17e zondag door het jaar

Zondag: 30-07-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Van harte welkom.
Steeds weer komen wij hier samen.
En dat doen we niet zomaar.
We laten even achter waarmee we bezig zijn
om, tussen alle beslommeringen door,
te zoeken naar datgene waar het ons uiteindelijk om te doen is.
Dit samen zoeken wil God zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Zoek het ware geluk daar waar het echt te vinden is
en heb je het gevonden,
zet dan alles op alles om het te bereiken.
De Schrift tracht ons ertoe te verleiden
het voorbeeld te volgen van de wijze koning Salomo
en van de schatgraver en de parelkoopman uit het evangelie.
Kerk in Herent


Openingswoord 2

Er zijn zoveel teksten in de Bijbel,
maar ook zoveel tekenen om ons heen
die ons vertellen dat God niet ver is, maar dichtbij.
Verborgen in wat vaak voor ons zo vertrouwd is:
in onszelf,
in de anderen,
in dingen en gebeurtenissen die we meemaken.
Daarom is het goed dat we daarop attent worden gemaakt.
“Zoek het enige dat telt”, zei Jezus
en Hij bedoelde God en het Rijk der hemelen.
Hoe ver staan wij op onze zoektocht naar dat Rijk?

Gebed om ontferming 1

“Zoek het enige wat telt” zegt Jezus in het evangelie
en Hij bedoelde daarmee: het Rijk der Hemelen.
Hoe ver staan wij op onze zoektocht naar dat Rijk?

-Met het rijk der hemelen gaat het
als met iemand die alles verkoopt wat hij heeft
om de schat
die hij in de grond heeft gevonden, te kunnen verwerven.
Ervaren wij het Rijk der hemelen zo,
en doen wij er alles voor om daar uiteindelijk te wonen?
Eerlijkheidshalve moeten we bekennen dat we dit meestal
naar een heel verre toekomst verschuiven
en veel harder ons best doen om meer materiële doelstellingen te halen,
liefst zo rap mogelijk.
Om onze kortzichtigheid vragen we:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Met het Rijk der hemelen gaat het
als met een koopman
die zijn hele vermogen verkoopt om in het bezit te kunnen komen
van een kostbare parel.
Zijn wij net als die koopman als het ons gaat om het Rijk Gods?
Is dat Rijk Gods voor ons een prioriteit?
Eerlijkheidshalve moeten we toegeven dat we in theorie er wel voor zijn,
maar dat in de praktijk dit vaak naar de achtergrond wordt verschoven.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Met het Rijk der hemelen gaat het
als met een sleepnet vol vissen van allerlei soort.
We willen maar al te graag vergeleken worden met grote vissen,
belangrijk en kostbaar, vooral in de ogen van andere mensen.
Maar we weten maar al te goed uit verschillende teksten in de evangeliën
dat Gods maatstaven qua belangrijkheid anders zijn
dan de normen die gelden in onze maatschappij.
Eerlijkheidshalve moeten we toegeven dat we soms wel durven meten
met twee maten en twee gewichten als het daarop aankomt.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, zoals Salomo vragen wij:
geef ons wijsheid,
zodat we inzicht verwerven wat van blijvende waarde is. Amen.

Vergevingsmoment 2

Wij zijn te vaak op jacht naar zogenaamde schatten
ten koste van ons gezin, van onze vrienden en buren,
ten koste ook van de armen.
De hele dag hollen en druk doen… en onszelf voorbijlopen
op zoek naar nog meer…
Nog meer van wat?
Geld? Aanzien? Carrière?
Welke schatten heeft God ons zoal te bieden?

-Het Rijk van God is voor ons als een zaadje,
dat, nog in de grond verborgen,
wortel schiet
en waaraan God volle wasdom schenkt.
Vaak lopen we eraan voorbij.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Het Rijk van God is als een boom die opgroeit,
overvloedig en groen,
waarin vogels zich kunnen nestelen in ’t warmste van het seizoen.
Maar we zien hem niet.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Het Rijk van God is als een huis
gebouwd op goede grond,
waar mensen welkom zijn.
Zij vinden er vaste grond.
Maar de schittering van zand lijkt ons soms aanlokkelijker.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gods Rijk wil gezaaid worden in mensen.
Moge wij voor iedereen een huis van vrede zijn.

