Sacramentsdag

Zondag: 11-06-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Van harte welkom,
allen die genodigd zijt aan de Tafel van de Heer.
Laat ons deze bijeenkomst plaatsen
onder het teken van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Zo dikwijls vieren wij eucharistie, het ‘goede brood’.
Waarom dan nog zo’n surplus-feestdag als ‘Sacramentsdag’?
Eucharistie vieren mag geen ‘gewoonte’ worden
en daarom wil de Kerk dat we eens uitdrukkelijk stilstaan bij
en nadenken over de draagwijdte
van samen brood breken en de beker rondreiken.
Geen half-magisch ritueel bestemd voor gesloten cenakels,
maar een krachtig teken dat ons aanspoort
om Gods Woord om te zetten in daden van recht en gerechtigheid,
in daden van menslievendheid.

Openingswoord 2

God had geen ingewikkelde verhalen nodig,
geen bibliotheken en computers vol uitleg.
Toen Hij zijn verbond met de mensen wilden vieren,
nodigde Hij hen simpelweg aan zijn tafel om samen te eten.
Brood en wijn delen met elkaar
en zo God in je midden weten.
Eenvoudiger kan haast niet.
Misschien staan we juist daarom
niet vaak genoeg stil bij dit krachtig symbool.
Vragen wij God vergeving om onze onachtzaamheid.

Vergevingsmoment  1

Tussen ons, mensen, gaat het al eens fout.
Om die keren dat wij er niet in slaagden
om overeen te komen,
vragen wij God en elkaar om vergiffenis.

-Heer,
wij bidden U en elkaar om vergeving
voor die keren dat wij weigerden
te delen van onze overvloed.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Wij bidden U en elkaar om vergeving
omdat wij niet altijd nederig genoeg waren
om te erkennen dat wij elkaar broodnodig hebben.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Wij bidden U en elkaar om vergeving
omdat wij te weinig inzet opbrengen
om de weg van het evangelie te gaan.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, wij vragen eerlijk en gemeend om vergeving voor deze fouten
en geef ons de kracht tot ommekeer
zodat wij even eerlijk en gemeend
de fouten van andere kunnen vergeven. Amen.

Vergevingsmoment 2

Omdat we voor God vaak met lege handen staan
bidden we om Gods ontferming.

-De Heer zoekt ons om Zichzelf te geven.
Hij vraagt aan ieder van ons:
geef mij te drinken,
wees voor mij een kleine oase in de woestijn van onverschilligheid.
Heer, ontferm u over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-We worden uitgenodigd om onszelf te schenken zoals we zijn,
om alles wat ons bezighoudt even tot zwijgen brengen,
om ruimte maken om de vreugde van de ontmoeting te ervaren.
Opdat er iets kan gebeuren tussen mij – mens – en de Heer.
Christus, ontferm u over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-We aanbidden God uit verlangen naar het paradijs
of uit angst voor de hel of is het uit liefde voor Hem?
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm u over ons.

God,
alle liefde is vruchtbaar, hoe klein onze liefde ook is.
Aanvaard dit teken en vervul het
in onze groei en in het tot stand komen van het Rijk Gods.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Gezegend zijt Gij, God,
omwille van Jezus, uw Zoon,
die ons samenbrengt en voorgaat in liefde.
Moge wij zijn Woord hier horen,
zijn gebaar van zelfgave verstaan en groeien in medemenselijkheid.
Want zo heeft Jezus ons het leven voorgeleefd.
Daartoe wil Hij ons blijven inspireren.
Daarom werd Hij voor ons Brood
voor tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 2

Heer onze God,
tot op de dag van vandaag is uw Zoon aanwezig onder ons:
in de verkondiging en het vieren van sacramenten.
Wij bidden U:
geef dat wij ons durven toevertrouwen
aan zijn Woorden en zijn manier van leven.
Dit vragen we U door Jezus uw Mens geworden liefde. Amen.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in één God, de barmhartige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader.

God uit God, Licht uit Licht, ware God uit de ware God.

Geboren, niet geschapen,
één in wezen met de Vader,
en door wie alles geschapen is.

Hij is voor ons mensen en omwille van ons heil
uit de hemel neergedaald.

Hij heeft het vlees aangenomen
door de Heilige Geest uit de Maagd Maria
en is mens geworden.

