14e zondag door het jaar

Zondag: 09-07-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Wij mogen elkaar welkom heten
uit naam van Hem
die ons naar elkaar toe heeft geschapen
en in wiens naam wij hier samen zijn:
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord

Het evangelie van vandaag
past perfect bij de tijd van het jaar.
Is de vakantie niet voor heel wat mensen
de uitgelezen tijd om vrij te worden van,
om tot rust te komen,
om anders te leven,
om weer overeind te komen?
Jezus nodigt ons vandaag uit om tot rust te komen,
om bij Hem vrede te vinden.
Voor wie wil leven zoals Hij
is zachtmoedig en bescheiden zijn
een zacht juk en een lichte last.
Moge wij in deze viering rust vinden.
Moge wij hier vrij worden voor onze God.

Gebed om ontferming 1

-God, wij noemen U de Trooster.
Luister naar onze pijn,
naar onze angst en wanhoop,
naar onze onmacht en ons verlangen.
Moge wij rust vinden bij U.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-God, wij noemen U de Levensbron.
Leer ons leven met onze kwaliteiten en beperktheden.
Help ons onze lasten te dragen, want wij weten
– maar vergeten het wel eens –
dat Gij ons draagt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, wij noemen U Schepper van hemel en aarde.
Openbaar uw licht
in de grootsheid van uw schepping,
in mensenharten.
Wijs ons de weg
en maak ons tot wegwijzers naar
uw nieuwe hemel en uw nieuwe aarde.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2

-“Komt allen naar Mij die afgemat en belast zijt”, zegt Jezus
“bij Mij vind je rust”.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-“Ik ben zachtmoedig en eenvoudig van hart”, zegt Jezus,
kom bij Mij in de leer”.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-“Hou van elkaar zoals Ik van jullie hou”, zegt Jezus,
“en draag elkaars lasten.
Vele handen maken een last licht om dragen”.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge

en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge

en vrede op aarde
doorliefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

God,
Gij zijt met ons begaan.
Gij hebt Uzelf niet te goed geacht
om tussen gewone mensen te komen leven.
Gij betekent troost voor zwakken en kleinen.
Gij helpt iedereen
die gebukt gaat onder lasten en zorgen,
iedereen die lijdt onder pijn, eenzaamheid en verdriet.
Gij schrijft niemand af.
Geef ons een hart dat uw voorbeeld wil volgen.
Als ‘thuishaven’ voor elkaar zullen we dan uitgroeien
tot een gemeenschap van dankbare, pretentieloze mensen.
Dat vragen wij U vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Openingsgebed 2

Goede Vader,
Gij hebt uw Zoon gezonden om onze lasten te verlichten:
Hij helpt het juk dat de mens onrustig maakt, meedragen.
Geef dat wij, in de zorgen van elke dag,
onze houvast zoeken
bij uw Zoon, onze Tochtgenoot door het leven. Amen.

Openingsgebed 3

Goede God,
niet met macht en groot vertoon
zijt Gij onder ons gekomen,
maar in een mens die ons dienend nabij wil zijn:
Jezus van Nazareth.
Help ons te leven in zijn geest:
zachtmoedig en eenvoudig van hart.
Zo kunnen we uitgroeien tot beeld van uw mildheid en trouw.
Wij vragen het U,
door Jezus, de Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lezingen

De profetie van Zacharia, in de eerste lezing,
roept het beeld van Palmzondag op.
Hij heeft het over de intrede in Jeruzalem van de Messiaanse vredesvorst.
Hij is rechtvaardig en deemoedig en zit nederig op een ezelsveulen.
Net als die vredesvorst roept ook Jezus allen tot Zich
die uitgeput zijn en onder lasten gebukt gaan.
Laten we samen luisteren naar die woorden uit de Schrift.

Eerste lezing(Zach.9, 9-10)

Uit de profeet Zacharia

Zo spreekt de Heer:
9          Jubel, dochter van Sion,
juich, dochter van Jeruzalem!
Zie, uw koning komt naar u toe,
hij is rechtvaardig en zegevierend;
hij is nederig, hij rijdt op een ezel,
op een veulen, het jong van een ezelin.
10 Ik vaag de strijdwagens weg uit Efraïm,
de paarden uit Jeruzalem;
de strijdboog wordt gebroken.
Dan kondigt hij vrede aan onder de volkeren,
en gaat zijn heerschappij van zee tot zee en
van de Rivier tot de grenzen van de aarde.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Rom. 8, 9. 11-13)

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Zusters en broeders,
9           U leidt geen zondig leven meer,
maar u leeft in de Geest,
omdat de Geest van God in u woont.
Iemand die de Geest van Christus niet bezit,
behoort Hem niet toe.
11         Als de Geest van Hem
die Jezus heeft opgewekt uit de doden in u woont,
zal Hij, die Christus uit de doden heeft laten opstaan,
ook uw sterfelijk lichaam levend maken
door de kracht van zijn Geest, die in u woont.
12         Dus, broeders en zusters,
zijn wij niet langer verplicht om een zondig leven te leiden.
13         Als u een zondig leven leidt, zult u zeker sterven.
Maar als u door de Geest de praktijken van het lichaam doodt,
zult u leven.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt. 11, 25-30)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

