O.L.Vrouw Hemelvaart

Zondag: 15-08-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Op het feest van de Ten-Hemelopneming van Maria, Jezus’ moeder,
heet God ons welkom in zijn huis
in de naam +van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord

Zou er op deze wereld een vrouw zijn
van wie er meer portretten geschilderd
of beelden gebeiteld werden dan van Maria?
Zij kreeg overal veel lof,
maar de laatste jaren is het rond haar wat stiller geworden.
Sommigen zeggen:
het wordt bijna zo bescheiden als zijzelf moet zijn geweest.
En toch …
Als mensen in nood zitten, komen ze vaak in stilte eerst bij haar met hun zorgen en beden.
De moeder Gods, dé moeder bij uitstek.
Zij was bij Jezus van bij zijn geboorte tot aan zijn graf.
En na zijn dood was zij bij zijn leerlingen,
de eerste missionarissen van onze Kerk.
Jezus zelf gaf haar aan ons.
Vandaag de tenhemelopneming van Maria:
het feest van zijn en onze moeder.

Vergevingsmoment

-Maria, met de eenvoud van een kind
wilt gij ons vandaag de hemel tonen.
Maar wij zijn zo vaak verblind door prestige en bezit.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Maria, het is voor ons soms zo moeilijk
om, zoals gij, blij te zijn met kleine dingen
en er dankbaar voor te zijn.
Daarom bidden wij tot uw Zoon:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm u over ons.

-Maria, het is voor ons vaak lastig
om anderen steeds vergeving te schenken
en om bij tegenslag, verdriet en pijn
God niet de rug toe te keren.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Maria,
moeder van God en onze moeder,
telkens ons hart verkilt
willen wij naar u komen.
Wijs ons dan de weg naar uw Zoon,
vandaag en alle dagen die wij leven mogen. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed

Moeder Maria,
gij zijt voor ons op deze dag
hét voorbeeld van overgave en inzet.
Help ons een hart te krijgen
dat eerlijk is en zuiver.
Een hart dat ruimte biedt aan de andere.
Een hart dat moedig is
en groot genoeg om moeilijkheden te overwinnen.
Een hart dat nederig genoeg is
om steeds te herbeginnen
en alles verwacht
van Jezus, uw Zoon,
vandaag en alle dagen die komen. Amen.

Lezingen

Luisteren wij naar de beelden van Maria in de Schrift.

Eerste lezing (Openbaring 11,19a; 12, 1. 3-6a.-10ab)

Uit de openbaring van de apostel Johannes

19            Toen ging de tempel van God in de hemel open.
1
           Een groot teken verscheen aan de hemel:
een vrouw, omkleed met de zon, de maan onder haar voeten
en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.
2           Zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en barensnood.
3           Toen verscheen aan de hemel een ander teken:
een grote, vuurrode draak.
Hij had zeven koppen en tien horens,
en op zijn koppen zeven diademen.
4           Zijn staart vaagde een derde deel van de sterren aan de hemel weg
en wierp ze op de aarde.
De draak stond vóór de vrouw die zou baren,
om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard had.
5           Zij baarde een kind, een zoon,
die alle volken zal weiden met een ijzeren staf.
Haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon.
6           De vrouw vluchtte naar de woestijn,
waar God voor haar een plaats had bereid om daar gevoed te worden.
10            En ik hoorde een stem in de hemel luid roepen:
`Nu zijn de redding en de macht
en het koningschap van onze God gekomen
en de heerschappij van zijn Messias.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(1 Korintiërs 15,20-27a)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
20         Christus is opgestaan uit de doden,
als eersteling van hen die ontslapen zijn.
21         Want omdat de dood er is door een mens,
is de opstanding van de doden er ook door een mens.
22         Zoals allen sterven in Adam, zullen ook allen in Christus herleven.
23         Maar ieder in zijn eigen rangorde:
als eersteling Christus,
vervolgens, bij zijn komst, zij die Christus toebehoren.
24         Daarna komt het einde,
wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen,
na alle heerschappij en macht en kracht te hebben onttroond.
25         Want Hij moet het koningschap uitoefenen,
tot Hij zijn voet heeft gezet op al zijn vijanden.
26         En de laatste vijand die uitgeschakeld wordt, is de dood.
27         Immers, alles heeft Hij aan zijn macht onderworpen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lucas 1,39-56)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

