Gedaanteverandering van de Heer

Zondag: 06-08-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

In deze viering worden we uitgenodigd
om samen in Gods Licht te gaan staan.
We willen dit doen
in naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Op weg naar Jeruzalem nam Jezus
Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee
boven op een hoge berg
waar zij alleen waren – zo verhaalt het evangelie vandaag.

Af en toe doet het deugd wat afstand te nemen
van alles waarmee een mens intens bezig is,
om zo een beter zicht te krijgen,
om te herademen.
Het is dan goed samen te zijn met mensen die je dierbaar zijn,
die met jou willen meegaan,
met wie je kan delen wat je ten diepste beweegt.
Die andere ziet je dan anders.
Dat overkwam ook de leerlingen
toen ze zagen hoe Jezus stralend en nieuw werd
in de verbondenheid met zijn Vader.
vrij naar KoninksemOpeningswoord 2

Vandaag vertelt het evangelie ons
hoe Jezus met drie leerlingen de berg opgaat om er te bidden.
Deze viering nodigt ons uit met Hem mee te gaan.
De berg Tabor is een plaats van Godsontmoeting,
een plaats waar gefocust wordt
op datgene waar het in ons leven om te doen is.
Het is geen plaats waar we elkaar mogen blijven koesteren,
geen plaats om er hutten of tenten te bouwen.
We moeten telkens weer de berg afdalen,
het dal intrekken om, met anderen samen,
de strijd aan te gaan tegen onrecht en armoede.

Vergevingsmoment 1

 -“Dit is mijn welbeminde Zoon,
luister naar Hem.”
Dit evangeliewoord klinkt ons zó bekend in de oren
dat we er niet echt meer naar luisteren.
We zijn als het ware doof geworden voor de Boodschap
en de diepe betekenis van Gods Woorden.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
ook wij beleven momenten waarop we sprakeloos staan
omdat we het mysterie ervan niet kunnen omvatten:
bijvoorbeeld bij de geboorte van een kind,
bij het wonder van de liefde,
bij de pracht van de natuur,
bij de intense vriendschap die we van sommigen mogen ondervinden.
Wij danken U daarvoor te weinig.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
ook in ons leven neemt Gij ons mee naar momenten vol heerlijkheid,
momenten vol geluk, zonder zorgen,
momenten waarvan we hopen dat ze blijven duren.
Maar even goed als toen tot de apostelen, zegt Gij tot ons
dat U volgen een weg is naar de harde werkelijkheid van elke dag
en dat die weg ons ook zal leiden langs lijden en onbegrip.
Maar dat is nu net de Boodschap die wij niet willen horen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God,
wees ons nabij in goede en minder goede dagen
en wees barmhartig
wanneer wij tegenover U en onze medemensen tekortschieten. Amen.

Gebed om ontferming 2

-God,
wij maken veel tijd voor de dingen
die wij belangrijk vinden,
maar wij maken zo weinig tijd
om ‘de berg op te gaan’ en naar U te luisteren.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
wij willen, net als de apostelen, het visioen van een ideale wereld koesteren,
maar we weten dat die droom nog geen realiteit is.
We moeten zelf de handen uit de mouwen steken om onze wereld menswaardiger te maken voor elke mens,
maar vaak missen we het doorzettingsvermogen om ons daarvoor elke dag opnieuw in te zetten.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
de radicaliteit van uw Boodschap ligt ons dikwijls zwaar op de maag.
Het is goed toeven bij U op topmomenten,
op momenten dat we ons in de wolken voelen,
maar terug naar het dal gaan en lijden en verdriet ondervinden,
dan vinden wij U vaak niet meer terug,
dan komt al gauw het verwijt dat Gij ons in de steek laat.
Ons vertrouwen in U is dan zo klein.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, vergeef ons ons klein geloof en vertrouwen
en kom ons nabij met uw onvoorwaardelijke en oneindige liefde. Amen.

Openingsgebed 1

God, onze Vader,
als Gij in ons leven komt,
laat Gij ons nooit op de plaats waar we onze tenten hebben opgeslagen.
Maak ons bereid met U mee te gaan naar ongekende hoogten
om U te ontmoeten.
Help ons om ook in het dal van het leven
voor elkaar een teken van uw hoop te zijn.
Wij vragen U dit voor vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
Viering ‘’Ontmoet Jezus op de berg’

