Nieuwsbrief

Zondagsvieringen

Indien u iedere week een liturgisch voorstel wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link.
Ik ga akkoord met de Voorwaarden
Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.

Pinksteren

Zondag: 28-05-2023
Liturgische tijd: Paastijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Moge de Geest van Pinksteren ons bezielen,
ons openbreken
en ons aanzetten om Gods Boodschap te ontvangen:
een Boodschap van vuur en leven.
Zo wil Hij onder ons aanwezig zijn en ons zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Kerk in Herent


Openingswoord 1

Vandaag herdenken wij dat Gods Geest werd uitge­stort
over Maria en de leerlingen.
Een gebeuren dat die kleine groep volgelingen aaneensmeedde tot ‘Kerk’.
Pinksteren, het geboortefeest van samen Kerk-zijn!
Gedenken wij dat ook in onze tijd Gods Geest leeft
in jong en oud, vrouwen en mannen,
kinderen en bejaarden, geschoolden en ongeschoolden,
in mensen van allerlei rang, stand en kleur,
verspreid over de hele wereld.

Pinksteren, een feest vol symboliek:
het gaat over geest, vuur, levensadem,
allemaal ongrijpbaar, en tegelijk zo concreet.
Er gebeurt iets in en met mensen:
zij worden geraakt door die Geest die waait waar Hij wil,
die door zijn gaven  mensen nieuw leven inblaast,
die verwarmt wat is verkild
en mensen doet herademen.
Moge wij beseffen hoe groot onze behoefte is aan die Geest-rijke gaven.
Daarom willen wij bij de aanvang van deze viering
de Geest bidden dat Hij zijn gaven over ons zou uitstorten.
            I.p.v. schuldbelijdenis, bidden we om de gaven van de Geest.

Openingswoord 2

Wat kun je je voorstellen bij …de H. Geest?
Een gemoedstoestand, sfeer, omstandigheden,
geest, lucht waarin je leeft…?
De Geest heeft te maken met hoe je met elkaar omgaat.
Elkaar niet alleen verwarmen,
maar elkaar in vuur en vlam zetten.
Uitdagende dingen doen
die je tevoren nooit had verwacht of bedacht.
Nieuwe energie, nieuwe trouw
waarmee je weer verder kunt,
veel verder dan je ooit had gedroomd.
Angst en weerstand smelten weg
ten gunste van openheid.
Vanuit je binnenste breekt een kracht naar buiten
die je nooit voor mogelijk had gehouden.
Wie zich aan die Geest gewonnen geeft,
heeft het pinkstervuur beleefd, zoals eertijds de apostelen.

Bidden om de gaven van de Geest

Pinksteren is de afronding, het orgelpunt van Pasen.
Dank zij de heilige Geest die over ons neerdaalt
worden wij ten volle paasmensen.
Zeven staat symbool voor die volheid.
De gave van de Geest is dan ook zevenvoudig.

Ik ben het vlammetje van geduld.
Dikwijls word ik gedoofd als mensen morren tegen elkaar
omdat het niet vlug genoeg gaat naar hun zin.
Heilige Geest, ontsteek in ons de vlam van het geduld.

Ik ben het vlammetje van vriendelijkheid.
Als ik vele zure gezichten zie, doof ik uit,
maar bij een hartelijke goeiedag, ga ik weer branden.
Heilige Geest, ontsteek in ons het vuur van de vriendelijkheid.

Ik ben het vlammetje van de dankbaarheid.
Ik doof uit als mensen het allemaal vanzelfsprekend vinden
wat ze allemaal krijgen.
Maar ik ga feller branden
als er welgemeend ‘dankjewel!’ gezegd wordt bij een attentie.
Heilige Geest, ontsteek in ons het vuur van de dankbaarheid.

Ik ben het vlammetje van de vergeving.
Ik ga branden als er na de zoveelste ruzie
toch weer vergeven wordt.
Heilige Geest, ontsteek in ons de vlam van de vergeving.

Ik ben het vlammetje van de eerlijkheid.
Ik ga uit wanneer iemand de waarheid geweld aandoet,
wanneer iemand iets wegneemt wat van een ander is.
Ik ga weer branden als mensen hun fouten durven toegeven.
Geest van Jezus, ontsteek in ons het licht van eerlijkheid.

