4e zondag van de advent (jaar A)

Zondag: 18-12-2022
Liturgische tijd: Advent
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Welkom,
u die naar hier bent gekomen
met een hart dat uitziet naar licht en warmte,
naar vriendschap en genegenheid,
naar de vrede en de vreugde van het naderend Kerstfeest.
Wees gezegend in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.


Aansteken van de vierde adventskaars

Wij steken vandaag al de laatste kaars aan op onze adventskrans.
Dat betekent dat Kerstmis dichtbij komt,
het feest van Gods licht in ons midden.
Met de komst van Jezus Messias
mogen wij dromen van licht
dat duisternis overwint,
dat ons verlost van elke tirannie,
dat de nacht van nood en dood verjaagt.
kaars aansteken

Openingswoord 1

Voor het Woord van God
zijn we lang niet altijd zo (vanzelfsprekend) ontvankelijk.
Bijbellezingen zijn immers niet altijd gemakkelijk te begrijpen.
Ze zijn al zo oud,
stammen uit een andere cultuur
en gebruiken veel beeldspraak.
Nochtans, God, wilt Gij ons hart daarmee raken
en ons de diepgang laten inzien van wat Gij ons wilt zeggen:
dat Gij ons innig liefhebt
en uw Zoon daarom wilt laten mens-worden.
Omdat wij vaak te weinig aandacht hebben voor die Boodschap
vragen wij U om vergeving.

Openingswoord 2

Vandaag is het de laatste zondag vóór Kerstmis.
Ruim 2000 jaar geleden werd Jezus geboren.
Maar de zwangerschap van Maria verliep niet zo simpel.
Zij was ongehuwd, wat moeilijk lag in de Joodse samenleving.
En ook voor Jozef was het niet eenvoudig:
de Joodse wetten maakten het hem niet gemakkelijk als toekomstige vader
en vriend van een ongehuwde moeder.
Hij moest zijn verantwoordelijkheid opnemen.
En dat deed hij.
Hij aanvaardt Jezus als een kind van God
en zal Hem daarom ook een naam geven:
“God met ons”, of “Immanuel”.
Vandaag willen wij dan ook nadenken
over onze verantwoordelijkheden en keuzes in ons leven.
Geven wij aan God voldoende plaats bij wat wij doen?
naar Pastonet

Gebed om ontferming 1

Advent, een tijd van verwachting, van kijken naar de toekomst.
Hoe kijken wij daar tegenaan?
Wat telt er in ons leven?

-Wij vinden geluk, rijkdom en comfort heel belangrijk.
En het liefst van al dat alles zomaar voor ’t grijpen ligt,
zonder te moeten rekening houden met anderen.
Omdat wij ons soms gedragen alsof alleen wat wijzelf willen
belangrijk is,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Dat andere mensen onze aandacht, onze liefde en zorg nodig hebben,
voelen wij soms aan als een beperking voor ons eigen geluk.
Omdat wij nog steeds niet hebben begrepen
dat geluk maar mogelijk is
als wij rekening houden met anderen,
als wij leven voor het geluk van onze medemens,
vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Vaak schuiven wij moeilijke taken af op iemand anders,
in plaats van zelf onze verantwoordelijkheid op te nemen.
En als wij een fout hebben gemaakt
leggen wij de schuld gemakshalve bij iemand anders.
Omdat wij soms te zwak zijn
om onze eigen verantwoordelijkheid op te nemen,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Goede God,
blijf bij ons als een trouwe gids
en zet ons steeds weer op de goeie weg als wij de verkeerde kant uitgaan.
Met U als Leidsman in ons leven
kunnen wij bouwen aan een mooie en hoopvolle toekomst,
voor elke mens. Amen.
naar Pastonet

Vergevingsmoment 2

Op de weg die God ons toont doen wij elkaar soms pijn.
Laten wij elkaar oprecht vergeven,
want vergeven is de kans om nieuw te worden.