Openingsgebed 2

Heer,
neem ons mee naar een hoge berg.
Open daar onze verblinde ogen opdat wij weer zouden zien
dat Gij de Heer van het leven zijt.
Neem ons mee naar een hoge berg.
Open daar onze gesloten oren opdat wij opdat wij zouden horen
wat de Vader vraagt : “Luister naar Hem !”
Neem ons mee naar een hoge berg.
Open daar onze versteende harten opdat wij  zouden begrijpen
dat in het dal de liefde op ons wacht
en soms ook het lijden.
En spreek vandaag tot ons uw Woord van alle tijden:
“Wees niet bang! Ik ben met je!”. Amen.
Iny Driessen


Lezingen

In de eerste lezing worden
zowel God als de samenleving van het Godsrijk
als een menselijke gestalte voorgesteld.
De auteur van de tweede lezing getuigt
dat hij bij de gedaanteverandering van Jezus,
Gods stem gehoord heeft.
In het evangelieverhaal schittert
de glans van Gods heerlijkheid
op het menselijk gelaat van Jezus.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Dan. 7, 9-10. 13-14)

Uit de profeet Daniël.

9           In mijn visioen zag ik
dat er tronen werden geplaatst
en een Hoogbejaarde er ging zitten.
Zijn gewaad was wit als sneeuw
en zijn hoofdhaar blank als wol.
Zijn troon bestond uit vlammen,
de wielen ervan uit laaiend vuur.
10         Een stroom van vuur welde op
en vloeide voor Hem uit.
Duizend maal duizenden dienden Hem
en tienduizend maal tienduizenden
stonden voor Hem.
Het gerechtshof ging zitten en de boeken werden geopend.
13         In mijn nachtelijk visioen zag ik toen
met de wolken van de hemel iemand aankomen
die op een mensenzoon leek.
Hij ging naar de Hoogbejaarde
en werd voor Hem geleid.
14         Toen werd hem heerschappij gegeven,
pracht en koninklijke macht;
alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde.
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat,
zijn koninkrijk gaat nooit te gronde.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(2 Petr. 1, 16-19)

Uit de tweede brief van de apostel Petrus.

Dierbaren,
16 Toen wij u de macht en de komst
van onze Heer Jezus Christus verkondigden,
beriepen wij ons niet op vernuftig bedachte mythen,
maar wij spraken als ooggetuigen van zijn glorie.
17 Want Hij heeft van God de Vader eer en verheerlijking ontvangen,
toen door de verheven majesteit
dit woord tot Hem gericht werd:
`Dit is mijn geliefde Zoon; luister naar Hem.’
18         En deze stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken,
toen wij met Hem op de heilige berg verbleven.
19         Hierdoor kreeg voor ons het woord van de profeten nog meer gezag.
Ook u doet er goed aan dat in acht te nemen:
het is de lamp die licht verspreidt in een donkere ruimte,
tot het ogenblik dat de dag aanbreekt
en de morgenster opgaat in uw hart.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt., 17, 1-9)

    Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs.

1
           In die tijd nam Jezus
Petrus, Jakobus en diens broer Johannes
met zich mee een hoge berg op,
waar Hij met hen alleen was.
2           Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante.
Zijn gezicht ging stralen als de zon
en zijn kleren werden wit als licht.
3           Opeens verschenen hun Mozes en Elia, in gesprek met Hem.
4           Petrus zei daarop tegen Jezus:
`Heer, het is maar goed dat wij hier zijn.
Als U wilt, zal ik hier drie hutten maken,
voor U een en voor Mozes een en voor Elia een.’
5           Hij was nog niet uitgesproken
of daar kwam een lichtende wolk die hen overdekte,
en opeens klonk er een stem uit die wolk:
`Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.
Luister naar Hem.’
6              Toen de leerlingen dat hoorden,
wierpen ze zich op de grond
en werden ze vreselijk bang.
7              Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei:
`Sta op en wees niet bang.’
8           Toen ze hun ogen opsloegen,
zagen ze niemand meer dan Jezus alleen.
9           Terwijl ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun:
`Vertel niemand van dit visioen
voordat de Mensenzoon uit de doden is opgewekt.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Mag ik u uitnodigen om
getuigenis af te leggen van ons geloof.

Ik geloof in God, de Vader.
Hij is de Bron van alle leven
en houdt van alles wat bestaat.

Ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon.
Hij was mens zoals wij.
In Hem was God midden de mensen.
Hij was goed tot het uiterste.

Daarom verrees Hij tot nieuw leven
en blijft Hij voor alle mensen een licht en een voorbeeld.

Ik geloof dat het evangelie van Jezus een Blijde Boodschap brengt
voor alle mensen van alle tijden.
Ik geloof dat wij zijn spoor moeten volgen
en vrede en eenheid bewerken tussen alle mensen.