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn Boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

God, Vader in de hemel,
wij gaan dikwijls achteloos voorbij aan uw Woorden
omdat wij voortdurend bezig zijn met wat bijkomstig is.
Geef ons een luisterend hart, vol wijsheid en begrip,
zodat wij bereid zijn onszelf los te laten
en de schat aan te nemen die Gij ons aanbiedt
in Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

Ik hou van je – zegt God –
Ik heb het je al vaak verteld,
maar Ik kan er gewoonweg niet over zwijgen,
zo kostbaar ben je voor Mij.
Ik heb alles ervoor over om een stukje van mijn liefde
aan jou te kunnen geven
en Ik hoop en bid
dat jij ook van Mij wilt houden, met heel je hart.
Misschien zal je omgeving je verbondenheid met Mij niet begrijpen,
maar weet dan dat mijn vriendschap voor jou
elke storm zal trotseren
en dat mijn tederheid mooier is dan de prachtigste parel – zegt God.
Erwin Roosen

Lezingen

In de eerste lezing en in de parabels van het evangelie
gaat het over mensen,
die in hun leven een beslissende keuze maken.
Koning Salomo kiest voor de wijsheid boven alles.
De kooplui uit de parabels verkopen alles wat zij bezitten
om de akker met de schat
of de waardevolle parel te kunnen kopen.

In de tweede lezing spreekt Paulus over God,
die trouw is en zijn heilsplan dus uitvoert.
Kerk in Herent

Eerste lezing (1 Kon. 3, 5. 7-12)

Uit het eerst boek der Koningen

5           In Gibeon verscheen de Heer ’s nachts in een droom aan Salomo en zei:
`Wat wilt u dat Ik u geef?’
7
           Welnu, Heer mijn God,
U hebt uw dienaar tot koning verheven
als opvolger van mijn vader David,
hoewel ik maar een jonge man ben
en nog niet weet wat ik doen of laten moet.
8           Zo staat uw dienaar te midden van het volk dat U uitverkoren hebt,
een groot volk, zo groot dat het niet te tellen of te schatten is.
9           Geef dus uw dienaar een opmerkzame geest
om recht te kunnen spreken voor uw volk
en onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad.
Want wie is in staat recht te spreken voor dit grote volk van U?’
10         Dat Salomo dit vroeg beviel de Heer.
11         En God zei tegen hem:
`Omdat u juist dit gevraagd hebt en geen lang leven,
en geen rijkdom of de dood van uw vijanden hebt gevraagd,
maar alleen inzicht om recht te kunnen spreken,
12         daarom voldoe Ik aan uw verzoek
en geef Ik u een geest zo vol wijsheid en inzicht
dat er niemand voor u was
en niemand na u komt die u evenaart.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Rom., 8, 28-30)

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Zusters en broeders,
28         Wij weten dat voor wie God liefheeft,
alles zich ten goede keert,
voor hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn.
29         Want wie Hij tevoren heeft gekend,
heeft Hij ook tevoren bestemd
om gelijkvormig te zijn aan het beeld van zijn Zoon,
opdat deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
30         Wie Hij heeft voorbestemd, heeft Hij ook geroepen.
Wie Hij riep, heeft Hij gerechtvaardigd,
en wie Hij rechtvaardigde, heeft Hij verheerlijkt.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt. 13, 44-52)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