-Wie een kind verwacht weet dat het huis anders wordt:
dat je moet herschikken, plaats vrijmaken,
je thuis moet delen.
Dat dit ook het geval is voor uw geboorte, God,
daar staan wij dikwijls niet bij stil.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Wie een kind verwacht weet dat de tijd anders wordt:
dat je moet rekening houden met, afstand doen van,
en tijd maken voor.
Als het om U gaat, God, schieten wij daarin vaak te kort.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Wie een kind verwacht weet dat het leven anders wordt:
dat je niet meer leeft voor jezelf alleen.
Leven voor U en uw Boodschap, Heer,
wij vergeten het zo dikwijls.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, Bron van alle leven, reken het ons niet aan
als wij slechts blijven steken in goede bedoelingen.
Uw liefde is groter dan ons hart.
Ontferm U over ons en wees ons blijvend nabij
als God-met-ons. Amen.

Openingsgebed 1

Gij die woorden spreekt
die verzachten wat is verhard,
die kracht geven aan wat is verlamd,
kom in ons wonen.
Gij die woorden spreekt
die bijeenroepen wat verloren loopt,
kom in ons wonen.
Gij die woorden spreekt
die bemoedigen,
die dragen wie zonder voeten zijn en zelf hun weg niet kunnen gaan,
kom in ons wonen.
Spreek ons aan,
geef ons levenskracht,
doe ons spreken en handelen vanuit uw naam. Amen.

Openingsgebed 2

God, uw licht breekt door in al wat klein en kwetsbaar is,
in het hart van mensen die liefdevol zijn.
Maak onze geest en onze zintuigen alert
en scherp onze waakzaamheid aan,
zodat we zien wat er rondom ons gebeurt.
Armen die armer worden,
leven dat verstikt raakt,
maar evenzeer mensen die de kracht vinden
om op te staan en tegen de stroom in te gaan.
Verbreek de spiraal van twijfel die omhoog kruipt
en verwek nieuw geloof in ons hart, onstuitbaar,
zoals Gij hebt gedaan met Maria en Jozef
in de kracht van uw heilige Geest. Amen.

Lezingen

“Een jonge vrouw zal ontvangen en een zoon baren,
en zij zal hem noemen ‘Immanu­ël'”,
zo kondigt de profeet Jesaja aan in de eerste lezing.
In de evangelielezing horen wij dat deze belofte weldra werkelijkheid wordt.

Eerste lezing (Jes. 7, 10-14)

Uit de Profeet Jesaja

10         Dit liet de Heer tegen Achaz zeggen:
11         ‘Vraag de Heer uw God om een teken,
uit de diepte van de onderwereld of uit de hoogte daarboven.’
12         Maar Achaz antwoordde:
‘Dat doe ik niet, ik stel de Heer niet op de proef.’
13         Daarop zei de profeet:
‘Luister, huis van David!
Is het niet genoeg om mensen te tergen,
dat u ook nog mijn God moet tergen?
14         Daarom geeft de Heer zelf een teken aan u:
Zie, de jonge vrouw is zwanger,
en zal een zoon ter wereld brengen,
en u zult hem de naam Immanuël geven.

KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Rom., 1, 1-7)

Begin van de brief van de heilige Paulus aan de Christenen van Rome

1              Van Paulus, dienstknecht van Christus Jezus,
door God geroepen tot apostel
en bestemd voor de dienst van het evangelie,
2           dat God eertijds door zijn profeten
in de heilige geschriften heeft aangekondigd.
3              Dat evangelie spreekt over zijn Zoon,
die naar het vlees is geboren uit het geslacht van David,
4           en die naar de heilige Geest is aangewezen
als Zoon van God in kracht,
door zijn opstanding uit de doden,
Jezus Christus onze Heer.
5           Door Hem heb ik de genade van het apostelschap ontvangen,
om ter wille van zijn naam
onder alle volken
mensen tot de gehoorzaamheid van het geloof te brengen.
6           Ook u hoort bij hen,
geroepenen van Jezus Christus!
7           Aan u allen in Rome die God liefheeft
en tot zijn heilige gemeente heeft geroepen:
Genade en vrede zij u
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt 1, 18-24)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

