21e zondag door het jaar

Zondag: 27-08-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

De + levende God moge hier in ons midden zijn
door zijn geliefde Zoon, Jezus Christus,
in de kracht van de H. Geest. Amen.
Kerk in Herent


Openingswoord 1

Vandaag horen we hoe Jezus Petrus de rots noemt,
waarop Hij zijn Kerk wil bouwen.
Jezus legt zijn Kerk in handen van allesbehalve perfecte mensen.
Petrus is daar het duidelijkste voorbeeld van:
hij wilde Jezus weghouden van Jeruzalem,
waar boze wetsgeleerden Hem stonden op te wachten
en bij de veroordeling van Jezus verloochende hij Hem.
En toch…
Jezus vertrouwt voor 100% zijn vriend.
Hij geeft ‘carte blanche’ aan wie zich met hart en ziel inzetten voor zijn Rijk.
Een bemoediging dus voor ons, ook al falen we soms.

Openingswoord 2

Als een enquêteur op onze dagen houdt Jezus vandaag een opiniepeiling:
“Wie is, volgens de mensen, de Mensenzoon?”
Vervolgens wordt Hij persoonlijk
en vraagt zijn leerlingen op de man af:
“Wat vinden jullie zelf eigenlijk van Mij?”

Zijn wij in staat om het antwoord van Petrus tot het onze te maken:
“Gij zijt de Messias, de Zoon van de levende God.”?
Op deze geloofsbelijdenis bouwt Jezus zijn Kerk.
Zijn wij daarvan de stevige fundamenten?

Vergevingsmoment 1

-De manier waarop de Kerk haar gezag uitoefent
wekt vaak wrevel op en stuit op onbegrip.
Daardoor houden we misschien te weinig rekening
met de goede bedoelingen van haar gezagdragers.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Jezus, zelf zijn we soms allesbehalve voorbeelden van soepelheid.
We klampen ons vast aan zekerheden
en sluiten onze oren voor nieuwe inzichten,
en verhinderen zo dat de Kerk een levende gemeenschap is.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
rotsvast in U geloven en op U vertrouwen in alle omstandigheden
is niet onze sterkste kant.
Maar als we in moeilijkheden zitten
en U dan tot ‘Redder in nood’ promoveren,
dan verwachten we van U wel een oplossing
en liefst één die ons toevallig goed uitkomt.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God ons barmhartig zijn,
al het kwaad wegnemen uit ons hart
en ons geleiden tot eeuwig leven. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Omdat ons geloof zo zwak is
en wij ons zo snel laten ontmoedigen,
bidden wij om vergeving:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat onze woorden zo schamel zijn,
onze visies zo kortzichtig,
onze oplossingen alleen betrokken op onze eigen kleine wereld,
bidden wij om vergeving:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Omdat wij zo angstig zijn
en daarom zo weinig vertrouwen hebben in elkaar,
bidden wij om vergeving:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn Boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

Ook aan mij stelt Jezus de vraag:
“Wie ben Ik volgens jou?”.
Soms voel ik in mezelf wel een begin van antwoord, God,
als ik U mag ontmoeten van mens tot mens.
Maar even vaak is Jezus een onbekende voor mij
en dus ook een onbeminde.
Laat me daarom groeien in eenvoud en dienstbaarheid.
Geef me de genade te geloven
in uw bevrijdende en liefdevolle aanwezigheid.
En help me in uw naam te werken aan een Kerk
als een evangelische gemeenschap van liefde, geloof en hoop,
wetend dat Gij met kleine mensen grote dingen doet. Amen.
Erwin Roosen

Openingsgebed 2

God en Vader,
uw vertrouwen in ons, mensen, is zo groot
dat Gij ons de sleutels van uw Rijk in handen geeft.
We beseffen zelf niet goed hoe we dat Rijk moeten bouwen,
want we zijn toch zo beperkt en kortzichtig.
Via Jezus hebt Gij ons geleerd dat we de liefde bezitten,
uw Liefde,
die alles vermag als wij haar maar laten groeien in ons hart.
Sta ons bij,
dan kan uw Rijk onder ons werkelijkheid worden. Amen.