In die tijd zei Jezus tot zijn toehoorders:
44         Het gaat met het koninkrijk der hemelen
als met een schat, in de akker verborgen.
Toen iemand hem vond, verborg hij hem,
en van blijdschap ging hij alles verkopen wat hij bezat
en kocht hij die akker.
45         Ook gaat het met het koninkrijk der hemelen
als met een koopman op zoek naar mooie parels.
46         Toen hij één kostbare parel gevonden had,
ging hij alles verkopen wat hij had en kocht hij haar.
47         Ook gaat het met het koninkrijk der hemelen als met een sleepnet,
dat in zee werd gegooid
en vissen van allerlei soort bij elkaar bracht.
48         Toen het vol was, trokken ze het op de oever.
Ze gingen zitten en verzamelden de goede vissen in manden;
de slechte gooiden ze weg.
49         Zo zal het zijn bij de voleinding van de tijd.
De engelen zullen uitgaan
en de kwaden tussen de rechtvaardigen uithalen
50         en hen in de vuuroven gooien.
Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars.
51         Hebben jullie dat allemaal begrepen?’
Ze zeiden Hem: `Ja.’
52         Hij zei hun:
`Daarom gaat het met iedere schriftgeleerde
die leerling is geworden in het koninkrijk der hemelen
als met een huisvader,
die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Spreken wij ons geloof uit in de schat van Gods betrokkenheid.

Ik geloof dat God ons heeft geschapen
naar zijn beeld en gelijkenis
en dat daarom elke mens recht heeft
op een menswaardig bestaan.

Ik geloof in Jezus,
die, gestorven en verrezen, in ons leeft
en ons aankijkt doorheen de ogen van elke mens.

Ik geloof in de Geest
die het vuur in ons aanwakkert
tot volgehouden inzet
voor vrede en gerechtigheid.

Ik geloof dat de schepping,
niet eindigde op de zevende dag,
maar dat zij ook in onze handen is gelegd;
dat alles wat gebeurt ons aangaat,
en dat onze bijdrage onmisbaar is. Amen.

Voorbeden 1

Wenden wij ons vol vertrouwen tot de Heer
en leggen wij Hem voor
al wat ons hart beroert.
Bieden wij Hem, samen met dit brood en deze wijn,
onze gaven, onze vragen en beden aan.

-Bidden wij voor hen die in Kerk en wereld leiding geven.
God, geef hun een luisterend oor,
maak hen alert voor de diepste vragen van het leven,
en help hen te kiezen voor wat het welzijn van mensen ten goede komt.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor wetenschappers
en allen die hun kennis kunnen aanwenden ten goede of ten kwade.
God, geef hun wijsheid en inzicht,
doordring hen van hun verantwoordelijkheid.
Doe hen bezorgd zijn, ook voor de generaties die na ons komen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mensen die tevergeefs zoeken naar de zin in hun leven.
God, schenk hun de nodige rust en het noodzakelijke vertrouwen
om uw schatten van vrede, liefde en wijsheid te kunnen vinden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor jonge mensen die zoeken naar waarachtigheid.
Moge zij mensen ontmoeten die doen waarin ze geloven
en die waarmaken wat ze beloven.
God, misschien mogen wij die mensen zijn.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-God, wij bidden U
voor allen die zich engageren in de Kerkgemeenschap.
Dat ze steeds opnieuw geraakt worden
door uw liefde voor elke mens
en in hun woorden en hun manier van leven
getuigen van de parel,
de kostbare schat die ze ontdekt hebben.
Laten wij bidden…

-God, wij bidden U voor de mensen die op uw Woord,
alles hebben achtergelaten om Jezus te volgen.
Dat ze vreugde mogen vinden in hun engagement
om mensen dichter bij U te brengen
en uw grenzeloze liefde voor mensen zichtbaar te maken.
Laten wij bidden…

-God, wij bidden U om wijsheid.
Dat wij ons geluk niet zoeken
in een streven naar luxe, erkenning of succes,
maar de verborgen schat
van uw goedheid en liefde voor mensen zoeken
en er ons door laten leiden in onze keuzes
en ons omgaan met medemensen.
Laten wij bidden…
Federatie Kana


Gebed over de gaven 1

God, Vader in de hemel,
al het goede dat de aarde voortbrengt,
hebt Gij bestemd tot welzijn van allen.
Hier, rond brood en beker verzameld,
bidden wij U:
doe ons verbondenheid voelen van mens tot mens
en maak ons meer en meer bereid tot breken en delen.
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

