Nieuwsbrief

Zondagsvieringen

Indien u iedere week een liturgisch voorstel wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link.
Ik ga akkoord met de Voorwaarden
Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.

Hemelvaart

Zondag: 18-05-2023
Liturgische tijd: Paastijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting
           
Hartelijk welkom U allen op dit hoogfeest
waarop wij Jezus’ terugkeer naar zijn Vader vieren.
Moge God hier in ons midden aanwezig zijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1 

Welkom op Hemelvaartsdag!
Hemelvaart markeert een begin- en een eindpunt.
De periode met de aardse Jezus wordt afgesloten.
De Kerk van de levende herinnering begint.
Misschien kan je dat vergelijken met het moment
waarop je het ouderlijk huis verlaat
om je eigen nest uit te bouwen.
Je weet genoeg om die nieuwe taak aan te vatten,
maar toch is er even dat vacuüm en de bezorgde vraag:
Red ik dat? Hoe zal het gaan?
Een beetje bemoediging kan dan deugd doen.
Moge deze viering ons die bemoediging schenken.

Openingswoord 2

Uitgerekend op deze Hemelvaartsdag
krijgen wij de vermaning
ons niet blind te staren op de hemel,
maar ons bewust te zijn van onze zending,
hier en nu op aarde:
‘Ga er op uit en voltooi wat Ik onder u begonnen ben!’
Kerk in Herent

Gebed om ontferming 1

-Heer, wij realiseren ons soms zo vaak te weinig
wat Gij voor ons hebt gedaan en ons hebt geleerd
over Gods liefde en zorg voor de mensen.
Omdat onze diepgang qua geloof soms zo minimaal is,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, dikwijls is onze houding als christenen
te vergelijken met die van uw leerlingen na uw dood:
wij komen op zaterdag of zondag naar de viering,
maar tot een enthousiast uitdragen van uw Boodschap naar de buitenwereld,
komen we niet.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, niet alleen schieten we vaak tekort in het uitdragen van uw Boodschap,
maar zelf consequent leven naar uw Boodschap,
ligt ons al heel moeilijk,
want we willen toch zo graag meedrijven op de golven van een maatschappij
die vooral de nadruk legt op het ‘ik’, op ‘mijn geluk’, ‘mijn bezit’,
op ‘mijn invloed en macht’.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, help ons de taak die Gij ons hebt toevertrouwd,
enthousiast te volbrengen, ook al is het met vallen en opstaan. Amen.

Vergevingsmoment 2

Op Hemelvaartsdag is het goed even te evalueren
van wat we ervan terechtbrengen, hier op de aarde.
Ons samenleven verloopt lang niet altijd perfect,
want we hebben allemaal ook onze kleine kantjes.
Maar als we erin slagen die te erkennen,
is verzoening mogelijk.

-Als we voor de Heer gaan staan en naar de hemel kijken,
realiseren we ons soms
dat we ons wel eens een hemel dromen vol luxe en genotsmiddelen.
Die schijnhemel houdt ons weg van een écht gelukkig leven.
De hemel die God op aarde wenst is er één
waarin we liefde en hoop delen met elkaar.
Omdat we vaak een verkeerde weg opgaan, vragen we:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Als we voor de Heer gaan staan en naar de mensen kijken,
beseffen wij soms dat we nog te weinig van mekaar houden.
We gebruiken anderen te vaak voor ons eigen heil.
De hemel die God op aarde wenst is er één
waarin mensen naar elkaar toegaan
om elkaar geluk en vrede te schenken.
Om ons tekort aan naastenliefde, vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als we voor de Heer gaan staan en naar onszelf kijken,
merken we soms dat we de Heer vaak niet hebben gezien,
dat Hij slechts een klein plaatsje toebedeeld krijgt in ons leven.
De hemel die God op aarde wenst zal pas echt groeien
als we ons inzetten vanuit Gods stem in ons hart.
Om ons tekort aan liefde voor U, God, vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God zelf komt ons tegemoet.
We mogen ons aan Hem overgeven.
Hij wil met ons zijn, alle dagen van ons leven.
En wat wij vanuit het geloof aanraken, zal Hij nieuw maken. Amen.        
naar Lovendegem

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en Schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

