22e zondag door het jaar

Zondag: 03-09-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Waar twee of drie in mijn naam samenzijn
daar ben Ik in hun midden als
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Stel dat iemand zegt dat hij met z’n ogen toe
een drukke baan gaat oversteken,
dan probeer je zulke zotte kuren uit z’n hoofd te praten.
Dat spreekt voor zich.
Vandaag horen wij hoe Jezus aanstalten maakt
om met open ogen
zijn dood tegemoet te treden.
Dat Petrus hem die zotte kuren uit het hoofd wil praten
spreekt ook voor zich.
Maar dat wordt hem door Jezus niet in dank afgenomen:
“Weg jij, satan. Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen.
Maar wie zijn leven verliest vanwege Mij,
zal het vinden”.

Als we eerst twee keer moeten nadenken
eer we dat Jezuswoord in praktijk durven brengen,
doen we er goed aan Hem om vergeving te vragen.

Openingswoord 2

Wie aan sport wil doen,
zal moeten trainen
en copieuze maaltijden aan zich laten voorbijgaan.
Wie graag verre vakantiereizen wil maken,
doet er goed aan prijzen te vergelijken
en moet misschien besnoeien op andere uitgaven.
Wie zich helemaal wil uitleven in z’n hobby,
moet daarvoor tijd vrijmaken
en wellicht puzzelen met zijn activiteiten- en werkschema’s.

Wie wil leven voor God,
zal uitkijken waar en hoe hij andere mensen kan helpen
en zal daarbij zichzelf tussen haakjes moeten zetten
en sport, vakantie en hobby’s een beetje moeten terugschroeven.
Dat is de prijs die je betaalt
als je radicaal kiest voor de Boodschap van het evangelie.
Zijn we daartoe in staat?
Toch is het dat wat Jezus vandaag van ons vraagt.

Vergevingsmoment 1

-Heer, Gij zijt uw weg helemaal ten einde gegaan.
Wij houden vaak halverwege halt.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, voor U telde alleen de wil van uw Vader.
Wij zijn zo dikwijls alleen met onszelf begaan.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, uw kracht komt onze zwakheid te hulp.
Wij denken doorgaans dat wij er alleen voor staan.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Onze God is een liefdevolle God,
grenzeloos in zijn barmhartigheid en trouw.
Hij wil ons tekortschieten van harte vergeven.
Hij wil ons meenemen op de weg die leidt naar eeuwig leven. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Heer,
vaak verschuilen wij ons achter maatschappelijke zekerheden
en menselijke berekeningen,
terwijl wij nauwelijks oog en oor hebben voor uw bedoelingen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
Gij hebt uw leven gegeven voor het geluk van de mensen.
Door ons egoïsme zijn wij echter vaak een struikelsteen voor hun geluk.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
hartelijk omgaan met vrienden is evident en niet zo moeilijk,
maar een medemens in nood echt persoonlijk nabij zijn
omdat hij mijn naaste is,
dat gebeurt niet zo dikwijls,
terwijl daarop juist de klemtoon ligt van uw Boodschap.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God,
leer ons steeds meer te leven naar uw evangelie,
zodat we wegwijzers kunnen zijn en geen struikelstenen voor uw Boodschap
aan elke mens. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Heer God,
vergeef ons als wij te weinig moeite doen
om uw Woord te verstaan,
om het in zijn volle omvang tot ons te laten doordringen.
Kom ons nabij met uw kracht
en doe ons inzien
dat wij al te graag veel energie stoppen in dingen
die er uiteindelijk weinig toe doen.
Zo hebben wij steeds opnieuw alibi’s voorhanden
om niet te hoeven doen wat Gij van ons verlangt.
Wij vragen U dit in Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
Gij roept ons op uw weg te gaan.
Maar die weg loopt vaak anders
dan wij voor onszelf hebben uitgestippeld.
Wij bidden U:
laat ons, al was het maar even, kijken naar U
en onbekommerd luisteren naar uw Woord.
Wij vragen het U door Jezus, uw Zoon,
die trouw bleef aan uw bedoelingen
alle dagen van zijn leven. Amen.
naar Levensecht


Lezingen

In het evangelie begint Jezus aan zijn leerlingen duidelijk te maken
dat Hij naar Jeruzalem wil gaan en wat Hem daar te wachten staat.
Petrus protesteert. Maar Jezus zet hem op zijn plaats.
Ook de profeet Jeremia moet opboksen tegen spot en smaad
als hij trouw wil blijven aan zijn zending
Laten we samen luisteren naar het Woord uit de Schrift.