God,
dit brood en deze wijn
zijn geen schatten of parels,
maar slechts gewone, alledaagse dingen.
Voor ons worden ze echter een ware schat
als we ertoe komen om echt samen aan tafel te gaan
en te delen.
Dan worden wij zoals Jezus
en dan kunt Gij, God, in ons midden gebeuren.
Dan dragen we U mee doorheen ons leven, vandaag
en elke dag opnieuw. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
om de wondere wegen
die mensen voor elkaar kunnen zijn,
voor allen die Gij gezonden hebt
om de weg te wijzen doorheen het leven,
voor uw uitnodiging om,
doorheen tekort en onvolkomenheid,
te werken aan de mens en zijn wereld.

Wij danken U om uw aanwezigheid
in goede en kwade dagen,
om de hoop en de toekomst die Gij zijt.
Wij danken U om de mens Jezus,
die ons voorgaat en nabij blijft
en wiens Geest kracht is om te leven.

Daarom willen wij U danken, God,
samen met al wat bestaat
op aarde en in de hemel.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Heer, onze God,
Gij zijt heilig en goed,
Gij hebt onze namen geschreven in uw hand.

Geen mens zult gij vergeten
dankzij Jezus Christus, de Zoon van uw genade,
die Gij hebt uitgezonden
om tranen te drogen
van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn,
om Brood te worden voor vandaag
en Vrede zelf te zijn.
Wij danken U
omdat Gij ons ruimte geeft en vrijheid schept
voor heel ons leven, ten einde toe.

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf
nam hij brood in zijn handen,
Hij zegende en brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Ook nam Hij de beker, zegende hem,
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende Verbond;
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Heer, onze God,
zo gedenken wij Hem
die weet wat lijden is
en de dood heeft gezien;
die Gij hebt opgewekt
en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen:
Jezus de Heer is Hij,
die is en blijven zal, uw Rechterhand.
Door deze Beker en door dit Brood dat wordt gedeeld
verkondigen wij Hem totdat Hij komt.

Wij bidden U,
zend ons uw Geest,
die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk
dat recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn
toch groter dan oorlog en dood;
laat ons mensen zijn
die woningen bouwen voor uw stad van vrede
en breng ons thuis bij U.
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde,
en uw Koninkrijk zal komen door Hem en met Hem,
met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

In Jezus is een verre God ons dichtbij gekomen als een Vader,
en vormen alle mensen, als kinderen van diezelfde Vader,
één gemeenschap.
Niemand uitgesloten.
Laten wij daarvoor God dankend bidden:
Onze Vader,…

Dat uw wil zou geschieden op aarde zoals in de hemel, God,
daarvoor zijn wij verantwoordelijk.
Maak ons vrij uit de beknelling van ons individualisme.
Breek de scheidsmuren af die wij hebben opgetrokken.
Doe ons beseffen dat wij uw mensenvolk één moeten maken,
waarbij al het geschapene rechtvaardig verdeeld wordt volgens ieders behoefte.
In zo’n wereld zullen wij vol vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

Als wij ons echt verbonden weten tot zusters en broeders van elkaar,
zal Gods Rijk zich kunnen vestigen
in noord en zuid, in oost en west.
Dan zal zijn wil geschieden,
dan mag zijn vredeswil in ons werkelijkheid worden.
En die vrede van de Heer zij met u.
En met uw geest.
Geven wij elkaar een teken van die vrede.

Vredeswens 2

‘Geef mij een luisterend hart’:
dat is wat Salomo vraagt aan God.
Want niet rijkdom of macht zijn bouwstenen van Gods Rijk,
maar een hart dat open is
en dat verstaat wat waardevol en kostbaar is voor mensen.
Als wij zo, met een luisterend hart, elkaar ontmoeten,
kan er vrede zijn voor ieder van ons, Gods vrede.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we ook aan elkaar een teken van vrede.

