaak denken we het toch beter te weten
en slaan we een andere weg in.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, heel uw leven stond in dienst van de Waarheid
dat Gij ons lief hebt,
dat elke mens U ter harte gaat
en dat Gij hem/haar respecteert in zijn/haar keuze voor uw Waarheid.
Wij zijn soms te koppig om uw Waarheid te aanvaarden.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
-Heer, Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn.
Wat niet altijd hetzelfde betekent dan enkel rozengeur en maneschijn.
Gij wilt dat we leven vinden dat uitmondt in eeuwig Leven bij U.
Maar meer dan eens kiezen wij voor kronkelpaden
die voor niemand heilzaam zijn,
niet voor onszelf en niet voor onze medemensen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Liefdevolle God, ontferm U over onze kortzichtigheden
en leidt ons op weg naar U,
Gij die de Weg, de Waarheid en het Leven zijt. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Als wij ons moedwillig afkeren
van de weg die Jezus ons voorhoudt.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Als wij weglopen voor waarheid.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als we niet ten volle durven leven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Peter Denneman

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God, onze Vader, Gij zijt onder ons aanwezig en toch zien wij U niet.
Gij werkt onder ons en wij merken het vaak niet.
Gij hebt ons Jezus gegeven, een Man met open handen,
met liefdevolle woorden en een groot hart voor alle mensen.
Hij bracht uw liefde zichtbaar onder de mensen.
Doe ons inzien hoe wij U kunnen zien
door te leven zoals Hij. Amen.

Openingsgebed 2

God en Vader,
in Jezus van Nazareth hebben zijn leerlingen U herkend.
Vertrouwend op hun getuigenissen
zijn we ervan overtuigd dat Hij ook ons bij U thuisbrengt.
Moge wij uw vrede vinden
als we het wagen te leven zoals Hij ons heeft voorgeleefd.
Wij hopen dat wij dat leven aankunnen,
met elkaar verbonden en gedragen door het vertrouwen
waarmee Jezus zijn leven in uw handen heeft gelegd,
nu en tot in de eeuwigheid. Amen.
naar Thomasvieringen

Lezingen 1

Luisteren we met de oren van ons hart naar Gods Woord in de Schriften.

Lezingen 2

In de eerste lezing horen wij
dat er onenigheid dreigt in de jonge Kerk van Jeruzalem,
en hoe die wordt opgelost
door de aanstelling van nieuwe ambtsdragers.

In de tweede lezing
wordt de christelijke gemeenschap vergeleken
met een geestelijke tempel,
waarvan Christus de levende, kostbare Hoeksteen is.

In het evangelie antwoordt Jezus
op vragen van twee van zijn leerlingen:
wijs ons de weg en toon ons de Vader.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Hand., 6, 1-7)
Uit de Handelingen van de Apostelen

