30e zondag door het jaar

Zondag: 29-10-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Genodigd door onze God die Liefde is,
zijn wij hier samen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

De liturgie van deze zondag roept ons op tot bezinning
over wat het centrale punt van onze godsdienstbeleving moet zijn:
de liefde.
Het gebod dat Christus ons gaf, was niet nieuw:
reeds de wet van Mozes
reageerde tegen elke vorm van liefdeloosheid.
Christus geeft het oeroude gebod
een diepere dimensie
door de liefde tot God en de liefde tot de mens
gelijkwaardig te verklaren.
Op die manier komen godsdienstigheid en menslievendheid
in elkaars verlengde te liggen.

En daarmee ligt de vraag op ons bord
in hoeverre wij, in ons leven van elke dag,
met dat Woord van Christus rekening houden.
In hoeverre wij geloven dat we God dienen
als we dienstbaar zijn aan onze medemens.
Daarom bidden we God en de naaste om vergiffenis.
naar Levensecht

Openingswoord 2

Bemin God en je naaste:
is dat één gebod of zijn er dat twee?
Botsen die twee geboden niet met elkaar?
Moeten we leven met de volle verantwoordelijkheid voor onze medemens
en doen alsof God niet bestaat,
of moeten wij alle menselijke belangen maar relativeren
en ons helemaal richten op God?
Jezus zegt ons vandaag dat beiden samengaan.

Vergevingsmoment 1

-Heer, uw Zoon Jezus heeft in al zijn woorden en daden
ons zijn totale liefde voor U voorgeleefd.
Hij was daarin een voorbeeld voor ons,
maar het valt ons vaak zo moeilijk om Hem daarin te volgen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij zijt niet alleen voor ons een voorbeeld geweest
van liefde voor uw Vader,
maar ook van oneindig mededogen voor elke mens,
zeker voor de zwakken in onze samenleving,
mensen aan de rand van de maatschappij.
Gij hebt ons geleerd hen daadwerkelijk lief te hebben
en hun weer kansen te geven.
Dikwijls schieten we daarin tekort,
want kiezen voor de zwakkeren maakt er ons niet sympathieker op
bij de mensen bij wie wij ons willen thuis voelen.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
uw gebod van liefde is een dubbel-gebod:
U én onze naaste liefhebben.
Als we één van beide verwaarlozen,
hebben wij het voorbeeld van uw Zoon niet goed verstaan.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, leer ons elke dag te groeien in liefde,
zodat we handen en voeten geven aan uw Rijk van liefde. Amen.

Vergevingsmoment 2

Vandaag horen wij “hou van God en van de mensen”.
We ondervinden dikwijls dat dit écht moeilijk kan zijn.
We maken weinig tijd voor gebed,
we praten weinig over ons leven met God,
we zijn weinig behulpzaam en brengen weinig vrede.
Daarom bekennen wij onze spijt tegenover God en vragen wij vergeving.

-Wij zitten soms in een mallemolen van nu eens dit doen en dan weer dat.
Voor alles willen wij tijd maken.
Uiteindelijk hebben wij voor veel dingen die belangrijk zijn
nog maar heel weinig tijd beschikbaar.
Voor ons gezin bijvoorbeeld,
of om te luisteren naar elkaar en mekaar zo te helpen.
Omdat wij onze tijd soms zo dom gebruiken:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Houden van God en houden van mensen horen bij elkaar.
Soms keren wij elkaar boos de rug toe,
zonder goed te beseffen dat wij dan ook God de rug toe keren.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

In de wereld loopt er zoveel mis,
maar wij liggen daarvan zo weinig wakker.
Toch lijden heel wat mensen honger, ook in ons land
en worden er oorlogen uitgevochten in alle werelddelen.
De veel te grote kloof tussen rijk en arm
ligt vaak aan de basis van al dat geruzie.
Toch besteden wij te weinig interesse aan initiatieven
die dat verhelpen.
Vastbesloten daaraan iets te doen vragen wij om vergeving.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, Gij staat niet stil bij het verleden.
Gij verheugt U
telkens als wij in vriendschap verder gaan op de juiste weg,
hoopvol naar een betere wereld.
Blijf daarbij de sterke kracht
die Gij ons geeft langs de woorden en daden van uw Zoon Jezus. Amen.