18         De herkomst van Jezus Christus was deze.
Zijn moeder Maria was verloofd met Jozef,
en voordat ze bij elkaar gingen wonen,
bleek zij zwanger te zijn van de heilige Geest.
19         Jozef, haar man, was een rechtvaardige.
Omdat hij haar niet in opspraak wilde brengen,
kwam hij op de gedachte om in stilte van haar te scheiden.
20         Terwijl hij dit overwoog,
verscheen hem in een droom een engel van de Heer,
die zei: `Jozef, zoon van David,
wees niet bang uw vrouw Maria bij u te nemen,
want wat bij haar tot leven is gewekt,
is van de heilige Geest.
21         Ze zal een zoon krijgen en u moet Hem de naam Jezus geven,
want Hij is degene die zijn volk zal redden uit hun zonden.’
22         Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden
wat door de Heer bij monde van de profeet gezegd is:
23         Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren,
en ze zullen Hem de naam Immanuël geven,
wat betekent: God met ons.
24            Toen Jozef uit zijn slaap wakker werd,
deed hij zoals de engel van de Heer hem had opgedragen.
Hij nam zijn vrouw bij zich.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in Hem die wij noemen: Ik zal er zijn voor u.

Hij is de Kern, de Bron van al wat bestaat.
Op Hem wil ik mij richten
en zijn voorbeeld maken
tot de leidraad van mijn leven.

Ik geloof in Jezus.

In Hem heeft onze God een menselijk gelaat gekregen.
In Hem is de belofte van de Vader werkelijkheid geworden.
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd
en niet vergeefs is gestorven,
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst
in mensen die zijn liefde belichamen.

Ik geloof in zijn Geest,

die ook vandaag mensen bezielt,
die hen aanzet om zijn manier van leven
tot de hunne te maken,
om de weg te gaan van breken en delen,
van goedheid en verbondenheid,
van recht en vrede,
altijd weer ten bate van iedereen. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij onze gaven en beden op het altaar van de Heer.

-Bidden wij voor mannen zoals Jozef,
bescheiden en rechtvaardig,
die zonder opvallen doen wat moet worden gedaan.
Dat zij mogen volhouden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor vrouwen zoals Maria,
moeders die een kindje verwachten.
Dat zij in alle omstandigheden van hun kinderen mogen houden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mensen zoals Jesaja,
profeten en zieners,
mensen met een nieuwe wereld voor ogen.
Dat zij niet ontmoedigd raken bij tegenkanting
en dat zij mogen blijven ervaren dat Gij, God, hen nabij blijft.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf en deze geloofsgemeenschap.
Dat wij mogen openstaan voor Gods droom van een vredevolle wereld
en dat wijzelf ons daar daadwerkelijk zouden voor inzetten.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden wij
om huizen waarin jong en oud
op elkaar betrokken zijn
in wederzijdse aanvaarding,
hulpvaardigheid en bemoediging.
Laten wij bidden…

-Bidden wij
om huizen met open deuren,
haarden van gastvrijheid
en schuilplaatsen voor mensen
die van huis en haard zijn verjaagd.
Laten wij bidden…

-Bidden wij
om herbergzame huizen
waarin zieken, gehandicapten
en mensen die niet meer kunnen instaan voor zichzelf,
verzorging en begeleiding ontvangen
en omgeven worden met tedere aandacht.
Laten wij bidden…

-Bidden wij
om toegankelijke huizen
waarin daklozen en zwervers
beschutting vinden,
een bed om te slapen,
een tafel van gemeenschap en verbondenheid,
een luisterend oor en een warm hart.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
neem de gaven aan die wij U aanbieden.
Laat dit brood en deze wijn
teken zijn van onze overgave,
van onze ontvankelijkheid voor uw Boodschap,
die geboren werd in Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

Goede God,
wij zetten brood en wijn op dit altaar en wijden deze gaven aan U toe.
Wij kunnen dit brood echter niet smaken en van deze wijn niet genieten
zonder een diep verlangen naar recht en vrede voor ieder mensenkind op aarde.
Daarom bidden wij:
zegen ons en deze gaven,
opdat wij daadwerkelijke hulp bieden aan allen die op ons een beroep doen.
Laat ons zo aan onze wereld tonen
dat uw komst tastbaar nabij is,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
Schiplaken

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor het voorbeeld van Jozef en Maria,
die ons hebben geleerd en voorgeleefd
hoe vruchtbaarheid kan groeien
waar mensen hun leven uit handen geven.
Wij danken U om hen die weerloos en kwetsbaar
ruimte en thuis werden waarin Gij mens zijt kunnen worden,
waarin uw Woord tot Liefde werd,
uw Licht de duisternis overwon.

