23e zondag door het jaar

Zondag: 10-09-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

‘Waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn,
daar ben Ik in hun midden’
horen we straks op het einde van de evangelielezing.
Laten we elkaar toewensen
dat deze woorden van toepassing zijn op ons samenzijn hier:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Kees Pannekoek

Openingswoord

De lezing uit het Mattheüsevangelie van vandaag
vertelt over vergevingsgezindheid.
Bij een meningsverschil:
ga met die persoon praten onder vier ogen,
of betrek er twee of drie anderen bij als getuigen
en beslis dan als gemeenschap.
Niemand in een hoek drijven, de ander alle kansen geven
en samen met anderen in Jezus’ naam en geest bijeenkomen,
daaronder wil ook God zijn handtekening zetten.
Maar vaak komen wij daaraan niet toe.
Vragen we daarvoor om vergeving.

Vergevingsmoment 1

Omdat we niet altijd om elkaar geven,
niet altijd naar mekaar luisteren en mekaar nieuwe kansen geven,
willen we eerst om vergeving vragen.

-Wij bidden om vergeving
omdat wij ons nogal eens blindstaren
op het falen van anderen
en geen oog hebben voor wat die anderen siert.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Wij bidden om vergeving
omdat we wel eens onrecht verdoezelen
en misstappen goedpraten.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Wij bidden om vergeving
omdat we soms onbarmhartig, hardvochtig in het leven staan,
te weinig rekening houden met de beperkingen van anderen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, wij bidden U: vergeef ons.
Heel de wonden die wij slaan
en vorm ons om tot instrument van uw liefde.

Vergevingsmoment 2

Op de weg die God ons toont
doen wij elkaar soms pijn.
Laten wij elkaar oprechtvergeven,
want vergeven is de kans om nieuw te worden.

-’s Morgens vergeten wij zo vaak
die kleine blijken van genegenheid
voor onze meest nabije medemensen.
Misschien zijn wij ze totaal verleerd.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Overdag vinden wij bij mensen vriendschap en sympathie,
maar ook teleurstelling en onmacht, soms zelfs woede.
Als begrip dan onbegrip wordt en zin nog enkel onzin,
durven wij wel eens kwetsende woorden gebruiken
die ons later spijten.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als het avond wordt zou alles moeten vergeven zijn.
Al te vaak echter sluiten wij de dag af zonder verzoening.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons begeleiden op weg naar nieuw leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed

Heer,
de liefde voor de ander is het hart van uw geboden.
Gij hebt ons aan elkaar toevertrouwd.
Wij bidden U:
leg ons in alle omstandigheden
woorden van waarheid en bemoediging in de mond.
Dat wij niet zwijgen uit zelfbehoud
of blind zijn voor onrecht,
maar meebouwen aan de gemeenschap
waarin uw naam wordt geheiligd. Amen.
naar Thomasvieringen

Lezingen

Luisteren we naar God die ons toespreekt doorheen de Woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Ez. 33, 7-9)

Uit de profeet Ezechiël

Zo spreekt de Heer:
7              Mensenkind,
Ik heb u als wachter over het volk van Israël aangesteld.
Alles wat u van Mij te weten komt moet u hun in mijn naam meedelen.
8           Als Ik tegen de boosdoener zeg:
`Boosdoener, u zult zeker sterven”,
en u waarschuwt de boosdoener niet dat hij zich moet beteren,
dan zal die boosdoener sterven door zijn eigen schuld,
maar van u eis Ik zijn bloed op.
9           Maar als u de boosdoener gewaarschuwd hebt
dat hij zijn leven moet beteren en hij betert zijn leven niet,
dan zal hij door zijn eigen schuld sterven,
maar u blijft in leven.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Rom. 13, 8-10)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,
8           Zorg dat u niemand iets schuldig bent.
Laat uw enige schuld de onderlinge liefde blijven.
Wie anderen liefheeft, heeft de wet vervuld.
9           Want de geboden:
Geen echtbreuk plegen, niet doden, niet stelen, niet begeren,
en alle andere kan men samenvatten in dit ene woord:
U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
10 De liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad.
Liefde vervult de gehele wet.
KBS Willibrord 1995
Evangelie (Mt. 18, 15-20)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

