25e zondag door het jaar

Zondag: 24-09-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Genade zij u en vrede van God + onze Vader,
van zijn Zoon Jezus Christus en van de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

In de viering van vandaag laten we ons inspireren
door een weerbarstige, moeilijk te verteren parabel,
die van de werkers van het elfde uur.
Zij die vlak voor zonsondergang maar één uurtje hebben gewerkt
krijgen hetzelfde loon als zij
die de ganse dag in de hitte hebben gezwoegd.
God hanteert blijkbaar andere normen dan wij.
Zijn oordeel staat soms haaks op het onze.

Openingswoord 2

Sommige parabels zijn zeer bekend,
een enkele zelfs berucht.
De parabel over de werkers van het elfde uur, is er zo een.
Een wijnboer die zijn geld door deuren en vensters gooit,
wordt door Jezus geprezen.
Als de logica u hiervan ontsnapt,
denk dan aan wat God zegt in de eerste lezing:
“Uw gedachten zijn nu eenmaal niet mijn gedachten,
mijn wegen niet uw wegen”.

Vooraleer ook wij kunnen meten met Gods maatstaf,
hebben wij nog een lange weg af te leggen.
Te lang wellicht
als wij alleen op eigen kracht en inzicht vertrouwen.
Laten we daarom beginnen met God om vergeving te vragen
voor ons tekortschieten.

Vergevingsmoment 1

-Heer, Gij kent ons door en door:
met onze goede, maar ook met onze minder goede kanten.
En toch staat Gij steeds klaar met uw milde vergeving
als we onze tekorten inzien.
Zelf zijn we voor anderen vaak minder vergevingsgezind,
om niet te zeggen hard.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, uw aandacht ging uit naar alle mensen,
maar vooral naar mensen die minder kansen kregen,
mensen die leefden aan de rand van de maatschappij
– door omstandigheden of omdat ze verstoten waren door hun medemensen.
Gij hebt ons getoond hoe we voor hen opnieuw toekomst kunnen openen,
maar daar hebben we het dikwijls zo moeilijk mee.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, we menen vaak dat onze ‘verdiensten’ groter zijn dan die van anderen.
En dus: voor wat, hoort wat.
De factor ‘gave’ komt in onze beredenering niet voor, integendeel.
Als wij uw ‘mildheid’ zien, dan voelen we ons zelfs benadeeld,
zoals de werkers van het eerste uur.
Omdat wij moeite hebben met uw oneindige goedheid,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons onze enggeestigheid
en help ons om mensen te worden naar uw hart. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Als iets niet loopt zoals we het wensen
voelen we ons al gauw benadeeld,
oneerlijk behandeld.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Soms zijn we zelfs jaloers op onze vrienden
als het hen wat te veel voor de wind gaat.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-We vinden onszelf eerlijk en rechtvaardig
en toch handelen wij niet altijd in de Geest van het evangelie.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Barmhartige God,
uw goedheid gaat uit naar alle mensen:
de trouwe vrienden van het begin,
maar ook de werkers van het laatste uur.
Zo wonderbaar zijn uw wegen.
Help ons die Boodschap te begrijpen
en ze uit te dragen naar wie ver is of dichtbij,
naar het voorbeeld van Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

God, onze Heer,
elk uur van de dag roept Gij mensen op
om te komen werken in uw wijngaard.
Wij bidden U:
geef ons het geloof en de moed
om in te gaan op uw vraag
om ons in te zetten
voor de realisering van uw Koninkrijk in deze wereld. Amen.
naar Levensecht

Lezingen

Laten wij nu luisteren naar de Woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Jes. 55, 6-9)

