18e zondag door het jaar

Zondag: 06-08-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Van harte welkom in dit uur waarin God onze Gastheer wil zijn.
Hij wil ons samenbrengen met zijn overvloed van gaven:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Noodhulp biedt slachtoffers tijdelijk soelaas,
blijvende solidariteit
geeft hen uitzicht op nieuw leven.
Van een glas fris water op een snikhete dag,
daarvan knap je op;
van de hand die het water aanreikt,
daarvan leef je.
Van brood en vis, vermenigvuldigd en rondgedeeld,
daarvan knapten meer dan 5000 mensen op.
Van God die maaltijd wil houden met zijn volk,
daarvan leven wij.
Laten we ons hart klaarmaken
om te kunnen aanschuiven aan de tafel van de Heer.

Openingswoord 2

“Geeft gij hen maar te eten” zegt Jezus tot zijn vrienden.
En ze doen het.
Het weinige waarover zij beschikken, delen zij uit.
En dat werkt aanstekelijk.
Velen delen met velen,
een grote menigte wordt verzadigd.
Waar mensen op Jezus’ Woord hun brood delen,
worden velen één.

Gebed om ontferming 1

-Omdat wij zo weinig honger hebben
naar het Woord dat God tot ons spreekt.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat wij soms te weinig delen
van de overvloed die wij bezitten aan goederen en geluk.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Omdat wij te weinig vertrouwen hebben
in de kracht van Gods liefde.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
ons tekortkomen vergeven
en met ons meegaan op de weg naar het eeuwig leven. Amen.

Gebed om ontferming 2

Omdat het ons vaak niet lukt om met open handen te leven,
vragen wij om vergeving.

-Als wij teveel aan onszelf denken,
teveel voor onszelf houden en vergeten om te delen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Als wij onze ogen sluiten voor mensen
die niet kunnen meegenieten van de welvaart in onze samenleving.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als wij niet meer stilstaan bij al het goede
dat wij van U en van onze medemens ontvangen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God,
spreek ons aan
zodat wij ons keren naar U, de Bron,
die honger stilt en dorst lest. Amen.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en Schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

God en Vader,
wij danken U voor het voedsel dat Gij ons aanreikt,
voor uw Woord
waaruit zorg en liefde spreekt voor ieder van ons.
Wij danken U dat Gij ons
in Jezus Christus een goede Herder hebt gegeven
die ons de weg wijst naar U,
naar uw droom met ons.
En wanneer wij andere wegen dreigen te gaan
tik ons dan even op de schouder, God,
als een liefdevolle waarschuwing. Amen.

Openingsgebed 2

God,
wat zijn we ongelooflijk rijk
omdat wij uw Zoon Jezus mogen kennen
van wie wij kunnen zeggen:
aan Hem kan je zien hoe we eigenlijk bedoeld zijn.
Moge zijn beeld voorgoed op ons netvlies gegrift staan
en moge wij Hem blijven belijden als de Christus,
die met U en de H. Geest leeft in eeuwigheid. Amen.
naar Bas Rentmeester en Huub Schumacher

Lezingen

In de eerste lezing biedt God zijn volk voedsel en drank aan
bij monde van de profeet Jesaja.
In het evangelie spijzigt Jezus een menigte mensen.
In beide teksten gaat het om méér dan gewoon voedsel:
het gaat om het voedzame Woord van God,
dat in Jezus Vlees en Bloed is geworden.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Jes. 55, 1-3)

Uit de profeet Jesaja

Zo spreekt God de Heer:
1
           Kom, wie dorst heeft, hier is water;
en allen die geen geld hebt,
kom, koop koren en eet zonder geld,
en drink wijn en melk zonder betaling.
2           Waarom besteedt u geld aan wat geen brood is,
en loon aan iets dat niet verzadigt?
Luister aandachtig naar Mij, en u zult eten wat goed is,
en uw honger stillen met uitgelezen spijs.
3           Buig uw oor en kom naar Mij,
luister en u zult leven;
een eeuwig verbond zal Ik met u sluiten,
de gunstbewijzen die Ik aan David heb gezworen.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Rom. 8,35. 37-39)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

35         Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Verdrukking wellicht of nood, of vervolging, of honger,
of naaktheid, of levensgevaar, of het zwaard?
37
         Maar over dit alles zegevieren wij glansrijk,
dankzij Hem die ons heeft liefgehad.
38         Ik ben ervan overtuigd,
dat noch de dood noch het leven,
noch engelen noch machten,
noch wat is noch wat komt, geen macht
39         in den hoge of in de diepte, noch enig ander schepsel,
ons zal kunnen scheiden van de liefde van God,
die in Christus Jezus onze Heer is.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt. 14, 13-21)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

