16e zondag door het jaar

Zondag: 23-07-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Van harte welkom in deze zomerse zondagsviering.
Moge Gods liefde ons in dit samenzijn raken en herscheppen,
de liefde van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

De gekende parabel over de tarwe en het onkruid moedigt die mensen aan
die op de eerste plaats het goede in anderen een kans willen geven.
Een opsteker ook voor wie
niet voorbarig, niet voortijdig
over anderen willen oordelen.
Zij zijn mensen naar Gods hart.

Openingswoord 2

Er is ook zaad waaruit geen tarwe, maar onkruid opschiet.
Iedereen denkt dan meteen aan wieden en de grond zuiver houden.
God kijkt tegen mensen en dingen blijkbaar anders aan,
zo horen we in onze evangelielezing.
Hij kijkt met de ogen van zijn hart.
Hij geeft alle gewassen groeikansen.
Daarom is zijn Boodschap vandaag voor ons:
wees voor elkaar zo goed als God voor jullie is
en geef elkaar dus altijd een nieuwe kans.

Gebed om ontferming 1

Ons geloof is soms maar een mosterdzaadje groot.
Wij doen er te weinig aan om het te laten groeien.

-Worden wij geraakt door tegenslag, dood of ongeluk,
dan geven wij in onze verblinding God daarvan de schuld.
Zo maken wij van zijn liefde een farce
en van God een lapmiddel.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Wij willen een Kerk die resultaten voorlegt:
volle kerken, prestigieuze gezangen,
alles van topkwaliteit
en supermensen die zich met alles en nog wat tegelijk bezighouden.
We vertrouwen te weinig op God
en geloven te weinig in de kracht van gewone menselijke inzet.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Onze Kerkgemeenschap is aan verandering toe.
Parochies staan voor moeilijke keuzes.
Sommige mensen menen dat strakke regels dé oplossing bieden,
maar ze kijken niet naar het nieuwe dat groeit
en gooien het kind met het badwater weg.
Omdat wij soms zo weinig vertrouwen hebben in de toekomst,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer van de oogst ons met elkaar verzoenen.
Moge wij geduld hebben met elkaar, mekaar kansen geven,
steeds opnieuw,
om zo samen, vaak ongemerkt, stappen te kunnen zetten
naar zijn Rijk van liefde en vrede. Amen.

Gebed om ontferming 2

-Niet geloven in mensen is als onkruid:
geen zin meer hebben in contact met anderen,
niets meer verwachten, niet meer bereid zijn te luisteren.
Mensen maken elkaar ongelovig.
Iemand die nooit wordt aangesproken,
nooit wordt verwacht, nooit betreurd,
wordt ongelovig.
Om ons egocentrisme,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Geloof in mensen is als tarwe:
zich aan een ander mens kunnen toevertrouwen
rechtop, met open ogen en niet als een onderhorige,
mensen krediet kunnen geven,
zich laten raken, laten roepen, aanspreekbaar zijn,
iets durven verwachten van een ander.
Om ons tekort aan naastenliefde,
Christus, ontferm U over ons.
Christus ontferm U over ons.

-Geloof in God is als tarwe:
door Hem geraakt worden.
Het is genade.
Iemand kan zijn geloof ervaren als een bijna toevallig wonder:
niet zelf verworven, in-gegeven:
jazeker, ik geloof in God, alhoewel ik niet weet hoe dat komt.
“Niemand kan geloven als de Vader hem niet trekt” zegt Jezus.
Om ons geloof dat vaak zo klein is,
Heer, ontferm U over ons.
Heer ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God ons genadig zijn.
Moge het zaad dat Hij in ons uitstrooit
tot groeikracht en tot volle wasdom komen,
zodat het vrucht kan dragen. Amen.

Gebed om ontferming 3

Begaan zijn met mensen
is luisteren naar hun diepste verlangens,
is oog hebben voor hun diepste noden,
is dienstbaar zijn in het kleine.
Meer dan eens hebben we daarin gefaald.
Daarvoor willen wij God en elkaar om vergeving vragen.