Uit de profeet Jesaja

6           Zoek de Heer, nu Hij te vinden is,
roep Hem aan: Hij is dichtbij.
7           De goddeloze moet zijn weg verlaten,
de boosdoener zijn gedachten,
en terugkeren naar de Heer, die zich over hem ontfermen zal;
naar onze God, want Hij vergeeft rijkelijk.
8           Want uw gedachten zijn niet mijn gedachten,
en mijn wegen zijn niet uw wegen
– godsspraak van de Heer.
9           Want zoals de hemel hoger is dan de aarde,
zo gaan ook mijn wegen uw wegen te boven,
en mijn gedachten uw gedachten.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Fil. 1,20c-24. 27a)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,
20            Christus zal worden verheerlijkt in mijn lichaam,
of ik nu levend ben of dood.
24
         Maar voor u is het nuttiger dat ik nog blijf leven.
25         En omdat ik hiervan overtuigd ben,
weet ik dat ik zal blijven leven
en bij u allen zal blijven voor uw vooruitgang en geloofsvreugde.
26         Dan zult u nog meer reden hebben om trots te zijn
op mij in Christus Jezus, wanneer ik weer bij u ben.
27
        Maar u moet wel een leven leiden
dat het evangelie van Christus waardig is.
KBS Willibord 1995

Evangelie
(Mt. 20, 1-16a)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

Jezus vertelde eens volgende gelijkenis:
1           Met het koninkrijk der hemelen gaat het als met een landeigenaar
die ’s morgens heel vroeg eropuit ging
om arbeiders te huren voor zijn wijngaard.
2           Hij werd het met de arbeiders eens over een denarie per dag
en stuurde hen naar zijn wijngaard.
3 Toen hij rond het derde uur eropuit ging,
zag hij nog andere mensen zonder werk op het marktplein staan.
4           Hij zei tegen hen:
`Ga ook naar mijn wijngaard, en ik zal betalen wat billijk is.”
5           En ze gingen.
Rond het zesde en het negende uur ging hij weer en deed precies zo.
6           Toen hij rond het elfde uur eropuit ging,
zag hij nog andere mensen staan, en hij zei tegen hen:
`Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?”
7           Ze antwoordden hem: `Omdat niemand ons gehuurd heeft.”
Waarop hij tegen hen zei: `Ga ook naar mijn wijngaard.”
8           Toen het avond was geworden,
zei de eigenaar van de wijngaard tegen zijn opzichter:
`Roep de arbeiders en betaal hun het loon uit, de laatsten het eerst.”
9           De arbeiders van het elfde uur kregen ieder een denarie.
10 De eersten verwachtten toen dat ze meer zouden krijgen.
Maar ook zij kregen ieder een denarie.
11         Ze namen hem aan, maar mopperden tegen de landeigenaar:
12         `Die laatsten daar hebben één uur gewerkt,
en u stelt hen gelijk met ons
die de last van de dag en de brandende hitte gedragen hebben.”
13         Maar hij gaf een van hen ten antwoord:
`Vriend, ik doe je geen onrecht.
We waren het toch eens geworden voor een denarie?
14         Pak je geld maar aan, en ga.
Ik wil die laatste evenveel geven als jou.
15         Of mag ik niet met het mijne doen wat ik wil?
Of ben jij jaloers omdat ik goed ben?”
16         Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Laten wij samen ons geloof uitspreken in onze God die liefde is.

Ik geloof in God,
Schepper van hemel en aarde.

Ik geloof ook dat God zijn schepping
aan ons, mensen, heeft toevertrouwd
opdat wij zijn werk zouden voortzetten
en deze aarde voor alle mensen
bewoonbaar zouden maken.

Ik geloof in Jezus Christus,
de Verlosser van de wereld.

Ik geloof dat wij uitgenodigd worden
om mee te werken aan de bevrijding van de mens,
aan de opbouw van een betere wereld,
door ons in te zetten
voor meer levenskansen voor iedereen
en om Christus’ werk verder te zetten.

Ik geloof in de H. Geest
die de mensen tot eenheid wil brengen
in één grote gemeenschap.

Ik geloof ook dat ik persoonlijk word aangesproken
om aan deze gemeenschap mee te werken,
samen met alle mensen van goede wil. Amen.

