Heilige Drie-eenheid

Zondag: 04-06-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting 1

Op het feest van onze Drie-ene God
willen we het kruisteken waarmee wij deze viering beginnen
wat meer reliëf geven.

In de naam van + de Vader,
die ons het leven geeft,
die antwoordt op onze vragen
en ons vrij laat.

In de naam van de Zoon,
die in de wereld komt,
het mensenleven deelt,
onze broeder wil zijn,
en ons voorgaat.

In de naam van de Geest,
die onze harten verwarmt,
ons denken verlicht,
richting geeft aan ons handelen,
en ons krachtig maakt. Amen.
Kees Pannekoek

Begroeting 2

Laten wij ons afstemmen op Hem,
die wij + Vader noemen, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Een week na Pinksteren vieren we
het feest van de  Drie-eenheid:
God, die Vader, Zoon en Geest is.
Waar vorige week de schijnwerpers gericht stonden op Gods Geest,
vieren we vandaag de totaliteit van onze God:
Hij die als een Vader met moederlijke liefde voor ons zorgt.
Hij die Jezus zond om aan die liefde een gezicht te geven.
Hij die ons door zijn Geest laat delen in die liefde.

Openingswoord 2

Op dit feest van de heilige Drievuldigheid
– een omschrijving waar ons verstand niet goed bij kan –
willen we samen biddend mijmeren
over dat grote, ongrijpbare mysterie
dat wij ‘God’ noemen.
Eeuwenlang zijn mensen naar Hem op zoek.
Bij die lange rij willen wij ons aansluiten
en Hém namen geven
zoals wij, mensen, namen geven aan allen
die wij willen kennen en herkennen,
aan iedereen tot wie wij willen spreken,
die wij willen opnemen in ons hart.

Gebed om ontferming 1

Wij weten dat we mogen rekenen
op de barmhartigheid van onze God.
Leggen we dan ook ons leven
in zijn liefdevolle handen.

-Gij neemt ons aan zoals wij zijn
met onze fouten en onze gebreken.
Gij zijt voor ons een goede Vader.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Gij toont ons de weg naar het hart van onze medemensen,
naar samenleven in liefde.
Jezus, Gij zijt onze Broeder, onze God.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Gij zijt de Kracht in ons
die ons helpt goed te zijn,
geduldig, vreugdevol, vredestichtend, vergevend.
Geest van God in ons, ontferm U over ons.
Geest, ontferm U over ons.

Moge God de Vader ons de Geest van Jezus, zijn Zoon, schenken.
Hij is vergeving van onze zonden.
Hij zal ons leiden tot eeuwig leven. Amen.

Vergevingsmoment 2

Wij weten dat we mogen rekenen
op de barmhartigheid van onze God.
Leggen we dan ook ons leven
in zijn liefdevolle handen.

-Heer, onze God,
Gij hebt ons gezegd dat God een ‘Vader’ is
en dat wij broers en zusters zijn van elkaar.
Vergeef het ons als wij niet open staan voor uw liefde
en als wij uw liefde tot de mensen niet voorleven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Jezus Christus,
Gij zijt de Weg, de Waarheid en het Leven.
Vergeef het ons als wij zelf onze weg kiezen
en onze waarheid zelf bepalen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heilige Geest,
Gij zijt de bezieler van eenheid en verbondenheid.
Gij roept ons tot gemeenschap.
Vergeef ons als wij krampachtig vasthouden
aan onze eigen ideeën.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God de Vader ons de Geest van Jezus, zijn Zoon, schenken.
Hij is vergeving van onze zonden.
Hij zal ons leiden tot eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Ene en enige God,
Gij die onze namen hebt geschreven in de palm van uw hand,
die voor ons als een Vader zijt
en naar ons omziet.
Gij die ons in de Zoon nabij zijt gekomen,
ons liefde hebt geleerd,
en die ons in de Geest weer naar U doet verlangen,
zorg ervoor dat wij ons door U gezonden weten
om te wonen in uw huis van liefde,
nu reeds en in uw eeuwig nabij-zijn. Amen.

Openingsgebed 2

God, onze Vader,
Gij hebt ons geschapen,
Gij geeft ons toekomst.
Jezus leert ons hoe wij elkaar
overvloed van leven kunnen schenken.
Uw Geest is Vuur in ons
dat kracht geeft tot vergeving.
Blijf in ons wonen, Drie-ene God,
zodat wij ten volle deel hebben aan uw liefde,
vandaag, morgen, alle dagen tot in uw eeuwigheid. Amen.

Lezingen

Laten wij samen luisteren naar de Woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Ex. 34, 4b-6. 8-9)

Uit het boek Exodus.

