15e zondag door het jaar

Zondag: 16-07-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Van harte welkom om hier samen het Woord van de Heer te komen vieren,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vandaag en de komende zondagen zullen wij ons laten aanspreken
door enkel parabels van Jezus over het Rijk der hemelen.
Als Jezus iets te verkondigen had,
vertelde Hij een verhaal.
Mattheus zegt zelfs dat Hij niets vertelde
tenzij onder de vorm van een verhaal, van een parabel.
Vandaag starten wij met de bekende gelijkenis van de zaaier en het zaad.
Omdat er ook in ons leven rotsgrond en distels aanwezig zijn,
– ogen die niet zien,
oren die niet horen -,
is een gebed om vergeving en verzoening hier wel op zijn plaats.
naar Levensecht


Openingswoord 2

God vertelt zijn verhaal aan de wereld via mensen.
In mensentaal – in woord en gebaar –
blijft Hij zijn liefde tussen de mensen strooien.
Hij gaat hierbij kwistig te werk.
God waagt het
zich kwetsbaar op te stellen.

Dat er heel wat van zijn Boodschap
verloren dreigt te vallen of tegengesproken wordt,
kan Hem niet weerhouden om te blijven zaaien.
Zijn liefde in al haar echtheid
is immers onweerstaanbaar.
De kiemkracht van de liefde is krachtig genoeg
om te gepasten tijde overvloedig vrucht te dragen.

Gebed om ontferming 1

-God en Vader,
wend uw gelaat niet van ons af
want dan zijn wij verloren.
Blijf ons boeien,
blijf ons aanspreken…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Heer, Jezus Christus,
opgestaan uit de dood,
wek ons vandaag tot leven.
Spreek uw opwekkend Woord…
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Geest van God,
nieuwe adem van leven,
wil ons bezielen met goddelijke menslievendheid…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Van God mogen we zeker zijn.
Hij laat ons nooit in de steek.
Hij is voor ons nog meer dan een vader en een moeder.
Liefde in al haar volheid
is nog te klein om uit te drukken
hoezeer Hij ons liefheeft.

Gebed om ontferming 2

Omdat er ook in ons leven rotsgrond en distels zijn,
ogen die niet zien en oren die niet horen,
vragen wij God om ontferming.

-Zegen, Heer,
de aarde tot een plaats
waar licht schijnt en ruimte is,
waar verdriet gedeeld wordt,
waar dorheid overspoeld wordt
door de verfrissende aanwezigheid van vrienden.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Zegen, Heer,
de aarde tot een plaats
waar mensen die verhard zijn, mogen ontdooien
en aan hun trekken komen,
waar kwaad wordt weggeveegd door onze creativiteit.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Zegen, Heer,
ons hart tot een plaats
waar uw zaad kan ontkiemen,
waar uw Woord wordt verstaan
en het mag uitgroeien tot daden van liefde.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn Boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

God van alle mensen,
zoals de regen dorre aarde drenkt en vruchtbaar maakt,
zo wil uw Woord
de Bron zijn voor volwaardig leven.
Wij bidden U:
open onze oren en ons hart
om uw Goede Boodschap
een plaats te gunnen in ons bestaan.
Dit vragen we U vandaag
en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.

Openingsgebed 2

God en Vader, we hoeven niet te weten
hoe het zaad ontkiemt en opschiet,
of wanneer de oogst rijp zal zijn.
Wek in ons het vertrouwen
dat de goede grond zal opnemen wat wij zaaien,
dat zon en regen het zaad zullen koesteren.
We hoeven het niet te weten,
maar we mogen wel hopen op de goede afloop
van wat wij met U begonnen zijn, en Gij met ons,
vandaag en elke dag opnieuw tot in eeuwigheid. Amen.

Lezingen

God spreekt tot ons in de natuur, in mensen en dingen om ons heen.
Zo leren ons de beide lezingen.
Laten we daar samen naar luisteren.