Lezingen

God bouwt op mensen, leert de Schrift ons vandaag.
In de eerste lezing wordt Eljakim aangesteld
tot hofmaarschalk en paleisbestuurder van het koninkrijk Juda.
In het evangelie zegt Jezus
dat Hij zijn Kerk zal bouwen op Simon Petrus.
God heeft blijkbaar zwakke, zondige mensen nodig.
Zijn wegen zijn onnaspeurlijk, zegt Paulus in de tweede lezing.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Jes. 22, 19-23)

Uit de profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer tot Shebna, de overste van de tempel:
19            Ik verdrijf u uit uw ambt,
Ik vaag u weg van uw plaats.
20         Op die dag ontbied Ik mijn dienaar Eljakim, de zoon van Chilkia.
21         Ik doe hem uw ambtsgewaad aan,
Ik doe hem uw gordel om, Ik bekleed hem met uw macht.
Hij zal een vader zijn voor de bewoners van Jeruzalem
en voor het huis van Juda.
22         De sleutel van Davids huis leg Ik op zijn schouders.
Wat hij opent, kan niemand sluiten;
wat hij sluit, kan niemand openen.
23         Ik zet hem vast, een pin in een stevig stuk muur.
Hij wordt een luisterrijke zetel voor het huis van zijn vader.”
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Rom. 11, 33-36)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

33         O onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis!
Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beslissingen,
hoe onnaspeurlijk zijn wegen!
34         Wie kent de gedachte van de Heer?
Wie is zijn raadsman geweest?
35         Wie kan vergoeding eisen voor wat hij God heeft gegeven?
36         Want uit Hem en door Hem en voor Hem zijn alle dingen.
Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mt. 16, 13-20)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

13         In die tijd kwam Jezus in de streek van Caesarea van Filippus
en vroeg zijn leerlingen:
`Wie is de Mensenzoon volgens de mensen?’
14         Ze zeiden:
`Volgens sommigen Johannes de Doper, volgens anderen Elia,
volgens weer anderen Jeremia of een van de profeten.’
15         Hij zei hun:
`En jullie, wie ben Ik volgens jullie?’
16         Simon Petrus antwoordde hem:
`U bent de Messias, de Zoon van de levende God.’
17         Jezus gaf hem ten antwoord:
`Gelukkig ben jij, Simon Barjona;
niet vlees en bloed hebben jou dat onthuld,
maar mijn Vader in de hemel.
18         Ik zeg jou: jij bent Petrus;
op die steenrots zal Ik mijn kerk bouwen,
en de poorten van het dodenrijk zullen haar er niet onder krijgen.
19         Ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen,
en wat je op aarde bindt zal ook in de hemel gebonden zijn,
en wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’
20         Toen verbood Hij de leerlingen
om iemand te zeggen dat Hij de Messias was.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Laten wij, naar het voorbeeld van de leerlingen,
ons geloof belijden in Jezus Messias.

Wij geloven in het evangelie van Jezus,
in zijn Woorden en daden,
in zijn trouw aan God en aan de mensen.

Wij vertrouwen erop dat in Hem,
God-met-ons
gesproken heeft,
ons lief en leed van dichtbij delend,
met ons meevoelend als Tochtgenoot
in goede en kwade dagen.

Wij geloven in zijn evangelie van gemeenschap-zijn,
in zijn spreken over Gods Verbond met ons.

Wij hebben vertrouwen in zijn idealen
van liefde en van gedeeld leven,
van verbondenheid en eenwording,
van vrede en vrijheid voor alle mensen op aarde.

Hij bleef zijn idealen trouw
ook toen zelfgenoegzamen zijn oproep tot gemeenschap afwezen.
Zijn trouw was sterker dan de dood
waarmee ze Hem het zwijgen wilden opleggen.

Wij geloven dat zijn keuze voor mensen totaal was,
dat Hij zichzelf niet ontzag
om voor anderen leven en vrijheid mogelijk te maken.

En dat Hij daarom leeft.
Met Hem geloven ook wij
dat wie zijn leven ter beschikking stelt,
leven zal vinden.

Wij vertrouwen erop
dat er ook voor ons toekomst zal zijn
als wij doen wat Hij gedaan heeft.
Wij geloven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
waarin Hij, die ons tot leven riep,
voorgoed ons aller vrede wil zijn. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden we voor de Kerk in onze dagen.
Dat zij een zegen mag zijn voor deze wereld.
Dat zij zich niet opsluit in zelfgenoegzaamheid,
maar naar buiten treedt, in dienst van de armen
en opkomt voor de mensen aan wie onrecht wordt aangedaan.
Laten wij bidden…

