26e zondag door het jaar

Zondag: 01-10-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Laten wij deze samenkomst plaatsen onder het teken van het kruis:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

De boodschap in de lezingen van vandaag is troostvol,
maar dwingt ons tegelijkertijd tot een ernstig gewetensonderzoek.
We horen dat God onvoorstelbaar goed en geduldig is,
dat Hij openstaat voor de goede intenties van mensen,
hen niet afschrijft, maar altijd weer nieuwe kansen geeft.
Wij, mensen, oordelen en veroordelen de ander zo gauw
en dit vaak enkel op basis van gedrag of uiterlijkheden.
We laten het innerlijke van mensen weinig of niet meetellen.
Vragen wij God en elkaar vergeving
voor die weinig liefdevolle houding.
naar Levensecht

Openingsgebed 2

Misschien is de parabel die we straks aangereikt krijgen
ons op het lijf geschreven.
Want hoe vaak is ons ‘ja’-zeggen een feitelijk ‘nee’-doen?
Hoe weinig realiseren we soms
van onze vele goede voornemens en beloften?
Eén troost: bekering is altijd mogelijk!
En beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
naar Gooi&Sticht

Openingswoord 3

Geloof is meer dan een mooi gevoel of een prachtig gebed.
Het is vooral de bereidheid van ons hart
om de wil van de Vader te doen.
Er mogen dan nog zoveel zwakke momenten in ons leven zijn,
toch staat de deur van het Rijk Gods wijd open
als wij oprecht blijven tegenover de Heer,
niet enkel in woorden, maar vooral in onze daden.
Carlos Noyen

Vergevingsmoment 1

-Heer, Gij nodigt ons uit om mee te werken aan uw droom.
Vergeef ons als we wel ja zeggen,
maar het snel opgeven als we botsen op tegenstand
of als we niet snel resultaten zien.
Heer ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij hebt ons geleerd
dat uw Vader niet kijkt naar de woorden,
maar naar het hart van mensen
en hun telkens weer nieuwe kansen geeft.
Vergeef ons als we anderen zo snel en gemakkelijk veroordelen
of als we onszelf beter achten.
Christus ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij kent ons hart en onze goede wil,
ook als we eerst niet ingaan op uw uitnodiging
om ons in te zetten voor uw Rijk.
Vergeef ons dan ons klein geloof en onze aarzeling.
Heer ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar federatie Kana

Vergevingsmoment 2

Laten wij vergeving vragen voor de zovele keren
dat we Gods uitnodiging wel hoorden en ze beaamden,
maar er uiteindelijk niet op ingingen
omdat we liever onze eigen goesting deden.

-Heer, Gij zijt mens geworden om de mensen te dienen,
niet om Uzelf extra in de kijker te plaatsen.
Vaak is ons denken en doen in functie van eer en aanzien voor onszelf
en houden we, zoals de eerste zoon in het evangelie
de schijn op.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, uw aandacht ging steeds uit naar de zwakkeren,
de mensen die aan de rand van de maatschappij stonden,
door anderen opzij geschoven.
Wij kunnen onze ogen en oren niet afsluiten van het leed in onze wereld,
want via de media worden we dagelijks meermalen ermee geconfronteerd.
En toch doen houden wij ons vaak ervoor blind en doof,
met het argument dat wij daar zelf niets kunnen aan doen.
Omdat wij vaak uitvluchten zoeken
om toch maar niet de handen uit de mouwen te moeten steken
en van ons comfort en onze overvloed te moeten inleveren:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij kijkt in het hart van de mensen.
Wij gaan dikwijls af op uiterlijkheden en vooroordelen
die mensen dadelijk in hokjes plaatsen
en hun geen positieve kans geven.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
onze kortzichtigheden en tekortkomingen vergeven
en ons opnemen in zijn oneindige liefde. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

Heer,
met pijn in het hart zien wij
hoe het kwaad in de wereld om zich heen grijpt.
Wij beseffen wel dat er nog veel te schaven valt
aan onszelf en onze gemeenschap.
Met onze goede wil willen wij ons inzetten
voor uw Rijk van liefde en vrede.
Maar wij zijn ook zwak.
Wij vragen om begrip,
en meer nog, om uw steun. Amen.
geïnspireerd door Frans De Rechter & Clem D’Haen

Openingsgebed 2

God, onze Vader,
wij geloven dat onze wereld
een wereld moet zijn van rechtvaardigheid,
van vrede en verzoening.
Gij schenkt ons elke dag opnieuw kansen om te leven.
Gij schenkt ons de mogelijkheden om het leven mooier te maken.
Help ons om iedereen voldoende kansen te geven
om samen te genieten van uw levensgeschenk.
Leer ons de mildheid van uw Zoon Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Liturgische vieringen

