29e zondag door het jaar

Zondag: 22-10-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Wees welkom in het huis van God
die van élke mens houdt als +Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

‘Ieder het zijne,
geef aan de keizer wat de keizer,
maar aan God wat God toekomt’.
Wat God toekomt,
maakt Jezus in het evangelie, meer dan eens,
via heel wat voorbeelden en parabels duidelijk:
God wordt het best gediend in onze naaste,
want in onze naaste laat God Zich zien.
Hoe dikwijls we dit ook al te horen hebben gekregen,
bijna even veel keren gaat het in de praktijk
ons ene oor in en het andere uit.

Openingswoord 2

‘Aan wie belastingen betalen?’:
wel een erg geslepen vraag van de Farizeeën.
Maar Jezus trapt niet in hun valstrik.
Zijn antwoord: “Geef aan de keizer wat van de keizer is,
en aan God wat van God is”.
Deze uitspraak doet denken aan het moderne,
in onze geseculariseerde wereld alom erkende principe
van scheiding tussen Kerk en staat.
Hoe terecht die scheiding ook is,
in ons persoonlijk leven komen beide samen:
we kunnen de maatschappelijke evoluties
niet buiten de Kerk houden
– hoe graag sommigen dat ook zouden willen –
en in ons maatschappelijk functioneren
mogen wij ons gelovig-zijn niet uitschakelen.
Geloof is geen privézaak,
geloven is maatschappelijk relevant.
Daaraan gestalte geven vergt moed,
moed die we lang niet altijd opbrengen.

Vergevingsmoment

-We worden opgeroepen om elkaar te aanvaarden zoals we zijn,
om in elkaar te geloven.
Maar samenleven en samenwerken is moeilijker dan we vermoeden,
zelfs als we elkaar graag zien.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-We worden opgeroepen om elkaar steeds nieuwe kansen te geven,
de kans om nieuw te worden.
Maar een hand reiken aan wie ons iets misdeed is moeilijker dan we vermoeden, zelfs als we elkaar graag zien.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-We worden opgeroepen om muren tussen mensen af te breken,
om contacten te herstellen,
om elkaar nodig te hebben.
Maar zwakheden overwinnen
en opnieuw zon brengen in een vertwijfeld hart is moeilijker dan we vermoeden, zelfs als we elkaar graag zien.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer God, laat ons weer beseffen dat Gij onze God zijt
en dat wij naar U mogen komen,
ook met alles wat ons bedrukt,
door Christus, onze Heer. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God en Vader,
help ons om uw bedoelingen
met deze wereld te begrijpen.
En zeg ons wat Gij van ons verwacht
om die wereld om te vormen
tot een wereld naar uw hart.
Help ons om U met een oprecht hart te dienen
ten behoeve van alle mensen,
geschapen naar uw beeld.
Moge wij met U,
bevrijd en bevrijdend, onderweg zijn,
alle dagen van ons leven. Amen.

Openingsgebed 2

God,
help ons mensen te worden naar uw hart.
Mensen die eerlijk en oprecht alle levenswaarden hun juiste plaats geven,
mensen die tijd kunnen maken voor stilte, rust en bezinning
om zo U in hun leven te kunnen ontmoeten.
Dat vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen.
naar Levensecht

Lezingen

Geloof en/of politiek?
Een moderner thema kan bijna niet,
maar ook in Jezus’ tijd trachtten heel wat mensen daar ‘munt’ uit te slaan.
De Farizeeën probeerden Jezus daarmee in diskrediet te brengen,
maar ze kregen lik op stuk.

Eerste lezing (Jes. 45, 1. 4-6)

Uit de profeet Jesaya

1           Zo spreekt de Heer tot Kores, zijn gezalfde,
die Ik bij de rechterhand heb genomen,
om volken voor hem neer te leggen,
koningen de gordels van de heupen te rukken,
en voor hem de deuren te ontsluiten,
zonder dat een poort gesloten blijft:
4           Omwille van Jakob mijn dienstknecht,
om Israël mijn uitverkorene,
heb Ik u bij uw naam geroepen,
u een erenaam gegeven – en u kende Mij niet.
5           Ik ben de Heer en niemand anders,
buiten Mij is er geen god;
Ik omgord u – en u kent Mij niet.
6           Zo zullen zij erkennen,
van de opgang van de zon tot aan haar ondergang,
dat er niemand anders is dan Ik alleen:
Ik ben de Heer, en niemand anders.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(1 Tes. 1, 1-5b)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