25         In die tijd nam Jezus het woord:
`Ik dank U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat U dit verborgen hebt
voor wijzen en verstandigen
en het onthuld hebt aan eenvoudigen.
26         Ja, Vader, zo hebt U het goedgevonden.
27         Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven.
Niemand kent de Zoon behalve de Vader,
en niemand kent de Vader behalve de Zoon,
en ieder aan wie de Zoon Hem heeft willen onthullen.
28         Kom allen naar Mij toe die afgemat en belast zijn,
en Ik zal u rust geven.
29         Neem mijn juk op en kom bij Mij in de leer,
omdat Ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart,
en u zult rust vinden voor uw ziel.
30         Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in Hem die wij noemen: Ik zal er zijn voor u.

Hij is de kern, de bron van al wat bestaat.
Op Hem wil ik mij richten
en zijn voorbeeld maken
tot de leidraad van mijn leven.

Ik geloof in Jezus.

In Hem heeft onze God een menselijk gelaat gekregen.
In Hem is de belofte van de Vader werkelijkheid geworden.
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd
en niet vergeefs is gestorven,
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst
in mensen die zijn liefde belichamen.

Ik geloof in zijn Geest,

die ook vandaag mensen bezielt,
die hen aanzet om zijn manier van leven
tot de hunne te maken,
om de weg te gaan van breken en delen,
van goedheid en verbondenheid,
van recht en vrede,
altijd weer ten bate van iedereen. Amen.

Voorbeden 1

Maken we het stil in en om ons heen,
en leggen wij onze gebeds­intenties
naast de gaven die wij de Heer willen aanbieden.

-Bidden we om Gods blijvende aanwezigheid
in deze vaak koele en prestatiegerichte maatschappij.
Dat wij het wonder blijven zien van alles wat leeft en beweegt.
Dat wij in mens en natuur het beeld van God mogen weerspiegeld zien.
Laten wij bidden…

-Bidden we om een evenwichtig ritme tussen werken en rust.
Dat wij onszelf niet voorbijlopen in het jachtig tempo van deze tijd.
Dat wij onszelf de tijd gunnen meer met God bezig te zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden we om vrede in de wereld:
in onze eigen omgeving en in de grote wereld erbuiten.
Dat we bij zoveel conflicten de moed niet zouden verliezen,
maar steeds blijven hopen op een betere toekomst
en dat we ons daarvoor ook daadwerkelijk zouden inzetten.
Laten wij bidden…

Heer, onze God,
maak ons nieuw
en doe ons leven in de geest van Jezus,
steeds in liefde verbonden met U en met elke mens. Amen.
vrij naar Levensecht

Voorbeden 2

-Bidden we voor allen die ten offer vielen
aan een klimaat waarin alleen het recht van de sterkste geldt.
Voor allen die niet meekunnen in het streven naar steeds hoger,
steeds sneller en steeds meer.
Dat zij hun zelfrespect behouden.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die het ‘spel van steeds meer’
niet willen meespelen.
Voor hen die het welzijn van mensen meer waard vinden
dan geldelijk gewin.
Dat zij blijven geloven in de zachte krachten die overwinnen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onze Kerkgemeenschappen.
Dat wij in deze harde, zakelijke wereld
beeld van God mogen zijn,
bereikbaar voor kleine mensen.
Laten wij bidden…

Goede God,
zegen ons met zachte kracht
en met bescheidenheid die zich uiten in daden van goedheid.
Dat vragen wij U door Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.
naar Gerard Kock

Voorbeden 3

Bidden wij vol vertrouwen tot God,
wiens juk zacht is en wiens last licht is.

-Bidden we om integere mensen in ons midden,
mensen die trouw blijven aan zichzelf,
mensen die de kritiek van anderen ernstig nemen,
mensen die in de spanning van onze tijd,
het evenwicht bewaren
en het leven zelf behoeden.
Laten wij bidden…

-Bidden we om mensen die hun lot herkennen in dat van anderen,
mensen die bondgenoot worden.
Schenk hun de kracht van uw liefde, Heer.
Help hen, samen met anderen, uw weg gaan.
Laten wij bidden…

-Bidden we om uw gaven van mildheid en erbarmen, God.
Dat wij ons hoeden voor veroordeling en afwijzing
en anderen de ruimte gunnen om zich te ontplooien.
Laten wij bidden…

Hemelse Vader,
voor wijzen en verstandigen houdt Gij U verborgen,
maar voor kleinen en eenvoudigen zijt Gij bereikbaar en nabij.
Geef dat wij ons laten leiden door het Woord van uw Zoon,
Hij, die met U leeft in eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven

