24e zondag door het jaar

Zondag: 17-09-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Vergevensgezind en met open armen
wil de Heer ons ontvangen.
Hij verwelkomt ons
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vandaag worden we tot verzoening opgeroepen.
Niet één keer, maar tot zeventig maal zeven keer.
Hoe krijgen we dat gedaan!?
De teksten van vandaag vertellen
hoe bij God in alles liefde het hoogste woord voert.
En steeds opnieuw
wordt zijn rechtvaardigheid overvleugeld
door zijn genade.
Zo is het ook, telkens opnieuw, tussen mensen
een godsgeschenk
wanneer wrok getemperd wordt door vergeving
en boosheid verzacht door begrip.
Niet vergeven en vergeten,
maar: vergeven en onthouden,
want alleen dan wordt kwaad herkenbaar en wordt het ontkracht.
naar VeltemOpeningswoord 2

Je moet je medemens krediet kunnen geven,
altijd weer opnieuw,
tot zeventig maal zeven keer – zegt Jezus.
Gelukkig maar dat dit ook geldt in omgekeerde richting:
want zelf sta je ook wel eens geregeld in het krijt
bij een medemens,
bij God.
Waar zou je staan als je niet steeds opnieuw werd aanvaard
door anderen,
door God?
Vergeven,
steeds opnieuw kansen geven,
het is de enige manier
om de fatale kringloop van kwaad naar erger
te doorbreken.

Openingswoord 3

Vandaag worden we tot verzoening opgeroepen.
Niet één keer, maar tot zeventig maal zeven keer.
Hoe krijgen we dat gedaan!?
De teksten van vandaag vertellen
hoe bij God in alles liefde het hoogste woord voert.
En steeds opnieuw
wordt zijn rechtvaardigheid overvleugeld
door zijn genade.
Zo is het ook, telkens opnieuw, tussen mensen
een godsgeschenk
wanneer wrok getemperd wordt door vergeving
en boosheid verzacht door begrip.
Niet vergeven en vergeten,
maar: vergeven en onthouden,
want alleen dan wordt kwaad herkenbaar en wordt het ontkracht.
naar Veltem

Vergevingsmoment 1

-Vergevingsgezindheid staat in het leven van Jezus
met een sterretje genoteerd.
Wij doen er goed aan dat voorbeeld te volgen
omdat ons leven anders nauwelijks leefbaar is.
En hoe vaak dan? vroeg Petrus.
“Niet zeven keer, maar zeventig maal zeven keer.”
Daarom vragen ook wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-De kracht om vergeving te kunnen schenken
halen we niet uit onszelf.
Die komt van God,
die ons als eerste heeft liefgehad.
Wij kunnen slechts proberen
iets van die liefde van God te weerspiegelen
in onze vergeving aan anderen.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als een Goede Herder
keert God zich nooit af van een verdoold schaap.
Zijn vergeving sluit niemand uit,
tenzij die ene die weigert anderen te vergeven.
Vergiffenis weigeren
is verraad plegen tegenover Gods barmhartigheid.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2

-God,
als het gaat om iets kleins of onnozels.
zeggen we zo gauw ‘sorry’
zonder erbij na te denken.
Maar als we echt iemand hebben teleurgesteld of gekwetst
krijgen we dat woord vaak niet over de lippen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-We zeggen soms ‘sorry’
zonder ons in te leven
in wat we een ander hebben aangedaan.
We zeggen het zonder dat we het menen,
om ervan af te zijn,
omdat een ander het vraagt of verwacht.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Sorry God,
dat we zo vaak de mist ingaan
en anderen pijn doen.
We gaan er gemakkelijk vanuit
dat Gij ons toch altijd vergeeft.
Geef dat we uw genade niet verspelen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
uw vanzelfsprekende barmhartigheid
doet ons vaak vergeten
hoe hardnekkig wij soms zijn,
hoe weinig geneigd tot verzoening.
Leer ons het voorbeeld van de zachtmoedige Jezus
voor ogen te houden:
zijn vergevende houding
tegen alles en allen in. Amen.

Openingsgebed 2

God, onze Vader,
Gij zijt barmhartig en genadig.
Gij vergeeft ons
zonder rekening te houden met de omvang van ons kwaad.
Wij bidden U:
geef ons de geestkracht om U na te volgen.
Dat wij niet hard en ongenaakbaar,
maar mededogend door het leven gaan.
Laat ons leven uit uw hand,
elke dag opnieuw. Amen.

