20e zondag door het jaar

Zondag: 20-08-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting 1

Moge ieder van ons, in dit gelovig samenzijn,
ervaren: + de vrede van God, onze Vader,
de liefde van Jezus
en het licht van de H. Geest. Amen.

Begroeting 2

Bijeenkomen om samen te eten
begint met elkaar te begroeten.
Een groet is een blijk van vriendschap, van genegenheid.
Een eucharistieviering begint telkens met een kruisteken.
Ook dat is een begroeting van onze Gastheer.
Met Hem gaan we aan tafel
in de naam van + de  Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Begroeting 3

God moge ons genadig zijn
en zijn aanschijn over ons doen lichten,
Hij die ons hier samenroept:
in de naam van + de Vader, de  Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Misschien heeft op dit moment blijheid de overhand in je leven:
je bent met vakantie,
geniet van een mooie zomerdag,
van prettig gezelschap.
Geniet ervan en dank God.
Misschien overheerst vandaag het leed:
de last van de jaren of van ziekte weegt,
of problemen in de familie.
Ook dan kun je bij God terecht.
Misschien hang je zo’n beetje tussen blijheid en leed in:
alles is zo gewoontjes,
niks om over te mopperen,
niks om over te juichen.
Ook dan mag je je hier welkom weten.
Want God is er voor alle mensen.
Hij kent geen aanzien des persoons.
Hij discrimineert niet.
En Jezus, zijn Zoon, is gekomen voor alle mensen, zonder onderscheid.
naar Kees Pannekoek

Openingswoord 2

Vandaag staan we stil bij het diep-menselijk gesprek
tussen Jezus en een wildvreemde Kananese vrouw.
Aanvankelijk reageert Jezus nogal star:
‘Eerst oompje, dan oompjes kinderen’.
Maar de Kananese
– blijkbaar geen doetje dat zich in de hoek laat drummen –
herinnert Hem aan de kern van zijn zending.
En Jezus heeft de moed om zijn mening te herzien.

Wij daarentegen bijten ons vaak koppig vast in ons eigen gelijk.
Vragen we God om vergeving voor deze halsstarrigheid.

Openingswoord 3

National Geografic, een TV-zender die velen aanspreekt.
We wandelen mee langs adembenemende landschappen,
bevaren de wildste rivieren, bestijgen de hoogste toppen,
proeven van de exotische keuken
en gluren binnen bij andere culturen.

Maar als mensen uit die andere culturen
binnen onze grenzen willen komen leven en werken,
vinden wij dat heel wat minder interessant.

Die spontane wrevel,
– als ‘niet van bij ons’ ons te dichtbij komt -,
was ook Jezus niet vreemd.
Een Kananese vrouw – een vrouw van ‘over de grens’ –
die Hem ongevraagd voor de voeten loopt,
krijgt de wind van voren.
Maar zij, niet op haar mondje gevallen,
dient Jezus van repliek.
En Jezus bindt in,
realiseert zich plots
dat zijn Boodschap van mensenliefde zich niet laat beperken
tot nationaliteit, ras, kleur of godsdienst.

Een wat onverwacht verhaal misschien,
maar tegelijk heel herkenbaar.
Ook wij weten uit ervaring
dat onze spontane gevoelens van goed- of afkeuring
lang niet altijd samenvallen
met wat het gebod van de naastenliefde voorschrijft.

Openingswoord 4

Vrouwen spelen in het evangelie vaak een aparte rol.
De Kananese vrouw vandaag vertegenwoordigt iedereen
die vanuit een eenvoudig, maar groot geloof, God te hulp roept.
Dankzij dat vaste geloof ondervindt zij
dat zij niet aan de kant wordt gezet
en dat Jezus haar een barmhartige en trouwe God openbaart.
Laten ook wij ons hart voor God openstellen
en bidden om ons geloof te versterken.

Openingswoord 5 (niet samen met openingswoord 3)

Kijken over de grenzen,
op avontuur vertrekken naar verre vreemde oorden:
het spreekt velen aan in deze vakantietijd.
Minder aantrekkelijk wordt het
als mensen van andere culturen naar hier komen.
Niet met vakantie,
maar om hier werk te vinden, om hier te leven.
Nog steeds hebben de meesten van ons
het moeilijk met mensen van over de grens.
Ook Jezus heeft dit ervaren.
Vandaag horen wij in het evangelie
dat een Kananese vrouw Hem terechtwijst
nadat Hij haar eerst had afgewezen.
Dankzij haar leert Jezus over de eigen grenzen te kijken.
Zo wordt ook voor Hemzelf
– en voor ons –
zijn eigen opdracht duidelijker.

Openingswoord 6

Als mensen in nood hulp komen vragen voor zichzelf of voor anderen,
kan het wel eens nodig zijn onze eigen grenzen te verleggen.
We zullen ons moeten inleven in hun situatie,
in respect voor hun anders-zijn,
met als enige norm: de naastenliefde.
Dat krijgen we vandaag te horen in het evangelie,
waar Jezus wordt aangesproken door een Kananese vrouw
die het niet opgeeft om te pleiten voor de genezing van haar dochter.