Communie

Niets is zo belangrijk en broodnodig als brood
in lief en leed dagelijks gebroken.
Brood waarvan Jezus zei: “Ik wil er zijn voor u.”
Dit is het Lam Gods…
naar Levensecht

Bezinning 1

Wijsheid is een stille blik vooruit,
nooit enkel op zichzelf gericht.

Wijsheid kijkt verder,
tot net voorbij de grens van menselijk kunnen
en het steeds beter willen weten.

Wijsheid vertrekt vanuit de dagelijkse werkelijkheid
en brengt een mens, stap voor stap,
dichter bij zijn eindbestemming.

Wijsheid heeft geen grote mond, maar fluistert.

Wijsheid verheugt zich als gebeurt wat verhoopt werd en verlangd.

Wijsheid verwijst naar het geheim van het leven,
wakkert de vonk van de liefde aan.

Daarom is wijsheid zoals liefde:
alles verdraagt zij, alles hoopt zij, alles duldt zij.

Bezinning 2

Ik weet niet wat ik zou doen
als ik zelf die schat
zou vinden, Heer.
Ik weet zelfs niet
of ik hem wel vinden wil.
Want ik besef maar al te goed
dat heel mijn leven
op zo’n moment
een totaal andere wending krijgt.
Maar toch …
blijf met mij gaan, God,
en blijf mij uitdagen
om aan U de belangrijkste plaats
in mijn leven te geven
en mij door U te laten beminnen.
Help mij mijn hart wagenwijd open te stellen
en alles los te laten,
vanuit het geloof
dat Gij mij nooit loslaat.
naar Erwin Roosen

Bezinning 3

Kun je nog verwonderd zijn over kleine dingen om je heen…?
Krijgt bij jou de dauwdruppel even veel kans als de wijde zee…?
Of zijn het enkel grote dingen die het doen bij jou…?

Mensen met kleine ogen zien slechts grote dingen.
Ze zijn ‘vér-ziend’
en hebben geen zicht op wat klein is en dichtbij.
Enkel mensen met een groot hart zien het wonder van kleine dingen.
Ze zien de dauwdruppel als een traan van geluk
om een nieuwe dag die weer beginnen mag.
Ze zien de pinkende ster als een knipoog
en de witte vlinder als een parel van plezier voor stoeiende kinderen
en voor mensen op zoek naar geluk.
Dag kleine dingen,
blijf maar een wonder voor elk van ons.
naar Levensecht

Slotgebed 1

Heer, onze God,
in deze viering hebt Gij onze aandacht gericht
op het enige dat telt:
uw Rijk en zijn gerechtigheid.
Wij bidden U:
laat ons die schat en die parel zoeken
waar ze te vinden zijn:
op de plek waar wij wonen en leven
in zorg en aandacht voor elkaar.
Wij vragen het U door Jezus, uw Zoon en ons Voorbeeld. Amen.
naar Levensecht

Slotgebed 2

Heer God,
bij U is alles gratis, belangeloos, voor niets.
Wat Gij geeft, kent geen prijs.
Wij danken U voor zoveel mooie dingen,
van U als een geschenk gekregen.
God,
leer ons belangeloos uit handen te geven
wat wijzelf van U hebben gekregen.
En als we alles hebben weggegeven,
moge wij U dan vinden
als ons kostbaarste bezit. Amen.

Zending en zegen 1

Met de aanwijzingen die de Heer ons hier heeft gegeven
kunnen wij nu op zoek gaan naar de schat,
op zoek naar de kostbare parel
die Hij voor ons verborgen heeft
in de mensen met wie we leven, met wie we werken,
of die wij, waar dan ook, tegen het lijf lopen.
Zo zoekend is Gods zegen ons nabij als  + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

De schat in de akker
en de mooiste parel
kunnen wij zoeken in ons werk, in de natuur,
in de mensen om ons heen.
Maar we zullen hem pas echt vinden in Jezus en zijn evangelie.
Laten we van hier weggaan met een open hart, met open ogen en open oren.
Met handen die zorgzaam koesteren wat waardevol is.
Met voeten die voorzichtig de grond betreden die zo heilig is.
En moge God ons daarbij zegenen: als + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

 

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.