13         Jezus week met een boot uit naar een eenzame plaats
om alleen te zijn.
Toen de mensen dat hoorden,
volgden ze Hem te voet vanuit de steden.
14         Toen Hij van boord ging, zag Hij een grote menigte.
Hij had zeer met hen te doen en genas hun zieken.
15         Toen het avond werd, kwamen zijn leerlingen Hem zeggen:
`Dit is een eenzame plaats en het is al laat geworden.
Stuur de mensen weg,
dan kunnen ze zelf in de dorpen eten gaan kopen.’
16         Maar Jezus zei:
`Ze hoeven niet weg te gaan.
Jullie moeten hun te eten geven.’
17         Zij zeiden Hem:
`Wij hebben hier niets anders dan vijf broden en twee vissen.’
18         Hij zei: `Breng die hier.’
19         Hij verzocht de mensen op het gras te gaan zitten,
nam die vijf broden en twee vissen,
keek op naar de hemel, sprak de zegenbede uit,
Hij brak de broden en gaf ze aan de leerlingen,
en de leerlingen gaven ze aan de mensen.
20         Allemaal hadden ze volop te eten.
Ze haalden de brokken op die over waren, twaalf korven vol.
21         Afgezien van vrouwen en kinderen
waren het zo’n vijfduizend man die gegeten hadden.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Leggen wij samen getuigenis af van ons geloof in God
die Brood-van-leven aanreikt.

Ik geloof in Hem die wij noemen: Ik zal er zijn voor u.

Hij is de Kern, de Bron van al wat bestaat.
Op Hem wil ik mij richten
en zijn voorbeeld maken
tot de leidraad van mijn leven.

Ik geloof in Jezus.

In Hem heeft onze God een menselijk gelaat gekregen.
In Hem is de belofte van de Vader werkelijkheid geworden.
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd
en niet vergeefs is gestorven,
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst
in mensen die zijn liefde belichamen.

Ik geloof in zijn Geest,

die ook vandaag mensen bezielt,
die hen aanzet om zijn manier van leven
tot de hunne te maken,
om de weg te gaan van breken en delen,
van goedheid en verbondenheid,
van recht en vrede,
altijd weer ten bate van iedereen. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden we voor hen die eten en drinken in overvloed hebben,
maar geestelijk vergaan van honger en dorst
naar genegenheid en echte vriendschap.
Toon hen, Heer, dat liefde niet te koop is
en dat geven doet leven.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor het rijke Westen,
waar meer consumptiegoederen worden geproduceerd dan noodzakelijk is.
Leer de beleidsmakers, Heer, dat het medemenselijker is
een einde te maken aan de drang naar overdadige productie,
aangezien de mensen van de Derde Wereld daarvan uiteindelijk de dupe zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de mensen in de Derde Wereld
die vaak in onmenselijke omstandigheden
lange dagen moeten werken
en daarbij te weinig verdienen
om hun gezin voldoende eten te kunnen verschaffen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die nog steeds
– openlijk of verdoken – kinderarbeid inschakelen
om hun producten goedkoop op de markt te kunnen brengen.
Moge het arbeidsproces overal in de wereld zo worden georganiseerd,
zodat elke arbeider zijn taak als zinvol kan ervaren
en voor z’n uitgevoerde opdracht financieel rechtvaardig wordt vergoed.
Dan kunnen alle mensen menswaardig leven.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

“Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald.
Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven.” (Joh. 6.51)

-Bidden we voor mensen die het gevoel hebben
geen deel te hebben aan het leven.
Dat wij hun dat levend Brood aanreiken.
Laten we bidden…

-Bidden we voor mensen die het gevoel hebben
vast te zitten en geen stap vooruit te komen.
Dat ze elke dag voldoende brood vinden om verder te kunnen.
Laten we bidden…

-Bidden we dat we zelf levend brood mogen zijn,
dat we verantwoordelijk zijn voor elkaar
en alles in het werk stellen
om te voorkomen dat iemand van ons onderweg verkommert.
Laten we bidden…

-In het ‘Onze Vader’ bidden we:
“Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben”.
Dat we ons openstellen, elke dag opnieuw,
om telkens weer de juiste kracht en inspiratie te vinden om te leven.
Laten we bidden…