Eerste lezing (Jes.,55, 10-11)

Uit de profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer:
10            Zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen
en pas daarheen terugkeren wanneer zij de aarde hebben gedrenkt,
haar hebben bevrucht en met planten bedekt,
wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier, en brood aan de eter,
11 zo zal het ook gaan met mijn woord.
Het komt voort uit mijn mond;
het keert niet vruchteloos naar Mij terug,
maar pas wanneer het heeft gedaan wat Mij behaagt,
en alles heeft volvoerd, waartoe Ik het heb gezonden.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Rom., 8, 18-23)

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Zusters en broeders,
18         Ik ben er van overtuigd
dat het lijden van deze tijd niet opweegt
tegen de heerlijkheid
waarvan ons de openbaring te wachten staat.
19         Ook de schepping verlangt vurig
naar de openbaarmaking van de kinderen van God.
20         Want zij is onderworpen aan een zinloos bestaan,
niet omdat zij het zelf wil,
maar door de wil van Hem die haar daaraan onderworpen heeft.
Maar zij is niet zonder hoop,
21         want ook de schepping zal verlost worden
uit de slavernij van de vergankelijkheid,
en delen in de glorierijke vrijheid van Gods kinderen.
22         Wij weten immers dat de hele schepping kreunt
en onder barensweeën lijdt, nog altijd.
23         En niet alleen zij, ook wij zelf,
die de eerstelingen van de Geest toch al hebben ontvangen,
ook wij zuchten over ons eigen lot,
zolang wij nog wachten op onze aanneming tot kinderen,
op de verlossing van ons lichaam.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt. 13, 1-9, 19-23)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

1           Op zekere dag was Jezus het huis uitgegaan
en Hij zat aan het meer.
2           Er stroomden zoveel mensen bij Hem samen,
dat Hij in een boot ging zitten, terwijl het volk allemaal op de oever stond.
3           Hij vertelde hun veel door middel van gelijkenissen:
`Een zaaier ging het land op om te zaaien.
4           En bij het zaaien viel er een deel op het pad,
en de vogels kwamen het opeten.
5           Een ander deel viel op de rotsgrond,
waar het niet veel aarde had, en het kwam meteen op,
doordat het geen diepe grond had.
6           Toen de zon opkwam, verschroeide het,
en doordat het geen wortel had, verdorde het.
7           Weer een ander deel viel tussen de distels,
en de distels schoten op en verstikten het.
8           Weer een ander deel viel in goede aarde
en leverde vrucht op: honderdvoudig, zestigvoudig, of dertigvoudig.
9           Wie oren heeft, moet horen.’
19         Telkens wanneer iemand het woord van het koninkrijk hoort
en het niet begrijpt,
komt de boze en rooft weg wat in zijn hart is gezaaid.
Dat is degene die op het pad is gezaaid.
20         Die op de rotsgrond is gezaaid,
dat is degene die het woord hoort
en het meteen met vreugde aanneemt.
21         Hij is niet echt geworteld, hij is iemand van het ogenblik;
als er dan onderdrukking of vervolging ontstaat vanwege het woord,
komt hij meteen ten val.
22         Die tussen de distels is gezaaid,
dat is degene die het woord hoort;
maar de zorgen om het bestaan
en de begoocheling van de rijkdom verstikken het woord,
en hij blijft zonder vrucht.
23         Die in goede aarde is gezaaid,
dat is degene die het woord hoort en begrijpt
en die draagt dan vrucht:
de een honderdvoudig, de ander zestigvoudig,
weer een ander dertigvoudig.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

God, wij hebben het vaste vertrouwen
dat Gij uw Woord zaait in deze wereld,
opdat uw Waarheid er zou kunnen ontkiemen.
Laten wij daarom samen ons geloof in U uitspreken.

Wij geloven in God de Vader,
die zijn schepping in onze handen heeft gegeven
om er een woning van te maken
waarin het goed is om te leven.

Wij geloven in de Zoon, Jezus Christus,
die bij ons kwam wonen en nu leeft
in de harten van de mensen.
Hij is ons Voorbeeld van liefde tot het uiterste.

Wij geloven in Gods Geest,
die ieder van ons de kracht geeft
om aan het Rijk van God mee te bouwen.

Wij geloven in een gemeenschap
waarin elkeen zorg draagt voor de ander;
waarin eenieder aan de Blijde Boodschap
gestalte geeft door woord en daad.

Wij geloven dat een mensenleven
nooit zal eindigen
en dat we hoopvol mogen uitzien
naar het eeuwig geluk bij de Vader. Amen.