Vergevingsmoment 1

-Hopen is ons hart verlangend openstellen
voor Jezus’ warmhartigheid
waarmee Hij altijd weer opnieuw naar ons toekomt.
Maar we keren Hem nogal eens de rug toe.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Geloven is erop vertrouwen
dat zijn kracht mensen weer doet opstaan.
Maar bij tegenslag twijfelen we daar snel aan.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Liefde is zonder grenzen,
zeker wanneer wij met een open geest durven kijken, met een Jezusblik.
Maar onze liefde is vaak beperkt tot de mensen van onze eigen vriendenkring.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer God,
ga met ons mee en moge uw kracht ons raken,
om, zoals Gij, warmhartig in het leven te staan. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Soms denken we dat het heil alleen binnen de Kerk te vinden is
en menen we daarom dat we niet-kerkelijken
mogen beoordelen en veroordelen.
Voor die enggeestige visie:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Hoe vaak denken wij niet
dat we het recht en het gelijk aan onze kant hebben
en luisteren we onvoldoende naar de anderen?
Voor zoveel eigengereidheid:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Het evangelie dwingt ons om over eigen grenzen heen te kijken,
elke mens, – wie dan ook -,
au sérieux te nemen
en geen onderscheid te maken tussen ras of stand.
Maar tussen de theorie en de praktijk staan onze vooroordelen.
Voor zoveel kleingeestigheid:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 3

-Wij sluiten ons nogal gemakkelijk op
in onze eigen denk- en leefwereld
en staan te weinig open voor wat anderen ons kunnen bieden.
Om onze enggeestigheid bidden we:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Dikwijls delen wij met anderen
alleen de kruimels van onze tijd en onze aandacht.
Om onze weinig vrijgevige houding vragen we:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Soms sluiten wij ons doelbewust af
voor de vraag van mensen
om erkenning en nabijheid.
Om ons egoïsme bidden we:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, leer ons kijken en luisteren met liefdevolle ogen en oren,
zowel naar U als naar elkaar. Amen.

Vergevingsmoment 4

Heer,
dag na dag zouden we moeten proberen elkaar gelukkig te maken,
maar dat halen we lang niet altijd.
Daarom bidden we om vergeving.

-Elke mens heeft talenten.
Als we onze medemens slechts waarderen om wat hij heeft
en niet om wie hij is,
wordt het de hoogste tijd dat we ons tot U keren, God,
en om vergeving vragen:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Elke mens is op zoek naar liefde en geluk.
Als we niet ophouden oneerbiedig om te gaan met mensen
die in andere culturen bronnen van leven vinden,
is het de hoogste tijd om ons tot U te keren, God,
en om vergeving te vragen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Elke mens is een kind van God.
Als we met misprijzen spreken over vluchtelingen en asielzoekers
en hen in onze omgeving geen dak boven het hoofd gunnen,
is het de hoogste tijd om ons tot u te keren, God,
en om vergeving te vragen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, Gij die ongezien alle grenzen doorbreekt
en met ons een Verbond sluit,
maak ons begaan met alle mensen, binnen onze leefwereld en daarbuiten.
Wek in ons de kracht van het leven
en zet ons op het spoor van bekering,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Vergevingsmoment 5

-Heer Jezus, wij zeggen wel dat Gij de Weg zijt,
maar dikwijls gaan wij andere wegen,
dan Gij ons zijt voorgegaan.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij zeggen wel dat Gij de Waarheid zijt,
maar dikwijls laten wij ons misleiden
door wat ons aangenaam in de oren klinkt
en hebben wij geen aandacht
voor wat Gij ons te zeggen hebt.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij zeggen wel dat Gij het Leven zijt,
maar in plaats van ons te wagen
aan het leven dat Gij ons belooft,
verschuilen wij ons binnen de veilige grenzen
van ons al te menselijk bestaan.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God is een liefdevolle God,
grenzeloos in zijn barmhartigheid en trouw.
Op Hem mogen wij rekenen.
Hij zal onze zonden liefdevol vergeven.
Hij zal ons voeren naar nieuw en eeuwig leven. Amen.

Vergevingsmoment 6

De verhalen in het evangelie zijn bedoeld
om Jezus’ echte Boodschap duidelijker te maken.

-Heer, in onze tijd en in onze maatschappij is Kana maar een willekeurige plaats.
Als daar Oekraïene, Syrië of Afghanistan zou staan,
zou de diepe betekenis van de regio wellicht meer een belletje laten rinkelen
in onze oren.
Omdat we al te gemakkelijk ‘het verhaal’ over ons heen laten gaan,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
wij realiseren ons te weinig hoe ongewoon, – zelfs niet gepast, –
het was voor een vrouw, een vreemde vrouw, een Jood aan te spreken.
En in de eerste plaats hebt Gij en uw leerlingen daar navenant op gereageerd.
Een reactie die we van U niet verwachten, niet bepaald ‘christelijk’ in onze ogen.
Maar als vreemdelingen ons aanspreken,
is onze houding dan ook meestal niet eerder afwijzend?
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
Gij hebt U laten raken door de pijn van die vrouw,
door haar smeekbede voor haar kind,
door haar doorzettingsvermogen en haar geloof.
Vaak horen wij de klacht en de roep om hulp van zovele slachtoffers,
maar onze reactie is vaak zo lauw, soms op het onverschillige af.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, Gij die ongezien alle grenzen doorbreekt
maak ons begaan met alle mensen, binnen onze leefwereld en daarbuiten.
Neem ons mee op uw Weg,
ons voorgeleefd door Jezus, uw Zoon. Amen.