God van hemel en aarde,
Gij hebt uw Zoon Jezus
die ten dode toe met mensen was begaan,
opgenomen bij U
en Hem een plaats gegeven aan uw rechterhand.
Wij bidden U:
beziel ons met zijn Geest,
oriënteer ons op de weg van zijn liefde
die leven doet en duren zal
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Openingsgebed 2

God van hemel en aarde,
Gij hebt Jezus opgenomen in uw heerlijkheid.
Omhoog starend naar de hemel weten we:
het komt erop aan uw aarde bewoonbaar te maken voor al uw mensen.
Geef dat wij trouw blijven aan Jezus’ opdracht:
‘Ga…Ik ben bij u, tot het einde van de aarde.’
Geef ons de kracht om van Hem te blijven getuigen,
gedoopt als we zijn ‘in water en Geest’.
Dit vragen wij U door Jezus, uw Zoon,
de Levende onder ons, nu en altijd. Amen.
naar Levensecht

Lezingen

De woorddienst begint
met het verhaal over Jezus’ hemelvaart in Handelingen.

In de tweede lezing brengt Paulus
de verheffing van Jezus aan Gods rechterhand ter sprake.

Ten slotte horen we de plechtige slotscène
uit het Mattheüs-evangelie,
waarin Jezus aan zijn leerlingen verschijnt
en hen voor het laatst toespreekt.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Hand.,1,1-11)

Uit de Handelingen van de Apostelen

1           Mijn eerste boek, Theofilus,
ging over alles wat Jezus heeft gedaan en geleerd, vanaf het begin
2           tot de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen,
nadat Hij aan de apostelen die Hij had uitgekozen,
door de heilige Geest zijn opdracht had gegeven.
3           Aan hen heeft Hij veertig dagen lang herhaaldelijk bewezen
dat Hij na zijn lijden weer in leven was.
Hij vertoonde zich aan hen en sprak over het koninkrijk van God.
4           Toen Hij bij hen was, drukte Hij hun op het hart:
`Ga niet uit Jeruzalem weg,
maar blijf wachten op de belofte van de Vader
die jullie van Mij hebben gehoord;
5           immers, Johannes doopte met water,
maar jullie zullen gedoopt worden in heilige Geest,
binnen enkele dagen.’
6           Degenen die daar samengekomen waren, stelden Hem toen de vraag:
`Heer, herstelt U in deze tijd het koninkrijk voor Israël?’
7           Maar Hij zei tegen hen:
`Het komt jullie niet toe de tijden of momenten te kennen
die de Vader in zijn volmacht heeft vastgesteld;
8           maar wanneer de heilige Geest over jullie komt,
zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem,
in heel Judea en Samaria, en tot het uiteinde van de aarde.’
9           Na deze woorden werd Hij voor hun ogen omhooggeheven
en een wolk onttrok Hem aan het gezicht.
10         Terwijl Hij zo heenging en zij nog naar de hemel stonden te turen,
stonden er opeens twee mannen naast hen in witte kleren,
11         die zeiden:
`Galileeërs, wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken?
Deze Jezus, die van jullie is weggenomen en in de hemel is opgenomen,
zal op dezelfde manier terugkomen
als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Ef. 1, 17-23)

Uit de brief van de heilige apostel Petrus aan de christenen van Efese

Broeders en zusters,
17
         Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid,
u de Geest van wijsheid en openbaring geven, om Hem echt te kennen.
18         Moge Hij de ogen van uw hart verlichten,
zodat u ziet hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept,
hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfdeel te midden van de heiligen
19         en overgroot zijn macht over ons die geloven.
Dezelfde sterkte en kracht
20         heeft Hij betoond in Christus, toen Hij Hem opwekte uit de doden
en liet zetelen aan zijn rechterhand in de hemel,
21         hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden,
en boven elke naam die genoemd wordt,
niet alleen in deze maar ook in de toekomstige wereld.
22         Alles heeft Hij onder zijn voeten gelegd,
en Hemzelf, verheven boven alles,
heeft Hij als hoofd gegeven aan de kerk,
23         die zijn lichaam is, de volheid van Hem die het al in alles vervult.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mt. 28, 16-20)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

16         In die tijd trokken de elf leerlingen naar Galilea,
naar de berg die Jezus hun had aangewezen.
17         Toen ze Hem zagen, vielen ze op de knieën,
sommigen twijfelden.
18         Jezus kwam op hen toe en zei:
`Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.
19         Ga, en maak alle volkeren tot leerling;
doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest,
20         en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb.
Weet wel, Ik ben met jullie,
alle dagen,
tot aan de voleinding van de wereld.’

KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in God
die leven geeft aan mensen,
die ons koestert als zijn kinderen
en die er zal zijn, al onze dagen.

Wij geloven in Jezus van Nazareth,
in wie God zichtbaar is geworden,
Mens onder de mensen,
voor mensen geleefd en gestorven.

Wij geloven in Gods Geest
die ons roept tot recht en vrede,
om te helen wat gebroken is,
om hoop te bieden aan wie lijden moet.

Wij geloven in een Mensenkerk
die werkt aan Gods droom:
arme en kleine mensen
een stukje hemel op aarde geven. Amen.

Voorbeden 1

Al onze bekommernissen
mogen wij aan God toevertrouwen.
Wij leggen ze op het altaar van de Heer om ze,
samen met uw gaven en deze gaven,
aan Hem op te dragen.

Bidden wij dat wij elkaar, in de Geest van Jezus, overeind houden.
-Bidden wij voor allen die in hogere sferen leven,
hun blik alleen maar op de hemel gericht.
Voor wie, vroom en godsdienstig,
slechts om de eigen zielenzaligheid bekommerd zijn.
Dat zij groeien tot het besef
dat God nooit daar wordt gediend, waar mede­mensen worden vergeten.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die gefixeerd zijn op het aardse,
op wat tastbaar is en concreet.
Voor hen die afstandelijk zijn en kil.
Dat zij groeien tot het besef
dat God zich laat ontmoeten in de warmte van mens tot mens.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die hun leven bouwen
op de pijlers van geloof, hoop en liefde
in het spoor van Jezus.
En voor allen die in woord en daad van diezelfde Jezus getuigen,
ver weg, in missie en zending,
of dicht bij huis, in ons midden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om geestkracht en durf voor ieder van ons.
Dat wij overeind blijven in de stormen van het leven
en elkaar niet laten vallen.
Dat we blijven proberen elkaar te begrijpen en bij te staan
en zo meer medemens worden voor elkaar.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor deze geloofsgemeenschap.
Dat we de Boodschap van Jezus’ sterven en verrij­zen,
van zijn Hemelvaart en van de komst van de Geest met Pinksteren
mogen verstaan, mogen vieren en verkondigen.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

-Bidden wij voor allen die leiding geven.
Dat zij in navolging van Jezus
steeds ten dienste staan van hun medemensen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mensen die zich inspannen voor een leefbare samenleving.
Dat zij zich gedragen weten door God en door ons.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf, hier aanwezig.
Dat wij niet omhoog blijven staren,
maar vol enthousiasme Gods Goede Boodschap zouden verkondigen.
Laten wij bidden…

God en Vader,
dit en wat er nog meer is aan wensen en verwachtingen,
leggen wij bij U neer op deze dag.
Verhoor ons omwille van Jezus
die bij U leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed over de gaven 1

God van hemel en aarde,
aanvaard in deze gaven
ons geloof in uw Zoon
die Gij een plaats hebt gegeven aan uw rechterhand.
Leer ons te leven zoals Hij
zodat we eens mogen delen in zijn heerlijkheid
en wonen bij U, onze God en Vader in eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven 2

God van hemel en aarde,
de eenvoud van deze gaven
doet denken aan Jezus, uw Zoon,
die om zijn eenvoud en zijn dienende liefde
hoogverheven werd bij U.
Zijn verheffing is onze hoop.
Sterk ons aan, hier rond zijn tafel,
tot mensen die in zijn voetspoor gaan
en zich geheel en al wijden aan uw Rijk
dat duren zal tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, Licht en Leven.
Wij danken U omdat Gij Liefde zijt,
die onze Lotgenoot wilt zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit Brood en deze Beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader

Opdat de Geest van Christus in ons werkzaam zou kunnen zijn
moeten wij ons verbonden voelen
met God, ons aller Vader.
Daarom bidden wij:
Onze Vader…