Eerste lezing (Jer. 20, 7-9)

Uit de profeet Jeremia

Gebed van de profeet Jeremia:

7           Heer, U hebt mij verleid;
ik ben bezweken, U was te sterk voor mij.
Ik kan niet tegen U op.
De hele dag lacht men mij uit,
iedereen drijft de spot met mij.
8           Telkens als ik het woord neem, moet ik schreeuwen,
en `geweld en onderdrukking’ roepen.
Het woord van de Heer brengt mij
iedere dag schande en vernedering.
9           Soms denk ik:
Ik wil er niets meer van weten,
ik spreek niet meer in zijn naam.
Maar dan laait er een vuur op in mijn hart,
het brandt in mijn gebeente.
Ik doe alle moeite om het in bedwang te houden
maar het lukt me niet.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Rom. 12, 1-2)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters
1           Ik vermaan u bij Gods ontferming:
Wijd uzelf aan Hem toe
als een levende, heilige offergave, Hem welgevallig.
Dat is de geestelijke eredienst die u past.
2           Stem uw gedrag niet af op deze wereld.
Word andere mensen, met een nieuwe gezindheid.
Dan bent u in staat om uit te maken wat God van u wil,
en wat goed is, welgevallig en volmaakt.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mt. 16, 21-27)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

21         In die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken
dat Hij naar Jeruzalem moest gaan
en veel moest lijden van de oudsten, hogepriesters en schriftgeleerden,
dat Hij ter dood gebracht zou worden
en op de derde dag zou worden opgewekt.
22         Petrus nam Hem apart en begon Hem de les te lezen:
`God beware U, Heer!
Dat mag U niet overkomen.’
23         Maar Hij van zijn kant zei tegen Petrus:
`Weg daar, achter Mij, satan.
Je bent een struikelblok voor Mij,
want jouw gedachten zijn niet Gods gedachten,
maar die van mensen.’
24         Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen:
`Als iemand achter Mij aan wil komen,
laat hij dan met zichzelf breken,
zijn kruis opnemen en Mij volgen.
25         Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen.
Wie zijn leven verliest vanwege Mij, zal het vinden.
26         Want wat zal het een mens baten als hij de hele wereld wint,
maar zichzelf schade toebrengt?
Of wat kan een mens geven in ruil voor zichzelf?
27         Want de Mensenzoon zal komen,
bekleed met de heerlijkheid van zijn Vader,
samen met zijn engelen,
en dan zal Hij iedereen loon naar werken geven.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in het leven,
mij gegeven als enige kans om mens te worden.

Ik geloof in de Vader van dit leven,
die zin geeft aan mijn bestaan.

Ik geloof in Jezus Christus.

Mensgeworden God van liefde,
Mens voor de anderen,
gekruisigd, maar levend voorgoed,
een Mens om nooit te vergeten.

Ik geloof in zijn Geest.

Die levend maakt en kracht geeft,
die werkt in mens en tijd,
die kwaad en onrecht aandurft
en niet ophoudt de liefde waar te maken.

Ik geloof in zijn Kerk van mensen,
die op weg is naar verlossing toe.

Ik geloof in dit leven,
als weg en mogelijkheid
naar de liefde die volkomen is. Amen.

Voorbeden     1

Terwijl het evangelieverhaal nog naklinkt,
maken we het even stil
en bieden we onze gebedsintenties aan de Heer aan,
samen met uw gaven en dit brood en deze wijn.

-Bidden we voor allen die dag na dag uitzien naar gerechtigheid,
die hunkeren naar vrede.
Dat er mensen voor hen opkomen namens onze God van vrede en vreugde.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die anderen opbeuren, helen, bemoedigen.
Dat zij opgewassen blijven tegen teleurstelling en tegenkanting.
Dat zij vreugde blijven beleven aan hun inzet.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de kinderen en studenten,
maar ook voor hun leerkrachten,
dat zij tijdens het komende schooljaar
samen bouwen aan een inspirerende klasgeest
waarin de één het opneemt voor de ander
en niemand in de kou blijft staan.
Laten wij bidden…