Lezingen

De lezingen van deze viering roepen ons op tot vergeving en barmhartigheid. Zoals God geduld met ons heeft
en altijd bereid is om ons een nieuwe kans te geven,
zo moeten ook wij voor elkaar zijn:
zo liefdevol en barmhartig als God zelf.
Lummen

Eerste lezing (Sir. 27, 30-28, 7)

Uit het boek Ecclesiasticus

30         Wrok en woede zijn iets afschuwelijks:
alleen een zondaar blijft ermee lopen.
1           Wie wraak neemt, zal de wraak van de Heer voelen:
Hij zal zijn zonden nooit uit het oog verliezen.
2              Vergeef je naaste zijn onrecht:
dan worden, wanneer je erom bidt,
jouw eigen zonden kwijtgescholden.
3           Kan een mens die tegenover een medemens in zijn woede volhardt,
bij de Heer zijn heil komen zoeken?
4           Kan hij die onverbiddelijk is voor zijn medemens,
om vergeving bidden voor zijn eigen zonden?
5           Als iemand die zelf maar een mens is,
in zijn wrok volhardt,
wie zal dan verzoening bewerken voor zijn zonden?
6           Denk aan het einde en houd op met haten;
denk aan de ondergang en de dood
en houd je aan de geboden.
7           Denk aan de geboden en koester geen wrok tegen je naaste;
denk aan het verbond met de Allerhoogste
en zie door de vingers wat maar onwetendheid is.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Rom. 14, 7-9)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,
7           Niemand van ons leeft immers voor zichzelf alleen,
en niemand sterft voor zichzelf alleen.
8           Zolang wij leven, leven wij voor de Heer,
en sterven wij, dan sterven wij voor de Heer:
of wij leven of sterven, Hem behoren wij toe.
9           Daarvoor is Christus gestorven en weer levend geworden:
om Heer te zijn over doden en levenden.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt. 18, 21-35)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

21         In die tijd kwam Petrus bij Jezus en zei:
`Heer, hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven als hij mij iets misdoet?
Tot zeven keer toe?’
22         Jezus zei hem:
`Niet tot zeven keer toe, zeg Ik je,
maar tot zeventig maal zeven keer toe.
23         In dit opzicht gaat het met het koninkrijk der hemelen
als met een koning die met zijn dienaren afrekening wilde houden.
24         Toen hij begonnen was met afrekenen,
werd er iemand bij hem gebracht
die een schuld had van tienduizend talenten.
25         Omdat hij niet kon betalen,
gaf de heer het bevel om hem met vrouw en kinderen
en alles wat hij had te verkopen, zodat hij zou kunnen betalen.
26         Daarop viel de dienaar voor hem neer en vroeg:
`Heb geduld met mij, en ik zal u alles betalen.”
27         De heer kreeg met die dienaar te doen en liet hem vrij,
en hij schold hem het geleende geld kwijt.
28         Toen die dienaar buiten kwam, trof hij een van zijn mededienaren,
die hem honderd denariën schuldig was;
hij greep hem bij de keel en zei: `Betaal wat je me schuldig bent.”
29         Daarop viel zijn mededienaar voor hem neer en smeekte hem:
`Heb geduld met mij, en ik zal je betalen.”
30         Dat wilde hij niet, integendeel, hij liet hem zelfs gevangenzetten
tot hij het verschuldigde bedrag betaald zou hebben.
31         Toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was,
waren zij buitengewoon ontstemd
en gingen alles wat er gebeurd was aan hun heer vertellen.
32         Toen riep zijn heer hem bij zich en zei:
`Jij slechte dienaar, ik heb je heel die schuld kwijtgescholden,
toen je mij daarom smeekte.
33         Had juist jij geen medelijden moeten hebben met je mededienaar,
zoals ik medelijden heb gehad met jou?”
34         En zijn heer werd zo kwaad, dat hij hem overleverde aan de beulen,
totdat hij heel zijn schuld zou hebben terugbetaald.
35         Zo zal ook mijn hemelse Vader met jullie doen,
als niet ieder van jullie zijn broeder van ganser harte vergeeft.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, die Vader is van alle mensen.
Hij heeft ons geschapen
om te leven in liefde met elkaar.