Ik ben het vlammetje van de vrede.
Op zoveel plaatsen in de wereld
word ik gedoofd door oorlog en geweld.
Maar hevig ga ik branden
als mensen vredevol met elkaar leven.
Geest van Jezus, ontsteek in ons het licht van de vrede.

Ik ben het vlammetje van vertrouwen op God.
Ik houd op te branden
zodra mensen hun zekerheid zoeken in geld en rijkdom.
Maar ik verwarm het hart
waar mensen in hun leven
ruimte geven aan Gods initiatief.
Geest van Jezus, ontsteek in ons het vuur van Godsvertrouwen.

of:

Gebed om ontferming 1

De Geest van God wil ons helpen
om het goede te doen,
maar we stellen ons niet altijd voor Hem open.

-De geest van deze tijd,
de geest van ieder-voor-zich,
heeft ons verdeeld en vervreemd van elkaar.
Geest van God, help ons beter te doen.

-De geest van deze tijd
jaagt ons op in een wedloop naar bezit,
naar geldingsdrang,
in plaats van te breken en te delen.
Geest van God, help ons beter te doen.

-De geest van deze tijd
doet ons geloven dat geld tijd is
en dat zorg voor elkaar verloren tijd zou zijn.
Geest van God, help ons beter te doen.

Vergevingsmoment 2

-Heer, Gij schenkt ons de gaven van wijsheid en inzicht
opdat we mensen en situaties kunnen bekijken
met uw liefdevolle ogen.
Maar dikwijls houden wij ons blind voor uw Hulp
en blijven we halsstarrig vasthouden aan onze eigen visie
– vaak ingegeven door en een uitdrukking van – ons egoïsme.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij schenkt ons de gaven van raad en kennis,
opdat we de juiste woorden spreken
en kunnen onderscheiden wat Gods wil is in ons leven.
Maar we spreken veel liever de woorden die andere mensen graag horen
en waardoor wij sympathiek worden gevonden.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij schenkt ons de gaven van sterkte en eerbied voor God,
zodat we groeien in het geloof
dat Hij ons altijd nabij is en alles door Hem gegeven is.
Maar ‘God’ en ‘geloof’ zijn beladen woorden geworden in onze maatschappij.
De ‘mens’ staat centraal in alles
en ‘geloven’ wordt meewarig bekeken.
En we gaan er prat op dat wat we ‘zijn’ en ‘hebben’
helemaal zelf hebben bereikt.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God ons onze eigengereidheid vergeven
en ons liefdevol leiden naar Hem
die eeuwig leven betekent. Amen.
geïnspireerd door federatie Kana

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

Verbonden met zovelen over heel de aarde,
bidden wij op deze dag tot U, God:
moge uw Geest in ons een kracht zijn
die chaos overwint.
Moge uw Geest in ons liefde zijn
om elkaar te dragen
en vast te houden als één lichaam.
Moge uw Geest in ons waarheid zijn
die ons Kerk-zijn levendig en creatief houdt.
Moge uw Geest in ons vuur zijn
om trouw te blijven aan wat het leven ons opdraagt.
Kom, heilige Geest,
verlicht ons,
toon ons uw kracht
en kom ons bevrijden. Amen.

Openingsgebed 2

God, die door uw Geest
Jezus’ vrienden bemoedigd hebt om zijn werk voort te zetten,
bemoedig ook ons.
Beziel ons
om in woord en werk zijn en uw droom waar te maken:
een bonte wereld van mensen,
met elkaar verbonden in onderlinge liefde. Amen.

Lezingen

In de eerste lezing van dit pinksterfeest beschrijft Lucas
de nederdaling van de heilige Geest op de leerlingen van Jezus.

In de tweede lezing legt Paulus uit hoe de éne Geest van God
verschillende mensen met uiteenlopende gaven samenhoudt.