-Bidden we ook voor onszelf.
Laat het waar zijn, God,
dat Gij altijd met ons zult zijn.
Laat ons uw nabijheid voelen
als wij proberen uw weg te gaan, ten einde toe.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden we om volharding en moed voor mensen
die zich door het evangelie op sleeptouw laten nemen.
Dat zij vreugde mogen smaken in een leven
in het spoor van Jezus.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen die het moeilijk hebben,
die af te rekenen hebben met tegenkanting
of op onbegrip stoten.
Dat ze medestanders mogen ontmoeten
die hen dragen en bemoedigen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de vele christengemeenschappen
die vandaag samenkomen in de geest van de levende Christus.
Dat zij zijn Boodschap ter harte nemen
en de oproep om te leven in zijn spoor
niet uit de weg gaan.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die troost en kracht zoeken bij het kruis.
Moge zij getroost en gesterkt worden
en opstaan tot nieuw leven.
Laten wij bidden…
naar Ignace D’Hert

Voorbeden 3

-Bidden we voor de profeten in onze dagen,
voor de idealisten die nieuwe, ongebaande wegen durven gaan.
Dat zij het redden
en zich niet uit het veld laten slaan door teleurstellingen en tegenkantingen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die ooit vol idealen in het leven stonden,
maar nu moedeloos aan de kant zitten.
Dat zij herleven,
dat ze weer kansen zien en waarden ontdekken
waarvoor zij opnieuw kunnen warm lopen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen
die zich solidair verklaren met zieken en hulpbehoevenden
en hen een hart onder de riem steken.
Bidden we voor allen die zich dag in, dag uit,
professioneel of vrijwillig inzetten voor hun medemensen.
Dat zij vreugde vinden in hun dienende taak
en dat ze ook de maatschappelijke erkenning krijgen die ze verdienen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen met wie wij dagelijks lief en leed delen.
Dat wij elkaar bemoedigen en bezielen
om in goede, maar vooral in minder goede dagen,
de hoop levend te houden.
Laten wij bidden…

Goede God,
verhoor onze gebeden
en blijf ons nabij met uw genade. Amen.
naar Gerard Kock

Gebed over de gaven

God en Vader,
schenk ons in deze gaven,
de bereidheid en de gezindheid van Jezus, uw Zoon,
om ons leven ten dienste te stellen van  elkaars geluk,
dit uur en alle dagen. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
wij bieden U brood en wijn aan,
waarmee we zeggen
dat wij willen proberen de weg te gaan die Gij ons wijst.
Zegen dit samenzijn hier,
opdat wij iets zouden proeven van de droom die U voor ogen staat. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
om de wondere wegen
die mensen voor elkaar kunnen zijn,
voor allen die Gij gezonden hebt
om de weg te wijzen doorheen het leven,
voor uw uitnodiging om,
doorheen tekort en onvolkomenheid,
te werken aan de mens en zijn wereld.

Wij danken U om uw aanwezigheid
in goede en kwade dagen,
om de hoop en de toekomst die Gij zijt.
Wij danken U om de mens Jezus,
die ons voorgaat en nabij blijft
en wiens Geest kracht is om te leven.

Daarom willen wij U danken, God,
samen met al wat bestaat
op aarde en in de hemel.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Heer onze God,
Gij zijt heilig en goed,
Gij hebt onze namen geschreven in uw hand.

Geen mens zult Gij vergeten
dankzij Jezus Christus, de Zoon van uw genade,
die Gij hebt uitgezonden
om tranen te drogen
van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag
en vrede zelf te zijn.
Wij danken U
omdat Gij ons ruimte geeft en vrijheid schept
voor heel ons leven, ten einde toe.

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf
nam hij brood in zijn handen,
Hij zegende en brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Ook nam Hij de beker, zegende hem,
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende Verbond;
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Heer onze God,
zo gedenken wij Hem
die weet wat lijden is
en de dood heeft gezien;
die Gij hebt opgewekt
en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen:
Jezus de Heer is Hij,
die is en blijven zal, uw rechterhand.
Door deze beker en door dit brood dat wordt gedeeld
verkondigen wij Hem totdat Hij komt.

Wij bidden U,
zend ons uw Geest,
die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk
dat recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn
toch groter dan oorlog en dood;
laat ons mensen zijn
die woningen bouwen voor uw stad van vrede
en breng ons thuis bij U.
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde,
en uw Koninkrijk zal komen door Hem en met Hem,
met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

En bidden we dan tot God, onze Vader,
met de woorden die Jezus ons heeft voorgezegd:
Onze Vader…

Wees licht in onze duisternis, God,
zodat onze angst verdwijnt
en onze ogen uw uitgestoken handen kunnen zien.
Dan zullen we weer vol vertrouwen kunnen uitzien
naar Jezus Christus, Messias en uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

Heer Jezus, Gij vraagt ons naderbij te komen
en U te volgen op uw weg van vrede.
Schenk ons de kracht en de moed
om ons steeds naar elkaar te blijven toekeren,
om zo uw vrede uit te dragen,
altijd en overal waar wij gaan.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we elkaar een teken van die vrede.