1           In die dagen, toen het aantal leerlingen steeds groter werd,
begonnen de hellenisten te mopperen op de Hebreeën;
ze vonden dat hun weduwen bij de dagelijkse ondersteuning
werden achtergesteld.
2           De twaalf riepen daarop de hele groep leerlingen bij elkaar en zeiden:
`Het is onverantwoord dat wij het woord van God verwaarlozen
om te kunnen zorgen voor de ondersteuning.
3           Zie daarom uit, broeders, naar zeven personen uit jullie midden,
die goed bekend staan, vol van de Geest en van wijsheid.
Hen zullen wij dan met deze taak belasten,
4           terwijl wíj ons blijven toeleggen op het gebed en de bediening van het woord.’
5           De hele groep stemde met dit voorstel in.
Zij kozen Stefanus, een man vol geloof en heilige Geest,
en verder Filippus, Prochorus, Nikanor,
Timon, Parmenas en Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië.
6           Ze droegen hen voor aan de apostelen,
en die legden hun na gebed de handen op.
7           Het woord van God bleef zich verbreiden;
het aantal leerlingen in Jeruzalem werd nog veel groter,
en ook een grote groep priesters aanvaardde het geloof.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Petr., 2, 4-9)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Dierbaren,
4           Treed toe tot Hem, de levende steen,
door de mensen verworpen
maar uitverkoren door God en kostbaar in zijn ogen.
5           Laat u als levende stenen opbouwen tot een geestelijke tempel,
tot een heilig priesterschap dat geestelijke offers opdraagt,
die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus.
6           Daarom staat er in de Schrift:
Zie, Ik leg in Sion een kostbare hoeksteen,
die door Mij is uitverkoren.
En degene die op Hem vertrouwt,
zal niet worden teleurgesteld.
7           Kostbaar, dat geldt voor u die gelooft.
Maar voor de ongelovigen geldt:
De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd,
die is de hoeksteen geworden,
8           maar ook een steen waaraan men zich stoot,
een rots waarover men struikelt.
Zij stoten zich omdat zij het woord weigeren te gehoorzamen;
en daartoe waren zij ook bestemd.
9           Maar u bent een uitverkoren geslacht,
een koninklijk priesterschap,
een heilige natie, een volk dat zijn bijzonder eigendom werd
om de roemruchte daden te verkondigen van Hem
die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderlijk licht.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh. 14, 1-12)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
1
           Jullie moeten je niet zo laten verontrusten.
Jullie geloven in God; geloof zo ook in Mij!
2           In het huis van mijn Vader kunnen velen hun verblijf houden.
Zou Ik anders gezegd hebben dat Ik wegga
om voor jullie een plaats gereed te maken?
3           Ja, Ik moet weggaan en voor jullie een plaats gereedmaken,
maar Ik kom terug, en dan neem Ik jullie bij Me op,
zodat daar waar Ik ben, ook jullie zullen zijn.
4           En waar Ik heen ga – de weg daarheen is jullie bekend.’
5           `Maar Heer,’ zei Tomas,
`we weten niet eens waar U heen gaat;
hoe zou de weg ons dan bekend kunnen zijn?’
6              Jezus antwoordde:
`Ik ben de weg, en de waarheid en het leven.
Alleen door Mij heeft men toegang tot de Vader.
7           Als jullie Mij hebben leren kennen,
zul je ook mijn Vader leren kennen.
Sterker, nu al kennen jullie Hem en heb je Hem gezien.’
8           Hierop zei Filippus:
`Laat ons de Vader zien, Heer, dan zijn we tevreden!’
9           En Jezus weer:
`Ik ben al zo lang bij jullie, Filippus,
en je hebt Me nog niet leren kennen?
Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.
Hoe kun je dan nog zeggen:
`Laat ons de Vader zien”?
10            Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij?
De woorden die Ik tot jullie spreek,
spreek Ik niet uit Mijzelf:
het zijn daden van de Vader, die in Mij blijft.
11 Geloof Me toch:
Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij;
of geloof het anders op grond van de daden.
12         Waarachtig, Ik verzeker jullie:
wie in Mij gelooft, zal de daden die Ik verricht, ook zelf verrichten;
ja nog grotere zal Hij verrichten,
want zelf ga Ik naar de Vader.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Mag ik u uitnodigen om samen ons geloof uit te spreken
in onze God die van mensen houdt.

Wij geloven in God de Vader,
die zijn schepping in onze handen heeft gegeven
om er een woning van te maken
waarin het goed is om te leven.

Wij geloven in de Zoon, Jezus Christus,
die bij ons kwam wonen en nu leeft
in de harten van de mensen.
Hij is ons Voorbeeld van liefde tot het uiterste.

Wij geloven in Gods Geest,
die ieder van ons de kracht geeft
om aan het Rijk van God mee te bouwen.

Wij geloven in een gemeenschap
waarin elkeen zorg draagt voor de ander;
waarin eenieder aan de Blijde Boodschap
gestalte geeft door woord en daad.

Wij geloven dat een mensenleven
nooit zal eindigen
en dat we hoopvol mogen uitzien
naar het eeuwig geluk bij de Vader. Amen.

Voorbeden 1

Met onze ‘menselijke’ ogen zien we God niet
zoals we andere mensen of dingen zien.
Hem ‘doorgronden’ lukt ons al helemaal niet
en daarom durven we, als het moeilijk is,
nog al eens twijfelen aan zijn liefde en zijn nabijheid.
Daarom durven we bidden.