Lezingen

Niet op woorden, maar op daden komt het aan.
Voor een zondaar die zich bekeert, is er uitzicht op leven
– horen we de profeet Ezechiël zeggen.
En wie ‘nee’ zegt, maar ‘ja’ doet, is bij de Vader welkom, leert Jezus ons.
Openen wij onze oren en ons hart voor de woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Ez. 18, 25-28)

Uit de profeet Ezechiël

Dit zegt de Heer:
25         `De weg van de Heer is niet recht!”
Luister toch, volk van Israël:
Zou mijn weg niet recht zijn?
Zijn het niet eerder uw wegen die niet recht zijn?
26         Als een rechtvaardige afwijkt van de weg van gerechtigheid
en kwaad gaat doen,
zal hij om die reden sterven;
vanwege het kwaad dat hij gedaan heeft zal hij sterven.
27         En als de goddeloze zich bekeert van de zonden die hij gedaan heeft
en naar recht en wet handelt, dan blijft hij in leven.
28         Hij is tot beter inzicht gekomen
en heeft gebroken met zijn wangedrag;
hij zal in leven blijven en niet sterven.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Fil. 2, 1-5)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,

1           Als vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging,
gemeenschap van Geest,
hartelijkheid en mededogen u iets zeggen,
2           maak mijn vreugde dan volledig door uw eenheid van denken,
uw eenheid in de liefde,
uw saamhorigheid en eensgezindheid.
3           Geef niet toe aan partijzucht en ijdelheid,
maar beschouw in alle nederigheid de ander als hoger dan uzelf.
4           Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen,
maar ook die van de anderen.
5           Die gezindheid moet onder u heersen
die ook in Christus Jezus was.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt. 21, 28-32)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd zei Jezus tot de hogepriesters en de oudsten van het volk:
28         Wat denkt u hiervan?
Iemand had twee zonen.
En hij ging naar de eerste en zei:
`Jongen, ga vandaag in de wijngaard werken.”
29         Hij antwoordde:
`Nee, ik wil niet.”
Later bedacht hij zich en ging toch.
30         Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde.
Die antwoordde:
`Goed, heer.”
Maar hij ging niet.
31         Wie van de twee heeft de wil van de vader gedaan?’
Ze zeiden: `De eerste.’
Jezus zei hun:
`Ik verzeker u,
tollenaars en hoeren gaan u voor naar het koninkrijk van God.
32         Toen Johannes naar u toe kwam op de weg van de gerechtigheid,
hebt u hem geen geloof geschonken.
De tollenaars en de hoeren hebben hem wel geloof geschonken.
Maar u hebt zich ook later, toen u dat zag,
niet bedacht en hem geen geloof geschonken.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in Hem die heet:
‘Ik zal er zijn voor allen, niemand uitgesloten’.

Hij is de kern, de bron van onze solidariteit.
Op Hem wil ik mijn inzet afstemmen
en zijn naam maken tot rode draad van mijn leven.

Ik geloof in Jezus,
het levende verzet tegen iedere uitsluiting.

In Hem heeft onze God handen en voeten gekregen.
In Hem is zijn naam werkelijkheid geworden.
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst
in mensen die vandaag
zijn solidariteit met de uitgestotenen belichamen.

Ik geloof in zijn Geest,

die ook vandaag mensen bezielt
en aanzet om zijn manier van leven tot de hunne te maken,
en de weg gaan van breken en delen,
van goedheid en verbondenheid,
van recht en vrede,
altijd weer ten bate van de minsten.

Ik geloof in Hem die heet:
‘Ik zal er zijn voor u’,

en ik weet: Hij is te doen. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer,
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer op te dragen.

-Bidden wij voor hen die leiding geven in Kerk en maatschappij.
Dat zijzelf voorleven wat zij vragen
en wat zij, met de mond, belijden.
Dat hun spreken niet ontmoedigt, maar hoop geeft.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die het voor het zeggen hebben.
Dat zij niet misleiden,
niet kleineren of onderdrukken.
Dat hun daden getuigen van oprechte zorg voor het welzijn van allen,
en dat ze opkomen voor de zwaksten.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf.
Dat wij elkaar in ons spreken en ons handelen
bemoedigen en stimuleren tot goedheid en vrede.
Laten wij bidden…
naar Levensecht

Voorbeden 2

Laten we ons tot de Heer wenden met alles wat ons op het hart drukt.
Hij luistert naar ons.