Hij werd gekruisigd,
hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven.

Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel:
zit aan de rechterhand van de Vader.

Hij zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen levenden en doden.
En aan zijn Rijk komt geen einde.

Ik geloof in de Heilige Geest,
die Heer is en het leven geeft;
die voortkomt uit de Vader en de Zoon.

Die met de Vader en de Zoon
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.

Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk.

Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.

Ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven van het komende Rijk. Amen.

Voorbeden 1

Keren wij ons hart tot God
en bidden wij om de komst van zijn Rijk.

-Dat het ooit waar mag zijn:
genoeg brood voor allen die honger hebben,
gelijke kansen voor iedereen op deze wereld,
verantwoordelijkheid van mens tot mens,
verbondenheid over alle grenzen heen.
Laten we bidden…

-Dat het ooit waar mag zijn:
Jezus’ teken van Brood en Wijn ten volle verstaan,
christenen die dit doen tot zijn gedachtenis
en voorgaan in broederlijk delen.
Laten we bidden…

-Dat het ooit waar mag zijn:
dat ons samenkomen hier niet langer vrijblijvend is,
dat ons breken en delen hier zijn uitwerking niet mist
en tot breken en delen wordt in het leven van alle dag.
Laten we bidden…

Laat uw Rijk komen, Heer,
en zegen hen die eraan werken.
Zegen uw Kerk,
en maak ons meer en meer tot wat wij zijn:
het lichaam van Christus. Amen.

Voorbeden 2

Keren wij ons hart tot God, en bidden wij:

-Voor allen die in onze ‘wereld’ voorgaan in breken en delen,
die brood en onderdak bieden aan hen die alles ontberen,
die de euvele moed hebben de armen te beschermen tegen de rijken:
om durf en kracht in de geest van Jezus
die zijn inzet moest bekopen met het offer van zijn leven.
Laten we bidden…

-Voor allen die in onze ‘kerken’ voorgaan in breken en delen,
en voor hen die vierend, zingend en biddend,
gemeenschap willen zijn in Jezus’ geest:
om overtuiging en daadkracht in de geest van Hem
die fier en waardig door de dood is heengegaan.
Laten we bidden…

-Voor allen in deze ‘gemeenschap’ die met elkaar willen breken en delen;
voor allen die elkaar vasthouden en de ander behoeden voor eenzaamheid;
voor al die mensen hier ter plaatse.
Voor iedereen bidden wij om levenswil en levenslust
in de geest van Hem die uit de dood verrezen is.
Laten we bidden…
Harry Brouwers uit: ‘Hart voor verliezers’

Voorbeden 3

-Op deze dag waar wij het feest vieren van Jezus’ Aanwezigheid
in gebaren, tekenen en symbolen
bidden wij voor allen
die ons voorgaan in de vieringen van de sacramenten.
Dat zij trouw zijn aan wat zijzelf ontvangen
en vindingrijk in het doorgeven van geloof en leven.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die niet eens hun dagelijks brood krijgen
en vergaan van de honger,
om een rechtvaardige verdeling van de goederen en diensten in onze wereld.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onze Kerkgemeenschappen.
Dat God ons de kracht geeft om brood te zijn voor elkaar.
Dat wij samen dit brood delen met elkaar,
vooral met hen die hunkeren naar een levend woord,
naar hartelijkheid en vriendschap.
Laten wij bidden…

-In dank om de gave van de eucharistie vragen wij U, God,
dat de herinnering aan Jezus’ leven, dood en verrijzenis
voor ons inspiratie mag zijn
tot het beleven van verbondenheid
en tot opbouw van onze Kerk.
Laten wij bidden…

Heer onze God,
maak ons één van hart en geest
en breng ons eenmaal tot het eeuwig gastmaal
waar Gij leeft in eeuwigheid.