Voorbeden 1

Heer, onze God, Gij richt U tot ons in Woord en Brood.
Luister ook naar onze woorden
als wij vol vertrouwen bidden.

-Voor alle christenen bidden wij
om moed en eerlijkheid.
Dat zij aan hun identiteit een gezicht mogen geven.
Laten wij bidden…

-Voor de jongeren bidden wij
om groeiende openheid
zodat Gods zaad vrucht kan dragen in hun hart.
Laten wij bidden…

-Voor allen die Gods Goede Boodschap uitdragen,
dichtbij of veraf.
Dat zij er de moed inhouden.
Laten wij bidden…

-Voor onszelf bidden wij
om geloof en vertrouwen.
Dat God zijn werk mag voltooien
dat Hij in ons begonnen is.
Laten wij bidden…

-Voor onze geloofsgemeenschap bidden wij
om warme verbondenheid
die ons moet behoeden tegen te grote eigenliefde.
Laten wij bidden…

Heer, onze God,
Gij zaait uw Woord in onze wereld.
Moge het ontkiemen
en rijke vruchten voortbrengen. Amen.
naar Jos Lammers

Voorbeden 2

-Bidden we voor onze geloofsgemeenschap.
Dat zij ‘goede grond’ mag zijn waarin Gods Woord kan gedijen.
Dat allen mogen inzien wat de zin is van het leven.
Laten we bidden…

-Bidden we voor ouders, leerkrachten en opvoeders.
Dat zij door woord en voorbeeld,
het goede in het hart van kinderen blijven uitzaaien.
Laten we bidden…

-Voor alle pastoraal werkenden.
Dat zij Gods Woord blijven verkondigen
en het begrijpbaar vertalen naar het leven van onze tijd.
Laten we bidden…

-Bidden we voor de vakantiegangers.
Dat zij Gods stem mogen horen
in de rust en in de stilte van de natuur.
Laten we bidden…

God,
laat in ons en in onze gemeenschap
de eerbied en de liefde voor uw Woord groeien
en tot volle rijpheid komen. Amen.

Gebed over de gaven

God en Vader,
Gij hebt de aarde groeikracht gegeven.
Uit die wasdom bieden wij U brood en wijn,
vruchten van die aarde en van het werk van mensenhanden.
Vorm ze voor ons om tot nieuwe levenskracht,
geënt op Jezus,
die als zaad in de aarde gestorven is
en levend brood werd,
gebroken tot heil van ons allen. Amen.

Tafelgebed

God en Vader,
wij danken U om het geschenk van het leven,
om het geschenk
dat wij mensen voor elkaar mogen zijn.
Wij danken U om hen die als vruchtbaar zaad
in hun omgeving worden uitgezaaid,
mensen in wie wij uw oneindige liefde aan het werk mogen zien.
Wij danken U om de kiemkracht
waarmee mensen volhouden het goede te doen.
Dagelijks en ook in de nachten van ons broze bestaan,
groeit er leven
overal waar uw menslievendheid mag gedijen,
overal waar mensen openstaan voor uw liefdevolle nabijheid.
Verbonden met allen die van U getuigen,
in samenklank met heel uw schepping,
loven en prijzen wij U met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen,
Gij weet dat wij tekortschieten
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Toch roept Gij ons op
om recht te doen en goed te zijn.
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn:
kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden,
voor mensen zonder toekomst
en voor allen die groot lijden moeten dragen.

Niet voor de dood, maar voor het leven
hebt Gij ons gemaakt.
Zend ons uw Geest,
geef ons de kracht
om beter mens te worden:
dat wij geen leegte najagen,
geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen.
Wij willen het brood van deze wereld
delen met elkaar
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven
opdat uw Rijk kome.

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft,
uw wil volbracht;
die brood en wijn voor ons geworden is,
voedsel en vreugde,
vergeving van zonden.