Ik geloof in de heilige Geest die stuwt tot leven
en die in volheid aanwezig was in Jezus Christus.

Die Geest blijft ook werken in de Kerk
en overal waar leven groeit en liefde bloeit.

Ik geloof dat God zijn mensen nooit loslaat
en dat het goede het eens zal halen op het kwade.
Ik geloof dat in Jezus het leven zegeviert over de dood
voor alle eeuwigheid.  Amen.

Voorbeden 1

God ontmoeten
zoals de apostelen op de berg,
of zoals wij hier rond zijn tafel,
laat sporen na.
Daarom willen we bidden:

-Moge het niet gebeuren
dat we vastroesten in zelfgenoegzaamheid.
Hou ons onrustig, Heer,
blijf ons aanspreken
zolang niet elke mens uitzicht heeft op een menswaardig leven.
Laten we bidden…

-Moge het niet gebeuren
dat we ons blindstaren op onze westerse luxeprobleempjes,
maar moge het gebeuren
dat we, voorbij de grenzen van onze rijkdom,
oog hebben voor een wereld
die slechts kan dromen van een betere toekomst
en die rekent op onze solidariteit.
Laten we bidden…

-Moge het gebeuren
dat er in onze buurt steeds mensen zijn
met een open geest en wijze woorden
die ons oproepen
het oude vertrouwde achter ons te laten
en open te staan voor het nieuwe dat God met ons wil beginnen.
Laten we bidden…

Voorbeden 2

Laten wij bij het begin van deze tafeldienst even verwijlen
bij de mensen die we verlichting toewensen in hun bestaan…
en bieden wij God ook onze gebedsintenties aan.

-Voor de leiders van de Kerk.
Dat zij hun oor open houden voor nieuwe geluiden
en het moeizame, maar noodzakelijke werk aandurven
bakens te verzetten.
Laten we bidden…

-Voor hen die nieuwe wegen zien
en die ook reeds bewandelen.
Dat zij in hun eerlijk zoeken naar wat mensen tot heil strekt,
geen tegenwerking maar bemoediging ondervinden.
Laten we bidden…

-Voor de leiders van de wereld.
Dat zij ‘vrede door gerechtigheid’
niet als een onbereikbare utopie terzijde schuiven,
maar alle krachten blijven bundelen om daartoe te geraken.
Laten we bidden…

-Voor hen die ongeneeslijk ziek of gehandicapt zijn.
Dat zij mensen ontmoeten
die door warm medeleven en fijngevoelige zorgzaamheid
hun het gevoel geven
dat zij net zo waardevol en beminnelijk zijn als u en ik.
Laten we bidden…

Goede Vader,
Gij hebt U in Jezus geopenbaard
als Bron van goedheid en mensenliefde.
Wek ook in ons de bereidheid en de geschiktheid
om uw goedheid te belichamen.
Moge de mensen die onze inspanningen ervaren,
U daarin herkennen,
en U verheerlijken. Amen.
Ad van Diemen o.p.

Voorbeden 3

Hoog op een berg werd ons getoond
dat God uitziet naar de voltooiing van de schepping.
Bidden wij vanuit deze toekomst:

-Voor de Kerk hier op aarde.
Dat zij met hart en ziel getuige mag zijn
van Gods volk onderweg.
Laten we bidden…

-Voor allen die denken geen uitzicht meer te hebben.
Dat zij mogen ervaren dat God perspectieven opent
voor hen die Hem vragen om zijn nabijheid.
Laten we bidden…

-Voor hen die beschutting geven aan wie daarom vragen.
Dat zij zich gesterkt weten door Gods Geest
die alle volkeren, rassen en talen samenbrengt.
Laten we bidden,..

Barmhartige God,
neem ons roepen in U op
en verhoor onze beden in naam van Hem
die van U eer en verheerlijking heeft ontvangen,
uw geliefde Zoon, Jezus, onze Heer. Amen.
Kerk in Herent

Gebed over de gaven 1

God en Vader,
in dit brood en deze wijn
bieden wij U heel ons mensenbestaan aan.
Wil het aanvaarden en het omvormen.
Blijf ons nabij in ons zoeken naar U,
word voor ons Voedsel voor elke dag,
Krachtbron ten leven
in Jezus Messias, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, bron van leven,
verzameld rond uw tafel
nemen wij brood en wijn in handen,
brekend en delend vieren wij
de zin van ons bestaan.
Maak ons nieuw, onbaatzuchtig en solidair.
Leer ons kiezen voor wat ten leven voert
in navolging van Jezus, uw Welbeminde. Amen.