4b In die tijd beklom Mozes in alle vroegte de Sinai,
zoals de Heer hem bevolen had.
De twee stenen platen nam hij mee.
6           De Heer ging hem voorbij en riep: `Heer!
De Heer is een barmhartige en genadige God,
geduldig, groot in liefde en trouw,
8           Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer.
9           Toen sprak hij:
`Och Heer, wees zo goed en trek dan met ons mee.
Dit volk is wel halsstarrig,
maar vergeef ons onze ongerechtigheden en zonden,
en beschouw ons als uw eigen bezit.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(2 Kor., 13, 11-13)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

Zusters en broeders,
11         Laat alles weer goed komen,
neem mijn vermaning ter harte, wees eensgezind,
bewaar de vrede,
en de God van liefde en vrede zal met u zijn.
12         Groet elkaar met de heilige kus.
U groeten alle heiligen.
13         De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.

KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh. 3, 16-18)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot Nikodemus
16         Zoveel heeft God van de wereld gehouden,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken,
zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat,
maar eeuwig leven bezit.
17         Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden
om de wereld te veroordelen,
maar om door Hem de wereld te redden.
18         Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld;
maar wie niet gelooft is al veroordeeld,
omdat Hij niet geloofd heeft
in de naam van de eniggeboren Zoon van God.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij samen ons geloof in de éne God, die Vader, Zoon en Geest is.

Ik geloof in de God van het Verbond,
wiens naam is: ‘Ik ben er voor jou’.

Ik geloof in de God van Jezus,
als een Vader met ons op weg,
naast ons in goede momenten,
ons dragend als het moeilijk wordt.

Ik geloof in Jezus,
die van zichzelf kon zeggen: ‘Ik ben de Weg’.

Hij is onze Reisgezel, een Vriend onderweg,
de betrouwbare Gids die zijn leven geeft
opdat niemand onderweg zou bezwijken.

Ik geloof in de Geest,
de stille, ongeziene Kracht op onze levensweg.
Hij houdt Gods licht in ons brandend.

Ik geloof in de gemeenschap van mensen samen op weg,
die blijft geloven in breken en delen.
Ik geloof dat wij samen op weg zijn
naar leven ten volle in eeuwigheid. Amen.

naar Thomasvieringen

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met dit brood en deze wijn,
en met uw gaven aan Hem aan te bieden.

-Bidden wij tot de drie-ene God,
die ons als Vader nabij wil zijn.
Dat wij erop mogen vertrouwen in Hem geborgen te zijn,
in Hem geliefd te zijn,
ook als wij door tegenslag en tegen­kanting
onderuit worden gehaald.
Laten wij bidden…

-Bidden wij tot de drie-ene God,
die zich in zijn Zoon aan ons liet kennen.
Moge wij Hem navolgen
op de weg die Hij ons voorging:
de weg van bevrijding, gerechtigheid en onderlinge verbondenheid.
Laten wij bidden…

-Bidden wij tot de drie-ene God,
die ons in zijn Geest begeestert tot creatief spreken en doen,
zodat de Jezusboodschap in deze tijd
overtuigend kan klinken.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Vanuit het vertrouwen in de liefde van de Eeuwige,
leggen wij alles wat ons bezighoudt in zijn handen en bidden:

-Bidden wij voor allen die ons voorgaan in geloof.
Dat zij ons bemoedigen en inspireren.
Dat zij niet ophouden
Gods grootheid te verkondigen,
en door woord en leven blijven getuigen
van zijn onbegrensde liefde.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die zoeken en geen weg weten.
Dat zij het spoor mogen vinden
naar mensen die hun weer hoop geven,
naar woorden waarvan ze kunnen leven,
naar stilte waarin Gods stem te horen is.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor onze kinderen en jonge mensen.
Dat zij, in onze tijd vol rumoer en reclame,
mogen inzien wat waarachtig is en goed,
wat wezenlijk is om gelukkig te kunnen leven.
Laten we bidden…

Drie-ene God,
Gij werkt op vele manieren in ons.
Neem van ons aan wat wij U willen geven:
ons geloof, onze hoop, onze liefde.
Zo bidden wij U door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 1

God, wij bieden U onze gaven aan
opdat de kracht van uw liefde in ons zou aanwezig zijn.
Jezus heeft ons brood en onze wijn aangenomen
om zijn leven door te geven,
om zijn liefde op alle plaatsen en in alle tijden
zichtbaar en voelbaar te maken.
Moge de kracht van zijn Geest ons vervullen
vandaag en alle dagen. Amen.