39         In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland,
naar een stad van Juda.
40         Zij ging het huis van Zacharias binnen, en begroette Elisabet.
41         Meteen toen Elisabet de begroeting van Maria hoorde,
sprong het kind op in haar schoot.
Elisabet werd vervuld met heilige Geest.
42         Ze riep met luide stem:
`Gezegend ben jij onder de vrouwen,
en gezegend is de vrucht van je schoot.
43         Waar heb ik het aan te danken
dat de moeder van mijn Heer bij mij komt?
44         Op het moment dat je groet mij in de oren klonk,
sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot.
45         Gelukkige vrouw, zij die gelooft!
Wat haar namens de Heer is gezegd, zal in vervulling gaan.’
46         Daarop zei Maria:
`Met heel mijn hart roem ik de Heer,
47         met al mijn adem juich ik om God, mijn redder;
48         want Hij heeft omgezien naar zijn dienares in haar geringheid.
Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig,
49         want grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan.
Heilig is zijn naam,
50         barmhartig is Hij, iedere generatie weer,
voor wie Hem eerbiedigen.
51         Hij heeft de kracht van zijn arm getoond,
wie zich verheven waanden, heeft Hij uiteengeslagen.
52         Machthebbers heeft Hij van hun troon gehaald,
geringen gaf Hij een hoge plaats.
53         Hongerigen overlaadde Hij met het beste,
rijken heeft Hij met lege handen weggestuurd.
54         Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht,
indachtig de barmhartigheid die Hij,
55         zoals aan onze vaderen toegezegd,
bewijzen wil aan Abraham en zijn nageslacht, voor eeuwig.’
56         Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar;
toen keerde ze naar huis terug.
KBS Willibrord 1995


Moderne Magnificatlezing

Maria zong:
wat is God toch grandioos.
Hij betekent alles voor mij.
Ik ben helemaal opgetogen
omdat Hij naar mij heeft omgekeken.
Eigenlijk ben ik toch niets bijzonders,
een doodgewoon meisje
dat graag voor anderen klaar staat.

Maar voortaan zal iedereen zeggen
dat ik het heel erg getroffen heb.
Hij is inderdaad machtig groot
en Hij heeft zijn naam waargemaakt
door mij te kiezen voor zo iets geweldigs.

Zo doet Hij met ons.
Alle mensen die naar Hem opzien,
hebben dat steeds ondervonden.
Wie hem in de arm neemt,
staat sterk.
Maar wie zich verbeeldt dat hij het wel alleen kan,
zal bedrogen uitkomen.

De machtigen laat Hij rustig vallen
maar de kleinen helpt Hij vooruit.
Aan ons, die nog zoveel tekortkomen,
geeft Hij wat we maar nodig hebben.
Maar diegenen die zich al van alles hebben voorzien
stuurt Hij met lege handen weg.
Zo heeft Hij het altijd gedaan met de mensen
vanaf Abraham en zijn volk
tot nu toe en in eeuwigheid.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat God bij ons is
zoals een vader die opkomt voor zijn kinderen,
zoals een moeder die zorg en liefde schenkt,
en wil dat niemand te kort komt.

Ik geloof dat God bij iedere mens is,
vooral bij de mens die zwak is en kwetsbaar,
bij de mens die lijdt en achtergesteld wordt
en dat Hij wil dat iedere mens gelukkig kan leven.

Ik geloof dat God is als een herder
die om ons geeft,
die ons blijft zoeken,
die zorg heeft om het heil van elke mens.

Ik geloof dat God ons hoop geeft,
dat Hij ook de toekomst is,
dat zijn liefde sterker is dan onrecht en dood.

Ik geloof dankzij zijn Zoon Jezus Christus,
die mens met de mensen is geworden. Amen.
Marinus van den Berg,  in:  Open uw hart

Voorbeden

-Bidden wij omwille van Maria,
de gezegende onder de vrouwen,
voor alle vrouwen, waar ook ter wereld,
die elkaar gevonden hebben
en elk op hun manier
de vrede en het welzijn van anderen dienen.
Dat zij erkenning zouden krijgen voor wat zij doen
en de kracht zouden vinden om vol te houden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij omwille van Maria,
moeder van Jezus,
voor alle moeders
die in hun zorg en toewijding, meer dan wie ook,
beeld zijn van een God die liefde is.
Dat zij elke dag voldoening mogen vinden in hun opdracht.
Laten wij bidden…

-Bidden wij omwille van Maria
die zich verwant voelde met de armen en de kleinen,
voor alle vrouwen en mannen
die zich het lot aantrekken
van de ‘verworpenen der aarde’,
dicht bij huis of ver weg.
Dat het hun nooit mag ontbreken
aan kracht en fantasie op de lange weg die zij moeten gaan.
Laten wij bidden…

God, maak ons, zoals Maria,
open en ontvankelijk genoeg
om uw roepstem te horen
en ons aan U toe te vertrouwen. Amen.
naar Gerard Kock
Gebed over de gaven

God ,
bij U zijn we hier te gast.
Het brood op deze tafel willen we breken en delen,
de beker willen we drinken en rondreiken als een teken
dat wij allen uitgenodigd zijn om,
ieder volgens onze eigen roeping,
belangeloos uw hemel op aarde te worden.
We hopen dat het kan,
vandaag en elke dag opnieuw tot in eeuwigheid. Amen.
Lembeke 2002

Tafelgebed

Heer, God en Vader, wij danken U om Maria,
voorbeeld van vrouw- en moeder-zijn.

