28e zondag door het jaar

Zondag: 15-10-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Ook wij worden vandaag door God uitgenodigd
voor een bruiloftsmaal, het bruiloftsmaal van zijn Zoon.
Laten wij ons daarvoor klaar maken,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.Openingswoord 1

Zowel in de eerste als in de tweede lezing
wordt ons voorgehouden
dat heel de heilsgeschiedenis van God-met-ons-mensen
zal uitlopen op een feestmaal,
waaraan iedereen mag aanzitten.

Dit zal gebeuren, dankzij God
die trouw blijft
aan wat Hij met ons begonnen is.
Het initiatief ligt duidelijk in Gods hand.
Maar zonder onze medewerking
zal het niet plaatsvinden.
Dat leert ons de gelijkenis van de man zonder bruiloftskleed.

Het feest waarop wij worden uitgenodigd,
en waarvan deze bijeenkomst
een voorsmaakje is,
is een onverdiende gave,
maar tegelijk een menselijke opgave.

En omdat wij dat laatste vaak te weinig ernstig nemen,
bidden wij om vergeving.

Openingswoord 2

Wij mensen zijn en blijven uitgenodigd om in God te geloven.
God dwingt ons niet.
Een afgedwongen keuze zegt Hem niets.
Hij hoopt op ons ja-woord.
Als wij in Hem geloven,
als wij op zijn uitnodiging ingaan,
vraagt dat een aanpassing van ons leven.
Wij moeten onze oude kleren afleggen.
Dit is het beeld dat het evangelie vandaag gebruikt.
Omdat wij wel willen geloven, maar het moeilijk hebben om
ons leven door dit geloof te laten leiden,
bidden wij om vergeving.

Gebed om ontferming 1

-Heer, uw uitnodiging voor het bruiloftsmaal van uw Zoon,
komt bij ons nogal eens vlug onachtzaam terecht
bij een stapel andere uitnodigingen,
die we uiteindelijk belangrijker vinden dan de uwe.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, we weten wel dat Gij uw leven voor ons hebt gegeven,
maar och, we nemen dat aan als een vanzelfsprekendheid,
terwijl het ons soms zoveel moeite kost
om iets van onze eigen tijd en aandacht te besteden
aan mensen in nood of aan uw Boodschap.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij nodigt iedereen uit op uw feest,
maar vraagt wel aan uw gasten om de juiste ingesteldheid.
We willen wel de naam ‘christenen’ dragen,
maar ons dagdagelijks in woord en daad ook ‘gedragen’ als christenen,
dat lukt ons vaak niet,
omdat meelopen met een egocentrische mentaliteit van ‘elk-voor-zich’
veel gemakkelijker is.
Het kleed van pure naastenliefde schuurt vaak te hard aan ons vel.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer van liefde ons tekortkomen tegemoet treden
en ons meenemen op de weg die leidt naar zijn Koninkrijk. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Heer, wij bidden om vergeving
omdat wij zo moeilijk onze eigen opvattingen
onder de kritiek van het evangelie durven plaatsen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij bidden om vergeving
omdat wij soms weinig consequent zijn
in het omzetten van ons geloof in daden.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij bidden om vergeving
omdat wij nogal eens gemakzuchtig zijn
in het beleven van ons geloof.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de Oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

Ik wil je laten delen in mijn vreugde.
En daarom nodig Ik jou uit om feest te vieren
en aan mijn tafel te komen aanzitten – zegt God.
Misschien denk je
dat je je niet zult thuis voelen in dat gezelschap
en dat je er jezelf niet mag zijn,
of dat je uit de toon zult vallen omdat je anders bent.
Maar hoe dan ook,
je bent welkom, wie je ook bent.
En je moet geen geschenken meebrengen.
Het enige dat Ik van je vraag
is dat je het feestkleed van de liefde draagt.
naar Erwin Roosen

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
Gij roept ons bij elkaar
en nodigt ons uit op uw feestmaal.
Maar vaak komen wij niet eens,
of zijn we die uitnodiging niet waardig.
Want kwaad vergelden we met kwaad,
onze ‘ja’ betekent vaak ‘neen’,
en onze ‘neen’ een ‘ja’.