Die in de nacht van zijn lijden en dood
brood genomen heeft,
het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet
en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.
Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Mogen wij allen eens opgenomen worden
in het Rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
dat Gij ons nooit verlaat.
Door Christus, met Christus en in Christus
bieden wij U dit dankoffer aan
in de gemeenschap van uw Kerk
zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Door Jezus opgeroepen om veelvoudig vrucht voort te brengen,
willen wij met Hem bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader,…

Laat het waar zijn, God,
wat in Jezus waar geworden is:
dat wij vandaag zijn Lichaam zijn,
zijn Hart en Handen tot opstanding van mensen.
Laat het waar zijn dat in ons samenleven
de eerstelingen van nieuwe verbondenheid wortel schieten.
Dan zullen wij in vreugde mogen uitzien naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Goede God,
als een milde Zaaier strooit Gij
uw Woord als zaad uit over de wereld.
En overal waar mensen hopen op gerechtigheid
en dromen van een vredelievende wereld,
brengt uw Woord wonderen tot stand.
Blijf zaaien overal waar mensen zijn,
opdat uw Rijk van liefde ooit mag komen
en deze aarde mag veranderen in een tuin van vrede.                                                                                                                                            Marcel Braekers
De vrede van de Heer zij altijd met U.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

Zoals regen die de aarde drenkt
en die vruchtbaar maakt wat is verdord,
zo worden wij gevoed door Gods Woord.
Als wij onszelf delen als brood,
worden wij herboren tot nieuwe mensen.
Gelukkig zijn wij allen, genodigd aan deze tafel,
geroepen om Gods visioen van recht en vrede waar te maken.
Zie dit gebroken Brood, het Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld…
Heer, ik ben niet waardig …

Bezinning 1

Als regen en sneeuw
daalt uw Woord uit de hemel.
Heer, onze God,
nooit keert uw Woord
vruchteloos naar U terug.
Waarom toch is ons woord
vaak zo zwak en machteloos?
En zijn onze woorden koud als sneeuw
of blijven wij steken
in ons eigen egoïsme?
Wij vragen U:
verwarm ons hart;
ontsteek in ons het vuur van uw liefde.
Leg woorden in onze mond,
doordrongen van uw kracht;
dat ook onze woorden
vruchtbaar mogen worden
naar anderen toe.

Bezinning 2

Een mens sprak tot God:
‘Hoe kan dat nu, God, dat Gij mij roept?
Hebt Gij ooit mijn handen gezien?
Mijn begerige ogen?
Mijn gesloten oren?
Mijn zwakke schouders?
Mijn mismaakte voeten?
Hoe zou ik U met zulke handen en voeten ooit kunnen dienen?’

‘Maar mens toch – zei God – sinds wanneer zijn je handen van jou?
En je voeten, je oren en je ogen?
Ik heb je toch mijn eigen handen gegeven
om mijn troost strelend door te geven aan bedroefde mensen!
Ik heb je toch mijn voeten gegeven
om op weg te gaan, mensen tegemoet!
Die oren kreeg je van Mij
zodat je kunt luisteren naar het lied van broos-gelukkige mensen!
Ook jouw ogen zijn de mijne:
daarmee kun je zien waar mensen hun weemoed dragen.
Ik heb je ook mijn hart geschonken
om te slaan op het ritme van menselijk leed.

Bezinning 3

Wie altijd wacht op gunstige wind
komt nooit aan zaaien toe.

Wie altijd wacht op beter weer
komt nooit aan maaien toe.

Je weet toch niet hoe God werkt.
Begin maar gewoon te zaaien
en gun je handen geen rust voor je alles gegeven hebt
en geloof maar:
het kiemt op Gods tijd.
Federatie Kana

Slotgebed 1

God en Vader,
laat uw Woord in goede aarde vallen.
Laat ons elkaar stimuleren
om aan uw Woord
daadwerkelijk gestalte te geven,
opdat eens heel de aarde
kan spreken van uw zorg
die ons behoudt en leven doet
tot in uw eeuwigheid. Amen.

Slotgebed 2

Heer, onze God,
Gij hebt uw Woord gezaaid in ons hart,
uw Brood voor ons gebroken.
Wij danken U om uw Liefde,
die ons bezield tot daden van goedheid,
tot hoopvol gebed en hartelijk dienstbetoon,
door Christus, onze Heer. Amen.

Zending en zegen

Heb geduld, zegt Jezus,
ook al gaat bij het zaaien schijnbaar veel verloren;
na verloop van tijd zal een deel overvloedig vrucht dragen,
dertig-, zestig-, ja honderdvoudig.
Daartoe zegene ons + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.