En in het evangelie zendt de verrezen Heer zijn apostelen
en schenkt hun de heilige Geest.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Hand.,2, 1-11)

Uit de Handelingen van de Apostelen

1           Toen de dag van Pinksteren aanbrak,
waren alle leerlingen op één plaats bijeen.
2           Plotseling kwam er uit de hemel een geraas
alsof er een hevige wind opstak,
en het vulde heel het huis waar zij waren.
3           Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden
en zich op ieder van hen neerzetten.
4           Zij raakten allen vol van heilige Geest
en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf.
5           Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden,
afkomstig uit ieder volk onder de hemel.
6           Toen dat geluid opkwam,
liep de menigte te hoop en raakte in verwarring,
omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken.
7           Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af:
`Maar dat zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken!
8           Hoe is het dan mogelijk
dat ieder van ons de taal van zijn geboortestreek hoort?
9           Parten en Meden en Elamieten,
en bewoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië,
Pontus en Asia,
10         Frygië en Pamfylië, Egypte en het Libische gebied bij Cyrene,
en hier woonachtige Romeinen,
11         Joden en proselieten, Kretenzen en Arabieren,
wij horen hen in onze eigen taal spreken
over de grote daden van God.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Kor., 12, 3b-7. 12-13)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

Zusters en broeders,
3b Niemand die onder invloed van de Geest van God is kan zeggen:
`Jezus is vervloekt’,
en niemand kan zeggen:
`Jezus is de Heer’, tenzij onder invloed van de heilige Geest.
4           Er zijn verschillende gaven, maar de Geest is een en dezelfde.
5           Er zijn verschillende vormen van dienstverlening,
maar de Heer is een en dezelfde.
6           Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht,
maar het is een en dezelfde God,
die alles in allen tot stand brengt.
7           Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest gegeven
tot welzijn van allen.
12
        Ons lichaam met zijn vele delen vormt één geheel,
en alle lichaamsdelen, hoe vele ook,
zijn samen één lichaam;
zo is het ook met Christus.
13         Want wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen,
zijn in de kracht van een en dezelfde Geest tot één lichaam gedoopt,
en allen zijn wij doordrenkt van één Geest.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh. 20, 19-23)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

19         Op de avond van de eerste dag van de week
waren de leerlingen bij elkaar.
Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus.
Ineens stond Hij in hun midden en zei: `Vrede!’
20         Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.
Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen.
21         `Vrede’, zei Jezus nogmaals.
`Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.’
22         Na deze woorden ademde Hij over hen.
`Ontvang de heilige Geest’, zei Hij.
23         `Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven;
als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Van ons geloof, bezield door Gods Geest, willen wij nu getuigen.

Ik geloof in God, die liefde is
en ons de wereld schenkt.

Ik geloof ook dat God ons roept en zendt
om van deze wereld een thuis te maken:
een wereld zonder honger,
zonder oorlog, zonder haat,
een wereld vol goedheid,
rechtvaardigheid en vrede.

Ik geloof in Jezus Christus,
die geroepen en gezonden werd
om lief en leed met ons te delen
om, geborgen in Gods liefde,
zich te geven aan de mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om lief en leed te delen in liefde met elkaar.

Ik geloof dat de Heer zijn Geest van liefde
schenkt aan alle mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om van zijn Blijde Boodschap te getuigen
in woord en daad,
opdat alle mensen van de wereld
broers en zusters zouden worden
in de Kerk van zijn liefde,
op weg naar zijn Rijk van vrede
en vriendschap voor altijd. Amen.

Geloofsbelijdenis 2 (alternatief)

Ik geloof in God die onder ons leeft,
die van ons houdt en die daarom onze God wil zijn.
Ik geloof dat Hij alles wat bestaat geschapen heeft,
dat het mooiste van heel die schepping
Jezus Christus is,
zijn beeld en gelijkenis bij uitstek.

Ik geloof dat Jezus de Zoon van God is,
Heer van allen,
en toch mens als de mensen.

Zijn keuze was duidelijk:
een mens naar Gods droom te zijn,
recht door zee,
niet morgen, maar vandaag.
Een mens voor mensen, een God voor mensen,
ook al was onbegrip en veroordeling het gevolg van deze keuze.

Ik geloof dat het de moeite waard is
op Hem te gelijken.

Ik geloof dat zijn Geest ons samenroept
om te leven in verbondenheid met elkaar,
om samen te doen wat Hij ons heeft voorgedaan:
elkaar helpen, elkaar over de eigen beperktheid heen tillen
en verder helpen.