Wij danken Maria om haar groot geloof,
waarmee zij bereid was ‘Ja’ te zeggen op uw uitnodiging.

Wij danken U om het groot vertrouwen
waarmee zij de weg is gegaan,
die Gij van haar hebt gevraagd,
een weg die zij vol moed en trouw tot het einde toe is gegaan.

Wij danken U, God, omdat Gij ons in Maria
hebt getoond wat een mens is in uw ogen,
en tot welke wondere, grote dingen
Gij een mens roept
die open en nederig van hart is.                                        
naar Frans Weerts

Daarom huldigen wij uw naam, Heer, onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig…

Omwille van U en haar,
omwille van allen
die zich geven om anderen gelukkig te maken,
die oog hebben voor wat geen mens meer ziet;
omwille van allen, die de zwaksten verdedigen
en zich kunnen verheugen om de grootheid van anderen,
danken wij U.

In Maria en in zoveel andere moedige vrouwen,
herkennen wij Jezus van Nazareth
die al zijn mensen een warm hart toedraagt tot het uiterste.

Weer zijn wij hier bijeen om Hem te gedenken,
om al wat Hij voor ons betekent,
uitdrukkelijk en dankbaar ter sprake te brengen en te vieren.

Toen de machtigen Hem naar het leven stonden,
heeft Hij een handvol kleine mensen, zijn vrienden,
rond een tafel bijeengebracht.
Hij heeft het brood in zijn handen genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken
en het aan zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn lichaam, mijn leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
” Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige verbond.
Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt
opdat er toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het brood breken voor elkaar,
zoals zo velen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Samen willen wij werken
aan uw Rijk van vrede,
door Hem en met Hem,
Heer, onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Uitkijkend naar vrede onder de mensen,
vragen wij Maria met ons mee te bidden
met de woorden die haar Zoon ons heeft voorgebeden:
Onze Vader…

Heer, laat ons blijven breken en delen,
opdat uw Rijk moge komen,
opdat er vrede en geluk moge zijn voor alle mensen,
vandaag en in de toekomst,
tot alles voltooid zal zijn,
bij uw wederkomst.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

In een wereld die barst van oorlog en geweld,
in een samenleving, getekend door onvrede en gebrokenheid,
door onmacht tot verzoening,
bidden wij toch om vrede, God,
om een nieuwe mentaliteit van vergeving en verzoening.
En wij vragen vooral: Heer, leg uw vrede in ons hart.
Dan zullen wij bekwaam worden om een vredevolle wereld te bouwen.
Moge Gods vrede altijd met u zijn.
En geven wij elkaar die vrede van harte door.

Lam Gods

Communie

Wie belust zijn op rijkdom en macht,
en zij die een hart van steen hebben,
zendt Hij heen met lege handen.
Maar wie honger hebben, overlaadt Hij met het beste.
Zie dan het Lam Gods…

Bezinning

Er is een tijd van weggooien
en een tijd van oprapen,
een tijd van vergeten
en een tijd van ontdekken,
een tijd van overdrijven
en een tijd van herwaarderen…

Zo is het gegaan met het levensbeeld van een vrouw
die in de bijbel staat vermeld
als moeder van Christus: Maria…

In de loop der eeuwen
raakte haar naam bedolven onder het kaarsvet
van veel misgroeide devoties,
onder een verflaag van dogma’s en misplaatste eretitels,
beschadigd door roomse overdrijving en protestantse afweer…

Toen kwamen de dagen van ontnuchtering,
en in het huis van geloof verdween Maria
naar de hoek of op zolder,
zo een plaats waar alles staat
wat zijn tijd heeft gehad…

Maar dan komt er weer een tijd
– misschien zo een uur als dit –
dat je haar door het stof en de verf
opnieuw herkent:
Maria, de gelovige vrouw,
de trouwe moeder van Christus…
naar Jan van Opbergen

Slotgebed

Heer, onze God,
in Maria hebt Gij ons getoond wat geloven betekent:
steeds weer op weg gaan
naar een onbekende toekomst.
Moge haar geloof ons blijvend inspireren.
Laat in ons een sterke hoop groeien
en een grote toekomstverwachting.
Moge haar danklied ook ons lied worden tot U.
Dat vragen wij door Christus, onze Heer. Amen.
naar Lembeke 2001


Zending en zegen

Maria toont ons niet alleen de vreugde van het geloof
maar ook de kracht die daarvoor nodig is.
Laten wij in alle eenvoud haar voorbeeld volgen.
Daartoe zegene ons de almachtige God
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

 

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.