Gebed over de gaven 2

Vader,
uw naam is mooi en eenvoudig:
‘Ik zal er zijn voor U’.
Met dit brood belijden wij onze inzet voor elkaar.
Met deze wijn willen wij drinken van uw Geest,
die ons doet getuigen van Jezus,
uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Tafelgebed

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons werd geopenbaard
in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij uw Boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe Verbond,
bezegeld met mijn Bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit Brood, en drink uit deze Beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ Woord, Vader,
breken wij hier dit Brood
en danken U voor deze Beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Bezield door zijn Geest,
naar het voorbeeld van zijn Zoon,
mogen wij bidden tot Hem die ook wij als ‘Vader’ mogen aanspreken:
Onze Vader,…

God en Vader,
uw Zoon sprak ons van liefde en gerechtigheid.
Als wij zijn Boodschap ter harte nemen
en ons leven inrichten volgens die principes,
mogen wij vol vertrouwen uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

Als uw zonen en dochters maakt Gij ons tot deelgenoot
aan uw creatieve liefdesgemeenschap van Vader, Zoon en Geest.
Laten we dit vredevolle genieten van elkaar
uitdragen naar de vier windstreken.
Laten we die Godsvrede doorgeven van mens tot mens
tot een vredesketen die de hele wereld omspant.
Die vrede van de drie-ene God zij altijd met u.
En wensen wij elkaar van harte vrede toe.

Vredeswens 2

Heer, Jezus Christus,
neem alle verdeeldheid weg uit ons midden.
Schenk ons uw Geest.
Dat Hij ons nieuwe wegen leert gaan
en ons laat getuigen van Gods aanwezigheid in ons midden.
De vrede van de drie-ene God zij altijd met u.
En wensen wij elkaar van harte vrede toe.

Lam Gods

Communie

Blijf bij ons Heer, en ga met ons aan tafel
om het leven van breken en delen niet te verleren.
Tot kracht en tot leven heeft Jezus zich gegeven
voor alle mensen tot op vandaag.
Zalig zij die mogen delen
in dit gebaar van brood breken.
Zie dan hoe Hij alle onvrede
uit ons leven en uit onze wereld wegneemt.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Niemand van ons weet
wie Gij zijt, God.
Niemand van ons
heeft U in pacht.

Gij zijt als liefde:
gewoonweg te beleven.
Gij zijt als lijden:
ermee vechten en het aanvaarden.
Gij zijt als geluk:
louter te ondergaan.

Gij schuilt in het hart van mensen
die simpel en bescheiden goed doen.
Gij zit wijze en deemoedige mensen in het bloed.
Gij gaat mee met elkeen die U zoekt en meemaakt,
met allen die, waar ook ter wereld,
vredig met elkaar omgaan.
Peer Verhoeven

Bezinning 2

Drievoudig één zijn

Met God op stap gaan
naar je medemensen toe,
is Vader zijn.
Je zal hevig naar hen verlangen
en hen liefhebben
zoals een echte vader houdt van zijn volk.
Je zal kansen geven,
hen ernstig nemen
en geloven in diegenen
met wie je werkt.

Op stap gaan is ook Zoon zijn.
Je gedragen voelen
en gestuwd door een innige liefde
die je helpt loskomen en bevrijden
uit wat mensen tegenhoudt
om voluit te leven.
Zo kan je jezelf aanvaarden
en ook ieder ander met wie je samen bent.

Op stap gaan is Geest, ruimte, zijn.
Je niet op jezelf richten
of op een heel beperkt doel,
maar verder kijken.
Samen eerlijke horizonten zoeken
naar helende eenheid toe.

Slotgebed 1

God, onze Vader,
leer ons U te vinden als de Ene die ons geluk en vrede gunt.
Jezus Christus,
Gij stuurt ons op pad om uw Boodschap van bevrijding te verkondigen.
Geest van God,
begeleid ons op die weg van zorg en recht voor iedereen.
Drie-ene God,
wees de toetssteen voor ons doen en laten.
Moge Gij zichtbaar worden in onze omgang met mensen,
iedere dag opnieuw en alle dagen van ons leven. Amen.

Slotgebed 2

God-die-leeft met ons verbonden,
met woorden die niet toereikend waren,
hebben wij getracht U ter sprake te brengen.
In kleine, aarzelende gebaren
hebben wij rond uw tafel
Hem herdacht die ons hierin is voorgegaan.
Gij hebt uw Geest gemengd in onze woorden.
Wij danken U, Vader, en bidden:
kneed ons in al onze verscheidenheid
verder tot één gemeenschap
levend in uw Geest,
elkaar tot levend antwoord. Amen.

Zending en zegen

Zoals Jezus’ vrienden toen,
worden ook wij vandaag uitgezonden
tot vrede voor allen die wij vandaag en morgen zullen ontmoeten.
Moge ter vervulling van die opdracht
de hemel ons zegenen met het licht van vriendelijkheid,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Jacques Verhees

 

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.