Gebed om ontferming 7

-Heer, wij vormen zo gemakkelijk groepjes om ons heen van gelijkgestemden.
Wie daartoe niet behoort,
valt meestal onbewust voor ons uit de boot.
Wij trekken a.h.w. een muur op tussen hen en ons.
Omdat we te weinig openstaan voor ‘vreemden’:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
Gij hebt altijd oog en oor gehad voor mensen in nood.
Het waren vaak mensen aan de rand van de maatschappij,
mensen niet van tel.
Eigenaardig genoeg vond de Kananese vrouw in het begin
ook geen gehoor bij U,
maar Gij zijt bereid geweest naar haar argumenten te luisteren
en daarna uw houding te herzien.
Dikwijls blijven wij halsstarrig vasthouden aan onze mening,
onder geen enkel beding bereid naar de andere te luisteren,
omdat ze niet in ons kraam passen.
Om onze halsstarrigheid vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
zoals de Kananese vrouw vraagt ook een ander ons soms maar even
onze aandacht.
Maar ook dat is soms teveel gevraagd.
Om ons gebrek aan naastenliefde vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, leer ons kijken en luisteren met liefdevolle ogen en oren,
zowel naar U als naar elkaar. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God, Gij wilt geen God-van-één-volk zijn,
wel een God die licht is voor alle mensen.
Laat uw mensenliefde zichtbaar worden
in onze zorg voor elke mens zonder onderscheid,
zowel voor hen die ver van ons af staan
als voor hen die ons zeer nabij zijn.
Verenig ons allen in Hem
die uw vredeswil belichaamt: Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

Mensen hebben behoefte aan geborgenheid.
Wellicht daarom sluiten wij ons op in veilige, kleine groepen.
Uw Woord, Heer, nodigt ons uit tot openheid,
tot ontvankelijkheid voor al wat goed is.
Laat de kruimels goedheid, gestrooid in ieder mensenhart,
ons doen groeien in eensgezindheid, in liefde en geloof. Amen.
naar Frans De Rechter & Clem D’Haen

Openingsgebed 3

God,
biddend en vierend mogen wij U ontmoeten,
Gij die de Bron zijt van ons bestaan.
Open ons hart en onze geest
en doe ons getuigen van uw liefde
daar waar mensen het niet opnemen voor elkaar.
Dat vragen wij U in Jezus’ naam, vandaag
en telkens opnieuw, tot in eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 4

Goede God,
Gij hebt de hele wereld geschapen als één wijde ruimte
waarin de ene mens de andere nodig heeft om uw liefde te ervaren.
Het is uw droom alle mensen bijeen te brengen in uw Koninkrijk.
Daartoe hebt Gij uw Zoon Jezus gezonden.
Daarvoor heeft Hij geleefd.
Daarvoor is Hij gestorven en verrezen,
opdat allen broeders en zusters van elkaar zouden worden.
Verenig ons dan tot één volk van God, verzoend en solidair,
door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon en ons Voorbeeld. Amen.

Openingsgebed 5

God van alle mensen,
uw milde goedheid is bestemd voor iedereen.
Aan alle zwakken schenkt Gij kracht,
aan rechtgeaarde vreemden een veilig thuisgevoel.
Wij bidden U:
geef ons het vermogen
de vluchteling in ons midden
tegemoet te gaan en te helpen overleven.
Dit vragen we U door Jezus
die met U leeft in eeuwigheid. Amen.
André Janssen, in: ‘Uw woord, onze bede’.

Lezingen 1

Luisteren wij naar de Schrift waarin God zijn Woord tot ons richt.

Lezingen 2

Gods liefde kent geen grenzen.
In de eerste lezing horen wij
dat het huis van de Heer een huis van gebed is voor alle volkeren.
En in de evangelielezing wordt het gebed verhoord van een vrouw
die ook nog een vreemdelinge was.

Lezingen 3

In de eerste lezing horen wij hoe voor ieder,
die het goede wil doen, heil en redding nabij is.

Ook al struikelt de mens,
God blijft trouw aan zijn Belofte van redding en geluk,
zo klinkt het in de tweede lezing.

En in het evangelie horen wij hoe een vrouw bad in diep vertrouwen
en werd verhoord
– al was ze een vreemdelinge.

Eerste lezing (Jes. 56, 1. 6-7)
Uit de profeet Jesaja
1           Zo spreekt de Heer,
`Onderhoud het recht,
beoefen de gerechtigheid,
want de komst van mijn redding is nabij
en mijn gerechtigheid wordt weldra geopenbaard.
6           De vreemdelingen die zich bij de Heer hebben aangesloten,
om Hem te dienen en de naam van de Heer te beminnen,
om zijn dienstknechten te zijn,
evenals al degenen die de sabbat onderhouden, hem niet ontheiligen
en vasthouden aan mijn verbond:
7           hen allen laat Ik naar mijn heilige berg komen,
en Ik schenk hun vreugde in mijn huis van gebed.
Hun brand- en slachtoffers zijn aangenaam op mijn altaar.
Want mijn huis zal heten: Huis van gebed voor alle volken.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Rom. 11, 13-15. 29-32)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

Zusters en broeders,
13 Nu richt ik mij tot u die uit het heidendom gekomen bent.
Ik ben apostel van de heidenen,
en ik schat dit dienstwerk juist hierom zo hoog,
14 omdat ik hoop mijn eigen volk tot afgunst te prikkelen
en er althans enkelen van te redden.
15         Want als hun verwerping de wereld verzoening heeft gebracht,
wat kan dan hun aanneming anders betekenen
dan leven uit de doden?
29
         Want God kent geen berouw over zijn genadegaven of zijn roeping.
30         Zoals u eertijds aan God ongehoorzaam bent geweest,
maar nu, dankzij hun ongehoorzaamheid,
ontferming hebt gevonden,
31         zo zijn zij op hun beurt nu ongehoorzaam geworden,
ten gevolge van de u betoonde ontferming,
opdat ook zij nu ontferming zouden vinden.
32         Zo heeft God allen in hun ongehoorzaamheid opgesloten,
om allen in te sluiten in zijn ontferming.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt. 15, 21-28)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