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn Boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

Heer,
wij weten wel wat Gij van ons verlangt,
maar deinzen terug voor de implicaties van uw Woord.
Niet daar waar uw naam veelvuldig wordt genoemd,
maar daar waar er liefde is van mens tot mens,
komt Gij tot leven.
Maak ons één van hart en ziel.
Schenk ons uw Geest
en de daadkracht van Jezus
die voor zijn medemensen alles overhad. Amen.

Openingsgebed 2

Liefhebben en geliefd worden:
het blijft een wonder, God, een geschenk.
En toch… is liefde tegelijk ook een werkwoord.
Je kunt niet enkel op papier liefhebben.
Elke liefde vraagt om zichtbaar en voelbaar gemaakt te worden.
Leer me daarom van U en van mijn naaste te houden,
met heel mijn hart.
En geef me de durf en het enthousiasme
om dat dubbelspoor van liefde te blijven bewandelen. Amen.
naar Erwin Roosen

Lezingen

In het evangelie noemt Jezus het tweede gebod – liefde tot de naaste – gelijkwaardig aan het eerste: liefde tot God.
In de eerste lezing horen we wat liefde tot de naaste heel concreet betekent.
Luisteren wij nu naar Woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Ex. 22, 1. 20-26)

Uit het boek Exodus

Zo spreekt de Heer,
20         U mag een vreemdeling niet slecht behandelen
en hem het leven niet moeilijk maken,
want u hebt zelf als vreemdeling in Egypte gewoond.
21         Weduwen en wezen moet u geen onrecht aandoen.
22         Als u hun tekort doet en hun klagen tot Mij opstijgt,
dan zal Ik gehoor geven aan hun klagen.
23         Mijn toorn zal losbarsten en met het zwaard zal Ik u doden:
uw vrouwen worden weduwen, uw kinderen wezen.
24         Als u aan iemand van mijn volk geld leent,
aan een noodlijdende in uw omgeving,
gedraag u dan niet als een geldschieter.
U mag geen rente van hem eisen.
25         Als u iemands mantel in pand neemt,
dan moet u die voor zonsondergang aan hem teruggeven.
26         Hij heeft niets anders om zich mee toe te dekken,
het is de beschutting van zijn blote lichaam,
hij moet erin slapen.
Roept hij Mij om hulp,
dan zal Ik hem verhoren,
want Ik ben vol medelijden.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(1 Tes. 1, 5c-10)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,
5c             U weet zelf wel hoe wij ons voor u hebben ingezet toen we bij u waren.
6           En u bent navolgers geworden van ons en van de Heer,
toen u het woord hebt aangenomen onder allerlei beproevingen
en toch met vreugde van de heilige Geest.
7           Zo bent u een voorbeeld geworden voor alle gelovigen
in Macedonië en in Achaje.
8           Want van u uit heeft het woord van de Heer zich verbreid,
en niet enkel in Macedonië en Achaje,
maar overal is uw geloof in God bekend geworden.
Wij hoeven daar niets over te zeggen.
9           Want zij vertellen zelf hoe ons optreden bij u is geweest
en hoe u zich van de afgoden tot God hebt bekeerd,
om de levende en waarachtige God te dienen,
10         en om uit de hemel zijn Zoon te verwachten,
die Hij uit de dood heeft opgewekt:
Jezus, die ons redt van de komende toorn.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt. 22, 34-40)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

34         Toen de farizeeën hoorden
dat Jezus de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht,
kwamen ze bij elkaar
35         en een van hen, een wetgeleerde,
vroeg om Hem op de proef te stellen:
36         `Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’
37         Jezus zei hem:
`U zult de Heer uw God liefhebben
met heel uw hart en met heel uw ziel
en met heel uw verstand.
38         Dat is het grootste en eerste gebod.
39         Het tweede is daaraan gelijk: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
40         Aan deze twee geboden hangen heel de Wet en de Profeten.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Laten wij samen belijden dat Gods liefde concreet wordt
in onze inzet voor onze naaste.