Ik geloof dat wij zó kunnen merken
dat Jezus Christus leeft en werkt door ons,
en dat zijn werk nog altijd verder gaat.

Ik geloof dat Pinksteren heel ons leven duurt
en dat die Geest van Jezus ons zal leiden
naar allen rondom ons of ver van ons
die zwak of moedeloos zijn
en dat voorbij onze eigen grenzen. Amen.
Leen Verbanck

Voorbeden 1

Laten wij in gebed open en ontvankelijk worden voor Gods Geest,
opdat de Geest ook vandaag met ons
een nieuw begin zou maken.

-Op Pinksteren konden mensen uit de meest verschillende landen
elkaar verstaan.
Bidden wij dat God ons de gave geeft
om elkaar te verstaan over alle taalbarrières en culturen heen.
Dat het verschil tussen kleuren en volkeren
mensen niet bang maakt,
maar open voor de ontmoeting.
Laten we bidden…

-In de ogen van Gods Geest
zijn alle mensen evenveel waard.
Er is geen sprake meer van verschil tussen man en vrouw, slaaf of vrije …
Oude etiketten voor mensen vallen weg.
Bidden wij om de gave van gelijkwaardigheid,
de gave van eenheid in verscheidenheid.
Laten we bidden…

-In de eerste christengemeenschap deelden de mensen alles met elkaar.
De Geest doet ons loskomen van eigen bezit.
De Geest maakt ons bewust van wat echt belangrijk is in het leven.
Bidden wij om de gave om van harte met elkaar te delen.
Laten we bidden…

-Aanvankelijk waren de leerlingen bang.
Met Pinksteren trekken ze – onder impuls van de Geest –
naar buiten, de wereld in.
De goddelijke geestdrift neemt moedeloosheid weg
en geeft mensen een ongehoorde vrijheid.
Bidden wij om de gave van moed, om de gave van echte vrijheid.
Laten we bidden…

God, wij weten ons met U verbonden.
Schenk ons uw Geest van eenheid en liefde,
want Gij zijt geen God van duisternis en onrecht,
maar van lichtende vrede. Amen.


Voorbeden 2

Geest van God,
Gij zijt altijd nieuw.
Gij spreekt in ons als wij sprakeloos blijven.
Tot u willen wij dan vol vertrouwen bidden.

-Bidden wij voor alle mensen, jong en oud, klein en groot.
Dat ze hun medemensen gelukkig maken met hun talenten
en zo meebouwen aan een mooiere wereld.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor hen die op eigentijdse wijze
gestalte geven aan hun christen zijn.
Dat zij, begeesterd door het Woord van de Blijde Boodschap,
vergevend en helend in het leven staan.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor de kinderen
die voor het eerst Jezus hebben ontvangen,
en voor de jongeren die door het vormsel hun geloof vernieuwden.
Dat Jezus’ Geest hen mag blijven bezielen
en dat zij het vuur brandend houden.
Laten we bidden…

Heer onze God,
zend ons uw Geest van Pinksteren.
Maak van bange mensen durvers.
Durvers die kiezen voor vrijheid en verantwoordelijkheid.
Geest van Christus,
maak ons zo tot geestdriftige christenen
die elkaar steunen en bemoedigen
in woord en daad en in gebed. Amen.

Voorbeden 3

-Wat afgeknapt, verwond of bang is, is niet verloren.
Juist dán zendt God de Geest,
ontvangen mensen hun opdracht,
hun zending om vurig te getuigen van verrijzenis, van leven en liefde.
Op deze Pinksterdag bidden wij daarom, God,
om mensen die vandaag, – hoe klein en kwetsbaar ze ook zijn-
levendig getuigen van die verrijzenis, van uw leven en uw liefde.
Laten wij bidden…

-De groet van de Verrezen Heer klinkt: “Vrede zij U”.
Geef ons daarom ook vandaag mensen van vrede,
niet alleen de grote onderhandelaars in wereldconflicten,
maar ook de kleine mens die werkt aan vrede in het hart
door verdraagzaamheid, geduld en trouw aan een gegeven woord.
Laten wij bidden…