21         Eens ging Jezus naar het gebied van Tyrus en Sidon.
22         En kijk, een Kananese vrouw uit die streek kwam naar buiten en riep:
`Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David.
Mijn dochter is vreselijk bezeten.’
23         Maar Hij gaf haar niet eens antwoord.
Zijn leerlingen kwamen naar Hem toe en vroegen Hem:
`Stuur haar weg, want ze roept ons achterna.’
24         Hij antwoordde:
`Ik ben alleen gestuurd naar de verloren schapen van het huis van Israël.’
25         Maar zij kwam naar Hem toe en knielde voor Hem neer en zei:
`Heer, help me.’
26         Hij gaf haar ten antwoord:
`Het is niet goed het brood van de kinderen te nemen
en het aan de hondjes te geven.’
27         Maar zij zei:
`Juist, Heer, want wat de hondjes eten,
zijn de kruimels die van de tafel van hun baas vallen.’
28         Toen gaf Jezus haar ten antwoord:
`Vrouw, groot is uw vertrouwen.
Moge het u vergaan zoals u wenst.’
En haar dochter was vanaf dat moment genezen.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis 1

Leggen we samen getuigenis af van ons geloof in een God
die voor iedereen Vader wil zijn.

Ik geloof in God,
die vrede in de wereld wil,
die ons vraagt aan die vrede mee te bouwen,
zodat leven in geluk mogelijk wordt voor iedereen.

Ik geloof in Jezus Christus,
die ons bevrijdt van angst en vooroordelen,
en die ons doet hopen,
de dood voorbij.

Ik geloof in de Geest,
die gerechtigheid schept,
die ons verantwoordelijk maakt om,
door inzet en inkeer,
een wereld uit te bouwen die bewoonbaar is voor allen.

Ik geloof in een gemeenschap
die deze taak op zich neemt.
Ik geloof in een God die belooft
dat Hij ons leven zal voltooien
in zijn
rijk van vrede voor altijd. Amen.

Geloofsbelijdenis 2

Ik geloof in God
die is als een Vader
die begaan blijft met mij,
en met heel deze wereld van mensen.

Ik geloof in Jezus van Nazareth
die begaan was met mensen,
vooral met de gekwetste mens,
en die aan mensen
nieuw vertrouwen gaf om te leven.

Ik geloof in zijn Geest
die mij aanzet om zorgend met mensen om te gaan
en niet op te geven
om aanwezig te zijn daar waar het leven pijn doet. Amen.

Geloofsbelijdenis 3

Ik geloof
dat Gij de Schepper zijt van alle leven.

Ik geloof dat Gij zoveel liefde hebt voor de mens,
dat Gij met geen dood genoegen neemt.

Ik geloof dat Gij de mens opnieuw geboren laat worden
en door het duister heen
in het licht brengt.

Ik geloof dat Gij ons geschonken hebt aan elkaar:
om elkaar te behoeden,
mekaar te beschermen
en tot vrede te brengen.

Ik geloof
dat Gij door mensen heel menselijk
tot ons wilt komen.

Dat Gij ons telkens weer doet herboren worden
en de hoop in ons doet groeien,
dat de dag van vrede komt
waarop er geen verdriet meer zal zijn,
geen dood, oorlog of geweld.
Ik geloof in de voltooiing van de wereld
wanneer wij allen in liefde zullen samenleven. Amen.

naar Marinus van de Berg

Voorbeden 1

Bij het begin van deze tafeldienst
bidden wij tot God die ons leven begeleidt
met zijn Geest van kracht en liefde.
Hem bieden wij onze gaven en onze gebedsin­ten­ties aan.

-Bidden we dat alle mensen – christenen, anders-gelovigen, niet-gelovigen –
elkaar in alle openheid mogen ontmoeten
en oor hebben voor elkaars opinie.
Laten wij bidden…

-Bidden  we voor alle vrouwen en mannen die,
beroepshalve of als vrijwilliger,
werk­zaam zijn in de opvang van vreemdelingen in ons midden.
Dat ze hun werk met de nodige wijsheid en tact uitvoeren.
Dat hun menslievende inzet hun innerlijke vreugde mag schenken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen
die het slachtoffer zijn van roddel, vooroordelen en discriminatie.
Dat wij het in woord en daad voor hen durven opnemen.
Laten wij bidden…

-Bidden we ook voor onszelf, dat wij,
zoals de Kananese vrouw,
blijven geloven dat Gods Woord van bevrijding en genezing bedoeld is
voor ieder van ons.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Laten wij ons afstemmen op de God van alle leven,
de God boven alle grenzen uit.

-Bidden we voor mensen die ons vreemd zijn, onbekend,
en zo vlug ook onbemind:
om ontmoeting en verbinding,
om verrassing en herkenning.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen van alle leeftijden
die vaste en zekere ideeën hebben over anderen.
Dat zij mensen ontmoeten die hun luisterbereidheid en mildheid bijbrengen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf, zoals wij zijn,
met onze onmacht en onze angst
en toch ook met veel goede wil:
om mensen die ons uit onze tent lokken
en om groeiend geloofsvertrouwen.
Laten wij bidden…

God,
wij danken U voor uw Woord dat ons wil vrijmaken.
Ga met ons mee
en genees ons van alles
wat ons samenleven schaadt. Amen.
naar Jan Groot en Henk Sechterberger

Voorbeden 3

God, vandaag willen we bidden,
solidair met alle gelovigen over de hele wereld.

