11e zondag door het jaar

Zondag: 18-06-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Waar twee of drie in zijn naam samen zijn, daar is de Heer in hun midden.
Daarom mag onze geloofsgemeenschap zich hier bijeen weten
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

De lezingen reiken ons vandaag ‘eenheid’ aan als centraal thema:
eenheid als de grote uitdaging voor het oude Israël;
eenheid als droom, maar ook als struikelblok voor Jezus.
Eenheid waarmee alles staat of valt.
Waar geen eenheid is kan/wil God niet wonen,
gaat het Verbond verloren
en verdwijnen Jezus’ Woorden als sneeuw voor de zon.
Als we in het leven iets willen bereiken met de mensheid,
als we dat Rijk van God een schijn van kans willen geven,
dan zullen we eerst de gebroken eenheid moeten herstellen
en de ‘verloren schapen’ terug samenbrengen.
Daartoe worden we vandaag, samen met de twaalf, geroepen en gezonden.
Omdat we in plaats van eenheid nogal eens verwarring stichten,
en zo delen in de schuld van heel de wereld,
keren we ons eerst tot elkaar en tot God en bidden om vergeving.

Openingswoord 2

Geroepen en gezonden worden,
daar draait het om vandaag.
Maar of het nu gaat om de uitverkiezing
van Israël als Gods eigen volk,
of om de roeping van de apostelen,
of om onze eigen roeping,
uitverkoren zijn betekent niet zozeer
een voorrecht dan wel een opdracht.
Een opdracht die een leven lang zal duren.

Omdat wij die goddelijke roepstem
niet altijd ten volle durven beantwoorden
vragen wij eerst om vergeving.

Vergevingsmoment 1

-Soms leven wij zeer berekend:
wij willen onze rechten op het werk,
een gunstige belastingsregeling,
voordelige afspraken bij allerlei diensten…
Graag regelen wij de zaken in ons eigen voordeel,
zonder na te gaan of anderen daarvan het slachtoffer kunnen zijn.
Omdat wij zelfzuchtig zijn vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Als iemand iets voor ons gedaan heeft,
dan voelen we ons meestal verplicht om iets terug te doen.
Het zou goed zijn
dat ook wíj iets voor anderen zouden doen
zonder er iets voor terug te willen.
Maar … in zo’n gevallen aarzelen wij.
Voor zoveel kleinmenselijkheid vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Wij geven graag ongezouten onze mening over mensen en dingen,
maar ons geloof,
de ‘christelijke filosofie en grondhouding’ laten meespelen in die mening …
dat vergeten wij soms.
Voor zoveel kleingelovigheid vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God is geduldig en vergevensgezind.
Steeds weer vraagt Hij ons naar elkaar toe te groeien
als mensen die voor elkaar open staan in vriendschap en liefde.
En dan staat Hij ons op te wachten als een barmhartige Vader. Amen.

 

Gebed om ontferming 2

Heer, Gij roept ons állen op
om uw Boodschap te gaan verkondigen.
Wij rekenen er al te vaak op dat anderen dat wel zullen doen.
Om onze gemakzucht vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij zijt zonder onderscheid naar álle mensen toe gegaan,
bij voorkeur zelfs naar mensen
die om één of andere reden aan de rand stonden van de maatschappij.
Wij lopen liever met een boog om hen heen.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, ook al is in ons leven niet alles rozengeur en maneschijn,
we hebben het toch goed:
wij hebben een dak boven ons hoofd, we hebben eten en drinken
en kunnen genieten van uitstekende medische verzorging.
Meer dan de helft van de wereldbevolking kan daar helemaal niet op rekenen,
ook al werken ze vele uren per dag in vaak onmenselijke omstandigheden.
Omdat we het al te dikwijls als vanzelfsprekend vinden
dat we van alles hebben, vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God van barmhartigheid,
leer ons kijken naar de wereld met uw ogen. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de Oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed  1

God van Liefde,
Gij draagt ons
wanneer wij bevangen worden door onzekerheid
en niet durven vertrouwen op onze eigen kracht.
Wij bidden U:
leg uw Woord in ons hart,
maak ons tot getuigen van uw Rijk
en tot trouwe navolgers van uw Zoon.
Leg uw mantel van genade om ons heen.
Dan worden wij warm
en voelen ons weer gesterkt. Amen.

Openingsgebed 2

God, die onze Herder wilt zijn,
talrijk zijn de mannen en vrouwen
die zich met U mee-herderend
willen engageren voor uw oogst.
Wij hopen en bidden
dat zij daartoe de ruimte krijgen,
ieder volgens zijn bekwaamheid.
Dan kan uw Kerk weer nieuw en levendig,
genezend en bevrijdend worden. Amen.