Wat wij U vragen, Heer,
vragen wij in naam van Jezus
die zichzelf telkens weer gebroken heeft als Brood
en uitgeschonken heeft als Wijn.
Moge zijn levenshouding ook de onze zijn.
Naar Seef Konijn

Voorbeden 3

God, de opdracht van uw Zoon Jezus aan zijn apostelen was
‘Geeft gij die mensen te eten.’
Dat is ook uw Boodschap aan ons.
Daarom bidden wij:

-Bidden wij voor de vele mensen in de wereld,
– hetzij veraf, hetzij dichtbij –
die honger en dorst lijden,
die in krotten wonen of dakloos zijn.
Dat wijzelf, waar we kunnen, daadwerkelijk naar hen omzien,
en dat wij ijveren voor een beleid van rechtvaardigheid
en strijd tegen armoede.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de velen die hongeren en dorsten naar bestaanszekerheid.
Ze zijn op zoek naar werk,
maar kunnen er geen vinden,
omdat ze van een ander ras of een andere religie zijn,
of omdat ze nooit de gelegenheid tot scholing kregen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de ontelbare vrouwen in de wereld
die nooit als evenwaardig werden en worden behandeld als mannen.
Jezus gaf eenieder te eten, zonder onderscheid.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de velen die in onzekerheid leven
en geen raad meer weten.
Dat wij hen Jezus’ Boodschap durven meegeven:
God houdt van elke mens,
Hij wil voor jou de Weg, de Waarheid en het Leven zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die Jezus’ voorbeeld volgen
en al hun talenten inzetten
om anderen een menswaardig leven aan te bieden,
om hen gelukkig te maken.
Laten wij bidden…

God,
help ons om van deze wereld een thuis te maken voor iedereen,
een thuis zoals Gij voor de mens hebt gedroomd. Amen.

Gebed over de gaven 1

Getrouwe God, Bron van alle leven,
maak ons tot één gemeenschap omwille van het ene Brood,
vervul ons van eenzelfde hoop omwille van de Beker
die wij delen met uw Zoon.
Laat uw Woord onze wegwijzer zijn
naar een wereld
waar mensen het goede van het leven willen delen met elkaar,
waar wij uw mensen zijn, en Gij onze God,
voor tijd en eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer,
aanvaard wat wij U geven,
ook al is het onvolkomen.
Maak onze offerande tot een teken van uw overvloed,
tot brood dat uit de hemel daalt
en voedsel is voor eeuwig leven. Amen.
naar Claire Boelens

Tafelgebed

Wij danken U dat Gij een God van mensen zijt,
dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader,
dat onze toekomst in uw handen ligt,
dat deze wereld U ter harte gaat.
Gij hebt ons tot leven gewekt.
Gezegend zijt Gij, Bron van al wat bestaat.
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,
en danken U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw weg te tonen,
om aan armen uw Blijde Boodschap te verkondigen,
om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan,
om voor ons allen, het evenbeeld
en de gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw.

Wij danken U voor deze onvergetelijke mens,
die alles heeft volbracht wat menselijk is:
het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen.
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God, zijn Vader.
Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken
en aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
zult gij dit doen tot mijn gedachtenis.”

Verkondigen wij de essentie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Daarom, Heer onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood
en zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt
en dat Hij komen zal om recht te doen
aan levenden en doden
op de dag die Gij hebt vastgesteld.

Zend ons uw Geest, die Leven is, Gerechtigheid en Licht.
Gij, die het welzijn van de mensen wilt,
en niet hun ongeluk, niet hun dood,
neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde
in naam van Jezus, uw Zoon.
Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer, onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de Heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Jezus deelde de broden en de vissen uit,
nadat Hij dankend tot zijn Vader had gebeden.
Laten ook wij nu bidden tot diezelfde Vader:
Onze Vader…

Verlos ons, Vader, van onze betrokkenheid op onszelf.
Vergeef ons onze dagelijkse hunker naar nog meer brood,
desnoods ten koste van anderen.
Plooi ons open,
maak ons toegankelijk en ontvankelijk
voor andermans tekort aan brood,
tekort aan rust en vrede,
tekort aan liefde.
Als wij de weg gaan die Gij ons wijst
zullen wij hoopvol mogen uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Houd ons gaande, God, door uw Woord,
ons gegeven als Brood om van te leven.
Leer ons ons leven te delen,
elkaars honger naar vrede te stillen,
elkaar te doordringen met uw liefdesadem.
Dan zal onze mensenwereld uitgroeien
tot één gemeenschap, uw volk op aarde.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar van harte Gods vrede toe.