-Bidden wij voor mensen die door verdriet en zorgen zo vertwijfeld zijn geraakt dat ze Gods nabijheid niet meer voelen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor sceptische zoekers die God in vraag stel­len.
Dat Hij hun mensen laat ontmoeten
die hen kunnen wegleiden uit de doolhof van het leven.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf en voor allen
die zich ergeren aan het kleinmenselijke in onze Kerk.
Dat we ons daarop niet blind staren,
maar zoeken naar begaanbare wegen die ons wegvoeren  uit de crisis,
wetende dat liefde ook lijden impliceert.
Laten wij bidden…

-Bidden wij dat wij,
door gestalte te geven aan de liefde zoals Jezus ons heeft liefgehad,
levende wegwijzers mogen zijn naar onze liefdevolle God.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden wij voor allen
die verantwoordelijkheid dragen binnen het instituut Kerk.
Dat zij uit het evangelie geen starre dogma’s puren,
maar soepel en creatief leren omgaan met Jezus’ Weg, Waarheid en Leven,
zodat ze – zonder afbreuk te doen aan de evangelische Boodschap –
toch recht kunnen doen
aan de verscheidenheid van volkeren en individuen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf:
dat wij – ondanks alle teleurstellingen –
onze verantwoordelijkheid zouden opnemen
en al wie of wat zwak en weerloos, klein en kwetsbaar is,
niet aan de kant schuiven.
Laten wij bidden…

Voorbeden 3

-God van waarheid,
wij danken U
dat wij, dank zij Jezus, beseffen
dat uw Waarheid nooit tot ongerechtigheid kan leiden.
Laten we bidden…

-Wij danken U
dat wij mogen beseffen
dat de Weg van uw Waarheid de Weg is die levend maakt.
Laten we bidden…

-Wij bidden U:
wek in ons het ernstige verlangen
in uw Waarheid te leven
en gerechtigheid te doen.
Laten we bidden…

-Wij bidden U voor alle mensen
die onder onderdrukking en ongerechtigheid moeten leven.
Sta hen bij, geef hun hoop, geef hun leven.
Laten we bidden…

-Wij bidden ook voor de onderdrukkers,
voor hen die macht nastreven.
Dat zij tot inkeer komen
en gerechtigheid laten geschieden.
Laten we bidden…
                                                                       Mary Grohman

Gebed over de gaven 1

Heer God,
als zussen en broers
verzamelt Gij ons rond deze tafel,
waar het brood wordt gebroken
en het bestaan wordt gedeeld.
Wij bidden U:
laat ons doen wat rechtvaardig is en wat de vrede dient
en doe ons leven in de geest van Jezus, voor altijd. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, onze Vader,
die ons nabij wilt zijn in Jezus, uw Zoon,
wij danken U voor Hem
die in deze gaven van brood en wijn
ons de weg leerde gaan van breken en delen.
Wij bidden U,
dat wij zijn voorbeeld zouden volgen
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
om de wondere wegen
die mensen voor elkaar kunnen zijn.
Wij danken U voor allen die Gij gezonden hebt
om de weg te wijzen doorheen het leven;
voor uw uitnodiging om,
doorheen tekort en onvolkomenheid,
te werken aan de mens en zijn wereld.

Wij danken U om uw aanwezigheid
in goede en kwade dagen,
om de Hoop en de Toekomst die Gij zijt.
Wij danken U om de Mens Jezus,
die ons voorgaat en nabij blijft
en wiens Geest kracht is om te leven.

Daarom willen wij U danken, God,
samen met al wat bestaat
op aarde en in de hemel.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Heer onze God,
Gij zijt heilig en goed,
Gij hebt onze namen geschreven in uw hand.

Geen mens zult gij vergeten
dank zij Jezus Christus, de Zoon van uw genade,
die Gij hebt uitgezonden
om tranen te drogen
van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag
en vrede zelf te zijn.
Wij danken U
omdat Gij ons ruimte geeft en vrijheid schept
voor heel ons leven, ten einde toe.

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf
nam hij brood in zijn handen,
Hij zegende en brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Ook nam Hij de beker, zegende hem,
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende Verbond;
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Heer, onze God,
zo gedenken wij Hem
die weet wat lijden is
en de dood heeft gezien;
die Gij hebt opgewekt
en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen:
Jezus, de Heer is Hij,
die is en blijven zal, uw Rechterhand.
Door deze Beker en door dit Brood dat wordt gedeeld
verkondigen wij Hem totdat Hij komt.