-Bidden we voor onze Kerk.
Dat zij het opneemt voor de verdrukten, de vreemdelingen en de buitenstaanders en zo Jezus’ voorbeeld volgt om over eigen grenzen heen te kijken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen hier aanwezig.
Dat wij in andere culturen het goede en mooie mogen ontdekken en waarderen
en niemand uitsluiten, nergens en nooit.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen die op vakantie zijn.
Dat zij er deugd aan beleven.
Dat de stress van het werkjaar van hen mag afvallen.
Dat zij vriendelijke mensen mogen ontmoeten
en dat zij mogen genieten van al het mooie.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen die thuis blijven,
omdat ze het hier goed vinden
of omdat ze niet weg kunnen.
Dat zij in hun omgeving deugddoende ervaringen mogen opdoen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen die nooit eens hun vleugels kunnen uitslaan,
voor hen die aan hun stoel of ziekbed gekluisterd zijn.
Moge vriendschap en trouw naar hen toekomen.
Laten wij bidden…

Voorbeden 4

-Bidden we  om openheid en ruimdenkendheid onder christenen.
Dat wij ons niet beter achten dan de anderen,
maar zoeken hoe we samen
kunnen bijdragen aan het geluk van alle mensen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor andere godsdiensten en culturen.
Dat wij hun openheid voor het goddelijk mysterie leren waarderen
en daarin een uitnodiging zien
om zelf te groeien in trouw aan onze traditie.
Laten wij bidden…

Bidden we tenslotte voor onszelf en deze geloofsgemeenschap.
Dat wij Jezus’ Boodschap consequenter ter harte nemen,
zodat onze identiteit als christen
duidelijk naar voren komt in onze daden
en niet – zoals zo vaak gebeurt – alleen maar in onze woorden.
Laten wij bidden…
naar Ignace D’hert


Voorbeden 5

-Bidden we om vrije en milde mensen,
die vasthouden aan hun eigenheid
en opkomen voor wat hun dierbaar is,
maar toch steeds blijven openstaan naar anderen.
Laten wij bidden…

-Bidden we om eerlijke en bewogen mensen
die niet ophouden hun stem te verheffen
tegen elke vorm van discriminatie of racisme in de samenleving van vandaag.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om mondige vrouwen in de Kerk
die stem geven aan wat hen ten diepste beweegt,
die zich blijven inzetten voor gelijke rechten
en gelijke kansen voor iedereen.
Laten wij bidden…

Kom ons tegemoet, God,
en zegen ons met de openheid en mensenliefde
zoals Jezus ons die voorleefde. Amen.
naar Gerard Kock

Voorbeden 6

-Bidden we voor onze Kerk.
Dat zij het opneemt voor verdrukten, vreemdelingen en buitenstaanders
en zo Jezus’ voorbeeld volgt
om over eigen grenzen heen te kijken.
Laten we bidden…

-Bidden we voor allen die schrik hebben voor de toekomst.
Dat zij de moed hebben
de vooruitgang van wetenschap en techniek
te zien in het licht van Gods handelen met mens en wereld.
Laten we bidden…

-Bidden we voor mensen die op zoek zijn naar zichzelf,
die de juiste koers in hun leven zijn kwijtgeraakt.
Dat zij in stilte zichzelf terugvinden.
Laten we bidden…

Voorbeden 7

Wij bidden tot God die liefde is:

-Voor een wereld waarin niemand wordt uitgesloten,
waar voor iedereen een veilige en liefdevolle plaats is.
Laten wij bidden…

-Voor vluchtelingen en ontheemden.
Dat zij opnieuw een thuis kunnen vinden
zodat zij een nieuw leven kunnen opbouwen.
Laten wij bidden…

-Voor onszelf.
Dat we open oog mogen hebben
en over grenzen heen leren kijken
met begrip en vertrouwen.
Laten wij bidden…
naar Joke Brugman, in: ‘Prettige zondag’ en Peer Verhoeven, in: ‘Ingebed’.

Voorbeden 8

-Liefdevolle God,
we bidden voor onszelf.
Dat we onder ogen mogen zien
dat ook ons persoontje rare trekjes heeft.
Met uw hulp kunnen we leren
die te verdragen en ermee om te gaan.
Als we dat kunnen accepteren,
zullen we minder geremd zijn om open te staan
voor de vreemde die ons pad kruist.
Laten we bidden…

-Liefdevolle God,
we bidden voor elkaar.
Dat we, zonder elkaar af te breken,
toch kritisch zijn tegenover elkaar.
Zo kunnen we telkens weer openingen vinden
waardoor we met elkaar in gesprek kunnen blijven.
Laten we bidden…

-Liefdevolle God,
we bidden om respect voor wat andere mensen bezielt,
ook als dat in onze ogen vreemd is en onbekend.
Als wij daarvoor openstaan,
kunnen wij, in dialoog met elkaar,
samen werken aan een betere wereld.
Laten we bidden…
naar Corry Schellekens

Voorbeden 9

Bidden we voor allen die verantwoordelijkheid dragen in de Kerk.
Dat zij openstaan voor mensen
uit andere godsdiensten en culturen
en wegen zoeken naar dialoog en ontmoeting met hen.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor de machtigen der wereld.
Dat zij het lef hebben om eigenbelang op zij te zetten
als het gaat om het recht van zwakke medemensen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de vele mensen die hier als vreemdeling verblijven.
Dat ze hartelijke mensen ontmoeten
aan wie ze hun verhaal en hun verwachtingen kunnen vertellen
en van wie ze volop de kans krijgen een nieuwe toekomst op te bouwen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf en alle christenen.
Dat we mensen mogen zijn die hun hart en oren openhouden
voor de nood van medemensen.
Laten wij bidden…

God, leer ons luisteren naar de anderen,
zodat nu al uw Rijk kan groeien. Amen.