Vader in de hemel,
in het teken van brood en wijn
biedt Jezus zich aan
zoals Hij door ons gekend wil zijn:
deelgenoot aan ons broze leven.
Schenk ons rust en vrede
waar wij daartoe niet op eigen kracht in staat zijn.
Wij vragen het U in Jezus’ naam. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn bloed,
mijn levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Jezus roept ons op om uit te breken uit onze gesloten ego-wereld.
Laten wij, met Hem, bidden opdat Gods Ko­ninkrijk kome,
opdat zijn wil en zijn liefde ‘wet’ worde op aarde zoals in de hemel:

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vredeswens

God,
laat uw vrede komen.
Doe ons verstaan dat Gij de wereld hebt geschapen
als een plaats om vriendelijk met U en met elkaar om te gaan.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

In dit brood en deze beker gedenken wij hoe Jezus zichzelf heeft gegeven
en zich nederig heeft uitgedeeld.
Moge wij, die genodigd zijn aan zijn tafel,
van Hem leren hoe wij ons leven kunnen delen
en elkanders lasten kunnen dragen.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Vaak worden we overdonderd door het leven,
met zijn licht en donker, zijn vreugde en pijn.
Soms is het zo erg dat wij onszelf verliezen.

Uw Geest, God, spoort ons aan.
Hij maakt moedig, krachtig en sterk.
Zo overkomt ons uw verrassende aanwezigheid
in gebeurtenissen van elke dag.

Wij danken U omdat Gij ons samenbrengt.
In U vinden wij de zin van ons bestaan.
Geef dat wij heel ons leven mogen zien
in het licht van de toekomst,
ons door U beloofd.

Wij danken U voor het Brood
dat ons doet delen in de levensweg van Jezus,
de Weg, die voert naar vrede, voorspoed en geluk
tot eer van uw naam. Amen.
naar ‘Midden onder u’

Bezinning 2

Verlang je ’s avonds naar de nacht,
ben je moe,
maak het dan even stil vanbinnen
en luister naar mijn stem,
zegt God.
Geef je zorgen uit handen,
Ik neem ze over, Ik draag ze.

Kraken je schouders onder de last van het leven,
ben je ten einde raad,
maak het dan even stil vanbinnen
en kom bij Mij,
zegt God.
Ik geef je hart rust.

Zie je geen uitweg meer,
ben je overspannen,
maak het dan even stil vanbinnen
en weet dat mijn naam betekent:
‘Ik-ben-er-voor-jou’.

Bezinning 3

Een zacht juk

Jezus legt geen zware lasten
op onze schouders.
Hij vraagt van niemand
het onmogelijke.
Hij doet eerder een beroep
op het kind in ons.
Onbevangen, met een open hart
mogen we kijken
naar mens en wereld.
Vol bewondering en eerbied
mogen we God ontdekken
als de grond van ons bestaan.
Vrij en bevrijdend kunnen we
omgaan met anderen.
Jezus nodigt ons uit
om van harte en hartelijk
in het leven te staan.
Dan is niets te zwaar,
want liefde is toch
onze grootste krachtbron.
Aan het voorbeeld van Jezus
mogen we energie ontlenen
om in vrijmoedigheid
het beste van onszelf te geven.
Hij is geen dwingeland,
geen muggenzifter,
maar een levende uitnodiging
om mens van God te zijn.
Zijn zacht juk
houdt ons in evenwicht;
zijn lichte last
mogen wij van harte dragen.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Goede God,
wij danken U voor uw zachtmoedigheid,
voor uw Woord dat ons opbeurt en bemoedigt,
voor uw mildheid die ons rust geeft.
Geef ons de moed
om alle overbodige lasten af te leggen.
Dan kunnen wij met een gerust hart de weg gaan
die Jezus, uw Zoon, ons is voorgegaan. Amen.

Slotgebed       2         (ook voor feest van H. Hart)

Als de drukte van het leven je klein heeft gekregen,
als ontgoochelingen en verdriet je alle vreugde hebben ontnomen,
kom dan naar Mij – zegt God –
en warm je aan het vuur van mijn liefde.
Stem je leven af op de hartenklop van Jezus
en ervaar hoe Hij aan mijn liefde
een concreet gezicht heeft gegeven.
Leer van Hem hoe je in Mij kunt geloven
en geluk kunt vinden.
Laat Mij jouw hart boetseren
naar het model van zijn hart:
eenvoudig en zachtmoedig,
vol van vrede en gerechtigheid.
naar Erwin Roosen

Zending en zegen

Wij waren hier een uurtje in de leer
bij Iemand die zachtmoedig en nederig van hart is,
die zijn vrede met ons wou delen.
Moge die vrede met ons meegaan.
Wat, naar Jezus’ Woord, rust en verlichting schenkt,
mogen wij delen met allen die we onderweg zullen ontmoeten.
Daartoe zegene ons de menslievende God:
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.