Lam Gods

Communie

Toen de leerlingen opwierpen dat vijf broden en twee vissen
nauwelijks wat te betekenen hadden voor zoveel mensen,
zei Jezus: “Laat de mensen gaan zitten.”
Hij nam het brood, zegende het
en gaf het aan zijn leerlingen om het aan het volk uit te delen.
Ze konden eten tot ze verzadigd waren.
Heer, ik ben niet waardig….

Bezinning 1

Dromen van overvloed…

Vijf broden en twee vissen
zijn voldoende voor een massa mensen.
Waar leven delen wordt,
daar is er genoeg voor iedereen.
Dat is de droom van Jezus,
die wij tot de onze mogen maken.
Niet hebben en houden,
maar breken en delen,
maakt het leven goed.
Wie geeft van wat hij heeft,
is waard dat hij leeft.

Wij mogen de droom van Jezus
levend houden en waar maken.
We worden uitgenodigd
om te geven van ons geld en goed,
van onze liefde en vrede.
Een luisterend hart,
een bemoedigende handreiking,
een welwillende oogopslag:
er is zoveel om van te delen.
Waar wij delend en gevend leven,
daar komt er overvloed.
Er ontstaat nieuwe ruimte
voor een hemel op aarde.
Gedeeld leven is volop leven.
Wim Holterman osfs

 

Bezinning 2

In de Derde Wereld wordt vrede geschreven met brood,
is brood synoniem van vrede.
En toch is brood niet genoeg
om de honger van zovelen naar gerechtigheid te stillen.
Daarvoor moet je aan het menselijk bestaan
een zin geven:
je moet ook de honger naar schoonheid, naar nabijheid en liefde stillen.

Heer, onze God,
Gij wilt dat wij alle honger van de wereld stillen:
de honger naar brood,
de honger naar eenheid en geluk.
Leer ons met anderen te delen
van wat wij in overvloed ontvangen hebben.
naar Thomasvieringen

Bezinning 3

Breken en delen…

Vijf broden en twee vissen
zijn genoeg voor iedereen.
Als mensen delen met elkaar
dan is er overvloed,
dan is er leven en toekomst.
Het is een wonder, iets goddelijks,
als we zo in het leven staan.
Het geeft toekomst en perspectief
voor onszelf en de anderen.
Het maakt ons leven zinvol en rijk.
Het verbindt ons met elkaar
als broeders en zusters.

“Geeft gij hun maar te eten”:
dat is de opdracht van Jezus
waar niemand om heen kan.
Wij, u en ik,
mogen delen van wat we hebben
en van wat we zijn.
Het is een oproep tot solidariteit
met de armen van onze wereld.
Zolang er mensen in ellende leven,
zolang blijft die opdracht.

Breken en delen begint heel klein.
Vijf broden en twee vissen
zijn voldoende voor iedereen.
We mogen ons eigen leven
breken en delen met elkaar
door ons onderling vertrouwen,
door een hartelijk woord of gebaar,
door een luisterend oor.

Telkens als we hier samenkomen
om in Jezus’ naam het brood te breken,
mogen we kracht op doen
om te gaan leven
in verbondenheid en solidariteit.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

God en Vader,
in Jezus, uw Zoon,
zijt Gij Voedsel geworden
voor al wat leeft.
Hij is, als Zaad gestorven,
ons tot Brood geworden.
Wij bidden U:
laat het ons nooit ontbreken
aan zijn helende kracht,
zodat wij, net als Hij,
helend kunnen rondgaan,
troostend nabij kunnen zijn,
vrede- en vreugdezaaiers mogen zijn. Amen.

Slotgebed 2

Heer, onze God,
met open handen zijn wij hier gekomen
en Gij hebt ons verzadigd met Brood uit de hemel.
Help ons om brood te zijn voor mensen op onze weg.
Leer ons met anderen te delen
wat wij van U in overvloed ontvangen hebben.
Door Christus, onze Heer. Amen.

Zending en zegen

Gevoed met Woorden en Bood van leven,
onderwezen met verhalen over breken en delen,
mogen wij nu gaan doen
wat wij hier mochten vieren:
“Geeft gij hun maar te eten”.
Daartoe legt God op ons zijn zegen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.