Jezus zei tot zijn leerlingen:
15         Als je broeder je iets misdaan heeft,
moet je hem dat onder vier ogen zeggen.
Als hij naar je luistert, heb je je broeder gewonnen.
16         Maar als hij niet naar je luistert,
neem dan nog een of twee getuigen mee,
opdat elke verklaring door twee of drie getuigen wordt bevestigd.
17         Maar als hij naar hen niet luistert, zeg het dan tegen de gemeente.
Als hij zelfs naar de gemeente niet luistert,
beschouw hem dan als een heiden en een tollenaar.
18         Ik verzeker jullie, wat jullie op aarde binden,
zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat jullie op aarde ontbinden,
zal ook in de hemel ontbonden zijn.
19         Ook verzeker Ik jullie:
als er twee van jullie eensgezind iets vragen hier op aarde,
om het even wat,
dan zullen ze het krijgen van mijn Vader in de hemel.
20         Want waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn,
daar ben Ik in hun midden.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de Geest van leven en liefde,
ver aan mij vooraf, royaal aan mij vooruit,
maar ook in mij aanwezig.
En ik noem Hem God
of ook al eens m’n liefste Schepper.

Ik geloof in mensen, gedreven door de Geest,
die mij vóórleven wat leven betekent
en wat liefde vermag.
Daarom geloof ik in Jezus
en in zoveel anderen die leefden en leven zoals Hij.

Ik geloof in de Gemeenschap van de Geest:
mensen die zich samen oefenen
in recht doen en vrede stichten,
in breken en delen.

Ik geloof in het goede
dat wij nu eens verbergen dan weer openbaren.
En ik geloof dat het goede het kwade zal overleven.
En dat niet aan de dood
maar aan het leven en de liefde
het laatste woord toekomt. Amen.

Voorbeden 1

God, Gij die ons oproept tot liefdevolle gemeenschap,
tot U bidden wij:

-Voor mensen die het goede nastreven in deze wereld,
die zich inzetten voor vrede, recht en ware gemeenschap.
Dat zij daarin niet worden tegengewerkt.
Dat zij zich gesteund weten door hun naasten.
Laten wij bidden…

-Voor mensen die welbewust, of soms ook ongemerkt,
het kwade toelaten in hun leven.
Dat zij mensen ontmoeten die hen liefdevol terechtwijzen
en hen de weg tonen die Gods weg is.
Laten wij bidden…

-Voor ouders en opvoeders.
Dat zij hun taak serieus nemen
en de kinderen die hun zijn toevertrouwd
eerbied leren voor al wat leeft.
Dat hun woorden wekken en hun voorbeelden trekken.
Laten wij bidden…

Goede God,
vertrouwend op uw voortdurende zorg
leggen wij onze gebeden voor U neer.
Doe ons steeds gericht blijven op het goede
en laat liefde de drijfveer zijn
in heel ons doen en spreken,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Voorbeden 2

Onze God wil midden onder ons zijn.
Omdat onze ogen niet geschikt zijn om Hem te zien
stellen we ons biddend voor Hem open.

-Om groeiende samenwerking en toenadering
tussen de verschillende christelijke gemeenschappen.
Laten we bidden…

-Om verzoening en vrede,
overal waar mensen bedreigend tegenover elkaar staan.
Laten we bidden…

-Om vergevingsgezindheid
voor hen die nog niet kunnen of willen vergeven.
Laten we bidden…

-Voor allen die hier bijeen zijn.
Dat wij geen mensen afschrijven of uitsluiten.
Dat wij niemand doden in ons hart.
Laten we bidden…

-Bidden we voor hen die wegens ziekte, leeftijd of handicap
hier niet met ons kunnen meevieren.
Moge zij zich met ons verbonden weten,
en wij met hen.
Laten we bidden…

God van mensen wereldwijd,
laat ons delen in uw grenzeloze ruimhartigheid.
Kom ons tegemoet in elke mens die ons levenspad kruist
totdat wij met velen
uw ene, veelkleurig en veelstemmig volk zijn geworden,
uw hemel op aarde. Amen.