Daarom bidden wij U:
vergeef ons en vernieuw ons,
sla uw mantel van vrede om ons heen,
bekleed ons met de nieuwe Mens,
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
Silvester Lamberigts

Lezingen

In de lezingen van vandaag gaat het over feesten.
In de eerste lezing beschrijft de profeet Jesaja
het grote feest van de eindtijd
en in het evangelie vertelt Jezus de parabel van het bruiloftsfeest,
waarop iedereen wordt uitgenodigd.
naar Kerk in Herent

Eerste lezing (Jes. 25, 6-10a)

Uit de profeet Jesaja

6           De Heer van de machten
richt op deze berg voor alle volken
een feestmaal aan met uitgelezen gerechten,
een feestmaal met belegen wijnen,
verrukkelijke, uitgelezen gerechten,
belegen, gelouterde wijnen.
7           Op deze berg verscheurt Hij de bedekking
die over alle volken ligt,
de sluier die alle naties bedekt.
8           De Heer God vernietigt de dood,
en veegt de tranen van alle gezichten,
op heel de aarde wist Hij de smaad van zijn volk uit:
de Heer heeft het gezegd!
9           Op die dag zal men zeggen: `Dat is onze God.’
Wij hoopten op Hem en Hij heeft ons gered.
Dat is de Heer, op wie wij hoopten;
laat ons blij zijn en juichen om de redding die Hij heeft gebracht.
10         Want op deze berg rust de hand van de Heer.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Fil. 4, 12-14. 19-20)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Fillipi

12         Ik weet wat het is om armoede te lijden,
ik weet ook wat het is om in overvloed te leven.
Ik ben volledig ingewijd.
Ik kan volop eten en ik kan honger lijden,
ik kan in overvloed leven en ik kan armoede lijden.
13         Ik kan alles aan, dankzij Hem die mij kracht geeft.
14         Toch hebt u er goed aan gedaan mij te helpen in mijn moeilijkheden.
19
         En mijn God zal vanuit zijn rijkdom in al uw noden voorzien
door u de heerlijkheid te schenken in Christus Jezus.
20         Aan onze God en Vader zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid! Amen.
KBS Willibrord 1995


Evangelie
(Mt. 22, 1-14)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

1           Opnieuw sprak Jezus tot de hogepriesters en oudsten van het volk
in gelijkenissen:
2           `Met het koninkrijk der hemelen gaat het als met een koning
die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon.
3           Hij stuurde zijn slaven om de gasten te roepen
die voor de bruiloft genodigd waren,
maar ze wilden niet komen.
4           Hij stuurde weer andere slaven met de opdracht:
`Zeg tegen de genodigden:
Kijk, ik heb mijn maaltijd bereid,
mijn ossen en het mestvee zijn geslacht,
en alles staat gereed. Kom naar de bruiloft.”
5           Maar ze trokken zich er niets van aan en gingen hun eigen weg,
de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel.
6           De overigen grepen zijn slaven vast, mishandelden en vermoordden hen.
7           De koning werd woedend.
Hij stuurde zijn soldaten, liet die moordenaars ombrengen
en hun stad in brand steken.
8           Toen zei hij tegen zijn slaven:
`Het bruiloftsmaal is klaar, maar de genodigden waren het niet waard.
9           Ga nu dus naar de kruispunten van de wegen,
en nodig iedereen die je maar tegenkomt uit voor de bruiloft.”
10         Die slaven gingen naar de wegen
en brachten iedereen mee die ze tegenkwamen,
slechten en goeden; en de bruiloftszaal liep vol met gasten.
11         Maar toen de koning binnenkwam en de gasten zag,
merkte hij iemand op die geen bruiloftskleding aan had.
12         Hij zei tegen hem:
`Vriend, hoe ben je hier binnengekomen zonder bruiloftskleding?”
Hij wist niets te zeggen.
13         Toen zei de koning tegen de dienaren:
`Bind hem aan handen en voeten en werp hem in de uiterste duisternis.”
Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars.
14         Immers, velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitgekozen.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in Hem die wij noemen: Ik zal er zijn voor u.

Hij is de Kern, de Bron van al wat bestaat.
Op Hem wil ik mij richten
en zijn voorbeeld maken
tot de leidraad van mijn leven.

Ik geloof in Jezus.

In Hem heeft onze God een menselijk gelaat gekregen.
In Hem is de belofte van de Vader werkelijkheid geworden.
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd
en niet vergeefs is gestorven,
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst
in mensen die zijn liefde belichamen.

Ik geloof in zijn Geest,

die ook vandaag mensen bezielt,
die hen aanzet om zijn manier van leven
tot de hunne te maken,
om de weg te gaan van breken en delen,
van goedheid en verbondenheid,
van recht en vrede,
altijd weer ten bate van iedereen. Amen.

Voorbeden 1

God wil onze Gastheer zijn.
Hij nodigt ons uit naar Hem toe te komen.
Ook nu staat Hij te wachten en mogen wij
de gebedsintenties van onze geloofsgemeenschap
aan Hem toevertrouwen.