Tafelgebed

God,
drie leerlingen mochten met U samen zijn
bovenop een berg.
Het was een moment van stilte en rust,
van innerlijk geluk,
van uitzicht op wat komen zal.
De tenten werden toen niet opgeslagen,
want hun geloof was nog te broos.
Maar hun verlangen naar een wereld van vrede en geluk
werd aangewakkerd.

Zo mogen ook wij hier samenzijn,

gedragen door God en elkaar,
vol verlangen uit te zien
naar een nieuwe wereld,
gedragen door liefde en goedheid.

Want in ons hart hebt Gij de hunkering gelegd
naar een betere wereld, vol van het beste in iedere mens.
Daarom mogen wij U loven en prijzen en dank zeggen
met de woorden:

Heilig…

Boven op de berg toonde Jezus aan zijn vrienden
een nieuw gelaat, een nieuw uitzicht
uitstijgend boven de soms pijnlijke werkelijkheid.
‘Kijk boven de ellende uit,
laat u niet langer raken door het kwaad,
geef het geen kans.
Er komt een nieuwe tijd.
Zie, Ik ga iets nieuws beginnen.
Merk je het nog niet?’
Dit was zijn nieuw Verbond.

Daarom bracht Hij zijn leerlingen regelmatig samen
om te eten, om te bidden,
om zichzelf uit handen te geven
voor een nieuwe wereld zonder haat.

Zo heeft Hij het ook gedaan die avond voor zijn sterven,
toen Hij met zijn leerlingen voor een laatste maal aan tafel zat.
Hij nam brood in zijn handen, hield het hun voor en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen,
dit is een nieuw Verbond,
gegeven en geschonken aan ieder van u.”

Nadien nam Hij ook een beker met wijn,
teken van hun warm samenzijn.
Hij zegende hem, sprak een dankgebed uit en zei:
“Dit is de beker van een nieuw en altijddurend Verbond,
mijn Bloed, voor u en allen vergoten tot vergeving van zonden.
Telkens gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Ook dit samenzijn is getekend door leed en pijn,
zoals overal waar mensen samen zijn.
Moge Jezus’ verrijzenis kracht en steun geven
om te geloven in Gods goedheid.

God, geef dat we mogen geloven
tegen alle twijfel in.
Geef dat we mogen blijven hopen en vertrouwen.
Geef ons uw liefde die sterker is dan het kwaad en de dood.

God, aarzel niet uw belofte waar te maken
van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
aan ons gegeven om voor altijd in vrede te leven.

Wij bidden voor onze onvolmaakte mensenwereld.
Laat ons dromen boven fouten en pijn uit
dat wij hem zullen vernieuwen
en aan een veilige toekomst zullen bouwen
voor groot en klein.
Uw droom, God,
met die zekerheid dat Gij dicht bij ons wilt zijn.
Wij vragen het U,
omwille van Jezus, uw Zoon.
Want door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
naar Philippe Vansweevelt

Onze Vader

Heer, leer ons bidden,
zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart.

Dat uw naam mag klinken
alle dagen van ons leven,
als een zegen voor alles wat leeft.

Dat uw Rijk zichtbaar mag worden
in ons zoeken naar gerechtigheid,
in ons geloof dat bergen verzet.

Dat uw wil,
mag geschreven zijn in ons hart;
dat wij trouw mogen zijn aan uw Verbond.

Wees voor ons dagelijks brood,
dat wij met anderen delen.

Wees voor ons vergeving en verzoening;
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven.

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad:
open ons hart en onze geest,
dat wij voor anderen,
een zegen mogen zijn. Amen.

Vredewens 1

Om de weg naar de ander te vinden
moet je wegtrekken uit jouw eigen zelfverzekerd wereldje.
Wie de berg durft op te gaan,
zal nooit meer dezelfde zijn.
Bidden wij in deze geest:
Heer Jezus,
geef ons de moed en de kracht
om klaar te staan voor elkaar
in goede en slechte tijden.
Laat ons, geheel en al vervuld van uw Geest,
teken zijn van uw vrede hier op aarde.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van vrede en verbondenheid.
naar Monique Suys

Vredeswens 2

Heer Jezus,
op de berg mocht Gij,
in de nabijheid van uw en onze Vader,
even de totale vrede ervaren.
Maar daarna moest ook Gij afdalen naar het dal,
waar tegenstand en lijden U te wachten stonden.
Ook ons leven verloopt niet altijd over rozen
en daarom vragen wij U:
Schenk ook ons, al is het soms maar even, diepe vrede,
zodat wij ons op onze levensweg gesteund en gesterkt weten door U.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we die Godsvrede ook aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