Gebed over de gaven 1

God, Gij maakt geen onderscheid tussen mensen:
de laatste is voor U evenveel waard als de eerste.
Hoe verschillend we ook zijn,
Gij brengt ons van overal bijeen rond uw tafel.
Bevrijd ons van onze vooroordelen
en neem de verdeeldheid weg uit ons midden.
Laat ons niets anders verlangen
dan mens te zijn met alle andere mensenkinderen. Amen.

Gebed over de gaven 2

God,
in dit  brood en deze wijn,
hopen we de weg te vinden om liefdevol met elkaar om te gaan
zoals Jezus, uw Zoon, het ons voordeed. Amen.

Gebed over de gaven 3

God, die ons hier bijeenbrengt
waar brood tot zegen wordt,
waar wijn tot leven komt,
moge wij vandaag bij U te gast zijn
en proeven van uw Leven dat overvloed geeft.
Kom in ons huis wonen,
kom aan deze tafel
als Gastheer van liefde die ons sterk maakt
en teder tegelijk.
Moge wij, in het breken van het brood
en het delen van de beker,
uw aanwezigheid ervaren hier in ons midden. Amen.

Gebed over de gaven 4

Heer,
verenig ons door deze maaltijd tot één familie.
Wij willen U dank zeggen om Jezus, uw Zoon.
Beziel ons met zijn Geest,
vandaag en tot in eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven 5

God, Vader van alle mensen,
in dit teken van brood en wijn
toont Jezus zijn liefde voor iedereen.
Maak ons toegankelijk
voor het goede in elke medemens.
Dit vragen we U door Jezus
die met U leeft in eeuwigheid. Amen.
naar Thomasvieringen

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.

Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn bloed,
mijn levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader 1

Jezus vroeg ons samen, eensgezind, te bidden.
Hij leerde ons ook hoe we dat kunnen doen.
Hij gaf ons de woorden van het ‘Onze Vader’ mee,
het gebed bij uitstek dat ons spreekt van vertrouwen en verbondenheid,
het gebed dat ons allemaal in dezelfde mensenkring plaatst
als kinderen van de ene Vader:
Onze Vader,…

Onze Vader 2

Wie Mij liefheeft zal ondervinden
hoe mijn Vader hem lief­heeft, leerde Jezus ons.
Bidden wij daarom tot zijn en onze Vader.
            Onze Vader,…

We kunnen die mooie woorden wel bidden, Vader,
maar toch zitten we vast in zoveel verborgen angsten.
Maakt Gij ons vrij, zodat wij met een rustig hart
naar Jezus kunnen gaan, uw Zoon,
en hoopvol kunnen uitzien naar zijn wederkomst in heerlijk­heid.
            Want van U…

Vredeswens 1

Schenk ons genoeg moed en vertrouwen, Heer,
om elkaar de hand te reiken,
elkaar vast te houden over alle verschillen heen.
Dan zullen ook wij mogen dromen
van een land waar onrecht is uitgewist,
tweedracht verleden tijd is,
waar vreemdelingen en vluchtelingen zich mogen thuis voelen
en tochtgenoten zijn naar uw Rijk van vrede.
Op weg naar dat Land moge
de vrede van de Heer altijd met u zijn.
En wensen wij die Godsvrede toe aan elkaar.

Vredeswens 2

Wij eten van hetzelfde brood,
wij wonen op dezelfde aarde.
Wij kijken naar dezelfde lucht,
wij drinken van hetzelfde water.
Eenzelfde Geest doet ons verlangen naar vrede,
naar goedheid, geduld en medemenselijkheid.
Als mensen echt broers en zussen worden,
dan zal de wereld vol vrede zijn.
Moge Gods vrede over u komen
en u altijd vergezellen.
Wensen wij elkaar die vrede, de vrede van Christus, van harte toe.

Vredeswens 3

Allen die Jezus Christus willen aanhangen en volgen
zijn broers en zussen van elkaar,
en dus voor elkaar geen vreemden.
Door het teken van vrede
dat wij nu in Jezus’ naam mogen uitwisselen,
belijden wij dat alle tweedracht tussen mensen te overwinnen is
in de kracht van Jezus
die zijn leven heeft gegeven voor alle mensen.
Broers en zussen, wensen wij elkaar van harte die vrede van Christus.
Kees Pannekoek

Vredeswens 4

Heer Jezus Christus,
de vrede die Gij ons wilt schenken,
is een kostbare schat.
Moge wij haar altijd blijven waarderen boven het materiële.
Moge wij ons blijven inzetten om haar te bewaren
en moge zij ons dichter bij elkaar brengen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
Laten wij we zijn vriendschap en vrede met elkaar delen.

Vredeswens 5

Jezus bracht geen ‘lieve vrede’
die echtheid en eigenheid opoffert
aan een vals gevoel van eenheid.
Echte vrede erkent het verschil,
erkent het anders zijn van de ander,
respecteert en waardeert ze.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Wensen wij elkaar die echte vrede toe.