1              Van Paulus, Silvanus en Timoteüs
aan de gemeente van de Tessalonicenzen,
die is in God de Vader en de Heer Jezus Christus.
Genade voor u en vrede!
2           Wij zeggen God dank voor u allen,
telkens wanneer wij u gedenken in onze gebeden.
3           Onophoudelijk gedenken wij ten overstaan van onze God en Vader
uw krachtdadig geloof, uw onvermoeibare liefde
en uw standvastige hoop op onze Heer Jezus Christus.
4           Wij zijn ervan overtuigd, broeders en zusters,
dat God u liefheeft en dat u door Hem bent uitgekozen.
5           Want wij hebben u het evangelie verkondigd,
niet alleen met woorden,
maar ook met kracht en heilige Geest en volle overtuiging.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt. 22, 15-21)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

15         Op zekere dag maakten de farizeeën plannen
om Jezus in zijn redenering te verstrikken.
16         Ze stuurden hun leerlingen op Hem af, samen met de Herodianen.
Die zeiden: `Meester, we weten dat U een waarheidslievend man bent
en naar waarheid onderricht geeft over de weg van God,
en U door niemand laat beïnvloeden,
want U ziet geen mens naar de ogen.
17         Zeg ons dan wat U hiervan vindt:
mag men belasting betalen aan de keizer of niet?’
18         Maar Jezus, die hun kwalijke opzet doorzag, zei:
`Waarom stelt u Me op de proef, huichelaars?
19         Laat Mij eens een belastingmunt zien.’
Ze gaven Hem een denarie.
20         Hij zei hun: `Van wie is die afbeelding en het opschrift?’
21         Ze zeiden hem: `Van de keizer.’
Daarop zei Hij tegen hen:
`Geef dan aan de keizer wat van de keizer is
en aan God wat van God is.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Als gelovigen zijn wij verantwoordelijk om
onze wereld Godwaardig te maken.
Laten wij daarvan samen getuigenis afleggen.

Ik geloof dat God ons heeft geschapen
naar zijn beeld en gelijkenis
en dat daarom elke mens recht heeft
op een menswaardig bestaan.

Ik geloof in Jezus,
die, gestorven en verrezen, in ons leeft
en ons aankijkt doorheen de ogen van elke mens.

Ik geloof in de Geest
die het vuur in ons aanwakkert
tot volgehouden inzet
voor vrede en gerechtigheid.

Ik geloof dat de schepping,
niet eindigde op de zevende dag,
maar dat zij ook in onze handen is gelegd;
dat alles wat gebeurt ons aangaat,
en dat onze bijdrage onmisbaar is. Amen.

Voorbeden 1

God heeft de mensen ten volle lief.
Zijn goedheid kent geen grenzen.
Bij Hem kunnen we dus veilig ons hart uitstorten.

-Bidden we om recht van spreken
voor hen die worden vervolgd omwille van hun overtuiging.
Zij zijn en blijven: beeld van God.
Laten wij bidden…

-Bidden we om gelijke kansen
voor hen die worden achtergesteld
vanwege hun huidskleur, hun afkomst of hun anders-zijn.
Zij zijn en blijven: beeld van God.
Laten wij bidden…

-Bidden we om levensruimte en eindelijk rust
voor hen die, van huis en haard verdreven,
over de aarde worden opgejaagd.
Zij zijn en blijven: beeld van God.
Laten wij bidden…

-Bidden we om zorg en aandacht
voor hen die, in de ban van een verslaving,
hun gezondheid schaden, hun toekomst vergooien.
Zij zijn en blijven: beeld van God.
Laten wij bidden…

-Bidden we om een liefdevolle nabijheid
voor allen die, omwille van ziekte of ouderdom,
helemaal afhankelijk zijn van anderen.
Zij zijn en blijven: beeld van God.
Laten wij bidden…

Heer, onze God,
keer ons naar U en naar elkaar
opdat wij in het gelaat van elke andere mens
uw beeld leren zien. Amen.
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

-God, die ons geschapen hebt naar uw beeld,
wij bidden voor de Kerk die geroepen is
om uw Boodschap te verkondigen en te behoeden.
Dat zij moedig durft opkomen
voor wat goed en rechtvaardig is
en altijd zoekt om uw wil te doen.
Laten wij bidden…


-God, die ons geschapen hebt naar uw beeld,
wij bidden voor alle mensen die verantwoordelijkheden dragen
in de politiek en de samenleving.
Dat zij niet zoeken naar macht en succes
maar steeds opkomen voor het welzijn van mensen.
Laten wij bidden…

-God, die ons geschapen hebt naar uw beeld,
wij bidden voor de vele christenen
die in hun land vervolgd worden om hun geloof
of moeten lijden omdat ze opkomen
voor meer rechtvaardigheid en vrede in hun samenleving.
Dat ze in het evangelie de kracht vinden om vol te houden
en dat ze kunnen rekenen op ons gebed en onze steun.
Laten wij bidden…

federatie Kana

Gebed over de gaven 1

God,
in dit teken van brood en wijn
gedenken we dat Jezus bij uitstek
uw beeld is in de gestalte van een mens.
Geef dat wij in alles wat wij ondernemen
blijven reiken naar zijn gelijkenis.
Dit vragen we U omwille van ieders welzijn. Amen.