-Bidden we voor elkaar en voor onszelf.
Dat we zien en verstaan wat er al zo lang is:
de uitnodiging tot het feest van het leven,
waartoe wij geroepen zijn vanaf de eerste dag van ons bestaan.
Dat we de stem horen die ons vraagt
lief en hartelijk te zijn, waardige gasten en gastvrije mensen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen die zich niet welkom voelen,
die zich buitengesloten voelen op het feest van het leven,
die eenzaam zijn en niet meetellen in onze maatschappij.
Dat zij een plek vinden waar ze welkom zijn
en dat wij hun die plek mogen aanbieden.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor leiders in de wereld en de Kerk.
Dat ook zij hun plaats vinden aan de tafel van het leven
en weten wie de ware Gastheer is.
Dat zij op kruispunten van wegen de goede richting wijzen
en zo bijdragen aan vrede en gerechtigheid.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle mensen die samen ‘Kerk’ vormen.
Dat zij in deze drukke en zakelijke tijd
trouw blijven aan de levensstijl van Jezus,
trouw aan zijn voorkeur voor de armen.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden we dat deze viering ons gevoelig maakt
voor de liefde waarin onze God Zich laat kennen,
waarin Hij met ons wil delen wat Hem beweegt,
die ons uitnodigt om mee te bouwen
aan zijn wereldomvattend feestmaal.
Laten we bidden…

-Bidden we om kerkleiders
die moedig genoeg zijn om onrecht aan te klagen
en op te komen voor respect en aandacht
voor de meest kwetsbare mensen.
Laten we bidden…

-Bidden we voor allen die zich inzetten
voor vrede tussen volken en godsdiensten.
Dat hun inspanning velen mag bezielen
om zich daarvoor ook te engageren.
Laten we bidden…

-Bidden we dat wijzelf de bereidheid opbrengen
om met anderen geld en goed te delen
en aandacht en tijd te hebben
voor behoeftigen die ons pad kruisen.
Laten we bidden…

-Bidden we om vreugde in het visioen van het feestmaal
waartoe alle volkeren zijn uitgenodigd.
Dat het mensen bemoedigt die terzijde geschoven worden
en ons weghoudt van elke vorm van vijanddenken.
Laten we bidden..
.          
                                                           geïnspireerd door Jozef Essing o.p.

Gebed over de gaven 1

God, onze Herder,
Gij hebt ons allen genodigd
als gasten aan het feestmaal van uw Verbond.
Wees ons nabij met uw genade
en maak dit brood en deze wijn voor ons tot een voorsmaak
van uw Koninkrijk dat zonder einde duren zal. Amen.
Veltem

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
in Jezus’ naam bieden wij U brood en wijn aan.
Heilig deze gaven met de kracht van uw Geest
opdat zij voor ons
tot een teken worden van verbondenheid met U
en tot voedsel van solidariteit met alle mensen.
Laat ons in het breken van het brood
en het delen van deze beker
uw blijvende aanwezigheid ervaren. Amen.

Tafelgebed

God, wij danken U
omdat Gij een God van liefde zijt,
een God die oog en hart heeft
voor ons, zoekende mensen.

Wij danken U
omdat Gij de naam van elke mens geschreven hebt
in de palm van uw hand.
Wij danken U omdat Gij herkenbaar zijt
in elke goede mens,
in ogen vol mildheid,
in een teder gebaar.
Overduidelijk hebt Gij dat getoond in Jezus,
uw mensgeworden Zoon.
Als geen ander gaf Hij
gestalte aan uw goedheid en uw liefde voor de mensen.

Gij zijt de hand op onze schouder,
de stem die ons moed inspreekt of tactvol corrigeert.
In alle mensen die om ons bekommerd zijn,
die ons vergeven en aanmoedigen,
mogen wij de warmte van uw hart vermoeden.
Als liefde ook ons hart beroert,
onthullen wij  iets van uw gelaat.
Omdat wij dit mochten ontdekken
noemen wij uw naam
en danken U schroomvol met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U voor Jezus, de Christus,
de man uit Nazareth,
die U ‘Abba’, zijn lieve Vader noemde.
Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren
als toen Hij op onze aarde was.

Gedreven door gerechtigheid en goedheid
openbaarde Hij uw naam in deze wereld.
Door zijn woorden van begrip en vergeving,
door zijn attentie voor gekwetste mensen,
door blinden uitzicht te geven en lammen veerkracht,
toonde Hij uw menslievendheid.

Hij was met mensen begaan,
deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet.
Hij veroordeelde niet,
maar gaf mensen steeds nieuwe kansen
omdat Hij wist dat elke mens uniek is in de schepping.

Vooral in de nacht, die de laatste van zijn leven werd,
heeft Hij een subliem gebaar van liefde gesteld.