Brood en wijn, voedsel en vrede,
recht op leven en menselijkheid.
Waar wij zo diep naar hunkeren
en wat wij zo moeizaam kunnen zijn,
dat leggen wij in uw handen.
Heer, leer ons doen wat Gij hebt voorgedaan:
leer ons ons leven breken als brood,
het elkaar aanreiken als wijn.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Als de twijfel en de angst ons leven aanvreten,
en de moed ontbreekt om door te gaan,
toon ons dan de weg naar de berg.
Die plek van stilte om even met U alleen te zijn,
om kwaad en zorgen af te geven
aan U, die onze grote Drager bent.
Zet ons dan op het spoor
van Mozes, Elia en Jezus,
die ook hun angst en twijfel hebben gekend,
en toch hun keuze trouw gebleven zijn,
en zo dragers zijn geworden van uw Licht.
Leer ons
ons te spiegelen aan hen,
die zo dicht met U verbonden waren,
zo intens vanuit U leefden,
dat zij uw licht, uw naam uitstraalden,
en alles in hen sprak van
“Ik zal er zijn voor u”.
Doe ons weten dat Gij in hen te vinden zijt,
in ons te zien zult zijn
als wij verder gaan op hun weg.
Geef ons nu en dan, en soms heel even,
zo’n moment van licht in uw stilte,
in het weten dat wij door U bemind zijn,
en toon ons dan de weg naar de vlakte,
naar het dagelijkse leven,
om met uw kracht uw weg verder te gaan.
Carlos Desoete

Bezinning 2

Van tijd tot tijd moet je het doen:
de berg opgaan,
de wereld laten verstillen,
jezelf en de anderen hervinden in gebed,
het licht van God laten schijnen op je gezicht.

Dat kan je vooral in het gezelschap van Jezus,
van wie dit heldere licht afstraalt,
en in gezelschap van andere bergbeklimmers,
Godzoekers zoals een Mozes en een Elia.

Het was voor hen geen wereldvlucht,
want ze namen alles mee op die berg:
het wel en wee van hun volk,
hun machteloosheid en hun ontgoocheling.

Maar even kwam er vrede in hun hart,
ze ontvingen nieuwe kracht om af te dalen,
om te herbeginnen.

Want wie op de berg alles in het volle licht heeft gezien,
kan God ook vinden in het getekende, verwrongen mensengezicht
dat ‘lijden’ heet.
Koninksem

Slotgebed 1

God, onze Vader,
wij danken U voor uw Woord
en voor de tekens waarin wij uw nabijheid mogen ervaren.
Al leven wij in het dal, zonder top-ervaringen,
wij hebben weet van het uitzicht dat ons wordt geboden op leven.
Wij vragen U, leer ons te zien en te geloven dat Gij
– al is het achter wolken verborgen –
met ons meetrekt op onze levensweg.
Weest Gij onze kracht om licht en vreugde te brengen,
daar waar wij leven.
Dat vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen.
Lummen

Slotgebed 2

God, Bron van leven,
het was goed om hier te zijn,
om uw stem te horen
en de warme gloed van uw nabijheid
aan de lijve te mogen ervaren.
Zend ons niet heen met lege handen,
vergezel ons op onze wegen,
zegen ons allen met kracht en goede moed,
omwille van Jezus, uw Welbeminde,
onze Broeder, onze Heer. Amen.
Monique Suys


Slotgebed 3

Wil je in de komende week af en toe wat tijd voor Mij vrijmaken – vraagt God –
om met Mij alleen te zijn en met elkaar te praten?
Je moet geen schrik hebben om dichterbij te komen.
Ik wil je laten ervaren
hoe mijn liefde ook jou kan veranderen, vanbinnen én vanbuiten,
De mensen zullen aan je kunnen zien
en aan je gezicht kunnen aflezen
dat wij een verbond hebben gesloten
omdat je steeds meer op Mij zult gelijken.
Ik wil mijn droom in je hart leggen
en je laten voelen dat het ‘goed’ wonen is bij Mij, voor altijd. Amen
Erwin Roosen

Zending en zegen 1

Gesterkt en verheugd omdat God ons nabij was,
dalen wij af van de berg
om de warmte van God-met-ons
uit te dragen in de vlakte van het leven van elke dag.
Moge zijn zegen op ons rusten
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

Zoals Jezus zijn apostelen van de berg terugstuurt
naar hun taak van elke dag, bij de mensen in het dal,
zo zendt Hij ook ons terug naar de mensen
om van zijn woorden te getuigen.
Daartoe zegene U God,
+ de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

 

 

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.