Lam Gods

Communie 1

Als brood van vrede, brood van samenhorigheid,
zo biedt de Heer zichzelf aan.
Als gist van menselijkheid in deze op eigenbelang berekende wereld,
zo biedt de Heer zichzelf aan.
Als licht dat onze blindheid geneest,
zo zendt de Heer ons op weg, op zijn weg.
Daartoe biedt Hij zichzelf aan als voedsel:
Heer, ik ben niet waardig…

Communie 2

De Kananese vrouw riep:
‘Heer, heb medelijden en help me’.
Omwille van haar groot vertrouwen
werd haar verlangen vervuld.
Ze had een groot geloof.
Zalig die geloven en worden uitgenodigd
aan de maaltijd van de Heer.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Zie jij dat ook
hoe mensen in deze tijd
getekend zijn door angst en vrees
voor alles wat vreemd en onbekend is?

Angst en vrees heeft de jongere
om contact te leggen met de volwassene.
En omgekeerd.

Angst en vrees hebben velen
om kennis te maken
met een nieuwe, onbekende buur.

Angst en vrees is er bij velen
om toe te treden tot een groep
waar je niemand kent.

Angst en vrees is het eerste gevoel bij velen
tegenover elke vreemde in ons midden,
tegenover een mens met andere gewoonten,
met een andere taal,
een andere godsdienst,
een andere huidskleur.

Vanwaar die angst?
Die angst zegt meer over onszelf
dan over die andere…
naar Carlos Desoete

Bezinning 2

De Grote Weg is niet moeilijk,
maar als je de één haat
en de ander liefhebt,
zul je de waarheid
nooit te weten komen.
Alleen als haat
afwezig is,
wordt alles helder en duidelijk.
Als je de waarheid wil zien,
ga dan niet allerlei zaken
tegenover elkaar zetten.
Dan doe je verkeerd
en zul je de diepere betekenis
en de schoonheid van de dingen
nooit leren.
De Grote Weg is volmaakt
als het oneindige heelal.
Alles is er en toch is er niets te veel.
naar Sengts’an

Bezinning 3

De armen zijn ook al niet meer wat ze geweest zijn.
De arme van het evangelie verlangde naar de kruimels
die van de tafel van de rijke vielen…
maar hij kreeg ze niet.
De arme van onze dagen krijgt wel van de kruimels
die van de tafel van de rijke vallen.
En wat doet de arme daarmee?
Hij maakt het niet allemaal op aan eten en drinken,
ook niet aan uitbundig feesten.
Hij koopt zich een potlood en een schrift.
Hij leert het alfabet, leert lezen en schrijven.
Hij koopt een boek en gaat studeren.
Hij verwerft inzicht.

Hij wordt bewust van het onmenselijke van zijn situatie.
En als hij al weet heeft van het evangelie
komt hij er wel achter dat ook God aan zijn kant staat.

Hij gaat inzien dat die rijke man achter zijn poort in zijn huis,
rijk is omdat hij arm is.
En hij blijft niet langer liggen aan die poort,
want hij heeft ook gehoord van de man die uit de dood is opgestaan.

Daarom staat hij ook zelf op.
Hij gaat het huis van de rijke binnen.
Wat zal daar gebeuren tussen de rijke en de arme?
Ik weet het niet.
Ik hoop…
ik hoop dat ze nog met elkaar kunnen praten.
Levensecht

Bezinning 4

Leven met een hart voor een ander
dat is stilstaan bij zijn verlangens,
aandacht hebben voor wat hem raakt,
eerbied hebben voor wat hij mooi vindt en liefheeft.

Leven met een hart voor een ander
is geen kwestie van goedhartigheid of welwillendheid.
Het is vertrouwen schenken en trouw zijn.
Het is de ander zo aankijken
dat hij zich bij je thuis voelt,
zo vrij en weerloos voor hem staan
dat hij jouw hart herkent.

Mensen die leven met een hart voor een ander
maken de wereld bewoonbaar.
Zij scheppen een klimaat
dat mensen voor elkaar doet opengaan,
waarin zij ontdekken
hoe zij de taal van het hart
kunnen spreken en verstaan en beleven.
naar Kees Harte

Bezinning 5

Waar mensen ruzie maken,
Heer, help ons.
Waar mensen elkaar bedreigen,
Heer, help ons.
Waar wij elkaar niet zien staan,
Heer, help ons.
Waar oorlog heerst,
Heer, help ons.
Waar mensen lijden,
Heer, help ons.
Waar gebrek heerst,
Heer, help ons.
Als ons geloof wankelt,
Heer, help ons.
Als wij niet werken aan toekomst,
Heer, help ons.
Als wij elkaar niet opbouwen,
Heer, help ons.
Als wij U kwijt zijn,
Heer, help ons.
God, kom ons te hulp en maak ons nieuw.
Wees onze God, vandaag en alle dagen. Amen.