Hij nam brood in zijn handen en dankte U.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn vrienden en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen.
Dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker.
Hij sprak een dankgebed en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Vader, wij zijn U dankbaar
omdat wij rond deze tekenen van Brood en Beker
Jezus van Nazareth mogen gedenken.
Zend ons zijn Geest
opdat ook wij voor elkaar genade zouden zijn,
hoe onvolkomen ook.

Geef dat wij elkaar zouden waarderen,
dat we niet blind zouden zijn voor de mens naast ons
of doof en onverschillig voor zijn nood.

Dan zal er vreugde zijn op aarde
liefde, vrijheid  en vriendschap in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Goede God, het is uw stem die ons roept,
het is uw liefde die ons samenbrengt.
Moge uw Geest over ons komen opdat wij groeien
tot een gemeenschap van mensen die samen bidden
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vredeswens

Laten wij dromen van mensen
die ons, bij tijd en wijle,
een stille wenk geven
dat we onze alledaagse beslommeringen
best wat relativeren
in het licht van de hoop
op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Dan kan er in ons ruimte vrijkomen
waarin Gods rust en Gods vrede kan groeien.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die Godsvrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Wij hebben de uitnodiging tot het feestmaal gehoord.
Kom en eet van het brood
waarin wij deelgenoot worden van de hemelse maaltijd.
Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld…
Heer, ik ben niet waardig …

Bezinning 1

Het verhaal gaat dat God feest wilde vieren.
En de vraag kwam aan de orde:
wie zouden uitverkoren worden om aan zijn tafel aan te zitten?
Geleerden bogen zich over deze moeilijke kwestie.
Eén voor één kwamen ze vertellen,
hoe het naar hun mening moest volgens het protocol.
Uw eigen volk, sprak de eerste, en niet de heidenen.
De Kerk, sprak de volgende, buiten de Kerk geen zaligheid.
De derde kwam met twee lijsten: een witte en een zwarte lijst…

Dus dat verstaan ze onder kiezen, dacht God,
er moeten afvallers zijn, verworpenen!

Als Ik nu eens op mijn eigen manier aan uitverkiezing doe.
Hij riep zijn dienaren en zei:
Ik kies voor een open club,
Ik kies voor alle mensen!
Wie maar komen wil, is uitgenodigd.
Ga dus maar naar de straten en de pleinen
en zeg tegen de mensen,
tegen armen en rijken, tegen machtigen en zwakken,
je bent gekozen door God
om te vieren met elkaar,
te delen met de ander, te leven in vrede!
De dienaren deden zoals God hun zei.

Nog altijd is het huis niet vol…

Bezinning 2

“Ga naar straten en pleinen”
zei de koning tegen zijn dienaren,
“en nodig iedereen uit
om aan mijn feest mee te doen”.
God zegt dat nu ook tegen ons:
“Ga naar straten en pleinen
om iedereen te laten delen
in mijn feestvreugde
en wees een licht voor de wereld,
voor alle mensen om je heen.”
We mogen meenemen
wat we hier gezien en gehoord hebben:
Jezus’ goede nieuws
dat God zicht verheugt om mensen
die zich om elkaar verheugen.
We mogen naar straten en pleinen gaan
om het leven daar een feest te laten zijn
van Gods vriendschap met de mensen.
Een feest voor iedereen,
Die er van harte wil aan meedoen.
naar Thomasvieringen

Slotgebed 1

Heer, onze God,
Gij hebt uw dienaars uitgezonden
naar het kruispunt van de wegen
en iedereen uitgenodigd te gast te zijn bij U.
Wij danken U
voor deze uitverkiezing
en wij willen U beloven ons best te doen
om uw vertrouwen in ons niet te beschamen,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Slotgebed 2

Ik hoop dat ik U hoor, God,
wanneer Gij mij uitnodigt om feest te vieren
en te delen in uw vreugde.
Ik weet dat Gij alleen het beste met me voorhebt,
maar toch twijfel ik soms aan U.
Wil dan vrienden sturen
die me op de kruispunten van mijn leven komen afhalen
en me tot bij U brengen.
En help me bij elke ontmoeting
het feestkleed van de vriendschap en de liefde te dragen,
ook wanneer ik zal sterven
en wanneer Gij mij zult vragen
of ik met heel mijn leven heb liefgehad. Amen.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Als feestgangers waren wij een klein uur te gast
bij Hem die zijn levensvreugde,
zijn vreugde om mensen,
van harte met ons wil delen, ook na dit uur.
Dat mag aan ons te zien zijn.
Dankbare uitstraling mogen wij elkaar van harte toewensen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest.  Amen.

 

 

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.