Ik geloof in God,
mijn ongeziene Vader, mijn ongekende Moeder.
Voor alle mensen heeft Hij deze wereld geschapen.

Daarom neem ik geen genoegen
met de verdeling van mensen in rijken en armen,
in wetenden en onwetenden,
in machthebbers en verdrukten.
Ik geloof in God
die mij niet toestaat
dat zijn kinderen behandeld worden als knechten.

Ik geloof in Jezus Messias.
Alle mensen zijn zijn broers en zusters.

Daarom neem ik geen genoegen
met de verdeling van mensen in eersterangs en tweederangs burgers.
Zijn dood heeft alle mensen dezelfde vrijheid gebracht.
Zijn opdracht is: je vrijheid met anderen te delen.
Ik geloof in Jezus Messias,
die ons is voorgegaan
in het bevrijden van elkaar
en zo te bouwen aan Gods komend Rijk.

Ik geloof in de heilige Geest.
Hij vuurt ons aan tot durf en fantasie.

Daarom leg ik mij niet neer
bij wat in kerk en maatschappij ‘bestaande orde’ heet.
De Geest brengt vijanden ertoe
elkaar te vergeven en vrede te sluiten.
Hij geeft ons oog
voor al wie zwak, verstoten en gebroken zijn.
Ik geloof in de heilige Geest
die ons bijeen waait tot mensen voor mensen. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan Hem aan te bieden.

-Bidden we voor allen die, tegen de vervlakking van onze maatschappij in,
God en hun medemens in het centrum van hun leven willen blijven plaatsen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen die niet weten wat naastenliefde is,
voor hen die hun hoofd wegdraaien als ze iemand zien met een andere huidskleur,
voor mensen die alleen hun eigen vrienden helpen
en anderen in de kou laten staan.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen die eenzaam zijn,
zonder vrienden,
tegen wie niemand een vriendelijk woord zegt.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf.
Dat onze liefde niet uitdooft, maar groeit
en ons toont welke weg we te gaan hebben:
die van gerechtigheid en vrede.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Bidden wij tot God
die heil en welzijn wil voor heel de wereld.

-Bidden we voor hen die zichzelf christenen noemen.
Dat zij in woord en daad
zorg dragen voor elke mens, ongeacht ras, taal of natie.
Laten we bidden…

-Bidden we voor politici, industriëlen en vakbondsleiders.
Dat zij opkomen voor de kansarmen in onze samenleving.
Laten we bidden…

-Bidden we voor zieken en gehandicapten,
voor hen die verloren geraken in onze harde economische wereld.
Dat zij erkend worden en gewaardeerd.
Laten we bidden…

Eeuwige God,
zegen met warmte en licht van de heilige Geest
allen die zich wijden aan het welzijn van mensen om hen heen.
Zegen hun toewijding met vruchtbaarheid voor allen. Amen.

Gebed over de gaven 1

God en Vader,
wij bieden U brood en beker aan,
heel ons bestaan,
alles wat we zijn.
Aanvaard ons met onze kansen en beperktheden,
maar vooral met onze mogelijkheden.
Leer ons daarvan gebruikmaken, ten volle en creatief.
Maak van ons mensen die durven liefhebben met hart en ziel.
Dat vragen wij U, in naam van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, rond brood en wijn,
door U gegeven als symbolen van uw aanwezigheid onder ons,
willen wij ons verlangen uitdrukken
om te leven als echte christenen
die uw dubbel-gebod van de liefde maken tot de leidraad van hun leven. Amen.