Gebed over de gaven 2

God en Vader,
rust ons toe met wijsheid en kracht
om wereldwijd honger naar brood en vrede te kunnen stillen,
om gemeenschap te kunnen stichten
waar verdeeldheid heerst,
om echte naasten te kunnen worden voor onze medemensen. Amen.

Tafelgebed

Heer, onze God, wij danken U
voor ons bestaan als uw mensen
in uw wondermooie wereld
met de frisheid van de morgen en de rust in de avond.
Maar vooral danken wij U
omdat Gij ons gemaakt hebt om beelddragers te zijn van U,
geroepen om lief te hebben en bemind te worden.
Wij danken U omdat Jezus, uw Zoon,
de broosheid van ons bestaan niet heeft geschuwd,
maar ten volle beleefd,
en zo ons leven,
ook wanneer het hier op aarde beëindigd is,
optilt tot een nieuwe schepping
bestemd voor uw eeuwigheid
waaraan geen einde komt.
Daarom, met alle engelen en heiligen,
met allen die ons reeds zijn voorgegaan
en nu leven bij U in uw Koninkrijk,
zeggen wij U toe:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gezegend zijt Gij, Heer onze God,
om de vruchten van deze aarde.
Gezegend zijt Gij om de komst van Jezus, de Messias,
die  ons de weg voorleefde
naar uw Rijk van liefde en rechtvaardigheid.

Wij danken U
omdat wij,
naar zijn voorbeeld,
liefde mogen zijn voor elkaar.

Mens zijn voor de anderen:
zo was Hij ook toen Hij afscheid nam van zijn apostelen,
toen Hij brood nam,
de dankzegging uitsprak,
het brood brak en aan zijn leerlingen gaf met de woorden:
“Neem en eet gij allen hiervan,
dit is mijn Lichaam voor u,
gegeven en gebroken.”

Tijdens deze maaltijd nam Hij ook de beker,
sprak de dankzegging uit en gaf de beker rond:
“Neem en drink hiervan gij allen,
dit is de beker van het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
vergoten voor u en alle mensen
tot vergeving van zonden.
Telkens gij dit doet,
doe het dan om Mij te gedenken.”

Heer Jezus,
wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Nu wij hier samen zijn om zijn dood te gedenken,
om zijn opstanding te belijden
en zijn toekomst te vieren,
betrekken wij daarin allen
die door de dood van ons zijn heengegaan
en voor wie wij hopen dat zij leven bij U in uw heerlijkheid.
Omdat wij elkaar hard nodig hebben, bidden wij U:
zend uw Geest in ons midden
en voeg ons allen samen tot levende getuigen van uw liefde voor alle mensen.

Zo zendt Gij ook ons
om vrede te stichten op aarde,
om recht te doen aan al uw mensen
en om samen met hen
hoopvol uw dag tegemoet te gaan.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest
vandaag en alle dagen
tot in uw heerlijkheid. Amen.

Onze Vader

Jezus vroeg ons om samen brood te breken en te delen,
maar Hij vroeg ons ook samen, eensgezind, te bidden.
Daartoe gaf Hij ons de woorden van het “Onze Vader”,
het gebed bij uitstek
dat ons spreekt van vertrouwen en verbondenheid
en ons zo allen in dezelfde mensenkring plaatst
als kinderen van diezelfde Vader.
Onze Vader….

Leer ons leven, Vader, als nieuwe mensen
die de oude vertrouwde dingen
verstaan met een nieuw hart,
een hart
dat in elk goed woord, in elke goede daad,
het wonder erkent dat leven heet.
Dan zullen wij vol vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk,….

Vredeswens 1

Net zoals het Rijk van God enkel kans op slagen heeft als er vrede is,
zo kan samenwerking tussen mensen ook enkel maar slagen
daar waar we in vrede bouwen aan hetzelfde doel.
Vrede, als een mosterdzaadje
dat kan uitgroeien tot die ene grote vrede
die God ons eens heeft toegezegd.
En die vrede van de Heer moge altijd met u zijn.
En wensen wij elkaar die vrede dan ook van harte toe.