-Bidden we voor allen die zich gelovig noemen.
Dat zij hun geloof niet enkel met de mond belijden,
maar dat ze ook daadwerkelijke beoefenaars van gerechtigheid zijn.
Laten we bidden…

-Bidden we voor allen die, omwille van het Rijk Gods,
andere paden gaan dan die
die doorgaans bewandeld worden in onze samenleving.
Dat zij trouw de stem van hun geweten volgen
en de weg van gerechtigheid blijven gaan.
Laten we bidden…

-Bidden we voor mensen die door de goegemeente worden afgeschreven
omdat hun levenspatroon niet beantwoordt
aan wat ‘men’ van hen verwacht,
voor allen die zich aan de kant geschoven voelen.
Dat zij mensen ontmoeten die het voor hen opnemen,
mensen die goed als God proberen te zijn.
Laten we bidden…

-Bidden we voor wie zich inzetten
voor de levenskwaliteit van anderen,
voor de opvang van vluchtelingen,
voor de reïntegratie van ex-gedetineerden,
voor animatie voor zieken,
voor het behoud van natuur en milieu.
Dat zij, trouwe werkers in de wijngaard van de Heer,
het volhouden, ondanks tegenslagen.
Laten we bidden…

Heer God,
Gij zijt geen God van mooie woorden.
Gij doet wat Gij zegt.
Op U vertrouwen we nooit tevergeefs.
Bekeer ons hart en help ons te leven
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Voorbeden 3

-Bidden we voor onze verdeelde wereld
waar landen en volkeren elkaar zo vaak naar het leven staan.
Moge de dialoog het gaandeweg winnen van geweld,
zodat bruggen van verbondenheid geslagen worden.
Laten we bidden…

-Bidden we voor de christelijke Kerken,
vaak getekend door scheidingslijnen uit het verleden.
Moge zij gaandeweg bij elkaar in de leer gaan
en ontdekken wat hen verbindt
zodat bruggen van Jezusverbondenheid geslagen worden.
Laten we bidden…

-Bidden we ook voor onszelf,
soms vastberaden en sterk, dan weer aarzelend en zwak.
Moge wij gaandeweg groeien tot mensen uit één stuk,
wiens ‘ja’ ‘ja’ is, en wiens ‘nee’ ‘nee’.
Laten we bidden…

Voorbeden 4

-Wij bidden U, God,
voor al uw mensen die geloven in hun eigen leugens,
die recht proberen te praten wat on-recht is.
Doe hen uw wegen kennen en leid hen naar uw Woord.
Laten we bidden…

-Wij bidden U, God,
voor al uw mensen die toegeven aan partijdigheid
en enkel hun eigen belangen behartigen.
Doe hen uw wegen kennen en leid hen naar uw Woord.
Laten we bidden…

-Wij bidden U, God,
voor al uw mensen die wel ‘ja’ zeggen,
maar die ‘nee’ doen.
Doe hen uw wegen kennen en leid hen naar uw Woord.
Laten we bidden…

Getrouwe God,
hoor onze gebeden
en ook de vragen die onuitgesproken bleven.
Moge wij in woord en daad
elkaar tot zegen zijn
en de onderlinge vrede dienen. Amen.

Gebed over de gaven 1

Getrouwe God,
als zusters en broeders, kinderen van dezelfde Vader,
zo nodigt Gij ons uit aan uw tafel.
Help ons te worden wie we zouden moeten zijn.
Maak ons tot een hechte geloofsgemeenschap,
tot het levende lichaam van Jezus,
uw Zoon, en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

Barmhartige God,
moge deze offerande meer zijn dan een vroom gebaar
en mooie woorden.
Moge deze gaven symbool staan
voor onze bereidheid om ons leven te breken en te delen
in heel ons doen en laten.
Zo kunt Gij ze uit onze handen aannemen
en omvormen tot uw gaven aan ons. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn bloed,
mijn levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Bidden wij tot God die er als een vader voor ons wil zijn
in goede en kwade dagen.
Onze Vader…

Als wij oog hebben voor een ander,
zoeken naar wat het geluk van allen dient,
als we niet uit zijn op macht en status
maar het belang van de ander voorop stellen,
dan zullen wij bemoedigd worden op de weg ten leven,
dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien
naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens 1

Heer Jezus Christus,
de vrede die Gij ons wilt schenken,
is een kostbare schat.
Moge wij haar altijd blijven waarderen boven het materiële.
Moge wij ons blijven inzetten om haar te bewaren
en moge zij ons dichter bij elkaar brengen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
Delen we zijn vriendschap en vrede met elkaar.

Vredeswens 2

God, bij uw menswording zongen de engelen
‘vrede op aarde aan alle mensen van goede wil’.
Meestal zijn we wel van goede wil,
maar als het erop aankomt die in daden om te zetten,
doen we vaak het tegenovergestelde
en brengen wij eerder onvrede dan vrede.
Breng ons tot inkeer
en leer ons consequent uw weg van vrede en respect te gaan.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen we elkaar met een hartelijk teken die vrede toe.