Wij danken U, God,
voor de herders die nog wachten in het open veld
en slapen onder de belofte van uw sterren.
Wij danken U om allen
die ook vandaag nog als die herders leven,
kwetsbaar en klein, zonder pretentie,
maar als een open stal voor U.

Wij danken U, God,
dat Gij ook vandaag nog tot leven wilt komen
in deze wereld van misstappen en bedrog.
Wij danken U om hen die hun hart kribbe laten zijn
waarin uw gekwetste mensen rust en veiligheid vinden.
In hen wordt Gij straks opnieuw geboren.

Wij danken U, God,
voor de zwervers uit het oosten die ons tot voorbeeld zijn,
voor hen die alles wagen om uw ster te volgen,
en die, met de kracht van het geloof,
hun ster ter beschikking stellen
om U te vinden in deze over-verlichte wereld.

Wij danken U, God,
dat Gij ons weer nabij wilt komen,
zo teder en menselijk mogelijk in Jezus, uw Zoon, Kind van mensen.

Wij danken U dat Hij ons geleerd heeft
dat Gij ook vandaag ons nabij zijt
overal waar mensen, kwetsbaar en weerloos,
tot leven worden gebracht en ruimte krijgen om te groeien.

Wij danken U, God,
dat Jezus, uw Zoon, ons in leven en sterven deze weg heeft getoond,
vooral toen Hij de avond voor zijn lijden en dood
het brood in zijn handen nam,
zijn ogen opsloeg naar U, God, zijn Vader.
U dank zei, het brood brak
en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
gebroken voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Wij danken U, God,
voor het levensverhaal van Jezus van wieg tot kruis:
hoe Hij is opgekomen
voor allen die klein en weerloos door het leven gaan,
hoe Hij zieken en zondaars heeft opgenomen in zijn liefde,
hoe Hij leven gaf, eindeloos, door Zelf te sterven op het kruis.
Wij danken U dat Hij opgenomen werd in uw nabijheid.

Wij danken U, God, en bidden
dat uw Geest ons gevoelig mag maken
voor het wonder en de boodschap van het kerstgebeuren,
dat Hij ons mag sterken om dit wonder en deze boodschap
tot leven en liefde te maken voor vele mensen.

Wij danken U, God,
dat Gij ons nabij blijft vandaag en ons hele leven
in vele mensen met wie wij het wonder van menselijke nabijheid mogen beleven:
mensen die ons voorgingen op deze weg,
mensen die ons de weg wijzen doorheen dit gelovig leven,
mensen, vrienden, die ons bij de hand nemen
en ons uitnodigen en bemoedigen
en zo aan ons het wonder van uw Mens-worden laten gebeuren.         
                        naar Ten Bos

Onze Vader

In het vertrouwen dat God ook onder ons
opnieuw geboren wil worden
mogen wij bidden met de woorden die zijn Zoon ons geleerd heeft:
            Onze Vader…

God,
geef ons tekenen van hoop
wanneer wij moedeloos worden bij al het geweld in deze wereld.
Laat ons mensen ontmoeten die door hun inzet laten zien
dat Gij om ons bekommerd zijt
en dat wij, als wij van goede wil zijn,
voor elkaar een stukje hemel op aarde kunnen zijn.
Dan kunnen wij hoopvol uitkijken naar de komst van uw Zoon, de Messias.
            Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Heer Jezus, wat Jozef hoorde in zijn droom
‘zorg voor dit Kind’,
dat wordt ook aan ons gevraagd:
zorgen voor elkaar.
Moge wij elkaar omringen met licht en warmte,
met geborgenheid en zorg,
vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we ook elkaar een hartelijk teken van vrede.
naar Frans Neirinck

Lam Gods

Communie

God wil een God voor mensen zijn.
Daarom liet Hij zijn Zoon in ons midden geboren worden.
Die brak Zichzelf en deelde zich uit
tot Voedsel voor ons allen.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Verwachten is meer dan wachten.
Wachten is vervelend,
wachten is vermoeiend,
wachten doodt moeizaam de tijd.