Ik geloof in Jezus Christus.
Hij is door God gezonden
om ons met elkaar te verzoenen.

Ik geloof in de H. Geest,
die samenbrengt wat verdeeld is,
die sterkte geeft waar de mens zwak is,
die onze toekomst is en onze hoop.

Ik geloof dat wij samen,
biddend moeten zoeken
naar liefde, waarheid en gerechtigheid,
zodat de droom van Jezus waarheid wordt:
“Opdat wij allen één zijn, in Gods naam”. Amen.
Doorheen het jaar vieren

Voorbeden 1

Bidden wij tot God
die niet vergeet dat we mensen zijn met tekortkomingen.

-Bidden we voor hen die zo door het leven getekend zijn
dat slechts haat en wrok hun een laatste houvast bieden.
Dat zij mensen mogen ontmoeten
die met hun eigen leven laten zien
dat verzoening toch nog kansen heeft.
Laten wij bidden…

Bidden we voor hen die uit zijn op macht en aanzien
en voor wie eigenbelang het enige is dat telt.
Dat zij mensen mogen ontmoeten
die met hun eigen leven laten zien
dat dienstbaarheid echt levensgeluk schenkt.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die bekleed zijn met gezag
in Kerk en maatschappij.
Dat zij voorwaarden scheppen
waardoor mensen weer dichter bij elkaar kunnen komen
en ervaringen uit het verleden kunnen worden verwerkt.
Dan worden nieuwe levenskansen mogelijk.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf.
God,
laat in ons het inzicht groeien in wie we zijn:
uw mensen naar uw beeld en gelijkenis,
en laat dat onze inspiratie zijn.
Laten wij bidden…
naar John Rademakers

Voorbeden 2

Gods mededogen is groter dan ons hart kan bevatten.
Laten wij daarom vol vertrouwen tot Hem bidden.

-Bidden we om troost en genezing
voor alle zere plekken die wij opliepen
door eigen schuld of door die van anderen.
Laten wij bidden…

-Bidden we om een uitweg uit de dodelijke cirkel
van wrok, haat en verbittering
die ons leven verziekt en het kwaad in stand houdt.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die niet kunnen vergeven
wat hun is aangedaan.
Dat Gods goede Geest
hen nabij mag zijn in hun donkere tijden.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen
die hebben gedaan wat onvergeeflijk is.
Dat er mensen mogen zijn
die hen in hun eenzaamheid niet alleen laten.
Laten wij bidden…
                         Jan Groot en Henk Sechterberger

Voorbeden 3

-Bidden we voor landen die met elkaar in oorlog zijn,
voor bevolkingsgroepen die elkaar bestrijden.
Dat zij tot het inzicht komen
dat haat slechts dood en verderf zaait
en dat alleen verzoening doet leven.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die van elkaar vervreemd zijn geraakt,
alhoewel ze juist op elkaar zijn aangewezen.
Voor ouders in conflict met hun kinderen,
voor bedrijfsleiders die de mensen op de werkvloer vergeten.
Dat zij de weg naar elkaar mogen terugvinden.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die fouten hebben begaan
en niet kunnen geloven in vergeving.
Voor allen die gebukt gaan onder schuldgevoelens.
Dat zij mensen mogen ontmoeten
bij wie zij zich aanvaard weten.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de Kerk.
Dat zij zich voortdurend bekeert
en de geduldige liefde van God ook zelf in praktijk brengt.
Laten wij bidden…

Bidden wij voor ons allen hier aanwezig.
Dat wij de moed zouden hebben om ons hart en onze hand te reiken
aan hen die ons tekortdeden.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Gebed over de gaven 1

God en Vader,
laat uw Zoon onder ons vertoeven.
Spreek ons vrij,
zodat ook wij
een gebaar van vergeving,
het brood van gastvrijheid
en de beker van verzoening
aan elkaar kunnen doorgeven.
Zo mogen wij rond deze tafel
onze dankbaarheid uitspreken
omdat Gij het mogelijk maakt
dat wij – met vallen en opstaan –
elkaar bemoedigen en helen. Amen.

Gebed over de gaven 2

Goede God,
wil dit brood en deze wijn, werk van mensenhanden,
omvormen tot uw gaven aan ons.
Herschep ook ons tot mensen naar uw hart,
die leven vanuit de liefde en die weten wat vergeven is.
Dat vragen wij U door Jezus,
uw mensgeworden mildheid,
Man van trouw tot in eeuwigheid. Amen.