Vredeswens 2

Heer, geef ons de moed
om holle woorden en al wat niet echt is
achter ons te laten.
Geef ons de kracht om wat minder af te breken
en wat meer op te bouwen.
Geef ons de eerlijkheid
om te erkennen dat we zoveel konden doen,
maar het niet deden.
Geef ons het geloof dat elke vraag om vergeving
door U beantwoord wordt met uw liefde.
Dan zal er vrede zijn in ons hart.
Die vrede van de Heer moge met u zijn.
Geven wij die vrede Gods aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

Wat Hij deed en was, gaf Christus ons te kennen in het Brood
dat Hij brak en ronddeelde.
Zo liet Hij ons verstaan
dat ook wij mensen moeten zijn
die als dit gebroken en gegeven Brood
er willen zijn voor elkaar.
Zie dan dit gebroken Brood,
Christus in ons midden,
Hij die alle lasten van ons bestaan draagt…
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Maak ons onrustig, Heer,
wanneer we al te zeer tevreden zijn met onszelf.
Wanneer we denken dat onze dromen waarheid zijn geworden,
terwijl ze te klein en te eng en bekrompen waren.
Wanneer we denken dat we reeds in een veilige haven zijn,
het doel bereikt hebben,
terwijl we veel te dicht langs de oever hebben gezeild.

Maak ons onrustig, Heer,
wanneer we door de veelheid van wat we bezitten,
de dorst naar levend water hebben verloren.
Wanneer we, verliefd in deze aardse tijd,
opgehouden hebben te dromen van de eeuwigheid.
Wanneer we door de inspanningen
die we aan de opbouw van een nieuwe aarde geven,
onze visie op de nieuwe hemel laten verbleken.

Por ons aan, Heer,
opdat we moediger worden
en ons wagen op de grote zee,
waar de stormen ons uw almacht openbaren,
waar we de oever uit het oog verliezen
en sterren zien oplichten.

Wij vragen U dit in naam van Hem,
die de horizonten van onze hoop
ver vooruitgeschoven heeft,
en die ons ertoe opgeroepen heeft Hem te volgen.
gebed van Bienvenido Tudtud, bisschop van Marawi (Filipijnen)

Bezinning 2

God is de Enige, de Heer

Geloven in God is een keuze maken.
Je kunt er niet mee marchanderen.
Daarom zegt Jezus onomwonden:
“Geef maar aan de keizer terug,
wat hem toekomt”.
Daarmee gaat Hij radicaal staan
in het geloven van Israël.
Hij wijst de goddelijke verering,
die de keizer vroeg, af.
God heeft maar één beeld
en dat is de mens.
Zo heeft Hij hem geschapen:
“naar zijn beeld en gelijkenis”.

Ieder van ons is zo beeld van God:
enig en onvervangbaar,
maar ook met een eigen verantwoordelijkheid.
Geloven in God als de Enige
wil zeggen, dat wij ons
met Hem verbonden voelen;
dat wij zijn medeschepper zijn.
Als zijn beeld en gelijkenis
dragen we verantwoordelijkheid
voor mens en wereld,
voor geluk en vrede voor iedereen.
Geloven in God als de Enige
daagt ons uit om ons
helemaal in te zetten
voor een hemel op aarde
voor alle mensen van goede wil.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Vandaag wil ik U met heel mijn hart danken
voor de mensen die voor mij
beeld van U zijn, God,
en die me vertellen
over het wonder van uw vriendschap.
Als ik hen ontmoet
voel ik dat zij in hun binnenste
een heel grote vreugde dragen
en dat die vreugde aanstekelijk werkt.
Wil me helpen ook zelf beeld van U te zijn, Heer,
vooral voor armen en kleinen.
Leer me het leven te zien als een geschenk
dat ik van U gekregen heb,
en laat mij het met twee handen
doorgeven aan anderen. Amen.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

God, zo ver en zo nabij,
leer ons de wegen van uw Zoon bewandelen.
En moge overal op aarde
gerechtigheid het winnen van kwaad en geweld.
Help ons in ons doen en laten,
te gelijken op Jezus,
uw Gezicht in onze mensenwereld. Amen.

Zending en zegen

Laten we dan, gesteund door elkaar,
naar de plaatsen gaan waar we ons leven delen met de anderen,
aan eenieder gevend wat hem/haar toekomt.
Gods zegen moge ons daarbij vergezellen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

 

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.