Voorbeden 1

God heeft mensen alleen maar ten volle lief.
Zijn goedheid kent geen grenzen.
Bij Hem kunnen we dus veilig ons hart uitstorten.

-Bidden we voor alle mensen zonder werk.
Dat hun het levensgeluk niet wordt misgund
en dat hun belangen niet worden opgeofferd
aan de welvaart van enkelen.
Laten wij bidden…

Bidden we voor de ontwikkelingslanden.
Dat zij zich, ondanks hun schuldenlast,
weten te bevrijden uit de spiraal van honger, ziekte en dood.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onze Kerk.
Dat zij iets mag weerspiegelen van Gods grenzeloze goedheid voor iedere mens,
zodat haar geloofwaardigheid in de wereld mag groeien.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onze geloofsgemeenschap.
Dat zowel de pioniers van het eerste uur
als de laatkomers van het elfde uur er zich welkom voelen.
Laten wij bidden…
naar Levensecht


Voorbeden 2

-Bidden we voor de Kerk.
Dat zij iets mag weerspiegelen
van Gods grenzeloze goedheid voor iedere mens,
zodat Gods liefde en zorg voor mensen zichtbaar wordt
in onze samenleving en wereld.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle werkers van het eerste uur,
voor de mensen die niet twijfelen aan hun geloof,
voor allen die zich enthousiast en trouw inzetten voor de Kerk.
Dat zij mild blijven en geduldig
voor allen die twijfelen of afhaken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de werkers van het laatste uur,
die bijna een hele dag moesten wachten op een kans om te mogen werken.
Dat mensen van nu zich aan hun voorbeeld mogen optrekken
dat God iedereen kansen biedt
en niemand beoordeeld op meer of minder werken,
maar op de ingesteldheid te willen werken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle mensen op aarde.
Dat ze hun energie niet stoppen in het bestrijden van elkaars meningen,
maar openstaan voor elkaars kwaliteiten en oprechte bedoelingen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf en alle christenen.
Dat wij op Gods manier
leren denken en spreken over mensen
die anders geloven dan wij,
en dat iedereen zich welkom mag voelen in onze Kerkgemeenschap.
Laten wij bidden…

Voorbeden 3 (vredesweek)

God, wij bidden U voor allen die de weg van vrede willen gaan.

-Bidden wij voor allen die op wereldniveau steeds weer op zoek zijn
naar wegen van verzoening en vrede
tussen volkeren en groepen van mensen,
die met elkaar in onmin leve.
Dat zij gezegend mogen zijn met vindingrijkheid en geduld.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die in eigen kleine kring de vrede dienen,
door zich geweldloos op te stellen,
door ruimte te scheppen voor ieder
en steeds tot vergeven bereid te zijn.
Dat hun doorbreken van de spiraal van geweld
aanstekelijk werkt op anderen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die zicht het lot aantrekken
van slachtoffers van oorlog en geweld,
van zwervers en vluchtelingen, van huis en haard verdreven.
Dat zij zich door velen gedragen weten
in hun zorg voor de gekwetste medemens.
Laten wij bidden…

Sterk ons in de overtuiging, God,
dat het de zachte krachten zijn die zullen winnen,
die ons gaande houden op de weg naar uw Rijk van vrede,
dat zich vestigen wil, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
naar Kerk in Herent

Gebed over de gaven 1

God, Heer van de wijngaard,
omdat Gij goed zijt,
durven wij U onze vragen voor te leggen.
Eigenlijk maar één wens:
geef ieder van uw mensen,
of ze nu eersten of laatsten zijn,
een dagloon,
brood om van te leven,
een plaats in uw Koninkrijk
dat Gij ons belooft voor tijd en eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven 2

God en Vader,
moge dit brood en deze wijn een teken zijn van onze bereidheid
om onze waardeschaal af te stemmen op de uwe,
zoals Gij ons die in het evangelie voorhoudt. Amen.
naar Levensecht