Vaak voelen wij ons klein en machteloos.
Toch schuilen ook in ons krachten van geloof, hoop en liefde.
Moge wij bij elkaar die krachten tot leven wekken,
zodat er in ons midden een beweging op gang komt van geloof en hoop,
en van liefde die sterker is dan alle aardse machten.
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

God van hemel en aarde,
geef ons de moed om te beseffen
dat wij ten volle verantwoordelijk zijn
voor de aanwezigheid van uw Rijk onder ons.
Als wij onze oren en ogen openen,
en te gepasten tijde ook onze handen en monden
om uw Boodschap metterdaad te verkondigen,
dan zullen wij worden zoals Gij ons hebt gedroomd:
een volk van vrede, één van hart en één van ziel.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijke blijk van vreugde en vrede.

Vredeswens 2

Heer Jezus, wij vieren vandaag dat Gij zijt thuisgekomen in de hemelse vrede.
Wij zijn daarvan nog ver verwijderd.
Groot is de verdeeldheid in onze Kerken, in ons land, in de wereld:
arm tegenover rijk,
machtigen tegenover machtelozen…
Soms is het hier eerder een hel dan een hemel.
Wees met ons als wij daaraan iets willen doen.
Beziel onze mond, onze handen en onze voeten
tot boodschappers van uw vrede op aarde.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

De Heer heeft gezegd:
het is goed voor u dat Ik heenga.
Hij hoopt dat wij de tekenen verstaan
die Hij achterliet: Brood en Beker,
Voedsel op onze levensweg.
Gelukkig wij…

Bezinning 1

Ze stonden er bedremmeld,
zeg maar verslagen, bij.
Eerst, op die vrijdag,
hadden ze Hem verloren aan de dood
en nu zijn Hemelvaart eraan kwam,
verloren ze Hem opnieuw.
Toen Hij stierf op die vrijdag,
week zijn lichaam, niet zijn geest.
De Geest was bij hen,
was gebleven,
levend, warm en zeer nabij,
vertrouwd en eigen,
als altijd.
En nu ineens,
starend naar de hemel,
was er de leegte.
Als van God verlaten
bleven ze bij elkaar
en uitzichtloos was de diepe,
de diepste duisternis.

Eén lichtpunt was er,
een belofte, een toezegging,
meer niet.
Maar ze wisten dat
het bij een belofte meer gaat
om de waarde van hem
die belooft,
dan om de inhoud van de belofte.
naar Kees Harte

Bezinning 2

Blijf niet staren naar de hemel,
maar ga kijken, horen en voelen
hoe Jezus van Nazareth
verder leeft in mensen.
Kijk in de ogen van hartelijke mensen
die tijd maken voor medemensen
en je zal Hem zien.
Luister naar de woorden die ze spreken
en je zal Hem horen.
Zoek de vreugde en de kracht die ze halen
uit zijn manier van leven
en je zal zijn aanwezigheid voelen.
Kijk, luister en voel en je zal merken:
Hij leeft verder,
niet alleen bij God,
maar ook onder ons.
Federatie Kana

Slotgebed  1

Leerling van Jezus
ben je nooit voor jezelf  – zegt God.
Want als je van Mij durft getuigen,
zal je dat geen succes bezorgen
en je zult er ook niet rijk van worden,
wel gelukkig,
omdat je ‘goed nieuws’ brengt
en een bron van tederheid ontsluit
in het hart van velen.
Ga dan,
durf mijn profeet te zijn,
en vertel aan iedereen
die het horen wil
dat Ik een God van liefde ben.
En op het moment
dat de hemel de aarde raakt,
zul je Mij ontmoeten – zegt God –
en je vreugde zal volkomen worden.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

God van hemel en aarde,
zoals Gij Jezus hebt gezonden,
zo zendt Gij ons.
Leer ons, zoals Hij, grenzen te overschrijden.
Maak onze liefde zonder maat
en onze zorg voor elkaar grenzeloos.
Doe ons zo in woord en daad getuigen van Hem,
wiens naam boven alle namen is
voor tijd en eeuwigheid.        Amen.
naar Kerk in Herent

Zending en zegen

Geloof wat Jezus heeft beloofd:
‘Ik ben met jullie altijd door, tot aan het einde der tijden.’
Zijn aanwezigheid maakt ons tot mensen
die een zegen zijn voor elkaar en die op Gods zegen mogen rekenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.