Lezingen

In het evangelie van deze zondag
roept Jezus zijn twaalf leerlingen
en zendt hen om te doen wat Hij hun heeft voorgedaan.

Ook de eerste lezing is een soort roepings- en zendingsverhaal:
bij de Sinaï wordt Israël geroepen tot trouw aan het Verbond
en gezonden om te midden van de volkeren
een ‘priesterlijk’ koninkrijk te zijn.

In de tweede lezing legt Paulus uit
dat wij gered zijn door Christus,
die uit liefde voor ons gestorven is.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Ex. 19, 2-6a)
Uit het boek Exodus.
2           Drie maanden na hun vertrek uit Egypte
kwamen de Israelieten aan in de Sinaiwoestijn,
waar zij dicht bij de berg hun kamp opsloegen.
3           Mozes ging de berg op, naar God.
Toen hij boven was, sprak de Heer hem daar aan en zei:
`Dit moet u zeggen tegen het huis van Jakob
en moet u de zonen van Israël laten weten.
4           Met eigen ogen hebt u gezien
hoe Ik ben opgetreden tegen Egypte,
hoe Ik u op arendsvleugelen heb gedragen
en hier bij Mij gebracht heb.
5           Als u naar mijn woord luistert en mijn verbond onderhoudt,
dan zult u van alle volken mijn bijzondere eigendom zijn,
want aan Mij behoort de aarde.
6           U zult mijn priesterlijk koninkrijk en mijn heilig volk zijn.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Rom. 5, 6-11)

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.

Zusters en broeders,
6           Christus is voor goddelozen gestorven op de gestelde tijd,
toen wij zelf nog geheel hulpeloos waren.
7           Je zult je leven niet snel geven voor een rechtvaardige,
al zou misschien iemand de moed hebben te sterven voor een goed mens.
8           God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor
dat Christus voor ons is gestorven toen wij nog zondaars waren.
9           Des te zekerder is het dat wij,
eenmaal gerechtvaardigd door zijn bloed,
dankzij Hem gered worden van de toorn.
10         Toen wij vijanden waren,
zijn wij met God verzoend door de dood van zijn Zoon;
des te zekerder is het dat wij, eenmaal verzoend,
gered worden door zijn leven.
11         En dat niet alleen:
nu reeds roemen wij op God door Jezus Christus onze Heer,
door wie wij de verzoening hebben ontvangen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mt. 9, 36-10, 8)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs.

36         In die tijd werd Jezus diep bewogen bij het zien van de mensenmenigte, omdat ze geplaagd en gebroken waren als schapen zonder herder.
37         Toen zei Hij tegen zijn leerlingen:
`De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig.
38         Vraag dus de eigenaar van de oogst
om arbeiders in te zetten voor zijn oogst.’
1           Hij riep zijn twaalf leerlingen bij zich
en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven
en elke ziekte en elke kwaal te genezen.
2           De namen van de twaalf apostelen zijn deze:
allereerst Simon, die Petrus genoemd wordt,
en dan Andreas, zijn broer, Jakobus van Zebedeüs,
en Johannes, zijn broer,
3           verder Filippus en Bartolomeüs, Tomas
en de tollenaar Matteüs, Jakobus van Alfeüs en Taddeüs,
4           Simon Kananeüs en Judas Iskariot, die Hem overgeleverd heeft.
5
          Deze twaalf zond Jezus uit met de opdracht:
`Sla de weg naar de heidenen niet in,
en ga een stad van de Samaritanen niet binnen.
6           Maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël.
7           Verkondig op je tocht:
`Het koninkrijk der hemelen is ophanden!”
8           Genees zieken, wek doden op,
maak melaatsen rein, drijf demonen uit.
Voor niets hebben jullie gekregen, voor niets moet je geven.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Getuigen wij samen van onze God,
die in Jezus ons de liefde heeft voorgeleefd.

Ik geloof in God, mijn Schepper,

die man en vrouw gemaakt heeft naar zijn beeld;
die mij liefheeft als een vader
en voor mij zorgt als een moeder;
die mij troost en vergeeft
en die mij altijd de mogelijkheid geeft
opnieuw te beginnen.

Ik geloof in Jezus Christus,

die, door God gezonden, Mens is geworden,
om ons nabij te zijn;
die, helend en genezend,
ons de liefde heeft voorgeleefd.

Ik geloof in de Heilige Geest,

die bezielt en vreugde brengt,
die de mensen hoop geeft,
die de Bron is van mijn geloof.

Ik geloof dat de mensen elkaar nodig hebben
om samen God te dienen,
om de schepping voor iedereen leefbaar te maken
door samen te delen en in eenvoud te leven,
en zo te werken aan de komst van Gods Rijk. Amen.