Tafelgebed

God,
wij danken U
omdat Gij duidelijk aan het werk zijt
daar waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden.
Daar waar mensen de handen in elkaar slaan
en samen kleine stappen zetten
om deze wereld om te bouwen tot een wereld zoals Gij hem droomt.
Wij danken U
omdat Gij aan het werk zijt
in de ontluikende liefde tussen mensen,
in de groeiende solidariteit en volgehouden inzet
voor vrede en rechtvaardigheid.
Daarom loven wij uw naam
met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

God, wij danken U voor uw Zoon Jezus
die ons menselijk leven met zijn beide handen aanvaardde
en het deelde met al de zijnen.
Met eenvoudige woorden en verhalen
toonde Hij ons de weg naar U.
Hij was barmhartig
en vol aandacht en begrip
voor allen die in nood verkeerden
of niet van tel waren.

Op de avond vóór zijn sterven zei Hij aan zijn vrienden:
“Kom nog één keer met Mij aan tafel,
want Ik wil graag nog een laatste maal met jullie eten.”
Toen nam Hij simpel dagelijks brood, zegende het, brak het en zei:
“Ik ben als dit brood, Ik breek Mij voor de mensen.
Kom, eet ervan, Ik ben het en Ik blijf bij u, altijd.”

Zo gaf Hij hen ook te drinken uit de beker wijn en zei:
“Kom, drink ervan, Ik geef Mij er helemaal in weg.
Vergeet Mij niet en doe wat Ik heb gedaan.”

Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Wellicht is het dan stil geworden,
zoals bij elk afscheid.
Maar dit brood en deze wijn zijn tekens geworden,
tekens van een nieuwe manier van leven,
tekens van hoop voor alle mensen.

Daarom bidden wij U, God:
beziel ons met de Geest die ook uw Zoon dreef.
Dat wij vanuit zijn inspiratie, ook bij tegenslagen,
wegen blijven vinden naar een nieuwe toekomst
die Gij ons in handen hebt gegeven.

Steeds weer zult Gij ons uitdagen om Jezus’ voorbeeld te volgen:
goedheid, respect en verbondenheid met elke mens.
Geef ons de moed, de kracht en de sterkte om dit vol te houden.
Dan kan uw Rijk komen.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de H. Geest
nu en alle dagen tot in uw eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Tot God, die oordeelt zonder onderscheid,
zonder aanzien des persoons,
mogen wij vrijmoedig bidden:
Onze Vader,…

Wees onze hoop, Vader,
zodat wij het met elkaar uithouden,
elkaar beter begrijpen,
steunen,
niet laten vallen.
Breek ons open,
maak ons ontvankelijk voor de Geest van Jezus,
dan zullen we hoopvol kunnen uitzien
naar de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk….

Vredeswens 1

Als wij ons laten inspireren door
Jezus’ invulling van wat billijk is en rechtvaardig,
dan kan dit ons bevrijden van hebzucht, nijd en afgunst.
Zo groeit vrede
in ons
en in onze omgang met de anderen.
Die vrede van Jezus zij altijd met u.
En wensen wij die Jezusvrede van harte aan elkaar toe.

Vredeswens 2

Heer, Jezus Christus, Gij brengt vrede
overal waar mensen openstaan voor uw Blijde Boodschap.
Wij bidden U:
verwijder uit ons midden.
al wat de vrede met uw Vader en met de mensen in de weg staat.
Maak ons één met U die leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.
De vrede des Heren zij altijd met u.
En geven wij die vrede met een hartelijk gebaar aan elkaar door.
naar Grimbergen

Lam Gods

Communie

In dit brood, voor ons gebroken,
toont de Heer ons zijn nooit aflatende zorg.
Hij nodigt ons uit aan zijn tafel
en biedt Zichzelf aan als voedsel.
Dit is het Lam Gods,…

Bezinning 1

De werkers van het elfde uur…
Herinner jij je nog dat ze zeiden:
“Niemand heeft ons aangeworven…”