Bidden we voor hen die zich door de Kerk in de steek gelaten voelen.
Dat zij niet ten onder gaan aan cynisme en verbittering,
maar aanvaarden dat Kerkenwerk
vaak ook gebrekkig mensenwerk is.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die leiding geven binnen de Kerk,
voor hen die als herder over anderen zijn aangesteld.
Dat zij gesterkt worden in hun roeping.
Dat zij geboeid blijven door het evangelie
en dicht bij hen staan die aan hun zorgen zijn toevertrouwd.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf, die samen Kerk willen zijn.
Dat wij groeien in liefde en trouw.
Dat wij ons met vallen en opstaan
blijven inspannen voor recht en vrede,
– dicht bij huis en ver van hier –
en zo bijdragen aan de komst van Gods Rijk in deze wereld.
Laten wij bidden…
Gerard Kock

Voorbeden 2

Laten wij bidden tot God die onze hoop en onze twijfel kent.

-Bidden we voor de Kerk van God op aarde,
in het bijzonder voor Paus Franciscus, de opvolger van Petrus,
voor de bisschoppen, priesters, diakens, gebedsleiders en pastoraal werkenden.
Dat zij niet enkel over Jezus spréken,
maar Hem ook kenbaar maken door hun inzet en hun geloof.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de leiders van de volkeren die onderling verdeeld zijn.
Dat ze aandacht hebben voor wie monddood werden gemaakt.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen die door oorlog of natuurrampen
alles zijn kwijt geraakt,
voor kinderen en volwassenen die honger lijden,
voor zieken en hulpvragende mensen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf.
Dat we ons laten raken door de mensen om ons heen.
Dat we ingaan op hun vragen
en anderen bemoedigen en opbeuren.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
waar mensen elkaar bemoedigen,
daar is uw Kerk.
Als wij samenkomen en onze gaven delen,
zijt Gij in ons midden.
Aanvaard dit brood en deze wijn
en sterk ons met de aanwezigheid
van Jezus, de Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, onze Heer,
wij zijn hier samen aan uw tafel.
Wij weten dat wij niet van brood alleen kunnen leven.
Beziel ons daarom met uw Woord,
nu wij gaan deelnemen aan uw maaltijd.
En geef ons elke dag opnieuw
een groot hart om elkaar te bemoedigen
zoals Jezus deed. Amen.
naar Boom

Tafelgebed

God, hoe wonderlijk zijn de wegen die Gij met ons gaat.
Gij roept ons bij onze naam om medemens te zijn,
om schouder aan schouder de weg van het leven te gaan,
om te groeien naar uw beeld en gelijkenis.

Wij danken U voor allen
die ons woorden van hoop en vrede toespreken,
die ons nabij blijven in uren van angst en onzekerheid,
in uren van pijn en eenzaamheid,
die met ons meegaan
en ons doen groeien tot nieuwe levenskracht.

Wij danken U
voor al het goede en het geluk dat wij mogen ervaren,
voor wat ons mild en hoopvol stemt,
voor wat ons nieuwe perspectieven aanreikt,
voor wat onze diepste levenskrachten aanspreekt.
Daarom richten wij ons tot U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gij die telkens weer de mens bezielt,
Gij die telkens weer geroepen wordt bij wieg en graf,
bij rouwen en bij ‘ houden van ‘,

Naar U wordt uitgezien als naar een hemel die ons wacht:
Jezus Christus,
die zich als Brood voor de wereld heeft geschonken.

Toen de wereld Hem niet meer aanvaardde,
zijn stem niet meer gehoord mocht worden,
zijn genezende aanwezigheid verdwijnen moest,
heeft Hij ten afscheid brood genomen,
het gebroken en gezegd:
“Dit ben Ik, mijn Leven, mijn Droom,
u in handen gegeven,
opdat er leven mag zijn voor iedereen.”

Hij heeft de beker genomen
en doorgegeven met de woorden:
“Neem deze van Mij over en drink eruit,
mijn Bloed voor u vergoten, een nieuw begin.
Blijf dit doen om Mij niet te vergeten.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij bidden,
open ons hart
voor de vragende aanwezigheid van mensen,
open onze ogen,
opdat wij het zoeken van mensen zouden zien,
open onze oren,
opdat wij het diepste verhaal van mensen zouden horen.
Geef dat wij ons zo bewust mogen worden
dat breken en delen het geheim is van samen-leven.

Zo komen wij op het spoor van Jezus,
die mensen doet opstaan uit onmacht en verlamming,
en bouwen wij mee aan een wereld
waar ruimte is voor iedereen,
waar mensen met elkaar de weg van het leven gaan.