Voorbeden 1

Bidden wij tot Hem
die mensen voor zich wil winnen
en hun God wil zijn.

-Bidden wij om bewogen mensen,
om mensen die hun ogen niet sluiten
voor de nood van anderen.
Mensen die een luisterend oor willen zijn
voor hun medemensen
en een gastvrije thuis voor allen die eenzaam zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om mensen met diepgang en een groot godsvertrouwen.
Mensen die nog weten wat bidden is,
die met al hun zorgen en vragen nog recht voor God gaan staan.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om arbeidskrachten in Gods wijngaard.
Om mensen die uit bewogenheid en vervuld van Gods kracht
herders en behoed(st)ers van hun medemensen willen zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf.
Dat ieder, waar hij of zij ook staat,
Gods roepstem mag horen
en op Gods uitdaging durft in te gaan.
Laten wij bidden…

Zo bidden wij U, God,
met woorden groter dan onszelf,
met een ideaal voor ogen
dat onze schamelheid te boven gaat.
Blijf ons nabij met uw genade
voor tijd en eeuwigheid. Amen.
Gerard Kock

Voorbeden 2

-Vader,
heb dank voor de mensen in ons midden
die getuigen van uw liefde,
mensen naar uw hart, mensen die leven naar uw droom.
Draag hen als een zegel op uw hart.
Wees hen nabij in verwarde tijden
en help hen om te onderscheiden wat echt goed is.
Laat hen uw trouwe nabijheid ervaren.
Laten wij bidden…

-Vader,
wij bidden U om nieuw leven in uw Kerk:
mensen die zich inzetten voor uw Rijk,
mensen die overal uw Woord spreken
en uw Blijde Boodschap uitdragen,
mensen die bezield zijn door uw Geest van liefde,
mensen naar uw hart.
Laten wij bidden…

-Vader,
geef ons de kracht om trouw te blijven aan onze zending
ook in moeilijke, soms onzekere tijden.
Leer ons te geloven dat Gij er zijt
en dat Gij ons altijd zult dragen
als een zegel op uw hart.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

Heer God,
als zusters en broeders
verzamelt Gij ons rond deze tafel
waar het brood wordt gebroken
en het bestaan wordt gedeeld.
Bouw ons op tot een levende en levenwekkende Jezusgemeenschap,
die doet wat recht is en de vrede dient,
die uw toekomst dichterbij brengt,
die op stap durft gaan in het spoor van Hem, die voor ons is en blijft:
de Weg, de Waarheid en het Leven. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
uw aanwezigheid onder ons krijgt telkens gestalte in Brood en Wijn.
Versluierd voor onze ogen komt uw Zoon ons tegemoet
en roept Hij ons bij onze naam.
Geef ons de moed om gehoor te geven aan zijn stem
en op weg te gaan in het geloof dat de Heer leeft en met ons is.
Door Hem geeft Gij ons hoop op een nieuwe toekomst
die duurt tot in eeuwigheid. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, heilige en sterke God.
De wereld draagt Gij in uw hand
en Gij waakt over alle mensen.
Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap
om uw Woord te horen
en met toegewijd geloof
te treden in het spoor van uw Zoon.
Hij is de Weg die leidt naar U,
Hij is de Waarheid,
geen andere waarheid maakt ons vrij.
Hij is het Leven dat ons van vreugde vervult.
Wij danken U voor de liefde
die Gij ons toedraagt in Jezus Christus.
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen
en prijzen uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Altijd zijt Gij met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen,
zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel
waar wij uw liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem
bij het breken van het brood.

Daarom bidden wij, barmhartige God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn Lichaam en zijn Bloed.

Want op de avond voor zijn lijden
nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen
terwijl Hij zei:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn
en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende Verbond;
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt,
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer
en herken erin uw eigen Zoon
die zijn leven heeft gegeven
en zijn bloed vergoten
opdat voor alle zoekers
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God,
laat de Geest van Jezus in ons wonen
en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven
van zijn Lichaam en zijn Bloed
en maak nieuwe mensen van ons
opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus N. en onze bisschop N.,
leer alle gelovigen van uw Kerk
de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart
voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,
in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader,
over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis,
waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling
van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen;
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen en martelaren,
en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Richten we ons tot God onze Vader
met de woorden die Jezus ons heeft voorgezegd:
Onze Vader…

Wees licht in onze duisternis, God,
zodat we mogen worden wie wij voor U zijn.
Wek in ons de liefde en de wijsheid van uw Zoon,
zijn vergevingsgezindheid en zijn geduld.
Dan zullen we weer hoopvol kunnen uitzien
naar Jezus Christus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Wij bidden U, Vader,
breng vreugde waar droefheid is,
troost waar verdriet mensen terneerdrukt,
opgewektheid waar beklemming voelbaar is,
rust waar stress zwaar weegt,
zachtheid waar verbittering mensen uit elkaar drijft,
orde waar verwarring heerst,
recht waar onrecht geschiedt,
vergeving in plaats van verwijt,
bemoediging in plaats van afbrekende kritiek.
Kortom, Vader, breng vrede, uw vrede die ons allen tot eenheid brengt.
En die vrede zij altijd met u.
En delen wij die Godsvrede mee aan elkaar.