-Bidden we tenslotte voor deze gemeenschap.
Dat het Pinkstergebeuren ons mag inspireren
om de taal te spreken die ieder vol blijdschap verstaat.
De taal van de liefde die één maakt wat is verdeeld,
die de Verrezen Heer zichtbaar maakt in ieder van ons.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

Goede God,
in het delen van brood en wijn
komt uw Zoon Jezus ons tegemoet
als de levende Heer in ons midden.
Wij bidden U :
voed ons dan met zijn Brood
en sterk ons met zijn Geest
om meer en meer zijn weg te kunnen gaan.
Een weg die uitmondt bij U, Vader,
in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed over de gaven 2

Verbonden met elkaar en met uw Zoon,
plaatsen wij opnieuw brood en wijn op deze tafel, God.
Straks willen wij ze met elkaar delen,
net zoals Jezus dat deed met zijn leerlingen.
Wil er uw Geest in leggen,
de Geest die ook Jezus bezielde,
want alleen op die manier kunnen wij
mensen naar uw hart worden,
elke dag opnieuw tot in eeuwigheid. Amen.

Tafelgebed

Heer, onze God,
Schepper van hemel en aarde,
wij danken U
voor alles wat leeft en ademhaalt,
voor het licht van deze dag,
voor het geluk en de liefde
die in ons midden ontstaan;
voor mensen die, zoals Gij,
ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor die ene mens,
Jezus van Nazareth, uw Zoon.
Hij is uw evenbeeld
omdat Hij er is voor de minste van de mensen.
Hij is er ook voor hen
die het goed hebben in dit leven,
door hen voor te gaan
in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.
Daarom zeggen wij U van harte dank
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het Woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend Woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt.
Dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg.
Dat wij, gesterkt door zijn Woord en Brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het lichaam en het bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rond gereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw Zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die Gij ons geeft. Amen.

Onze Vader

Kom, Heilige Geest, maak alles nieuw.
Leer ons luisteren naar uw gefluister,
en leer ons bidden tot Hem, die Jezus ‘Onze Vader’ noemde:
Onze Vader,…

Geest van God,
leid ons, stap voor stap, naar de volle, levende waarheid.
Leg uw gaven in het hart van elke mens:
uw vreugde en uw vrede, uw eerbied, trouw en geduld,
uw vriendschap en uw liefde.
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

Geest van Pinksteren,
Gij spreekt vele talen,
Gij laat U kennen in vele verhalen en waarheden.
Wees hier aanwezig,
zet ons op het spoor van al die mensen
die zich aangesproken voelen door Jezus’ idealen.
Dat wij ze uitdragen, ieder op zijn eigen manier,
en zijn vredebrengers worden onder de mensen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij de vrede van Gods Geest aan elkaar door.
Chantal Sluismans

Vredeswens 2

Toen Jezus op aarde leefde
bracht Hij een Boodschap van vrede.
Toen Jezus na zijn dood aan zijn leerlingen verscheen
waren zijn eerste woorden:
“Vrede zij met u!”
Na zijn Hemelvaart zond Hij ons zijn Geest
om over Hem getuigenis af te leggen.
Maar ook wij moeten van Hem getuigen,
hoorden we in het evangelie.
Van Hem getuigen is zijn vrede uitdragen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij die vrede ook mekaar van harte toe.

Lam Gods

Communie

Wij delen het Brood als teken van eenheid met elkaar
en met de God, die ons bijeenbrengt.
Zie dit gebroken Brood, het Lam Gods…
            Heer, ik ben…

Bezinning 1

Geest van God,
die mensen bij elkaar brengt
en tot gemeenschap maakt,
ontsteek in ons het vuur van toen,
opdat uw Boodschap weer verstaanbaar wordt.

Geest van God,
beziel, zoals weleer,
de mensen die iets van uw werk durven doen:
die schoonheid scheppen
en warmte tussen mensen brengen.
Die kunnen toveren met materie,
die dankzij kleuren en klanken
emoties maken en gedachten brengen.
Beziel hen, Geest van God,
dat zij niet wegkwijnen
in de hypocriete leegheid van commercie,
in hun ijdel zoeken naar effecten.