-God heeft ons hart nodig om ruimte te scheppen voor iedereen,
om een thuis te zijn voor hen die zich nergens geborgen weten,
om warmte te bieden aan hen die hun levensdagen in eenzaamheid slijten.
Ons hart is vaak op slot voor mensen
die ons hun vertrouwen willen schenken.
Wij zijn dikwijls te weinig bereid om mee te leven met hun vragen en noden.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, zo dikwijls ontmoeten wij onze medemensen niet echt.
We zien hun vragende blik niet.
We horen hun schuchtere vragen niet.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, voor al die keren dat wij U en uw mensen
liefde en trouw schuldig zijn gebleven,
U en hen de rug hebben toegekeerd,
vragen wij om vergeving.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God kent ons en vergeeft ons.
Hij wil ons kracht en moed schenken
tot waarachtige liefde en trouw. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Heer God,
uw wijsheid, uw goedheid
en uw mateloos geduld
gaan alle begrip te boven.
Wij bidden U:
bevrijd ons van kleinmoedigheid,
geef ons geduld met onszelf en met elkaar,
in het geloof en het vertrouwen
dat Gij alles ten goede leidt.
door Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst in de eenheid van de H. Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.
naar Kerk in Herent

Openingsgebed 2

God, Gij die onze harten doorgrondt als geen ander,
die ons kent met al ons goed en kwaad,
spreek tot ons uw Bevrijdend Woord
dat onze zwakheid ter hulp komt
en het goede in ons sterker maakt.
Dat vragen wij U in Jezus’ naam. Amen.

Lezingen 1

Moge Gods Woord, uitgezaaid door de Schrift, in ons wortel schieten.


Lezingen 2

De nadruk van de Schriftlezingen van deze zondag
ligt op het geduld en de mildheid van God.
Hij geeft steeds kans tot inkeer,
zegt de auteur van het boek Wijsheid in de eerste lezing.
In het evangelie geeft Jezus, in de parabel van het onkruid,
een treffend voorbeeld van deze goddelijke houding.

Eerste lezing (Wijsh. 12, 13. 16-19)
Uit het boek der Wijsheid

13           
Buiten U is er geen God
die zorg draagt voor iedereen,
zodat U zou moeten bewijzen
dat U niet onrechtvaardig gevonnist hebt.
16         Want uw kracht is de bron van de gerechtigheid
en uw heerschappij over iedereen
maakt dat U iedereen spaart.
17            Waar niet wordt geloofd in de volkomenheid van uw macht,
daar toont U uw kracht
en bij degenen die haar kennen
beschaamt U de vermetelheid.
18         U hebt de heerschappij over de kracht,
U oordeelt met zachtheid
en regeert met grote mildheid over ons,
want wanneer U maar wilt, staat de macht tot uw dienst.
19         Door zo te doen hebt U uw volk geleerd
dat de rechtvaardige menslievend moet zijn
en hebt U uw zonen goede hoop gegeven
dat U gelegenheid tot inkeer geeft waar gezondigd wordt.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Rom., 8, 26-27)

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Zusters en broeders,
26         De Geest komt onze zwakheid te hulp.
Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden,
maar de Geest zelf pleit voor ons
met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27         En Hij die de harten doorgrondt,
weet wat de Geest bedoelt,
want Hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mt. 13, 24-30)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

24         Jezus hield de mensen deze gelijkenis voor:
`Met het koninkrijk der hemelen
gaat het als met iemand die goed zaad op zijn akker had gezaaid.
25         Toen iedereen sliep, kwam zijn vijand,
zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weer weg.
26         Toen het gewas opschoot en vrucht zette,
kwam ook het onkruid tevoorschijn.
27         De knechten van de eigenaar kwamen hem zeggen:
`Heer, hebt u geen goed zaad op uw akker gezaaid?
Waar komt dat onkruid dan vandaan?”
28         Hij zei hun:
`Een vijandig mens heeft dat gedaan.”
De knechten vroegen hem:
`Zullen we het er dan maar uit gaan halen?”
29         Maar hij zei:
`Nee, want als jullie het onkruid eruit halen,
trek je tegelijk de tarwe eruit.
30         Laat ze samen opgroeien tot de oogst,
en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen:
Haal eerst het onkruid bijeen
en bind het in bussels om het te verbranden,
maar verzamel de tarwe in mijn schuur.”
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Laten wij samen ons geloof uitspreken in onze God
die zijn Geest van liefde schenkt aan alle mensen.

Ik geloof in God

die leven geeft aan mensen,
die ons koestert als zijn kinderen,
en die er zal zijn al onze dagen

Ik geloof in Jezus van Nazareth

in wie God zichtbaar is geworden:
Mens onder de mensen,
voor mensen geleefd en gestorven,
maar opgestaan ten leven.

Ik geloof in Gods Geest

die ons in beweging zet
om te helen wat gebroken is,
om te troosten wie te lijden heeft,
om hoop te bieden aan wie vertwijfeld is.
Hij brengt mensen samen in liefde.

Ik geloof in de kerkgemeenschap
geroepen om deze wereld van dienst te zijn.

Ik geloof in het leven
dat sterker is dan de dood. Amen.