Wij bidden U,
zend ons uw Geest,
die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk
dat recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn
toch groter dan oorlog en dood;
laat ons mensen zijn
die woningen bouwen voor uw stad van vrede
en breng ons thuis bij U.
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde,
en uw Koninkrijk zal komen door Hem en met Hem,
met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Telkens we ons biddend richten tot God, onze Vader,
mogen wij ons herbronnen aan het voorbeeld van zijn Zoon, mens zoals wij.
Bidden wij daarom samen:

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de Vrede en de Vreugde,
de Kracht en de Heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vredeswens

Beziel ons met uw Geest van barmhartigheid en respect voor elke mens.
Zolang wij met de goederen van deze wereld
geen menswaardige wereld maken,
kan uw vrede zich niet onder ons vestigen.
Als wij ons laten bezielen door uw Geest,
kunnen wij de hopelozen een boodschap van hoop aanbieden,
uw boodschap van vrede en solidariteit.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij die boodschap van vrede en solidariteit aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

De Heer wil voor ons zijn:
de Weg, de Waarheid en het Leven.
Hij deelt zichzelf uit als levend Voedsel
opdat wij zouden leven.

Daarom zijn wij gelukkig want wij zijn genodigd aan zijn tafel:
Dit is het Lam Gods, dat wegneemt…


Bezinning 1

Als je naar een foto kijkt, zie je nooit de fotograaf.
En toch moet hij er zijn.
Ook al weet je meestal niet wie hij is en wat hij wil,
zijn foto’s kunnen veel vertellen.

Als je naar de wereld kijkt, zie je nooit de Schepper.
Meestal denk je niet meteen aan Hem die het allemaal heeft gemaakt.
En toch moet Hij er zijn.
Want zoveel goede mensen en dingen zijn beeld van Hem
en kunnen veel vertellen over wie Hij is.
Als je echt goed kijkt, zie je Hem toch in zoveel goede mensen.
Moge ook wij iets van zijn goedheid zichtbaar maken voor de mensen.

Bezinning 2

Maak mij wegwijs, God,
in de doolhof van informatie
en de jungle van het nieuws.
Leer mij ontdekken wat wordt verzwegen,
leer mij de leugen ontmaskeren.
Help mij mezelf te blijven en te weerstaan
aan de stroom van de reclame die op mij afkomt.
Leer mij uw wegen vinden tussen de vele levenswegen
die mij worden aangeprezen.
Geef mij de wijsheid
om te kunnen afwegen wat waarde heeft in uw ogen.
Neem me bij de hand, God,
als ik moet uitmaken waar het op aan komt.
En maak me alert zodat ik me niet laat verleiden door glitter en grootspraak.

Dan zal ik kunnen kijken met de ogen van een kind,
verwonderd en blij om elke morgen.
Dan zal ik zien wat nooit werd getoond:
kleine dingen die vreugde geven.
Dan zal ik mensen beluisteren
die nooit mogen vertellen over hun stille heldhaftigheid.

Maak mij wegwijs, God,
in dit korte maar boeiende leven.
Dan zal ik uitkomen waar Gij mij verwacht.

Slotgebed 1

Heer God,
maak ons tot mensen ‘vol van uw Geest en van uw wijsheid’,
opdat de wereld in ons handelen
iets van uw goedheid zou kunnen herkennen,
opdat de wereld zou mogen worden:
een huis voor allen,
waar het kleine wordt opgemerkt,
het kwetsbare wordt beschermd
en al wat geknakt is, niet wordt gebroken.
Dan zullen allen erkennen
dat Gij de Weg, de Waarheid en het Leven zijt. Amen.

Slotgebed 2

Laat me in Jezus’ voetspoor treden, God,
want Hij is de Weg
waarop ik de waarheid over mijn leven kan ontdekken:
dat ik uw kind ben,
dat ik nu al, maar ook later in eeuwigheid,
bij U mag thuiskomen.
Alleen door Hem
kan ik U beter leren kennen, God,
en stilaan mijn hart aan U geven
omdat Hij uw warmhartigheid
op een bijzondere manier zichtbaar heeft gemaakt.
Leer mij van elke mens,
wie hij of zij ook is,
te houden
zoals Gij van mij houdt. Amen.
Erwin Roosen

Zending en zegen

“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”,
een uitnodiging om Jezus’ levensweg tot de onze te maken.
Daartoe worden we gezonden
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.