Geest van God,
geef uw warme liefde
aan de mensen die geslagen en gekwetst,
vernederd en verlaten werden.
Behoed hen voor verbittering
en houd de wanhoop uit hun hart.
Wees hun moeder en hun vader,
hun thuis waar zij op adem komen en de vrede vinden.

Geest van God,
die mensen geneest en gebroken harten herstelt,
ontsteek in hen het vuur van toen,
zodat zij vandaag uw levende Boodschap worden.
Een Boodschap van hoop voor elke mens,
een Boodschap zo uitnodigend nabij.
            Manu Verhulst

Bezinning 2

Geest van God,
Gij spreekt in alle stilte,
en alle talen vertolken U.

Van alle woorden
zijt Gij de waarheid en de duurzaamheid,
de troost die zij schenken.

En ieder die ontvankelijk is
mag U verstaan in zijn eigen taal,
in zijn eigen leven.

Geef ons woorden in de mond
die troosten en verlichten.
Maak ons bedacht
op recht en gerechtigheid.
Zucht in ons
naar een nieuwe schepping.

Geef richting aan ons hart en ons geloof.
Geef vruchtbaarheid aan ons zwoegen en denken.
Geef ons het brood van vrede.

Adem in ons
en schep verbondenheid
met alles en allen. Amen.

Bezinning 3

Het bestaat:
het nieuwe leven door de Geest van God.
Het bestaat:
Pinksteren,
je openstellen,
bevrijd worden,
nieuw worden,
eensgezind bij elkaar,
één van Geest.

Het bestaat:
de nieuwe adem,
de ander accepteren en verdragen,
jezelf accepteren en verdragen,
geen haat, geen ruzie, geen oorlog.

Het bestaat:
vrede voor mensen dicht bij en ver weg.

Er zijn mensen die elkaar begrijpen,
die één taal hebben,
de taal van de liefde.
naar Dietrich Steinwede

Slotgebed 1

God,
altijd weer opnieuw gebeurt het dat mensen elkaars taal verstaan
als gij uw Geest over hen uitstort.
Zend Hem neer over ons, uw Kerk in deze dagen,
en vul onze machteloze woorden met zijn kracht.
Leg de nieuwe taal in onze mond,
zodat de wereld zich herkent in onze woorden,
zodat alle mensen vandaag uw Bevrijdende Boodschap vernemen
in hun eigen taal.
Dat vragen wij door Christus, onze Heer. Amen.

Slotgebed 2

Goede God,
ik wil U alles geven.
Wat ik heb, wie ik ben en wat ik doe,
alles bied ik U aan.

Kom en laat uw Geest in mij blijven,
zodat in mijn denken, spreken en handelen,
uw liefdevolle aanwezigheid zichtbaar wordt.

Help mij om niet alleen voor mezelf te leven,
maar zoals Jezus:
verbonden met U en gegeven aan mensen. Amen.
Uit ‘Tijd voor God’ (Kerk en Wereld)

Slotgebed 3

Waaiende Geest van God,
Gij die bij de leerlingen van Jezus
hun angst en hun drang naar zelfbehoud
hebt weggenomen,
Gij die hen in vuur en vlam hebt gezet
om overal en aan iedereen
de Blijde Boodschap te verkondigen
dat er in Jezus Christus leven is, en wel in overvloed,
waai vandaag krachtig in onze gemeenschap,
vuur ieder van ons aan
om, op de plek waar we leven en werken,
in vrijheid en vertrouwen,
gestalte te geven aan Jezus’ liefde. Amen.

Zending en zegen 1

De H. Geest stuurt ons vrijmoedig op pad
om Gods liefde tot elke mens te verwoorden
en verstaanbaar te maken.
Hij zegent ons daarbij
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

Deuren gingen open en ze gingen de straat op.
De volgelingen van Jezus hebben gedaan wat Hij had gedaan.
Bezield door zijn Geest hebben zij vastgeroeste denkpatronen doorbroken,
vooroordelen weggenomen,
vreemdelingen tot vrienden gemaakt,
vrede en gemeenschap gesticht.
Wat toen gebeurde, mogen wij nu verder zetten.
Moge de hemel ons hiertoe blijvend stimuleren en zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

 

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.