Vredeswens 2

Heer, Jezus Christus,
Gij hebt aan den lijve ondervonden
dat er soms radicale keuzes moeten worden gemaakt
om tot vrede te komen.
Geef ons de moed en de volharding
om onze idealen trouw te blijven
en te blijven werken aan vrede in onze wereld,
in onze omgeving,
in onszelf.
Moge die door Jezus geïnspireerde vrede altijd met u zijn.
En geven wij elkaar een blijk van onze vredeswil.

Lam Gods

Communie

Wie mijn volgeling wil zijn,
moet zijn kruis opnemen.
Wie zijn leven verliest om Mijnentwille,
zal het vinden.
Dit is de weg van het graan in de grond,
dit is de weg van het brood, gebroken en gedeeld.
Dit is het Lam Gods dat de zonden van de wereld op zich neemt.
            Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Kan het zijn
dat we meer inzitten met het lief en leed
van één of ander soappersonage (of: BV)
dan met de kleine
of grote miserie van onze eigen buurt?
Kan het zijn
dat het gebrek aan voedsel
van een groot deel van de wereldbevolking
ons maar zo diep raakt
dat we 101 ideetjes moeten uitproberen
om van die overtollige kilootjes af te geraken?
Kan het zijn
dat we dringend nood hebben aan mensen
die zeggen en tonen,
die ons laten zien
dat dit niet meer verder kan?

Bezinning 2

Zijn kruis opnemen,
zichzelf verloochenen,
zijn leven verliezen,
niet de gemakkelijkste weg kiezen…
Het is geen onmogelijke opdracht
en ze voert niet naar zinloos lijden.
Integendeel,
ze voert naar een bestaan
waarin je je als mens goed voelt in je vel.
Ze voert je tegelijk naar een wereld
waarin het goed leven is,
waarin de ene mens broer en zus is voor de andere,
waarin onrecht wordt vermeden,
waarin mensen elkaar geen pijn meer doen.

En is dit niet precies het Rijk Gods
dat we hier op aarde
in Gods naam
mee mogen opbouwen?

Bezinning 3

Kiezen voor leven

In ons leven moeten we telkens weer kiezen.
Daardoor bepalen we de richting van ons leven.
We kiezen voor een bepaalde school.
We kiezen voor een of ander beroep
waarin we gelukkig hopen te worden.
We kiezen voor een man of vrouw
met wie we ons leven willen delen.
Elke keuze die we maken
heeft te maken met wat we belangrijk vinden.
Maar tegelijk ervaren we ook de pijn ervan,
omdat we andere dingen moeten laten liggen.
We willen heel veel, maar kunnen niet alles.

Het is goed om voor onszelf eens na te gaan
welke keuzes wij maken voor ons leven.
Hebben wij het goede voor met onszelf en met anderen?
Is onze keuze zodanig, dat ons leven de moeite waard is?
Waaraan kunnen we dat zelf toetsen?

Jezus en Jeremia hebben hun keuze gemaakt.
Ze ervaren de pijn ervan,
maar het oorspronkelijk vuur blijft in hen branden.
De pijn en moeite die het hen kost,
gaan ze niet uit de weg ondanks alle twijfels.
Uiteindelijk laten ze zich leiden
door de richting van het Woord van God.
Ze blijven trouw aan hun keuze.
En daarom is hun leven de moeite waard
in de ogen van God en van de mensen.
Ze zijn voor ons een voorbeeld
om te blijven kiezen voor het leven.
Wim Holterman osfs

Slotgebed

Vaak herken ik me in de figuur van Petrus, Heer.
Soms is hij een rotsblok waarop Jezus zijn Kerk grondvest,
op andere momenten eerder een struikelsteen
die zich te veel laat leiden door menselijke overwegingen
en te weinig door wat Gij van hem wilt.
Doe me dan inzien welke weg Gij voor mij uitkiest, God,
en laat mij die weg in vrijheid gaan.
Maak mijn geloof in uw aanwezigheid sterker
en laat me ervaren dat Gij een God van liefde zijt,
ook op de momenten dat ik aan U twijfel. Amen.

Zending en zegen

            Moge de Heer ons vergezellen op al onze wegen.
Moge zijn genade rusten op ons en op allen met wie wij het leven delen.
Zegen ons + Vader, Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Kees Pannekoek

 

 

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.