Achter die woorden kan veel leed schuil gaan,
leed van mensen die altijd onderaan de ladder staan.
“Ik val weer eens buiten de prijzen,
tussen wal en schip.
Niemand ziet me staan,
niemand werft me aan…”

De werkers van het elfde uur…
“Je bent te klein, te groot,
te oud of te jong,
onhandig of onkundig…”
Altijd weer hetzelfde te horen krijgen:
ongeschikt,
je komt niet in aanmerking want…
Men verwijt mij
dat ik de boel op stelten zet,
dat ik mijn eigen ruiten ingooi…
Men zegt dat ik niet ‘rechtgelovig’ ben,
een halve heiden,
een rare vogel…
En daarom heeft niemand mij aangeworven.

Of toch nog…
– ter elfder ure,
of was het ‘vijf voor twaalf’ –
toen kwam er Iemand langs die zei:
“Kom, kom mee,
voor Mij ben je wel de moeite waard…”.

Bezinning 2 (vredeszondag)

Omwille van de vrede

Vrede is een ver ideaal.
We spreken erover,
we verlangen er naar.
En toch: vrede tussen mensen,
dichtbij en wereldwijd,
lijkt onbereikbaar.
Handen worden vuisten,
als we bedreigd worden.
We verdedigen ons bezit
met geweld van woorden
en gekletter van wapens.
Onze rijkdom en welvaart
laten we ons niet afnemen.
Toch is de wereld,
met alles en iedereen erop,
een geschenk.
We hebben er geen recht op.
We zijn geen eersten of laatsten,
maar gelijken.
Als we eerlijk delend leven
dan is er genoeg voor ieder.
Omwille van de vrede
mogen we zoeken naar gerechtigheid.
Niemand op de eerste plaats,
niemand met een lege maag,
maar voor ieder voldoende:
dat is de droom van Jezus.
Hij pleit voor een omgekeerde wereld:
niet meer van mijn en dijn,
maar voor iedereen genoeg
omwille van de vrede.
Wim Holterman osfs

Bezinning 3

Heer, leer ons de vruchten van uw wijngaard zien,
de kleine stappen naar gerechtigheid,
en verzoening van zovelen.

Heer, leer ons de vruchten van uw wijngaard zien,
de inzet van veel mensen om ons heen,
die durven leven en zich durven riskeren,
die verantwoordelijkheid durven opnemen in de Kerk,
die altijd opnieuw durven herbeginnen
ook na falen, onbegrip en pijn.

Heer, leer ons de vruchten van uw wijngaard zien
mensen met een open geest en met een groot hart.
Leer ons zien hoe Jezus in hen vandaag weer aanwezig komt,
hier en nu en midden onder ons.
naar federatie Kana

Slotgebed 1

Of je nu al lang meewerkt aan de verwezenlijking van mijn droom,
dan wel of dat je dat pas sinds kort doet,
is voor Mij niet belangrijk – zegt God.
Wat voor Mij telt is
dat je uiteindelijk een keuze durft te maken,
vroeg of laat.
Want zowel aan de eersten als aan de laatsten
wil Ik evenveel geven van mijn liefde.
Liefde kan je trouwens niet opsplitsen.
Als je liefhebt, dan kan dat alleen met héél je hart.
En het gekke aan liefde is:
als je ze deelt wordt ze alleen maar groter.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

God, onze Vader,
Gij zegt ons dat we aan de laatste evenveel kansen moeten geven
als aan de eerste.
Gij stuurt ons op weg, de wereld in,
om anders te leven dan volgens de harde wetten van deze wereld.
Help ons het egoïsme in de mens te bestrijden,
opdat wij elkaar weer zorgzaam nabij zouden zijn
zoals ons voorgeleefd door Jezus Christus, uw Zoon. Amen.

Zending en zegen

Bij God staat het leven en het welzijn van mensen voorop,
niet wat zij kunnen of presteren.
Die maatstaf zou ook de onze moeten zijn.
De algoede en barmhartige God zegene ons daartoe:
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

 

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.