Gebed over de gaven 1

In deze gaven van brood en wijn, God,
zeggen wij U van harte dank.
Het zijn de tekens
waarin Jezus zich geheel en al
aan U en aan ons heeft gegeven.
Maak ons één tot zijn gemeenschap
en versterk onze verbondenheid
met elkaar en met Hem die met U leeft in eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
bewust van onze tekortkomingen jegens U en onze medemensen
bidden we om vergeving en herstel.
Moge dit brood en deze wijn uw tekens van verzoening zijn.
Dit vragen we U omwille van ieders geluk. Amen.

Tafelgebed

Met hart en ziel danken wij U, God,
die door uw Geest
onze geest voortdurend vernieuwt
opdat wij de wereld
mensvriendelijker zouden maken.
Uw Geest stimuleert ons
om te geloven in Jezus
en Hem te belijden voor alle mensen
als de Heer,
als de Hoop van de wereld.
Daarom loven wij U met de woorden
die uw Geest ons heeft ingegeven:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Laat ons nooit vergeten, barmhartige Vader,
dat onze verlosser Jezus Christus
de Heer is,
dat Hij mens is geworden,
die Emmanuel,
dat is: God-met-ons,
genoemd wordt.

Laat ons nooit vergeten
dat Hij de wereld heeft gezien met onze ogen,
dat Hij onze woorden gesproken heeft,
dat Hij onze vreugde en onze nood heeft gekend,
dat Hij het werk van een mens heeft verricht
en dat Hij ons brood gegeten heeft.
Laat ons nooit vergeten
dat Hij de Mensenzoon is
– mens onder de mensen –
die meer heeft geloofd in de mens,
meer heeft gehoopt en bemind
dan wij ooit kunnen.

Laat ons nooit vergeten
dat ons geloof, dwars door alle leed,
dat onze hoop over de dood heen,
dat onze liefde tegen alle machten in,
ons doen gelijken op Hem
die Gods gelijke genoemd mocht worden.

Laat ons nooit vergeten dat ook Hij
weerloos heeft moeten buigen
voor het geweld en de macht.

Laat ons nooit vergeten
dat de machtigen Hem geslagen hebben
tot de dood toe
omdat Hij leerde dat Gij zijn vader zijt,
dat wij gered worden door ons geloof in U,
dat onze hoop op U nooit wordt teleurgesteld,
dat uw liefde geen grenzen kent
en dat vooral de armen en de kleinen
door die Boodschap blij kunnen worden.

Laat ons nooit vergeten
dat Hij op de vooravond
van dat lijden en die dood
in het breken van het brood
en het rondreiken van de beker
het teken heeft gesteld
dat ons in zijn naam en zijn liefde samenbrengt.

Want die avond
heeft Hij het brood in zijn handen genomen,
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God en Vader,
Hij heeft U dank gezegd,
het brood gebroken
en aan zijn leerlingen uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet,
dit is mijn lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet
en uit deze beker drinkt,
doe het dan om Mij te gedenken.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij zijn hier bijeen in zijn naam,
omdat wij mensen willen worden zoals Hij,
mensen die geloven in elkaar
en vertrouwen op U,
die hopen dat Gij uw belofte,
van een gelukkig leven zonder einde,
waar zult maken aan ieder van ons
en aan alle mensen van wie Gij houdt
en van wie wij houden,
en van wie wij blijven houden,
ook al zijn zij overleden.

Wij willen het brood breken
en wij zullen het eten,
wij zullen de beker rondreiken en drinken
in zijn naam
om de herinnering aan hem levend te houden
en om niet te vergeten
dat Hij de armen,
de treurenden,
de zachtmoedigen,
de hongerigen,
de barmhartigen,
de zuiveren,
de vredelievenden,
de vervolgden
en al wie hulp nodig heeft,
gelukkig heeft genoemd.