Tafelgebed

God, wij danken U
omdat Gij een God van liefde zijt,
een God van mededogen,
een God die ons niet afrekent
op onze kleine kanten.
Wij danken U
omdat Gij de naam van elk van ons
in uw handpalm hebt gegrift.

Wij danken U
omdat Gij herkenbaar zijt
in elke goede mens,
in zachte ogen,
in een teder gebaar.
Overduidelijk hebt Gij dat getoond
in Jezus, uw mensgeworden Zoon.
Als geen ander gaf Hij gestalte
aan uw goedheid en vergeving, telkens weer.

Alleen als ook wij mensen zijn
die, dankzij uw genade,
barmhartig zijn en gul van hart,
onthullen wij een deel van uw gelaat.
Wij danken U hiervoor
en bidden daarom:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Jezus schonk waardigheid aan elke mens die Hij ontmoette.
Hij heeft hun vreugden en hun zorgen meegemaakt,
Hij heeft hun eenzaamheid aangevoeld.
Hij werd hun vriend,
omdat Hij naar hen toe ging met menselijke warmte en aandacht.

Wij zijn U dankbaar, God,
voor alle
mensen die zich laten inspireren door Jezus van Nazareth,
Hij, die uw onnoemlijke kracht zo sterk aanvoelde
dat Hij U zijn Vader durfde noemen.

Hij geloofde in de kracht van het kleine:
het is steeds genoeg voor een nieuw begin.

Dat toonde Hij ook op die avond
in een dagelijks gebaar
dat leven en voortbestaan betekent.

Hij nam wat brood,
met eerbied liet Hij het in zijn handen rusten,
Hij dankte God ervoor als gold het heel zijn rijkdom,
en brak het toen om het te verdelen.
“Neem allen een stuk, zei Hij, en eet het maar,
het is mijn Leven voor u gegeven.”

Toen vulde Hij een beker met wijn en liet hem rondgaan,
want hun dorst naar diepe verbondenheid was groot.
“Drink ook hieruit, zei Hij, deze wijn moet liefde worden,
verwantschap in hetzelfde bloed.
Neem en drink ervan, het is mijn Bloed.
Als gij later dit Brood eet en uit deze Beker drinkt, denk dan aan Mij.”

Zijn dood gedenken wij
zijn opstanding belijden wij
zijn toekomst verwachten wij.

In zijn Geest bidden wij U, God,
dat de stroming die van zijn gebaar is uitgegaan,
ook ons mag doorstromen.

Doe ons opstaan, Vader,
in de kracht van uw Geest.
Wek in ons het vermogen om mild en goed te leven
en doe ons uitzien naar uw Rijk.

Zoals het was op de dag dat Jezus in de rij ging staan,
mens tussen de mensen,
en Hij van U mocht ervaren:
‘Zo is het goed, op zulke mensen stel Ik mijn hoop.’
Laten wij dan eer betuigen aan de naam die Gij ons geeft:
kinderen van God.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal dan uw naam geprezen zijn, God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
vandaag en alle dagen tot in uw heerlijkheid. Amen.

Onze Vader

Heer, leer ons bidden,
zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart.

Dat uw naam mag klinken
alle dagen van ons leven,
als een zegen voor alles wat leeft.

Dat uw Rijk zichtbaar mag worden
in ons zoeken naar gerechtigheid,
in ons geloof dat bergen verzet.

Dat uw wil,
mag geschreven zijn in ons hart;
dat wij trouw mogen zijn aan uw Verbond.

Wees voor ons dagelijks brood,
dat wij met anderen delen.

Wees voor ons vergeving en verzoening;
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven.

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad:
open ons hart en onze geest,
dat wij voor anderen,
een zegen mogen zijn. Amen.