Lam Gods

Communie

Als wij bereid zijn de muren af te breken
die mensen van elkaar gescheiden houden,
kunnen wij ingaan op Gods uitnodiging.
Hij wil onze Gastheer zijn,
en ons als één volk, zíjn volk, zien aanzitten aan zijn tafel.
Dit is het Lam Gods…
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Ik heb gehoord
dat velen van jullie
op een wonder
zitten te wachten.
Het wonder dat Ik, God,
de wereld zal redden.

Maar hoe zal Ik redden
zonder jullie handen?

Hoe zal Ik kunnen rechtspreken,
zonder jullie stem?

Hoe zal Ik liefhebben
zonder jullie hart?

Vanaf de zevende dag
heb Ik alles uit mijn handen gegeven,
heel mijn schepping
en heel mijn wondermacht.

Niet jullie,
maar Ik wacht nu op het wonder.
Luc Gorrebeek

Bezinning 2

Heer, we zijn meer op elkaar aangewezen
dan wij vermoeden.
Ons leven is een leven met en voor en door anderen.
Niemand kan alles alleen
en we zijn allen ergens zwak en klein,
moedeloos of zonder doel, arm of eenzaam.
We zijn gekwetst of ziek,
doof of blind, traag of onhandig.

Heer, leer ons elkaar te dragen en te verdragen.
Ook als gelovige kunnen wij niet alleen;
we hebben de ruggensteun van elkaar
hard nodig om regelmatig en trouw naar U te gaan.
We hebben anderen nodig
om vergeving te ontvangen en vergeving te schenken
en de liefde een goede kans te geven
in het leven van elke dag.

Heer, zo komen we als mensen weer op de been
en zijn wij getuigen van uw grote daden.
Frans Weerts

Bezinning 3

De goede weg

Onze levensloop wordt vaak vergeleken
met de weg, die wij moeten gaan.
Ons leven loopt van geboorte naar dood.
Op die weg ontmoeten wij mensen,
die een eindje met ons meegaan.
Ze bepalen gedeeltelijk onze richting mee.
Soms trekken we samen op;
vaak hebben we ook het gevoel,
dat we alleen moeten gaan.

Op die weg wil de bijbel
ons richting wijzen.
Profeten en wijzen, Jezus van Nazareth,
geven aan, dat de goede weg
levengevend en bevrijdend is.
Ze is gericht op recht en gerechtigheid,
op welzijn en geluk van iedereen.
Ze wil ons weghouden van egoïsme,
van eigenbelang en eigen gewin.
Het doel van de weg is het paradijs,
een hemel op aarde voor iedereen.

Geloven in die weg
is ja zeggen  tegen de levenswijze van Jezus.
Het is de consequenties op je nemen.
Het is ook regelmatig inzien,
dat we de verkeerde weg zijn ingeslagen
en moeten terugkeren op onze schreden.
Geloven in die weg
vraagt om regelmatig te bekijken
of onze daden in overeenstemming zijn
met het wegenplan van ons geloven.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Goede God,
ook onze maatschappij kent mensen die uitgestotenen worden,
met de vinger gewezen
of mensen die wij mijden als de pest.
Roept Gij ons dan het voorbeeld van uw Zoon in herinnering.
Hij zocht de verschoppelingen op en hielp hen overeind.
Hij gaf hun terug wat geen mens ontberen kan:
zelfvertrouwen, een gevoel van eigenwaarde
en de onverwoestbare moed om mens te zijn,
zoals Gij ons droomde. Amen.
naar Levensecht

Slotgebed 2

Dank U, Heer,
voor het brood dat Gij met ons hebt willen breken
en voor het Woord dat Gij tot ons gesproken hebt.
Wil ook ons de kracht geven
om onszelf als brood te delen met de mens naast ons.
Leg het goede woord dat vrede brengt in onze mond
en help ons te worden zoals die onvergetelijke Mens Jezus, de Christus,
Hij die met ons is vandaag en alle dagen. Amen.

Slotgebed 3

God en onze Vader,
bewaar ons ervoor
dat we grote woorden in de mond nemen,
maar er niet naar handelen.
Bewaar ons ervoor
dat we vroom geloven,
maar vergeten dat uw wil moet geschieden.
Bewaar ons ervoor
dat we dwaalwegen gaan
in plaats van uw weg van gerechtigheid en vrede.
Bewaar ons ervoor
dat we anderen in de weg staan om U te vinden.
Wees ons nabij. Amen.

Zending en zegen

Ga nu allen heen in vrede,
en wees, in woord en daad, elkaar tot zegen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.