Voorbeden 1

-Misschien moeten we wat milder zijn
in ons oordeel over een Kerk
die kwetsbaar en zondig is
en met eenvoudige mensen
in deze wereld het Rijk Gods probeert op te bouwen.
Laten wij voor haar bidden…

-Misschien moeten we wat milder zijn
in ons oordeel over leidinggevende figuren in onze samenleving
die vaak niet opgewassen zijn
tegen het onkruid tussen de tarwe.
Laten wij voor hen bidden…

-Misschien moeten we wat milder zijn
in ons oordeel over onze buren en collega’s
en kunnen we ‘oordelen’
beter aan God overlaten.
Laten wij bidden…

-Misschien moeten we wat milder zijn
in ons oordeel
en elkaar wat meer ruimte gunnen
om te zijn wie we zijn,
zodat we kunnen worden wie we zouden moeten zijn.
Laten wij bidden…

God,
Gij oordeelt niet zoals mensen.
Gij kijkt alleen naar het hart.
Moge wij het wonder ervaren
van uw vergevende liefde. Amen.
geïnspireerd door Jos Lammers

Voorbeden 2

-Bidden we voor al die ongeduldigen
die met fanatiek geweld de vruchten van de oogst
zo snel mogelijk willen binnenhalen.
Voor allen die – gejaagd en gehaast – alles wat zij voor onkruid aanzien
willen vernietigen en verdelgen
en door hun ongeduld de goede zaak veel schade toebrengen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen die ondoordacht en verbeten
een hard oordeel vellen over anderen.
Voor hen die zich als rechters over hun medemensen opstellen.
Dat ze ook het onkruid in hun eigen tuin mogen zien
en zo een mildere houding proberen op te bouwen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen die het slachtoffer zijn van hardnekkige vooroordelen,
voor mensen die overal met de nek worden aangekeken.
Dat zij tenminste bij christenen de erkenning krijgen die ze verdienen.
Laten wij bidden…

-Bidden we tenslotte voor alle geloofsgemeenschappen
die de oogst willen binnenhalen als de tijd daarvoor rijp is.
Dat ze niet prat gaan op eigen wijsheid,
maar het oordeel overlaten aan de Heer van tarwe en onkruid.
Laten wij bidden…
naar Levensecht

Gebed over de gaven 1

God en Vader,
wij komen naar U toe met al ons goed en kwaad.
Wij bieden U dit brood en deze wijn aan.
Aanvaard ze.
Kom ons hierin tegemoet.
Voed ons tot mensen die van harte goed zijn,
die vrucht dragen voor medemensen in nood.
Wij vragen U dit in Jezus’ naam,
Hij die ons voorging op die weg. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
als kinderen van eenzelfde Vader
scharen wij ons rondom deze tafel,
reiken wij elkaar de vreugdebeker,
delen wij het brood van vrede.
Wij bidden U dat wij, gesterkt door deze gaven,
groeien in het licht van Hem,
Jezus Messias en onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
Schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer, onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige Verbond.
Dit is mijn Bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het Brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw Kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.


Onze Vader

Heer, leer ons bidden,
zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart.

Dat uw naam mag klinken
alle dagen van ons leven,
als een zegen voor alles wat leeft.

Dat uw Rijk zichtbaar mag worden
in ons zoeken naar gerechtigheid,
in ons geloof dat bergen verzet.

Dat uw wil,
mag geschreven zijn in ons hart;
dat wij trouw mogen zijn aan uw Verbond.

Wees voor ons dagelijks brood,
dat wij met anderen delen.

Wees voor ons vergeving en verzoening;
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven.

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad:
open ons hart en onze geest,
dat wij voor anderen,
een zegen mogen zijn. Amen.

Vredeswens 1

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
“Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u”.
Spreek deze woorden ook tot ons
en vervul ons van uw vrede,
uw vrede waaraan de wereld zo’n nood heeft,
uw vrede die ons allen tot gelijken maakt,
tot mensen met en voor elkaar,
tot één volk op aarde.
Die vrede van Christus zij altijd met u.
En geven we elkaar een teken van vrede en vriendschap.

Vredeswens 2

Heer, maak dat wij vredestichters mogen zijn,
die eerder het goede bevestigen dan het kwade aanrekenen.
Moge wij, daar waar we kunnen,
de eerste stap zetten om recht en verzoening te bewerken.
Geef dat volkeren ook deze stappen zetten.
Weest Gij onze Gids en ga ons voor.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar van harte die Godsvrede toe.