Tafelgebed

God, onze Vader,
wij willen U danken voor al die mensen,
die, door de eeuwen heen, uw oproep hebben gehoord en beantwoord.

Wij danken U voor al die mannen en vrouwen
die op stap zijn gegaan naar een betere wereld,
naar de realisatie van uw Rijk van vrede en gerechtigheid.

Wij danken U voor hen die ons in vreugde en verdriet nabij zijn,
voor hen die onbaatzuchtig weten te delen,
voor de moedigen, die het nooit opgeven.

Wij kijken met bewondering op naar Jezus,
omdat Hij ons uw droom voorgeleefd heeft,

hoe wij met elkaar kunnen omgaan
armen kunnen helpen,
bedroefden kunnen troosten,
voor zieken kunnen zorgen
en een hart kunnen hebben voor mensen die nergens meetellen.

Om de manier waarop Gij ons liefhebt
willen wij U danken en zeggen daarom:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


God, onze Vader, die het vuur van uw liefde gelegd hebt
in de harten van de mensen,
hou dit in ons brandend.
Zend ons uw Geest om te doen wat Jezus deed.
Naar zijn voorbeeld zijn wij hier samen
om het brood te delen met elkaar.

Op die laatste avond waarop Hij zijn afscheid voorbereidde,
nam Hij brood, zegende het,
en deelde het met zijn leerlingen,
zoals Hij zijn leven met hen had gedeeld.
Toen zei Hij:
“Neem en eet
dit is meer dan brood,
dit is ‘mijn Leven, mijn Liefde voor jullie, een leven lang.’

Zo nam Hij ook de beker met wijn,
gevuld als teken van hun vriendschap.
Hij gaf hem rond en zei:
“Neem en drink
dit is meer dan wijn,
dit is ‘mijn Leven, mijn Liefde voor jullie, een leven lang.’

Vergeet dit niet en doe ook wat Ik heb gedaan.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

God, wij danken U
omdat Gij Jezus niet in de steek gelaten hebt,
maar Hem nieuw leven gegeven hebt voor altijd.

Jezus heeft ons geleerd
dat niemand groter liefde heeft
dan Hij die zijn leven geeft voor de andere.
Moge die Boodschap in ons verder groeien.

Zo kan in verbondenheid van de ene mens met de andere
wereldwijd een nieuwe wereld ontstaan
van vrede en vriendschap.

Door Jezus en met Hem en in Hem
moge zo Gods Rijk meer en meer gestalte krijgen,
vandaag en alle dagen die komen
tot in uw eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

In Jezus werden wij kinderen van dezelfde Vader,
in Jezus zijn wij geroepen tot liefde zonder grenzen.
Díe Jezus leerde ons hoe wij met z’n allen kunnen bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader,…

In onze wereld geldt:
‘voor wat hoort wat en alles heeft zijn prijs’.
Spijtig voor wie het niet kan betalen.
In de wereld van God krijgt elkeen wat hij nodig heeft.
In onze wereld van ‘oog om oog en tand om tand’ geldt het recht van de sterkste.
In de wereld van God worden zwaarden tot ploegijzers omgesmeed
en geeft de een zijn leven voor de ander.
Als uw droom, God, gestalte krijgt in mij, in ons
mogen wij vol vertrouwen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk….

Vredeswens

Als wij uw naam uitspreken, God,
doe dan in ons uw liefde groeien
zodat wij, met zoveel anderen,
blijven werken aan een wereld van geluk voor allen.
Zo wordt uit uw liefde vrede geboren
die dankzij ons gedijen kan.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van liefde en vrede.

Lam Gods

Communie

Niemand heeft grotere liefde
dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden.
Dit is het Lam Gods,…

Bezinning 1

Wie van u weet nog
dat ‘liefde’ te maken heeft met ‘gave’ en ‘overgave’,
met de diepe vreugde van het ‘gegeven-zijn’ voor de ander,
met ‘een hart hebben’ voor de ander,
met tederheid en zachtmoedigheid,
met vriendelijkheid en vergevingsgezindheid,
met afstand nemen van macht en bezit,
met afstand doen van geweld,
met vrede?