Lam Gods

Communie

Wat wij in geloof hebben ontvangen is gratis, voor niets.
En wij delen ervan, ook ‘gratis’ zonder voorwaarden vooraf.
Moge in die onvoorwaardelijke liefde waarmee wij breken en delen
Christus zelf aanwezig zijn.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Ik schrijf je dit briefje gewoon om je te vertellen dat Ik véél om jou geef.
Eigenlijk wil Ik niets liever dan dat je Me beter leert ken­nen.

Vanmorgen nog, toen je ontwaakte,
kon je vanuit je raam een kanjer van een zonsopgang bewonde­ren.
Ik hoopte daarmee je aandacht te wekken.
Je sliep evenwel rustig verder.

Achteraf trok je er met je vrienden op uit.
Ik zorgde daarom voor een stralend zonnetje
en parfumeerde de lucht met heerlijke geuren.
Je sloeg er geen acht op.

Omdat dit alles niet hielp
liet Ik het bliksemen en stormen
en tekende voor jou een fantastische regenboog in de lucht.
Je keek er niet eens naar!

’s Avonds ontstak Ik een diffuus maanlicht
en liet tegelijk een koel briesje waaien
opdat je lekker zou kunnen slapen.
Terwijl je sliep en droomde, waakte Ik over jou.
Maar je had er geen flauw vermoeden van.

En toch ben je mijn vriend
en blíjf Ik hopen dat je spoedig iets van jou laat horen.

Weet ondertussen dat Ik er altijd voor jou zal zijn.
Ik ben immers je vriend. En Ik hou van je.

Getekend: Jezus
Anoniem. Vertaling uit het Engels: Rita Kuijpers

Bezinning 2

Soms zijn we in ons leven de richting kwijt.
We kunnen niet meer voor- of achteruit.
We dwalen rond in onze eigen zorgen.
Onze toekomst ziet er somber uit.
Misschien voelen we ons wel in de steek gelaten,
zowel door mensen alsook door God.
Als ons dat overkomt
dan is het zalig om mensen te ontmoeten,
die willen delen in onze zorgen en onmacht.
Hun luisterend oor kan ons bevrijden.
Hun attent zijn kan nieuwe ruimte scheppen.
Door hen kunnen we weer vooruit.
Er openen zich nieuwe wegen
naar een goede en weldadige toekomst.

Soms ontmoeten we in ons leven mensen,
die geslagen zijn door het leven.
We zijn geraakt door hun lot, door hun verdriet.
We kennen ze in onze eigen familie, in onze buurt.
Voor geen goud zouden we met hen willen ruilen.
Juist dan worden we geroepen
om in ons leven een nieuwe koers te gaan varen.
Eenmaal geraakt, worden we deelgenoot:
hun zorgen worden onze zorgen,
hun pijn onze pijn.
Jezus roept ons op zulke mensen te worden:
mensen, die metterdaad bouwen
aan een hemel op aarde voor iedereen.
En dat kan aan ons leven een nieuwe wending geven.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Heer God,
verhoor ons gebed
en zend ons uw Helper, uw H. Geest,
opdat de wereld in onze geloofsgemeenschap
iets van uw goedheid zou kunnen herkennen;
opdat de wereld zou mogen worden:
een huis voor allen,
waar het kleine wordt opgemerkt,
het kwetsbare wordt beschermd
en al wat geknakt is, niet wordt gebroken.
Dan zullen allen erkennen
dat Gij
de Weg, de Waarheid en het Leven zijt. Amen.

Slotgebed 2

God die ons draagt,
het verlangen naar uw liefde
heeft ons hier samengebracht.
Gij schenkt ons in woord en teken
de moed om uw liefde uit te dragen.
Zend ons,
dichtbij huis
en tot waar geen ander komen wil.
Zend ons met niets anders dan uw belofte. Amen.

Zegen en zending

God roept ons elk bij onze naam
en zendt ons als bewerkers van zijn Rijk van eenheid.
Zo gezonden worden wij gezegend:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

 

 

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.