Verwachten is anders.
Verwachten zet in beweging,
verwachten geeft vleugels,
verwachten doet uitzien,
eindeloos.

Een kind telt af naar Sinterklaas
en zet zingend zijn schoentje klaar.
Vrienden verwachten bezoek
en dekken de tafel met bloemen en licht.

De liefste ziet uit naar de liefste
en koestert het warme verlangen.
Een moeder verwacht haar kind
en volgt ademloos het golven in haar schoot.

In deze adventstijd verwachten wij God.
Moge ons verwachten meer zijn
dan pakjes onder de boom,
dan cake op de schaal en kalkoen in de oven.

Bezinning 2

Zwanger zijn
betekent vreugde
maar ook ongemak,
en vooral bereidheid je eigen doen en laten
af te stemmen op het leven dat komt.
Een christelijke gemeenschap
moet voortdurend zwanger zijn
van het Leven dat ze in zich draagt.

En het Leven dat ze draagt
moet leven zijn van de Geest,
van ‘Ik zal er zijn voor u’.
In elke activiteit,
in elke inzet en elk moment van vierend samenzijn
moet dat te zien en te voelen zijn.

Een christelijke gemeenschap
moet leven in zich dragen
waarvan genezende kracht uitgaat.
Leven dat de mens omvormt
tot een mens die God zichtbaar maakt.

Dit leven laten geboren worden
en er menselijke gestalte aan geven
is onze bijdrage aan deze wereld…

Bezinning 3

God met ons

Op deze vierde Adventszondag
loopt het evangelie al even vooruit
op wat komen gaat.
Het licht alvast een tipje op van de sluier
van het komende Kerstfeest.
Het Kind van Bethlehem krijgt een gezicht.
Zijn namen worden genoemd:
Zoon van David,
Immanuel: God met ons,
Jezus: God redt.
Het zijn namen vol verwachting.
Ze houden een levensprogramma in.
Dat Kind zal zijn naam waarmaken.
Het is een handreiking van God aan mensen.
Het is een mens, die allereerst
herder wil zijn voor zijn volk.
Meer dan wie ook zal Hij laten zien,
dat God een en al liefde is.
Maar ook: dat Hij staat aan de kant
van de kleine en arme mensen.
Een God, die alle goeds geeft en gunt.
In Jezus krijgt God een naam,
een menselijk gezicht.
In Hem komt God ons rakelings nabij.
Dat Hij zo onze God wil zijn,
blijkt uit het levensverhaal van dat Kind
van toen en van vandaag.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Vader,
Gij hebt de wereld bedoeld als een plek
waar menselijke warmte en liefdevolle uitstraling
nieuw leven mogelijk maken.
Zoals een moeder verlangend geborgenheid wil geven
aan het kind dat ze in haar schoot draagt,
zo voelen ook wij uw verlangen naar een nieuwe samenleving
waarin liefde en samen delen
sleutelwoorden zijn.
Verankerd in uw oeroude droom,
leven wij naar Kerstmis toe,
hier en nu,
maar ook morgen en overmorgen,
totdat uw Koninkrijk
op aarde zal gevestigd zijn. Amen.

Slotgebed 2

God van alle leven,
de komst van uw Zoon
zal voor velen
hoop en steun betekenen:
“God met ons” is zijn naam.
Wij bidden U:
geef dat de geboorte van Jezus
voor iedere mens
een bron van vrede is.
Dit vragen we U, in Jezus’ naam. Amen.
naar Lovendegem

Zending en zegen

Een Kind wordt ons geboren!
Een Kind dat teken wil zijn
van verbondenheid tussen de mensen.
Moge dat Kerstkind ons de kracht geven
om onze keuze voor de kleinste mensen
vol te houden.
Moge de vrede ons van hier begeleiden,
ons toekeren naar elkaar
en tot toekomst strekken voor de wereld.
Daartoe zegene ons
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
WZZ 2004

 

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.