Wie van u weet nog
dat ‘liefde’ te maken heeft met verantwoordelijkheid?

En wie van u weet nog
dat God de uitvinder is van de liefde?

Want God is liefde.
naar Phil Bosmans

Bezinning 2

Wie God is
heeft geen mens ooit gezien
Alles wat we weten,
is dat, telkens weer in de geschiedenis,
mensen door Hem worden gegrepen,
door zijn liefde geraakt –
en dat zoiets je leven kan veranderen.
En dat Hij een naam heeft:
“Ik zal er zijn voor u”.
Ik zal er zijn
in je diepste binnenste,
in je hart en handen,
in je spreken en handelen.
Ik zal er zijn
als liefde en trouw,
in je omgaan met mensen,
in je werken aan beter samenleven voor allen.
Voor de rest
heeft niemand God gezien.
Tenzij
Hij misschien wel eens
te zien zou kunnen zijn
in mensen
die, elk op hun manier,
van Gods naam een werkwoord maken
dat ze in alle vormen en wijzen vervoegen.
Ja, God is te zien
in mensen die geloven
dat Hij te doen is.
Carlos Desoete

Bezinning 3

Er was eens een vogel
met slappe vleugeltjes…
Het was geen hoogvlieger uiteraard,
moed en kracht ontbrak,
en misschien had hij wel
een minderwaardigheidscomplex.

De andere vogels scheerden
hoog doorheen de azuurblauwe lucht.
Hij keek ernaar,
pikte in de grond
en trippelde wat,
vloog eens op,
enkele meters,
en plofte terug op de grond.

Zijn hart was als een spons
die al zijn verdriet opzoog.
Hij voelde zich verloren.

De andere vogels vlogen ver
tot in de hoge takken
van een spichtige populier.

Maar hij…
hij trippelde verder…
Tot het hem ineens te machtig werd.
Hij verzamelde al zijn krachten
en vloog…
maar zijn krachten begaven
en gelukkig kon hij zich neerzetten
op een boom die nog een tak had
laag bij de grond.

Voor vogels met slappe vleugeltjes
heeft God bomen geschapen
met lage takken.

En soms denk ik
dat mensen die andere mensen graag zien
bomen zijn met lage takken.
            Ward Bruyninckx

Slotgebed 1

Heer, onze God,
Gij hebt ons geschapen naar uw beeld en gelijkenis.
Gij zijt ons nabij in goede en minder goede dagen.
Wij vergeten dat nog al eens.
Daarom hebt Gij uw Zoon Jezus naar de wereld gezonden.
Hij toonde ons in woord en daad het dubbelgebod van de liefde:
Liefde voor U, onlosmakelijk gekoppeld aan de liefde voor onze medemens.
Leer ons steeds meer die liefde in praktijk te brengen
en zo uw medebouwers te worden van uw Koninkrijk. Amen.

Slotgebed 2

Ik hou van je – zegt God –
en het enige dat Ik van je vraag
is dat je ook van Mij houdt, met heel je hart,
én dat je dat zichtbaar maakt
in een grenzeloze solidariteit
en een onvoorwaardelijke liefde voor al je medemensen,
met een bijzondere plaats voor armen en eenzamen.
Je liefde voor de naaste
en je liefde voor Mij
gaan hand in hand
en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Heel het leven van Jezus was daar een getuigenis van.
Ik hoop dat je in zijn voetsporen wilt treden. Amen.
Erwin Roosen

Zending en zegen

God van mensen,
wij vragen U:
zegen ons allen,
zegen deze wereld met een toekomst,
waar genade heerst boven recht
en mensen elkaar niets anders schuldig zijn
dan onderlinge liefde.
Dat God ons moge bezielen met zijn vrede,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.