Bezinning 6

Omzien naar mensen

Leven is soms bedreigend.
Vreemde mensen, andere gewoontes:
ze maken ons bang.
We hebben onze eigen manier van leven,
onze eigen traditie, onze eigen wetten.
Daarbinnen voelen we ons veilig.
We hebben er onze eigen plaats.
Traditie en gewoonterecht
kunnen ook beknellen.
Openheid naar anderen
kan erdoor in gevaar komen.
Eigenbelang en eigengereidheid
kunnen daardoor hoogtij vieren.
Wanneer we omzien naar mensen,
wanneer we ons door hen laten raken,
dan ontstaat er nieuwe ruimte.
De vreugde en het verdriet,
de zorgen en de blijdschap van anderen,
kunnen ons leven veranderen.
Omzien naar mensen
doet ons omkeren.
Het maakt andere mensen van ons.
Er komt tijd en ruimte vrij
waardoor de ander en ook wijzelf
nieuw en bevrijdend kunnen leven.
Als we met de ogen van ons hart
naar anderen omzien,
dan verleggen we grenzen
van onszelf naar anderen toe.
Daardoor mogen we ons voelen
als broers en zussen,
als kinderen van één en dezelfde God.
Omzien naar mensen
brengt Hem aan het licht.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Het is niet altijd gemakkelijk, God,
om te geloven dat uw liefde geen grenzen kent.
In mijn binnenste weet ik wel
dat Gij er wilt zijn voor iedereen,
maar ik kan dat vaak zo moeilijk vertalen
in mijn samenleven met mensen.
Soms maak ik onderscheid tussen ‘goeden’ en ‘slechten’,
tussen vriend en vreemdeling
en hanteer ik het ‘onbekend is onbemind’,
ofschoon het evangelie mij het tegenovergestelde zegt.
Leer me daarom geloven
dat Gij leeft in iedere mens.
Help me naar de binnenkant van mensen te kijken,
zonder te veroordelen.
En geef me uw warmhartigheid
om in uw naam
van iedereen te houden. Amen.
naar Erwin Roosen

Slotgebed 2

Hopelijk is jouw vertrouwen even groot als dat van die Kananese vrouw
– zegt God –
en geloof je dat Ik ook jou kan genezen
en dat Ik je nieuw leven kan geven!
Als je naar Mij roept, wil Ik naar je luisteren.
Als je Mij aanspreekt en vraagt of je mag delen in mijn warmhartigheid,
dan wil Ik mijn hart voor je openstellen.
Ik wil er zijn voor jou,
vooral op momenten van verdriet en van pijn of ontgoocheling.
En misschien kan mijn vreugde dan ook jouw vreugde worden.
Erwin Roosen

Slotgebed 3

Heer, onze God,
groot was het geloof  en de volharding van de Kananese vrouw.
Door haar weten wij dat wij niet hoeven te wanhopen,
maar dat wij aanspraak mogen maken op uw liefde, altijd weer.
Daarom vragen wij U:
sta ons bij, luister naar onze noden,
ga met ons mee op weg bij alles wat wij doen,
opdat wij vol vertrouwen christenen zouden zijn
die mensen niet afstoten maar tegemoet gaan,
gastvrij en met een open geest.
Dat vragen wij U in de naam van Jezus, uw Zoon. Amen.

Slotgebed 4

Heer God, wij danken U voor uw aanwezigheid
die voor ons niet altijd zo vanzelfsprekend is.
Dikwijls gaan wij voorbij aan de tekens,
de tekens die Gij ons geeft
om de weg te vinden van de levensvervulling die Gij ons aanbiedt.
Wij bidden U,
blijf ons elke dag opnieuw uitnodigen
om met ons leven een antwoord te geven op uw liefde,
zodat wij naar uw voorbeeld warmhartig in het leven zouden staan.
Dat vragen wij U telkens opnieuw en tot in eeuwigheid. Amen.
Lovendegem

Slotgebed 5

Ik heb het gevoel, God,
dat ik het ben die genezing nodig heb.
Maar mijn geloof en mijn hoop zijn meestal veel te klein
om U die genezing te durven vragen.
Wil daarom mijn geloof in uw nabijheid diepere fundamenten geven
en mijn hoop op de warmhartigheid van Jezus sterker maken.
Steek uw hand uit naar mij en raak me aan.
Laat me voelen dat Gij van me houdt.
En geef me de creativiteit
om uw liefde door te geven aan anderen.
Thomasvieringen

Slotgebed 6

Barmhartige God,
met groot geloof  blijft de Kananese vrouw
op U vertrouwen.
Wij vragen U:
sta ook ons bij,
luister naar onze noden,
ga met ons mee op weg
bij alles wat wij doen.
Wij vragen het U in de naam van Jezus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.

Zending en zegen 1

Gods Rijk wordt zichtbaar voor onze ogen
door onze handen,
als wij gaan waar Hij ons zendt,
als wij doen zoals Hij ons voordeed:
grenzeloos goed zijn.
Op die weg wil God ons zegenen en bewaren:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

Als je gaat reizen, neem dan eerbied voor vreemdelingen met je mee
en bid om eenzelfde eerbied voor jou.
Neem een groot geloof met je mee in mensen die anders geloven dan jij.
God wil ons daarbij zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 3

Heer, zegen ons met geloof en volharding
zodat wij de medemensen
met wie wij in de komende dagen zullen omgaan,
openhartig kunnen ontmoeten en nabij zijn.
Moge de God van liefde en trouw
bij ons allen zijn
en ons sterken
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 4

De Heer is vóór u om u de juiste weg te wijzen.
De Heer staat achter u om u te beschermen tegen gevaar.
De Heer is in u om u te troosten bij verdriet.
De Heer waakt over u en wil u zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 5

Onze God is een God van alle mensen
van welke taal, ras of kleur ze ook zijn.
Ook het hart van christenen dient open te staan
voor elke mens, ongeacht zijn taal, ras, kleur of godsdienst.
Tot die liefde zonder grenzen
worden wij uitgezonden in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.