Wij bidden voor hen
die een stuk levensweg met ons zijn meegegaan,
voor hen die op ons rekenen,
voor hen die naast ons staan
en ons bemoedigen.
Wij gedenken ook hen
van wie wij afscheid hebben genomen;
ook al zijn zij gestorven,
zij blijven tot ons spreken en ons inspireren.

Beziel ons met uw Geest,
boetseer ons tot mensen voor mensen,
evenbeelden van uw zorg om alles en allen.
Maak onze handen vrij
en leer ons brood breken, wereldwijd;
leer ons hoop schenken
aan de mensen van nu en morgen.

Geef dat het zichtbaar is dat wij uw mensen zijn,
levende wezens van tastbare liefde,
van voelbare toekomst,
van een levende God.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Opdat Hij ons openbreke
zodat wij voor elkaar als dagelijks brood kunnen zijn
bidden wij tot God:
Onze Vader…

Leer ons opnieuw te beginnen, Vader,
met onszelf, met de anderen
en vooral ook met U.
Inspireer ons door uw Goede Geest tot échte navolgers van uw Zoon.
Geef ons een groot geloof in de kracht van kleine dingen,
maak van ons doorgevers van uw warme mensenliefde.
Dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien naar
de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Waar de liefde van Jezus echt leeft, is vrede mogelijk.
Laten wij elkaar dan ook een teken van liefde en vrede geven
alvorens samen het Brood te delen.
Gods vrede zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van die vrede door.

Lam Gods

Communie

Om blijvend onder ons aanwezig te zijn,
ten dienste van ons allen,
gaf Jezus Zichzelf tot Voedsel.
In dit Brood wil Hij voor ons genade zijn.
Kom dan en ontvang wat Hij ons aanbiedt.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Ik geloof in de God van het christendom.
Ik geloof in God
zoals Hij zich in Jezus heeft geopenbaard,
zoals Hij in Jezus zichtbaar is geworden.
Een God die houdt van armen en zondaars,
die Zich alleen maar kwaad maakt
op schijnheiligen en huichelaars.
Een God die in het zand schrijft voor
een overspelige vrouw,
die het verloren schaap op zijn schouders neemt
en de verloren zoon feestelijk ontvangt.
Een God die zijn verrader kust
en het paradijs geeft aan de goede moordenaar.
Een God, die vergeeft aan wie Hem kruisigen.
Phil Bosmans

Bezinning 2

Stenen, steen,
zo hard als steen,
zo sterk als steen.

Edelstenen of steenpuin,
een opstapje of een drempel,
bouwstenen of grafstenen.

Wat willen wij zijn?

De steen des aanstoots of de hoeksteen?
Een steentje bijdragen of de eerste steen werpen?
Met de molensteen om de hals…
Een hart van steen.

Waar ligt onze keuze?

Steenrijk of geen steen om je hoofd op te leggen?
Steen en been klagen of gewoon steengoed?
Een steen naar de hemel gooien of de Stenen Tafelen?
De steen der wijzen of de steen die is weggerold?

Naar wie zouden wij gaan?

Slotgebed 1

Heer, onze God,
bij het einde van deze viering
willen wij bidden:
laat U voelen
in ons soms zo kleinmenselijk samenleven
en zend ons uw Levensgeest,
zodat wij samen durven leven
zoals Gij het hebt bedoeld.
Dat wij elkaar gaande houden
in de gemeenschap die wij ‘Kerk’ mogen noemen.
Wij vragen het U in Jezus’ naam. Amen.

Slotgebed 2

Heer Jezus , zoals de Vader U gezonden heeft,
zo zendt Gij ons in deze wereld
als dragers van een Blijde en Bevrijdende Boodschap
die de sleutel is naar het eeuwig geluk.
Bevestig ons in het geloof dat Gij de Verlosser van de wereld zijt.
En doe ons ook geloven in uw beproefde werkwijze:
niet heersen, maar dienen,
geen haat, wel liefde,
niet kleingeestig, wel bezield door uw Geest,
vertrouwend op uw en onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.
Boom

Zending en zegen

Zoals Jezus aan Petrus de sleutels van zijn Rijk overhandigt
wanneer die duidelijk blijk geeft van een radicale  keuze voor Jezus’ weg,
zo krijgen ook wij die sleutels als wij vol geloof en vol hoop werken
aan vrede en aan een liefdevolle gemeenschap.
Laten wij van hier weggaan om ons volledig in te zetten
voor al wie ons nodig hebben.
Daartoe zegene ons
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

 

 

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.