Lam Gods

Communie

Heb geduld met ons, Heer,
zie niet naar het onkruid op de bodem van ons hart,
maar nodig ons uit aan uw tafel
en voed ons met uw leven.
Heer, Ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Ik wens je in de tuin van je leven
een prachtige boom.
Met stevige wortels van liefde,
takken van vriendschap
die naar alle kanten reiken
en met vruchten van geluk
die je elke dag opnieuw kunt plukken.
Laat de vogels nesten bouwen in die boom,
zorg dat iedereen zich bij je thuis voelt.
Laat hem vooral niet wegkwijnen
door de bedorven lucht van haat en nijd.
En als in de herfst de bladeren vallen,
treur dan niet,
want de wind verspreidt reeds het zaad
en de zon en de regen doen het groeien
tot een jonge boom, nog mooier dan de vorige.

Heb voor dit alles veel geduld,
want bomen groeien traag.
Laat je boom groeien en bloeien
zodat iedereen ervan kan genieten,
dan zal hij weer voor jou
openbloeien
en veel vruchten dragen.
R. Timmerman

Bezinning 2

Vakantie is geen koopwaar.
Vakantie vind je niet in folders
ook al biedt men je daarin
de warmste zon,
de mooiste stranden,
de chicste hotels,
de beste restaurants,
alles super de luxe.

Vakantie is genieten van kleine dingen,
is kijken naar het wonder om je heen,
is luisteren naar de stilte,
naar de wind in de bomen en het lied van een vogel,
is ademen en danken dat je leeft.

Vakantie is ontspannen leven,
in vriendschap en in vrede,
met de mensen en de dieren,
in harmonie met de natuur.

Vakantie is in een zetel in slaap vallen
en dromen dat je in de zevende hemel bent
en denken aan Hem
die ons dat allemaal gegeven heeft.

Bezinning 3

‘Oordeelt niet en ge zult niet veroordeeld worden’:
dat is een wijze raad, die met ons mag meegaan.
Het evangelie voegt daar nog aan toe:
‘Geef het goede alle kans om uit te groeien’.
Het goede in ons is zo kwetsbaar,
dat we er heel behoedzaam mee om moeten gaan.
Daarom wordt ons toegevoegd
om ons niet zozeer druk te maken om het onkruid.
Belangrijker is onze aandacht voor de tarwe.
Die Boodschap is feitelijk een vraag aan ons
om met andere ogen te gaan zien.
We mogen geloven in het goede
en daaraan steeds opnieuw voorrang geven.
We hoeven daarbij het kwade, het onkruid,
niet uit het oog te verliezen, het niet uit te roeien.
Juist door anderen te bevestigen in het goede,
bestaat de kans, dat het kwade niet uitgroeit.
Door het goede alle kansen te geven,
wordt het kwaad wellicht overwoekert.

In zijn leven maakt Jezus dit heel duidelijk.
Hij staat als tarwe tussen het onkruid.
Hij blijft gaan voor goedheid en liefde.
Voor mensen aan de kant is Hij als een vriend.
Zijn goede woorden en gebaren
doen anderen opstaan en nieuwe wegen gaan.
Daardoor wordt Hij voor mensen
nieuw uitzicht, nieuwe toekomst.
Door zijn aanhoudende goedheid
vindt zijn Boodschap gehoor
en kunnen mensen opstaan
en zelf nieuwe wegen van liefde en recht gaan.
Door Hem komt goedheid aan de macht,
toen al, ook nu nog en eens voorgoed.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Als ik rondom me kijk, God,
heb ik soms de indruk
dat er van de verwerkelijking van uw droom
nog maar weinig in huis komt.
Het negatieve lijkt vaak zo allesoverheersend,
terwijl het positieve amper een lichtpuntje is in het duister van de nacht.
Doe mij dan geloven in de groeikracht van een mosterdzaadje
en laat mij gist zijn in het deeg van onze samenleving,
opdat de wereld en de mensen die er wonen,
doordrongen worden van uw liefde. Amen.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

God, onze Vader,
wij danken U
omdat wij mogen leven in de tijd van uw geduld.
Het onkruid groeit nog tussen de tarwe
in de wereld,
in onze gemeenschappen,
in ons eigen hart.
Gij gunt uw mensen nog de tijd.

Uit uw barmhartigheid leven wij.
Maak ons hart klaar voor de oogst,
voor het uur van de beslissing.
Uiteraard willen wij uw leerlingen zijn
en overal delen in uw geduld voor mensen,
alle dagen van ons leven. Amen.
Mgr. Paul Schreurs

Zending en zegen

Laten wij van hier weggaan als bijbelse tuiniers
die het kwaad niet willen wegwieden,
maar het trachten te overwinnen door wat goed is.
God zal ons daartoe zegenen en bewaren:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

 

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.