Geef ons die Geest van deemoed en liefde;
dan zullen wij gelukkig en blij worden
en U dankbaar huldigen:
door Christus,
met Christus,
in Christus,
hier rond deze tafel
en overal,
nu en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.

Onze Vader

Bidden wij om een hart dat vergeving en vrede zoekt
en maken wij de woorden die Jezus ons voorbad, tot de onze:
Onze Vader,…

Als wij oprecht bekommerd zijn om elkaars welzijn,
als wij het kwaad aan de kaak stellen,
als wij het positieve in elkaar zien en elkaar levensruimte geven,
als wij alles doen wat in ons vermogen ligt
om onze aarde leefbaar te houden voor alle mensenkinderen,
dan zullen wij hoopvol mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

Heer Jezus,
Gij zijt tot ons gekomen als de Messias,
Gods welbeminde Zoon.
Wij vragen U:
wijs ons de weg naar het land van belofte
waar vrede is en recht voor iedereen.
Laat ons luisteren naar uw Woord en U volgen.
Geef ons uw vrede en maak ons één in uw naam.
Gods vrede zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van vrede.

Lam Gods

Communie

Zoals vele graankorrels werden verzameld tot dit ene brood,
zo vormen wij samen één gemeenschap.
Laten wij ons voeden aan het brood van liefde en van vrede,
dat de Heer ons aanreikt in Jezus,
die door zijn dood de zonden der wereld heeft weggenomen.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Zijn wij onderweg naar ‘iets’
of is het maar een reis naar ‘niets’?
Leven tussen vreugd’ en pijn
zou dat werkelijk leven zijn?

Is het leven… zomaar leven
of een deel van ’t grote plan?
Soms kom je iets eeuwigs tegen
en heel even denk je dan:

dat het licht weer op kan stralen
uit een diepe duisternis
en dat leven wordt geboren
uit al wat gestorven is.
Toon Hermans

Bezinning 2

Geen andere weg valt er te bewandelen
dan die van de solidariteit.
De handen in elkaar slaan,
kleinen en groten,
machtigen en zwakken.

Geen ander pad is samen te effenen
dan dat van de hoop.
Vechten tegen de ontmoediging,
stapstenen leggen van moed en vertrouwen.

Geen betere energie is er
dan die van de samenhorigheid.
Woorden en daden vinden
die mensen bij elkaar brengen,
over alle grenzen heen.

Geen krachtiger teken is er
dan dat van vriendschap en liefde.
Getuigen worden van Gods droom
en bouwen aan zijn huis,
hier en nu reeds,
te midden de woestijn.
Maandbrief Gezinsgroepen

Slotgebed 1

Heer, onze God,
Gij zijt een en al liefde en barmhartigheid.
Wij danken U voor Jezus
die ons leerde hoe dit onder mensen te realiseren is.
Leer ons ook omgaan met elkaar als broers en zussen,
als kinderen van U, Vader, God voor ons in eeuwigheid. Amen.

Slotgebed 2

Dat wij uw Woord vernomen hebben, God,
dat wij het brood gebroken hebben voor elkaar,
laat dat voor ons een teken zijn
dat Gij dicht bij ons zijt,
dat wij uw mensen zijn,
door U gevoed,
door U bemind.
Verlaat ons nooit,
wees als het daglicht om ons heen,
wees onze vaste grond,
de glans van vreugde op ons gelaat,
en meer dan dat:
wees onze toekomst, onze Vader. Amen.

Zending en zegen

Wie zijn leven wil behouden,
zal het verliezen.
Maar wie zijn leven wegschenkt, naar het voorbeeld van Jezus,
zal leven in overvloed.
Geen zelfbehoud, maar zelfgave
is de sleutel tot het geluk van mensen en wereld.
Moge God ons daartoe zegenen,
Hij die is: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.