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
in dit brood dat wordt gedeeld,
in deze beker van het Verbond
zegenen wij uw naam
en wij bidden U:
zegen ook ons
opdat wij met elkaar
de weg van Jezus durven gaan,
de weg van zelfvergeten liefde,
de weg die naar het leven voert,
in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed over de gaven 2

God,
met deze gaven gedenken wij uw uitverkoren Zoon.
Als brood gebroken en wijn gedeeld
is Hij teken van menslievendheid.
Geef dat wij, in zijn naam gedoopt,
groeien naar zijn beeld en gelijkenis. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

 

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon, 
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn Lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn Bloed,
mijn Levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.
Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dankzij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Je voelt een hand op je schouders
en je hoort een stem die zegt: “Ik ben er, ik ga met je mee”.
Je ziet om:
een mens die je toelacht,
ogen die je moed geven,
en je voelt een hand die vast is en warm.
“God”, zeg je dan, “fijn dat Je meegaat.”
Tot die God mogen we samen bidden.
Onze Vader …

Vredeswens

Heer, onze God,
Gij brengt ons hier bijeen om samen Jezus’ volk te zijn.
Moge wij hier uw Woord horen,
uw droom leren lezen, uw wil leren verstaan
en horen en zien hoe vredevol Gij zijt.
Voeg ons in liefde bijeen en geef ons uw vrede
zodat wij ons toewijden aan elkaar.
De vrede van de Heer is met u allen.

Lam Gods

Communie

Wij bidden U bij dit Brood:
God, wees hier aanwezig,
leef in ons,
beziel ons met uw Geest,
opdat wij uw Woorden zouden spreken,
uw hart en handen zouden worden,
uw wegen zouden gaan.
Kortom:
opdat wij voor mens en wereld
uw Lichaam mogen zijn.
Zie het Lam Gods….

Bezinning 1

Samen aan tafel gaan is tijd maken voor elkaar.
Het is kauwen op het leven van elke dag.
De smaak van de vreugde proeven
maar ook slikken op wat bitter is.
Als je er de tijd voor neemt,
krijg je energie om terug aan de slag te gaan
en de handen in elkaar te slaan.

Met God op weg gaan is tijd maken voor Hem
en voor elkaar.
Je mag kauwen op zijn Woord
en proeven
dat gebroken brood en gedeelde wijn
de smaak van het leven versterken.

Als je er de tijd voor neemt,
zal je van bevrijding en verbondenheid proeven,
zal je merken dat er energie vrijkomt
die nieuwe toekomst mogelijk maakt.

Samen door het leven gaan is zeggen tegen elke mens:
“Kom en zie! Voor jou staat de tafel klaar.
In jouw leven proef ik iets van God.
En het smaakt naar meer…”
Herman Van Overbeke

Bezinning 2

Ik besef meer en meer
de hoe levensnoodzaak het is, Heer,
wekelijkse samen te komen rond uw Woord,
rond Brood en Wijn

omdat ik tenminste eens per week
het teken wil zien
van Iemand die brood breekt
en daarmee zijn leven geeft voor mensen.

Ik heb het nodig eens per week
om dat niet te vergeten.
Eens per week is niet veel
als je bedenkt dat wij
meerdere keren per dag,
willen of niet,
tekenen zien die zeggen
‘leef voor jezelf, zorg voor jezelf’.

Eens per week, een tegenwicht,
in de herinnering aan Jezus die het voorleefde,
en de uitnodiging dat het anders kan,
is zeker niet teveel.
naar Carlos Desoete

Slotgebed 1

Je kunt Mij ontmoeten – zegt God –
in elke mens met wie je samenleeft
en met wie je het brood van het leven
en de wijn van de vreugde deelt.
Je kunt Mij ontmoeten
in mensen die zichzelf geven als gebroken brood,
omdat Iemand hun dat ooit heeft voorgedaan
en hun gevraagd heeft dat ze dat zouden blijven doen.
Je kunt Mij ontmoeten
in mensen die je weer in jezelf doen geloven
omdat ze geloven in Mij.
Je kunt Mij ontmoeten – zegt God!
Maar verlang je dat ook?
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Heer God,
Gij hebt ons geschapen en ons uw geliefde Zoon Jezus gezonden,
opdat wij een samenleving zouden opbouwen
waar alleen liefde, goedheid, wederzijds ontzag ons aan elkaar binden
als leden van één familie waarvan Gij Vader zijt.
Wij danken U voor zulke grote liefde.
Geef dat wij het nu reeds waar maken in ons leven.
Dat vragen wij U door Jezus, onze Heer. Amen.

Zending en zegen

In deze viering heeft Jezus ons uitgenodigd
de Blijde boodschap van Gods Rijk
te verkondigen en waar te maken.
Daartoe zegene ons de algoede God,
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

 

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.