Vredeswens 1

Heer Jezus Christus, tot Petrus hebt Gij gezegd
dat wij onze naaste moeten vergeven
tot zeventig maal zeven maal.
Wij bidden U:
leer ons de onderlinge vrede te herstellen
door liefde die zichzelf kan vergeten,
telkens weer opnieuw.
Dan zal uw vrede groeien hier op aarde
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.
Lummen

Vredeswens 2

Vrede gebeurt,
als je barmhartig en mild in het leven staat.
Vrede gebeurt,
als je behoedzaam met de ander en met jezelf omgaat.
Vrede gebeurt,
als je op zoek gaat naar het goede in de ander en in jezelf.
Die vrede zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Allen herkennen we in onszelf de strijd tussen goed en kwaad.
We verlangen naar het goede, maar doen te vaak het kwade.
Danken wij God omwille van Jezus,
die ons rond deze tafel samenbrengt
om het goede in ons te versterken.
Kom dan en eet van de gaven die de Heer u aanbiedt.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1
           
Als iemand nu eens de moed had
om voor het aangedane kwaad
geen vergelding meer te eisen…

Als iemand nu eens de moed had
om schulden
van mensen en landen
onvoorwaardelijk te schrappen…

Als iemand nu eens de moed had
om te luisteren
naar wie het niet kan zeggen,
om te kijken
naar wie altijd over het hoofd werd gezien…

Is het naïef?
Misschien.

Maar zeg eens:
is er nog een andere weg
dan deze naïviteit
om de spiraal
van honger, onrecht en geweld
te doorbreken?

Als wij nu eens de moed hadden…
Eén stap is genoeg
om het leven te doen openbreken
tot een feest.

Bezinning 2

Wat ik het moeilijkste kan geven,
moet ik eerst geven: vergiffenis.
Ik moet vergeven,
altijd weer opnieuw vergeven.
Als ik stop met vergeven
staat er onmiddellijk een muur.
En een muur is het begin van een gevangenis.

Iedere mens is een wereld op zich,
en leeft, voelt, denkt en reageert vanuit die eigen we­reld,
waarvan de diepste kern me altijd vreemd blijft.
Daarom ontstaan tussen mensen,
bijna noodzakelijkerwijze,
contactstoornissen, wrijvingen en botsingen.

Alleen maar als ik begrip heb
voor het feit dat de andere ‘anders’ is
en als ik bereid ben te vergeven,
is het ‘samenleven’ mogelijk.
Anders wordt het een wederzijdse belegering
en leef ik dag-in dag-uit
in koude of warme oorlog.

Er zijn uitzonderlijk gunstige gelegenheden
om vrede te maken,
om ruzies op te ruimen.
Ik heb zo dikwijls de kans een geschenk te geven,
een kaartje te sturen,
iemand uit te nodigen ten teken van verzoening, van vergiffenis.

Als de moeilijkste eerste stap gezet is,
wordt de rest een ‘feest’.
Vergiffenis.
De mooiste gave!
                        naar Phil Bosmans

Bezinning 3

Vergeven is niet
kwaad met kwaad vergelden.
Vergeven is
de eerste stap zelf zetten.

Vergeven is niet
iemand
om een fout afschrijven.
Vergeven is
weer nieuwe kansen geven.

Vergeven is niet
blijven wrokken
om een kwetsend woord.
Vergeven is
opnieuw vertrouwen schenken.

Vergeven
moet je geen zeven maal,
maar zeventig maal zeven.
Dat is:
altijd
en aan iedereen.
Kees Harte

Slotgebed 1

Heer, onze God,
wij bidden U:
sta niet toe dat we meegezogen worden
in de kringloop van ruzie, haat en vergelding.
Maak ons vergevingsgezind naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon.
Dan alleen zal onze wereld leefbaar en bewoonbaar worden,
vandaag en alle dagen. Amen.
Levensecht

Slotgebed 2

Goede God,
klop op mijn deur
wanneer ik verstrikt geraak in gevoelens van haat.
Breek mij open
wanneer wrok om wat mij werd aangedaan,
mij afsluit van anderen.
Geef me opnieuw toegang tot wat mij dagelijks voedt.
Dat ik de weg mag vinden naar bronnen van leven.
En wil mij dragen in de zee van uw barmhartigheid. Amen.
Marie-José Janssen en Gerard Zuidberg

Zending en zegen

Mensen die pogen en falen,
zijn aangewezen op elkaars genade,
niet éénmaal, niet andermaal,
maar zeventig maal zeven maal.
Door Jezus daartoe uitgenodigd
mogen wij vergevensgezind op weg gaan.
Moge Gods milde zegen met ons meegaan
opdat wij in goede en kwade dagen
elkaar tot vrede en zegen zijn:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.